หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านโป่งกวางประธานกรรมการ
2. นางชวาริน ทัพใหญ่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางกัลยา ชัยพิลาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ นนทจันทร์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ศรีวิชาโรงเรียนบ้านนาทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจาริณี สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นางมาวิณี จันทนพโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางสาวมนทิรา สุธงษาโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านแก่งครกประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พรหมมาวันโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางนวพร สุุขประเสริญโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายเสนีย์ แสนยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายสมเจต พวงคำโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวจินตนา บุญสายยังโรงเรียนบ้านตาดเสี่ยวกรรมการ
5. นางอรวรรณ สุขเสริมโรงเรียนกลาง(นาแห้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางศรินยา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางเข็มพร แสงโสดาโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สมเงินโรงเรียนบ้านถ้ำพระกรรมการ
3. นายวิเศษ สายแก้วดีโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางอนุชยา ราชพรหมมาโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการ
5. นางจุฑามาศ สนิทโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านกกจานประธานกรรมการ
2. นางปริชาติ ชินอาจโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศศิธร พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
4. นางสาววนิดา จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านถ้ำมูลกรรมการ
5. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตโรงเรียนบ้านทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสังเกต นนทะโคตรโรงเรียนบ้านกกเหี่ยนประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางศุกรภาวดี คลังชำนาญโรงเรียนบ้านถ้ำมูลกรรมการ
4. นางพรทิพา กาญจนสินโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
5. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร กะกุคำโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาววนิดา จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านถ้ำมูลกรรมการ
4. นางสาวปัทมา ลาสิงห์โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ์ เยาวนารถโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายเติมศักดิ์ เวชกามาโรงเรียนบ้านลาดค่างประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมวัน สุทธิโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
4. นายเสริม วงษ์มานิตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สนิทโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ยะติโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ราชพรหมมาโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพีร์ญา ทีฆะวิวรรธน์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสาวนภาพันธ์ เนาว์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการ
5. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญหลาย จอมคำศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางสมหวัง หุมอาจโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นางอุบล ภักมีโรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการ
5. นายอ๊อด โสนางรองโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคณุตม์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านแก่งครกกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วันทองสุขโรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางศรีสุดา พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยกรรมการ
5. นางวารัตตา พรมโยธาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มูลเมืองโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นายกฤษณัย สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแก่วตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านโป่งกวางประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ อุ่นยาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางยุพา พรมโคตรค้าโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สมเคหาโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
5. นางฐปรัตน์ แก้วสีแดงโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษาโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสินีรัตน์ โสภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
4. นายณรงค์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นางวัลภา บับทีโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านโป่งกวางประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ อุ่นยาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางยุพา พรมโคตรค้าโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สมเคหาโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
5. นางฐปรัตน์ แก้วสีแดงโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษาโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสินีรัตน์ โสภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
4. นายณรงค์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นางวัลภา บับทีโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลามโรงเรียนบ้านปลาบ่าประธานกรรมการ
2. นายกฤษณัย สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแก่วตาวกรรมการ
3. นางอภิญญา ผ่องจิตรโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางดวงใจ พรหมนนท์โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ แพงศรีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลามโรงเรียนบ้านปลาบ่าประธานกรรมการ
2. นายกฤษณัย สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแก่วตาวกรรมการ
3. นางอภิญญา ผ่องจิตรโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางดวงใจ พรหมนนท์โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ แพงศรีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิติธร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ อาจสมบาลโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
4. นางชลธิชาร์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ โฮมชัยโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร มหานิลโรงเรียนบ้านเครือคู้กรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สมเคหาโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
4. นายราวิน มรุธานินทร์โรงเรียนบ้านซำทองกรรมการ
5. นางชลธิชาร์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร จำรัสกลางโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้วโรงเรียนปากแดงกรรมการ
3. นางตติยา คล้ายแก้วโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อุ่นยาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางสาวปิลันธนา นาสมบัติโรงเรียนบ้านกกสะตีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านท่อนประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.หัทพงษ์ บุญมีจิวโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นางสุดาพร โสภาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรวศรี บัวโคกโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
6. นางสาวใบชา สุทธิโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านท่อนประธานกรรมการ
2. นายพฤหัส ยอดศรีเมืองโรงเรียนวังยาวกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง พิบุตรโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวกัญญภัสสร์ ยอดคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นางสาวศิริพร กั๊กสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักกรรมการ
6. นายวิโรจน์ อุดศรีโรงเรียนบ้านหัวยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายศฤงคาร หล้ากันหาโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ยศปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวจันแรม พรมทาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางจันทนา บุญสายังโรงเรียนบ้านแสงภากรรมการ
5. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศฤงคาร หล้ากันหาโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ยศปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวจันแรม พรมทาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางจันทนา บุญสายังโรงเรียนบ้านแสงภากรรมการ
5. นายศุภศิลป์ มั่นมาโรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ภักมีโรงเรียนบ้านหินแลบประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แสนเมืองโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นายศรชัย กันดีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้วโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางพุทธชาด กมลรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร ภักดีโรงเรียนบ้านหินแลบประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ทิพรสโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้วโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกวิฏตรา จำรัสแนวโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางพุทธชาด กมลรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ วังคีรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนิธินันท์ กงคำโรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
5. นายลักขณา จันทร์วรพิพัฒน์โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ วังคีรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนิธินันท์ กงคำโรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
5. นางลักขณา จันทร์วรพิพัฒน์โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ ยามาโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางรวิวรรณ มนัสโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายสายรุ้ง สุขผลโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ ยามาโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางรวิวรรณ มนัสโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุขผลโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสริม นาหนองโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเสริม นาหนองโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายอรทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเสริม นาหนองโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสริม นาหนองโรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสริม นาหนองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญจิต สุจริตโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ชำนาญโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ยอดทองดีโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางสภาพร ปลัดช่วยโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศาโวหารโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ทองเพ็งโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ กมลรัตน์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายนายพลษวัฒน์ ธนบูลย์พงค์โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสัมพันธ์ บุญชูโรงเรียนบ้านวังเป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นายเสริม วงษ์มานิตย์โรงเรียนแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นายนพพร โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านกกเหี่ยนกรรมการ
4. นางสาวบุญแทน ไพรพิบาลโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีระ เนตรผงโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณการณ์ ณัฐฎ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายกิตติคุณ กมลรัตน์โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พาแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา จำเริญสุขโรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีอภัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นายมาโนช อึ้งสุวรรณโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ผิวสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางวาสนา นนทะโคตรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์สพป.เลยเขต3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ผิวสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางวาสนา นนทะโคตรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์สพป.เลยเขต3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
3. นางสายสุดา โสนะชัยโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวรรณภา แดนสามสวนโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
3. นางสายสุดา โสนะชัยโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวรรณภา แดนสามสวนโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ยุทธ ธุระแพงโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนีล์ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นายวิทยา แสงโสดาโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา นครศรีโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพงษ์ยุทธ ธุระแพงโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนีล์ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นายวิทยา แสงโสดาโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา นครศรีโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายสมทบ คำแก้วโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายทองม้วน ลีกอกโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเมืองมล พันธ์มากโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายสมทบ คำแก้วโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายทองม้วน ลีกอกโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายสมทบ คำแก้วโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายทองม้วน ลีกอกโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุดใจ ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านปากหมันประธานกรรมการ
2. นายบุญหนัก ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่101กรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านปากหมันประธานกรรมการ
2. นางบุญหนัก ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านปากหมันประธานกรรมการ
2. นางบุญหนัก ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นายกิตติคุณ กมลรัตน์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายสำเนียง แดนสามสวนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายกมล บุญจันทร์โรงเรียนบ้านกกสะตีประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นายกิตติคุณ กมลรัตน์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายสำเนียง แดนสามสวนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายมงคล วิโรจน์รัญจวนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญโรงเรียนบ้านลาดล่างกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายราชัญ ยศปัญยาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
6. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านแก่วตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายมงคล วิโรจน์รัญจวนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายราชัญ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
6. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านแก่วตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเชษฐา แสงรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายสมยศ มชะศรีโรงเรียนบ้านห้วฝายกรรมการ
3. นายสมหมาย อาคะนัยโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
4. นายบุญนริศ กมลรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นายราชัญ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพินิจ การะเกษโรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
3. นางนันทิชา โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นายสมหมาย อาคะนัยโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
5. นางประพรรณพร เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบิน ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ เศรษฐบุบผาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นายธนพล บุญชูโรงเรียนบ้านบงกรรมการ
4. นางสิรินทร์ นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ อึ้งสุวรรณโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บานเย็นโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางจันทิวา เสนานุชโรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านแก่วตาวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นายศิริบุญ เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่ากรรมการ
5. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นายศิริบุญ เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่ากรรมการ
5. นางปัฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นายประคอง ยศพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นายพัฒนากร บุตรราชโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
5. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.ทศพร กุลด้วงโรงเรียนบ้านเครือคู้ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กุลด้วงโรงเรียนบ้ารเครือคู้ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนเหล่ากอหกกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระ สารมโนโรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
3. นายสนธยา สารพันธ์โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ จันปัดถาโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประคอง ยศพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นายพัฒนากร บุตรราชโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางธมนพัชรี อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ จันปัดถาโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประคอง ยศพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นายพัฒนากร บุตรราชโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางธมนพัชรี อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพศาล นาราศรีโรงเรียนบ้านนาม่นประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
4. นางพัชรา กมลชิตโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนเหล่ากอหกกรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางพัชรา กมลชิตโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สอนหลวยโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวคำหล้า พรหมศรีจันทร์โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายพิศดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางศรัญญา ทองปั้นโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สินพรมโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สินเธาว์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นายพิศดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นายพัฒนากร บุตรราชโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุนทร แดนดีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายวีระชาติ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นายประมวล ภาสองชั้นโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุนทร แดนดีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายวีระชาติ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นายประมวล ภาสองชั้นโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุนทร แดนดีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายวีระชาติ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นายประมวล ภาสองชั้นโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายนายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนวังยาวกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนวังยาวกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายนายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายบพิตร คำมูลโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายอรุวรรณ ภูพวกโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายดำรงฤฤธิ์ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายนายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาลาฝข้าวกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นายอุทัย แสนราชโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแกงเกลี้ยงกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล เศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุุประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อมรศิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุุประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อมรศิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะโรงเรียนบ้านแก่วตาวประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเกียวโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยจันทร์โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สินเธาว์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยจันทร์โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สินเธาว์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประกอบ สินพรหมโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝาประธานกรรมการ
2. นางจีรพรรณ บุดดีคำโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ แก้วเก็บคำโรงเรียนห้วยผักเน่ากรรมการ
5. นายเสถียร ชนะมารโรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองโรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิ้ง ก้อมมะณีโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางทองพูน น้อยลาโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการ
4. นางประไพ ทาแก้งโรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พงษ์ศรีโรงเรียนบ้านแก่งม่วงประธานกรรมการ
2. นายสำราษ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เสนานุชโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน พรรณนาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย อินแผลงโรงเรียนบ้านนามาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ศรีบุญโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
4. นายยงยศ ถาวัลย์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
5. นายบัณฑิต พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชพรหมมาโรงเรียนบ้างชั่งสีกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นาราศรีโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางศศิธร พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอวยพร อำมะเหียะโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายมานพ ชามาโรงเรียนบ้านบงประธานกรรมการ
2. นางนภาพร เกษสุภะโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ สีหะวงค์โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางชนิกา ทรายงามโรงเรียนบ้านแก่วตาว (นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมร กำเนิดโรงเรียนบ้านห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ ท้าวเงินโรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการ
3. นางชนัญญาลักษณ์ พิลาเกิดโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายศุภนิมิต นนทะโคตรโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
5. นายวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ มรุธานินทร์โรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางนันทิวา ทองพุฒิโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางบุญเรือน พรรณนาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสนธยา สาวพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ อาจสมบาลโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการ
4. นายจงหวัง จงสุขสันติกุลโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
5. นางนันธนัช ธงอาษาโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
6. นายนิติพงษ์ ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ เสนานุชโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุภาพร แน่่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
4. นายบุญร่วม จันลาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นายสิทธิพล อุ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสายสมร นนทะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝากรรมการ
4. นางวารุณี ศรีพรหมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายภาสกร ทุมสงครามโรงเรียนเย็นศิระหมากแข้งกรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายราวิน มรุธานินทร์โรงเรียนบ้านซำทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมยุรี โคตรสุโนโรงเรียนบ้านด่านดู่ประธานกรรมการ
2. นางทองสี สุโขยะชัยโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางพรทิพา สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
4. นายทศพร หุมอาจโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นางมลิวรรณ เวียงทองโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา ปาปะเถโรงเรียนบ้านถ้ำพระประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ เครือหงษ์โรงเรียนบ้านนาผักก้ามประธานกรรมการ
2. นายทศพร หุมอาจโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางมลิวรรณ เวียงทองโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางผกากาญจน์ ธนบูลย์พงค์โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
5. นางวิทรรศนีย์ สอนหลวยโรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวีระ สารมโนโรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางพรรณนิภา ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สถิตย์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ คำพิลาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ เวียงทองโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางนภาพร เกษสุภะโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
5. นางเพลินจิต ยะโสธรโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวิชิน สุพรหมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายพัสกร แก้วสีแดงโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางนันทิยา มงคลบุราณโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม แก้วยาศรีโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีบุญโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้นโรงเรียนบ้านนาขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
4. นางสุพัตรา สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ปองไปโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยประธานกรรมการ
2. นายตรีวุฒิ คุณรักษ์โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการ
3. นายชวลิต กุลสินโรงเรียนสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
4. นางสาวนงนุช แก้วไชยะโรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
5. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้นโรงเรียนบ้านนาขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ บุญกิจโรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
3. นางสาววนิดา กาบสุวรรณโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ ทองปั้นโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
5. นางสาววาสนา รัตนมงคลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวรำไพ เสาร์ทองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายตรีวุฒิ คุณรักษ์โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐ์ดารินทร์ หาญฉวะโรงเรียนบ้านห้วยลาด (อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะโรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ปองไปโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
5. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนปากโป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ทุมสงครามโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ ทองปั้นโรงเรียนแก่งแล่นกรรมการ
4. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านปากโป่งกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สุโขยะชัยโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายสันติศักดิ์ บุญกิจโรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
4. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นางสาววนิดา กามสุวรรณโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา จันทร์เจริญโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
3. นายสมชาย โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้นโรงเรียนบ้านนาขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ บุญกิจโรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
3. นางสาววนิดา กาบสุวรรณโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ ทองปั้นโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
5. นางสาววาสนา รัตนมงคลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะโรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ปองไปโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
5. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนปากโป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงค์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สุโขยะชัยโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
4. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นายศุภเกียรตื เชื้อบุญมีโรงเรียนโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอุทร ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านปากแดงประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พรหมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาด (อิปุ่ม)กรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พรหมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาด (อิปุ่ม)กรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอุทร ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านปากแดงประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พรหมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาด (อิปุ่ม)กรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พรหมมาวันโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายอุทัย จันทร์กองโรงเรียนบ้านห้วยลาด (อิปุ่ม)กรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายนพดล อินมาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นางกรรณิกา ภาเข็มโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวภัทรา จิ่มอาสาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นางสุพัตรา ภาสองชั้นโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางพิชญา มาลาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางนันทนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
4. นางอัจฉรา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา แสงลับโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางขวัญติมา พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางกฤติยา อิ่มผักแว่นโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางอัจฉรา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางบังอร เลิกนอกโรงเรียนบ้านหินแลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายยุทธพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ แก่นนาคโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ชนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางนันทนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
4. นางจันทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายธีรพงศ์ กงภูธรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ กงคำโรงเรียนบ้านป่าสะแขประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนงค์ สีหะสุทธ์โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการ
3. นางสาวบังอร เลิกนอกโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร แสนพนศิริโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายบุญชู สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางนันทิวา ทองพุฒิโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางสายพิน มูลหากุลโรงเรียนบ้านกกสะตีกรรมการ
5. นางอัญชัน จักรกรณ์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเชาวกุล พรมใจโรงเรียนบ้านทับกี่ประธานกรรมการ
2. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งกวางกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ กงภูธรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา พอสมโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สอนหลวยโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บัวบานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางนันทนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเติมศักดิ์ เวชกามาโรงเรียนบ้านลาดค่างประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ผุยมาตย์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ถาวัลย์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางสาวภัทรา จิ่มอาสาโรงเรียนอุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ โคตรแก้วโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวรี จำปามูลโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สีทาสังข์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางพีรพรรณ วงษ์ทองสิริโชคโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางนภาพร สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ โยเฮืองโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางยุวรี จำปามูลโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สีทาสังข์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางพีรพรรณ วงษ์ทองสิริโชคโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางนภาพร สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ โยเฮืองโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ดีมัยโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสิรินทร์ นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายราชัญ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
6. นางสาวคนึงนิจ นนทะโคตรสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรชาติ จันปัดถาโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีวิทูรย์ คุณอุดมร้อย ตชด.247กรรมการ
3. ดาบตำรวจเมืองมล สพภูเขียวกองกำกับการตชด. 24กรรมการ
4. นายทศพร หุมอาจโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ พิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ จันทร์แจ่มผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพัสกร แก้วสีแดงครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บานเย็นครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ คำหมู่นักวิชาการศึกษา สพป.ลย.3กรรมการ
5. นายกฤตยา คำพิลาครูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
6. นายจักรพันธ์ พวงสมบัติจนท.ธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นายอมร ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุนทร กมลชิตโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นายอมร ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวคณพร คำไพเลื่อนโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีรักษาโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์สพป. เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิชัย สุพลจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้านกรรมการ
3. นางพิมพิลัย รูปสูงโรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
4. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาคณกรรมการ
5. นางสาวถิรดา บุญตาสุทธิโรงเรียนบ้านซำทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปุณยวีร์ นาราษฏร์โรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายนงเยาว์ ตุ้มวอนโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายจินตนา สมทางดีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางอิสรารัตน์ แสนยะบุตรโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอัญญารัตน์ พงษ์เผือกผอ.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำประธานกรรมการ
2. นางมาวิณี จันทนพโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางจินตนา สมทางดีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นางประไพ ทาแก้งโรงเรียนสานตมมิตรภาพ 101กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัญญารัตน์ พงษ์เผือกโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำประธานกรรมการ
2. นางมาวิณี จันทนพโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางจินตนา สมทางดีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นางประไพ ทาแก้งโรงเรียนสานตมมิตรภาพ 101กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพิษณุพล สุภาพรหมรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเรือประธานกรรมการ
2. นางบุญญารัตน์ พิมสารีครูโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำกรรมการ
3. นางขวัญติมา พรหมจักรครูโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สีทาสังข์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ โยเฮืองครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพล สุภาพรหมรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเรือประธานกรรมการ
2. นางบุญญารัตน์ พิมสารีครูโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำกรรมการ
3. นางขวัญติมา พรหมจักรครูโรงเรียนบ้านาเจียงกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สีทาสังข์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางสาวบังอร เลิกนอกโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
6. นางวิลาวรรณ โยเฮืองครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายเอกวิทย์ นววงศานันท์ผอ.โรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา แสงโสดาครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ บุราณเดชครูโรงเรียนบ้านโป่งกวางกรรมการ
4. นายอ๊อด โสนางรองครูโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางสมหวัง หุมอาจครูโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ นววงศานันท์ผอ.โรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา แสงโสดาครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ บุราณเดชครูโรงเรียนบ้านโป่งกวางกรรมการ
4. นายอ๊อด โสนางรองครูโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางสมหวัง หุมอาจครูโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ แสนยะบุตรผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีครูโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ เขตสถานครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
5. นางทองใบ พรหมผาบครูโรงเรียนบ้านแสงภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ แสนยะบุตรผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีครูโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ เขตสถานครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
5. นางทองใบ พรหมผาบครูโรงเรียนบ้านแสงภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุผอ.โรงเรียนบ้านวังบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี คูหาทองครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคลครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสุพรรณี บุตรดาครูโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
5. นายเทวิน ยศปัญญาครูโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
6. นางสาวจุลีย์ พรมเหลาครูโรงเรียนบ้านกกสะตีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุผอ.โรงเรียนบ้านวังบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี คูหาทองครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคลครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสุพรรณี บุตรดาครูโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
5. นายเทวิน ยศปัญญาครูโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
6. นางสาวจุลีย์ พรมเหลาครูโรงเรียนบ้านกกสะตีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายไพรวัลย์ อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายมงคล วิโรจน์รัญจวนครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญครูโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายมงคล วิโรจน์รัญจวนครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญครูโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสังศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสังศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสังศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปฐมวัย
1. นายนิคม แก้วเขียวโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยประธานกรรมการ
2. นายทศพร หุมอาจโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวยุพิน มาฉิมโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางนันทิชา มงคลบุราณโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
5. นางสาวนิรมล พรมใจโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย
1. นายบุญเลิง ตุไตลาโรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลา พุ่มอิ่มโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพรรณนิภา ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางยุพิน นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา วิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย
1. นายยุทธพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ถึงนาคโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสิริยา ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญทันโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นางสาวยุพิน มาฉิมโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
6. นางประภาพร สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
7. นางสาวนุชนาญ ผสมโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้วกรรมการและเลขานุการ
การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย
1. นายสนม มาระวังโรงเรียนบ้านตูบค้อประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ นนทการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นางนิวา ทาสีดาโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
5. นางกรรณิกา วงศ์หล่มแก้วโรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางธนิตตา วิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสมถวิล วรชัยพิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางสุภาพร ทองยิ่งโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมาน ศรีวิชาโรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นาราศรีโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สมินโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นายอุทัย ขุนมาตย์โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางกัลยา ชัยชนะโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเจริญ ศรีพรมโรงเรียนบ้านแก่งม่วงประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ถึงนาคโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ หมอแพทย์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
4. นางอรชร เศรษฐบุปผาโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางสาวโสรยา ผิลาอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา นนทะโคตรสพป.เลย 3กรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางพัชนิดา ฟ้าสารโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
6. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
7. นางสุปราณี พาดีสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา นนทะโคตรสพป.เลย 3กรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางพัชนิดา ฟ้าสารโรงเรียนบ้านด่านซ้ายกรรมการ
6. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
7. นางสุปราณี พาดีสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา นนทะโคตรสพป.เลย 3กรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางพัชนิดา ฟ้าสารโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
6. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
7. นางสุปราณี พาดีสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา นนทะโคตรสพป.เลย 3กรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยคำโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางพัชนิดา ฟ้าสารโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
6. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
7. นางสุปราณี พาดีสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางสถิตย์ เกษขุนทดโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางอภิญญา ผ่องจิตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางศิริพร อุ่นแก้วสพป.เลย 3กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายสนุก วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาหมูม่นกรรมการ
3. นายเสถียร ชนะมารโรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
4. นางสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายสนุก วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาหมูม่นกรรมการ
3. นายเสถียร ชนะมารโรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
4. นายสุนทร พรหมดีโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายราชัญ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางจันทิวา เสนานุชโรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
5. นางสาวนิพพิชน์ เสนารถสพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางนพลักษณ์ สุทธิโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายบพิตร สีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
4. นายสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางนพลักษณ์ สุทธิครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายบพิตร สีแสงครูโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
4. นางสุบิน ทองยาครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางนพลักษณ์ สุทธิโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายบพิตร สีแสงโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
4. นางสุบิน ทองยาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางนพลักษณ์ สุทธิครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายบพิตร สีแสงครูโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
4. นางสุบิน ทองยาครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางนพลักษณ์ สุทธิครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายบพิตร สีแสงครูโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
4. นางสุบิน ทองยาครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางนพลักษณ์ สุทธิครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายบพิตร สีแสงครูโรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
4. นางสุบิน ทองยาครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีรักษาครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ดีมัยครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางชนิกา นนทะโคตรครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีรักษาครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ดีมัยครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางชนิกา นนทะโคตรครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีรักษาครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ดีมัยครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางชนิกา นนทะโคตรครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว (นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีรักษาครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ดีมัยครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางชนิกา นนทะโคตรครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีรักษาครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ดีมัยครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางชนิกา นนทะโคตรครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปณิตา โสประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ไชยคำครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
6. นายบุญทัน วังพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปณิตา โสประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ไชยคำครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
6. นายบุญทัน วังพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปณิตา โสประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ไชยคำครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
6. นายบุญทัน วังพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปณิตา โสประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายธวัชพงษ์ ไชยคำครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ไชยคำครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
6. นายบุญทัน วังพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายสุภเกียรติ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปณิตา โสประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ไชยคำครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
6. นายบุญทัน วังพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]