หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2556   12 ต.ค. 2556   13 ต.ค. 2556   14 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ห้อง ป.5/2 13 ต.ค. 2556 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.5/2 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.5/1 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.5/1 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.4/3 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.4/3 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/2 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/2 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 13.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/1 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ ตึก2ชั้น 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.1/1 , ห้องวิทย์ อาคารตึก 2 ชั้น 13 ต.ค. 2556 09.00
2 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย เวทีใต้ถุนภูอังลัง 13 ต.ค. 2556 09.00
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย เวทีใต้ถุนภูอังลัง 13 ต.ค. 2556 13.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 13.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 13.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 13 ต.ค. 2556 09.00
2 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 13 ต.ค. 2556 09.00
2 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2556 13.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 09.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 13.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ห้องเรียน/ระเบียง อาคารชั้น 2 13 ต.ค. 2556 09.00
5 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุมอนุบาล 13 ต.ค. 2556 09.00
6 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุมอนุบาล 13 ต.ค. 2556 09.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 09.00
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 13.00
9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 09.00
10 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร(2) 13 ต.ค. 2556 09.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร(1) 13 ต.ค. 2556 09.00
3 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2556 09.00
4 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2556 13.00
5 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
6 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 13 ต.ค. 2556 13.00
8 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
9 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์2 13 ต.ค. 2556 13.00
10 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
11 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/2 13 ต.ค. 2556 09.00
12 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/1 13 ต.ค. 2556 09.00
13 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/1 13 ต.ค. 2556 09.00
14 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/2 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00
2 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 13.00
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 733 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปฐมวัย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า(1) 13 ต.ค. 2556 09.00
2 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2556 09.00
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง(2) 13 ต.ค. 2556 09.00
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง อนุบาล 3ขวบ 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]