หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2556   12 ต.ค. 2556   13 ต.ค. 2556   14 ต.ค. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ห้อง ป.5/2 13 ต.ค. 2556 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.5/2 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 13.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.5/1 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.5/1 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ป.5,6 11 ต.ค. 2556 09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.4/3 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.4/3 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ป.5,6 11 ต.ค. 2556 13.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 09.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.4/3 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ป.4 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/2 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/2 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 13.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 12 ต.ค. 2556 09.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหลัง(2) 12 ต.ค. 2556 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหน้า(1) 12 ต.ค. 2556 09.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหลัง(2) 12 ต.ค. 2556 13.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหน้า(1) 12 ต.ค. 2556 13.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 13.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์2 12 ต.ค. 2556 13.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/1 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/1 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 13 ต.ค. 2556 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ ตึก2ชั้น 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.1/1 , ห้องวิทย์ อาคารตึก 2 ชั้น 13 ต.ค. 2556 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องวิทย์ ตึก2ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหลัง(2) 11 ต.ค. 2556 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหน้า(1) 11 ต.ค. 2556 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเรียน ห้อง ห้องเรียน 11 ต.ค. 2556 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเรียน ห้อง ห้องเรียน 11 ต.ค. 2556 13.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย เวทีใต้ถุนภูอังลัง 13 ต.ค. 2556 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย เวทีใต้ถุนภูอังลัง 13 ต.ค. 2556 13.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 13.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 13.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 13.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/1 อาคารไม้ชั้นเดียว 11 ต.ค. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/1 อาคารไม้ชั้นเดียว 11 ต.ค. 2556 13.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 13.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6/3 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 09.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 13.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 13.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 13 ต.ค. 2556 09.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สนาม 12 ต.ค. 2556 09.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สนาม 12 ต.ค. 2556 13.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 09.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 13.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 13 ต.ค. 2556 09.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2556 13.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2556 13.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2556 13.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 13.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 12 ต.ค. 2556 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 12 ต.ค. 2556 13.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า 12 ต.ค. 2556 13.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง 12 ต.ค. 2556 13.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2556 13.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ห้องเรียน/ระเบียง อาคารชั้น 2 13 ต.ค. 2556 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 09.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2556 13.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 12 ต.ค. 2556 09.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุมอนุบาล 13 ต.ค. 2556 09.00
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุมอนุบาล 13 ต.ค. 2556 09.00
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 12 ต.ค. 2556 09.00
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 หลังตลาดเย็น เวที 12 ต.ค. 2556 09.00
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 09.00
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 13.00
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 09.00
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 11 ต.ค. 2556 13.00
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 09.00
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 09.00
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 13.00
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 11 ต.ค. 2556 13.00
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 09.00
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 13.00
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 09.00
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 13.00
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 09.00
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 13.00
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 09.00
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 13 ต.ค. 2556 13.00
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที (ต่อจากอังกะลุง) 12 ต.ค. 2556 11.00
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที (ต่อจากอังกะลุง) 12 ต.ค. 2556 11.00
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 13.00
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 13.00
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 09.00
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 09.00
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 13.00
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 13.00
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 2/1 12 ต.ค. 2556 13.00
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 2/1 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ภายในศาลาประชาคม ห้อง ด้านหน้า(1)ด้านเวที 12 ต.ค. 2556 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ภายในศาลาประชาคม ด้านหลัง(2) 12 ต.ค. 2556 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร , ศาลาไทย(2) 12 ต.ค. 2556 13.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร , ศาลาไทย(1) 12 ต.ค. 2556 13.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า(1) 11 ต.ค. 2556 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง(2) 11 ต.ค. 2556 09.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร(2) 13 ต.ค. 2556 09.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร(1) 13 ต.ค. 2556 09.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 13.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 13.00
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 12 ต.ค. 2556 09.00
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 12 ต.ค. 2556 13.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2556 09.00
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2556 13.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า(1) 11 ต.ค. 2556 13.00
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง(2) 11 ต.ค. 2556 13.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 11 ต.ค. 2556 09.00
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1-2 11 ต.ค. 2556 09.00
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 13 ต.ค. 2556 13.00
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2556 13.00
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์2 12 ต.ค. 2556 09.00
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 12 ต.ค. 2556 09.00
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์2 13 ต.ค. 2556 13.00
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2556 09.00
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/2 13 ต.ค. 2556 09.00
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/1 13 ต.ค. 2556 09.00
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/1 13 ต.ค. 2556 09.00
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง อนุบาล 1/2 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องป.1/1 (ตึก2ชั้น) 11 ต.ค. 2556 13.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ 12 ต.ค. 2556 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 12 ต.ค. 2556 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 12 ต.ค. 2556 13.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2556 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.1/1 , ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ป.5 อาคารภูอังลัง 12 ต.ค. 2556 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 13 ต.ค. 2556 13.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ป.6 อาคารภูอังลัง 12 ต.ค. 2556 09.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ป.6 อาคารภูอังลัง 12 ต.ค. 2556 13.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/2 อาคารไม้ชั้นเดียว 12 ต.ค. 2556 09.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/2 อาคารไม้ชั้นเดียว 12 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2556 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/2 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/2 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 13.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.1 ตึก 2 ชั้น 11 ต.ค. 2556 09.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/3 อาคารน้ำอุู้ 11 ต.ค. 2556 09.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/3 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ม.1 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.1 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/1 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 09.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2556 09.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/1 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/1 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 13.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/3 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 09.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5/1 อาคารน้ำศอก 11 ต.ค. 2556 13.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/2 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/2 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 13.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 09.00
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 13.00
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที 13 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 733 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปฐมวัย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า(1) 13 ต.ค. 2556 09.00
2 734 กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2556 09.00
3 735 การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ชั้น _ ห้อง อนุบาล2/1 12 ต.ค. 2556 09.00
4 736 การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2556 09.00
5 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2556 09.00
6 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง(2) 13 ต.ค. 2556 09.00
7 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง อนุบาล 3ขวบ 13 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
2 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
3 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
4 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ชั้น เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
9 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
10 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2556 09.00
15 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องวิทย์ 14 ต.ค. 2556 09.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
3 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
4 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
5 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2556 09.00
6 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
7 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
8 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
9 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
10 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
11 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
12 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง เวที
-
09.00
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ห้อง เวที 14 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม ชั้น เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
2 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง อนุบาล 3 ขวบ 14 ต.ค. 2556 09.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง อนุบาล 3 ขอบ 14 ต.ค. 2556 09.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง อนุบาล 3 ขวบ 14 ต.ค. 2556 09.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง อนุบาล 3 ขวบ 14 ต.ค. 2556 09.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
19 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
21 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
22 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
23 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
25 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
26 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
27 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
28 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
29 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
30 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุม เวที 14 ต.ค. 2556 09.00
31 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
32 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
33 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 14 ต.ค. 2556 09.00
3 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 14 ต.ค. 2556 09.00
7 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
8 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
9 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
10 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
11 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ชั้น ใต้ถุน 14 ต.ค. 2556 09.00
13 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
17 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
18 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ชั้น ใต้ถุน 14 ต.ค. 2556 09.00
19 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
23 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ชั้น ใต้ถุน 14 ต.ค. 2556 09.00
25 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
26 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 14 ต.ค. 2556 09.00
27 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
28 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
29 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
30 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 14 ต.ค. 2556 09.00
31 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ห้อง ใต้ถุน 14 ต.ค. 2556 09.00
33 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
34 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ห้อง ใต้ถุน 14 ต.ค. 2556 09.00
35 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
36 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนด่านซ้าย ภูอังลัง ห้อง ใต้ถุน 14 ต.ค. 2556 09.00
37 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
38 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
40 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
41 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]