หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2556   12 ต.ค. 2556   13 ต.ค. 2556   14 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 13.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ป.5,6 11 ต.ค. 2556 09.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ป.5,6 11 ต.ค. 2556 13.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 09.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ป.4 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องวิทย์ ตึก2ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหลัง(2) 11 ต.ค. 2556 09.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหน้า(1) 11 ต.ค. 2556 09.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเรียน ห้อง ห้องเรียน 11 ต.ค. 2556 09.00
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเรียน ห้อง ห้องเรียน 11 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/1 อาคารไม้ชั้นเดียว 11 ต.ค. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/1 อาคารไม้ชั้นเดียว 11 ต.ค. 2556 13.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 13.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6/3 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 09.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 13.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2556 13.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 09.00
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 13.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 09.00
5 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 13.00
6 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 09.00
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 13.00
8 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 09.00
9 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 13.00
10 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 09.00
11 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 09.00
12 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 13.00
13 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 13.00
14 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
15 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
16 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 13.00
17 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า(1) 11 ต.ค. 2556 09.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง(2) 11 ต.ค. 2556 09.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 13.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 13.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า(1) 11 ต.ค. 2556 13.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง(2) 11 ต.ค. 2556 13.00
7 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 11 ต.ค. 2556 09.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1-2 11 ต.ค. 2556 09.00
9 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องป.1/1 (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 13.00
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2556 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2556 09.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.1 ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/3 อาคารน้ำอุู้ 11 ต.ค. 2556 09.00
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/1 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 09.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2556 09.00
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/3 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 09.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5/1 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 734 กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]