รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงคณิตศร  ทาแก้ว
 
1. นางสุรีย์พร  ศรีมาจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงศศินา  ปั่นแก้ว
 
1. นางบุญทอน  ทวีไสย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวกรวีร์  แก้วพิภพ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ไชยต่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงยุวรรณดา  หอมพรมมา
 
1. นางศิริวรรณ  พรหมมากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงญาณิศา  โสกันทัต
 
1. นางลำดวน  ศรีพรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ศรีทานนท์
 
1. นางวันดี  ตะคามจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นางเนาวนิต  เหง่าศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายจิตกร  พรมเดื่อ
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงมติมนต์  จัดว้อง
 
1. นางเยาวลักษณ์  โสมายัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
 
1. นางบุญทอน  ทวีไสย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษานิกร
2. เด็กชายเจษฎา  อุณาพรหม
 
1. นางกฤษณา  พรหมมาศ
2. นางวิภาวดี  แก้ววะดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เทียมประรุใหญ่
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โสดาพรหม
 
1. นางณัฐนรี  อินทสิทธิ์
2. นางทัศนีย์  พลพาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำน้อย
 
1. นางกิ่งแก้ว  ตะนุมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ทาดา
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลนะมะ
 
1. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชไมพร  สิงหพันธ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พินิจมลตรี
3. เด็กหญิงศุภร  อินทร์เพชร
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทร์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มนัสสีลา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงธีรัตน์  แสงทวี
2. เด็กหญิงอริสรา  พรมวัน
3. เด็กหญิงอารยา  ติวารี
 
1. นางกุสุมาลย์  จันทะคุณ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงดาราณี  ศรีมูลทา
2. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณไชย
3. เด็กหญิงอภิรัตน์  แสนขัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประจันทร์นวล
2. นางสาวเนตรชนก  มะนู
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคหัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กาญจนจินดานันท์
 
1. นางกรรณิกา  สอนสุภาพ
2. นางจิตรานันท์  โง๊ะบุดดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายชนุวิทย์  อินทร์รักษา
2. เด็กชายณัฐพล  วัฒนะ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนราช
 
1. นางวาสนา  แสนแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทาวงษ์
 
1. นางวาสนา  แสนแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายอนนท์  ยนสำอาง
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สร้อยสง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ลาลู่
3. เด็กหญิงอารียา  ผานิล
 
1. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
2. นางเพ็ญศรี  เพิ่มพูล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำตื้อ
2. เด็กหญิงนลนา  ชาวนาแปน
3. เด็กหญิงประลิตา  สุริยา
 
1. นายคำพันธ์  พันตระกูล
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปรีชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุเคราะห์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กองสิงห์
 
1. นางนิตยา  รอดคำดี
2. นางสาววันวิสาข์  ละครขวา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วโวหาร
 
1. นางพรทิพย์  มีดี
2. นายมนูญ  มหาสิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  จักสาร
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีมหาพรม
3. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีมหาพรม
 
1. นางวิรอน  นิลสระคู
2. นายสุขสันต์  ยศธสาร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมดี
2. เด็กชายเอกพันธ์  ศรีจันทะ
3. เด็กชายเอกรัตน์  บับภาเอก
 
1. นายคำคิด  คามะดา
2. นายชัยนุวัฒน์  ล่ามสมบัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายธนกร  ชัยเสน
2. เด็กหญิงสุภาพร  เคนจันทา
3. เด็กหญิงอรรษิกมล  ศรีสุพรรณ
 
1. นางวิลาวรรณ  สาพิมาร
2. นายอนัสพงษ์  แสนมะเพ็ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. นางสาวมลวิรา  ขำสุทัศน์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ศักดิ์คือพิมพ์
3. นางสาวอรอนงค์  ต้นพนม
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางพัณณิตา  วงศ์คำโสม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปัญญาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรพิสัย  ทองแบบ
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นางรำพิน  ผาดไธสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กชายพลวัฒน์  คำอาจ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์มะโฮง
 
1. นายนายทวีวัฒน์  แน่นอุดร
2. นายสุขสันต์   ยศธสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายนพธวัช  บุตรราช
2. เด็กชายนริรธร  พรมเชียงสา
 
1. นายศรศักดิ์  บุญศรี
2. นายสุรพล  สาตาชนม์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กชายบวรพจน์  เที่ยงดา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สาที
 
1. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
2. นางสาวแก้วมณี  คุรุทานัง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายปิ่นปราการ  สอนสุภาพ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณคำ
 
1. นายประทีป  พุฒพิมาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. นายประเสริฐศักดิ์  พันธุ์ศรี
2. นายศุภกร  กระจ่างถ้อย
 
1. นายคำพันธ์  พันตระกูล
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  หมอยา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แวดอุดม
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
2. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กางถิ่น
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมบ้านเปลือย
3. เด็กหญิงจิราภา  สุนาคำ
4. เด็กหญิงมณทิรา  เมฆวรรณ
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นางอมร  สะท้านบัว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอนเวียง
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ไชยยา
3. เด็กหญิงพรทิพา  คำสุข
4. เด็กหญิงสิริญา  คมานิคม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บงแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
2. นางมลระวี   ปานทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
2. เด็กหญิงวิสสุตา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
4. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีลาศักดิ์
5. เด็กหญิงสุวันณาร์  อินทร์เพชร
 
1. นางมลระวี  ปานทอง
2. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  จันทป
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมศรี
3. เด็กชายรามนารายณ์  ทองสา
4. เด็กหญิงสุมลทา  ทวีแสง
5. เด็กชายอัมฤทธิ์  ศรีคำ
 
1. นางจิตนา  โยธาธรรม
2. นางหนูรัตน์  อินทรตระกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทะนำ
3. เด็กชายพงษ์ตะวัน  แสนแก้ว
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประสพ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนสุภาพ
 
1. นางชุติมา  สาลีสี
2. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นิใจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ครองยศ
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หาแก้ว
4. เด็กหญิงรัศมี  ศรีใส
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ถอยกระโทก
 
1. นายภิญโญ  กางนนท์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงทรัพย์ไพวัลย์  การภูธร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ตะพิมพ์
3. เด็กหญิงรัตนา  นะราสา
4. เด็กชายวรเชษฐ์  บำรุงสำราญ
5. เด็กชายอนุชิต  วรรณโพธิ์
 
1. นายบัณฑิต  เพียปลัด
2. นางปิยาภรณ์  พลซา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกฤษดนัย  กุดรังนอก
2. เด็กชายชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ
3. เด็กหญิงดรุณี  ด้วงบุ้ง
4. เด็กชายนครินทร์  คำสามปอนด์
5. เด็กหญิงวรรณภา  คำโสภา
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  มาลาศรี
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาริศรี
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  มารอด
5. เด็กหญิงน้ำฝน  บุตรชานนท์
6. เด็กหญิงปณิธาน  แก้วก่า
7. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญกระจ่าง
8. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
9. เด็กชายวัชรพล  ศรียวงศ์
10. เด็กชายสถาพร  อัปมะกา
11. เด็กหญิงสายฟ้า  ต้นตะภา
12. เด็กชายสิทธิชัย  แก้ววงศ์
13. เด็กหญิงอนัญญา  บุญอุ่น
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดอนศิลา
15. เด็กหญิงอรดา  เรียบเรียง
16. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งหิรัญ
17. เด็กหญิงอรพิม  ดวงเพ็ญมาตร
18. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปิ่นทอง
19. เด็กหญิงเก็ตมณี  โล่ห์คำ
20. เด็กชายเพชร  ศรีชาทุม
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางดอนจ้นทร์  ศรีบุญ
3. นางพวงพยอม  ตั้งสมบุูรณ์
4. นางพันราศี  ประชาโชติ
5. นางลำดวน  ศรีพรม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายคฑาวุธ  โยธาภักดี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาตะรักษ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ระพรหมา
4. เด็กหญิงณภัทร  บุญแสงศรี
5. เด็กชายทวิชชัย  บัวระภา
6. เด็กชายนนทวัฒน์  สมรักษ์
7. เด็กชายน้ำ  ลุงออ
8. เด็กชายปติญญา  บัวระภา
9. เด็กชายปริญญา  ปลัดนู
10. เด็กชายปัญจพล  ไตรภูมิพิทักษ์
11. เด็กหญิงปิญาดา  บุญใจ
12. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณราช
13. เด็กชายพีรดนย์  แมนผดุง
14. เด็กหญิงวนัสนันท์  จอดนอก
15. เด็กหญิงวารุณี  แก้วนึก
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลพล
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีจันทา
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  จูมพันธ์
19. เด็กหญิงอุทุมพร  ม่วงคุ
20. เด็กหญิงไพลิน  อุทธบูรณ์
 
1. นายคำปน  นามโยธี
2. นางสาวนุชจราพร  นุศาสตร์เลิศ
3. นางพัทยากร  จริมา
4. นางสาวภัทราวดี  เทียนไสย์
5. นางสาวสุนิสา  แก้งคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธากูล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงชลธิชา  แวงเลิศ
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายจักริน  เชิดชู
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยพล
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วมาตร
 
1. นายวุฒิชัย  คำดี
2. นางสำลี  คำดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แสงศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  บริจันทร์
 
1. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
2. นางสาวเพ็ญศรี  เพิ่มพูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  แสงศรี
2. เด็กหญิงสุทาธินี  ชุ่มเฟือย
 
1. นางจินตนา  สิงหวิไลกุล
2. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เนทิบุตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  ปาใหญ่
3. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญไสยัง
4. เด็กชายธนายุทธ  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  ชินสีหา
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ป้องกัน
7. เด็กหญิงมณีรัตนื  เงินกุลด้วง
8. เด็กชายวัติกาล  พรมมาวัน
9. เด็กหญิงอรชุมา  คำเนียม
10. เด็กชายเกียรติคุณ  พิลาบุตร
 
1. นางนงค์รักษ์  เจริญ
2. นายปุริม  คัมภ์บุญยอ
3. นายสุรชัย  ผาดไธสง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  วันนา
2. เด็กหญิงกุสุมา   หุมแพง
3. เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใส
4. เด็กหญิงณีราวรรณ  ไชยพล
5. เด็กหญิงทิพยศิริ  ทีดี
6. เด็กหญิงปิยธิดา  สอนสุภาพ
7. เด็กหญิงรัตติกาล  เสนารินทร์
8. เด็กหญิงศศิประภา  ชาติแสง
9. เด็กหญิงสิรินธร  นครขวาง
10. เด็กหญิงสุนัชชา  ทำจำปา
 
1. นายกฤตภาส  สายทองดี
2. นางนิ่มนวล  ดวงกลาง
3. นางพิมล  หล้ามาชน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เมยเค่า
2. เด็กหญิงชลธิชา  วันณา
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  บงแก้ว
4. เด็กชายนฤดล  แย้มอดุลย์
5. เด็กหญิงพรกมล  พูลเกิด
6. เด็กหญิงพิมพ์มณี  เหง่าศรี
7. เด็กหญิงภาวิณี  พลกอง
8. เด็กหญิงภาวิณี  ศาลา
9. เด็กหญิงมลธา  บุญธรรม
10. เด็กหญิงมลธิดา  บงแก้ว
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  ดวงเดช
12. เด็กหญิงสกาวรัตน์  บงแก้ว
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ศาลา
14. เด็กหญิงสุดาภรณ์  นามวิลา
15. เด็กหญิงอริษา  พลเสนา
 
1. นางกฤษณา  ศรีคุณ
2. นายฐปนัท  แก้วเกษศรี
3. นายวุฒิพงษ์  ชินน้ำพอง
4. นายอนันต์  พลซา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรนาม
2. เด็กหญิงชนาพร  ช้างแก้ว
3. นางสาวทัดดาว  เสริฐกระโทก
4. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมโสม
5. เด็กหญิงวชิญาพร  ชุมพล
6. เด็กหญิงวนาวัลย์  บุตรเต
7. เด็กหญิงวาสุขขี  สอนเสนา
8. เด็กหญิงวิปณาลี  จันทร์ตาสุข
9. เด็กหญิงศศิกานต์  สร้อยสังวาลย์
10. นางสาวศิริกาญดา  ยุตะวัน
11. เด็กหญิงสุภัสรา  หมอแพทย์
12. นางสาวสุภาพร  กองพรม
13. นางสาวสุวรรณา  สุวรรณะ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ภู่ไผ่
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นางพัทธกานต์  แสงคำภา
2. นางสาววิไลภรณ์  แก้วอาสา
3. นายสมภาส  เกษทองมา
4. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์   วังคีรี
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวนริศรา  สายนวล
2. นายศิริโรจน์  ไมคะ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงรุจินันท์  ทองแสง
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สีสมภาร
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ถนนศรี
 
1. นางสายสมร  แจ่มใส
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงนริศรา  กองลาแซ
2. เด็กหญิงวนิดา  ใหญ่สูง
 
1. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
2. นางสัมพันธ์  ศรีเมือง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ดาวาส
2. เด็กหญิงสโรชา  รินทร์อุด
 
1. นายชัยวัฒน์  ลุนสา
2. นายวีระยุทธ  ศรีสุนนท์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  นามสนิท
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีธรรมราช
 
1. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนจิตร
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  กุลวงษ์
 
1. นายบัญชา  ตางาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงรวิสรา  อุปาระ
 
1. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์จันทร์
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายธนโชติ  พิลา
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงอรัญญา  ก้านแก้ว
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงนิโลบล  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ใช้เจริญ
 
1. นางชูจิญานนท์  สินพันธ์
2. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงพัฒนาวดี  สุขปื้อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุทธิสอน
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
2. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เนาสน
2. เด็กหญิงอรประภา  กันพนม
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
2. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทอกไข
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทอกไข
3. เด็กหญิงศิริภร  เกษทองมา
 
1. นางบุญนำ  อุปรีที
2. นายประกาศิต  ผิวศิริ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายดนัย  รูปสูง
2. เด็กชายทินกร  ชมพอง
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีบุญมี
 
1. นางบุปผา  นามจริง
2. นางวรทัย  แสนพ้อง
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงนภสร  พิลา
2. เด็กหญิงมาฑิตา  นาลา
3. เด็กหญิงวารุณี  หมื่นผาน
 
1. นางจินดารัตน์  วงษ์โสภา
2. นายยันตรี  ดอกไม้
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงจิราพร  สอนละ
 
1. นายกฤษณศักดิ์  พลหงษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  นามกิ่ง
 
1. นางสุจิตราภรณ์  โพธิ์คง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายฉกรรจ์ชัย  นิลสุวรรณ
 
1. นางสุจิตราภรณ์  โพธิ์คง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อ้วนเต็ม
 
1. นางสุจิตราภรณ์  โพธิ์คง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พันชาติ
 
1. นางสุมิยาภรณ์  มุสิกสูตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงกิติยาพร  พิมใจ
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กชายกนกพล  เทวสัตย์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ผาทองที
3. เด็กชายกิตติชัย  แนวเว
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจียงคำ
5. เด็กชายณัฐพล  จุลอักษร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาทองที
7. เด็กชายธนกฤษ  ปูเต๊ะ
8. เด็กชายธนเทพ  วังหิน
9. เด็กชายธีรพันธ์  กองทอง
10. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนภักดี
11. เด็กชายพงศกร  เกษทองมา
12. เด็กชายรัตนพล  อ่อนวรรณะ
13. เด็กหญิงวรรณิษา  ใบยา
14. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ขันตี
15. เด็กหญิงอรอนงค์  วังคีลี
16. เด็กหญิงอารียา  วิปัสสา
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุทธอินทร์
18. เด็กหญิงเบญญาภา  ก้อนวิมล
19. เด็กชายโชคชัย  เกษทองมา
 
1. นางถาวร  เกษทองมา
2. นางธีรธิดา  วิสิทธิพงค์
3. นางนิจภรณ์  ประภูชะกา
4. นางรจนา  สิงห์พันธ์
5. นางสุดใจ  สุวรรณสิงห์
6. นางเกศดา  อุทธบูรณ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายโชคชัย  นามพิมล
 
1. นายสุรวุฒิ  บุตรธนู
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายชนะพล  ป้อมค่าย
 
1. นายสุริยา  นาระดี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นางปิยวรรณ  เนาวบุตร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  การพาณิชย์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  โสนางาม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายปิยะพัชร  มะลิอ่อง
 
1. นางพิสมัย  แสงชาติ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 1. เด็กหญิงสายสุรีย์  ยามดี
 
1. นางสาวปรีดา  ปัตถา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายเจษฎา  เฮียงหล้า
 
1. นายอนุสรณ์  นิลโฉม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสภากุล
 
1. นางสุภาฑิกา  จันทร์สม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นายวิทวัส  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นายพนม  นานวน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายแปลก  พรมอ่อน
 
1. นางสุภาฑิกา  จันทร์สม
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1. นางสาวพรรณทิพา  ชาดาเม็ก
 
1. นางมณีรัตน์  จันทรบุบผา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงอารียา  พรมอ่อน
 
1. นางสุภาฑิกา  จันทร์สม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายเสกสรรค์  มณีจันทร์
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นายภาณุพงษ์  แสนอินอำนาจ
 
1. นางปิยนุช  วงษ์ไทย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นางสุภาพร  ชินพันธ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกริญญา  ภูมิกระจาย
2. เด็กชายกฤษฎาพร  ศรีพรรณ์
3. เด็กหญิงกอบกุล  บิดาศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิพายา
5. เด็กชายคงกะพัน  พลซา
6. เด็กชายคฑาวุธ  แก้วบุดดา
7. เด็กหญิงจิดาภา  สุขปื้อ
8. เด็กหญิงจินห์วรา  เตตะมะ
9. เด็กหญิงจิราพร  ชาวสวน
10. เด็กชายจีระวัฒน์  อุทธบูรณ์
11. เด็กหญิงชดาภรณ์  อินพิทักษ์
12. เด็กหญิงชมพูนุท  มาใส
13. เด็กหญิงฐิตาพร  สรรพการ
14. เด็กชายณัชพล  แพนชัย
15. เด็กหญิงทอฝัน  ตองหว้าน
16. เด็กชายธนวัฒน์  ตัณฑสิทธิ์
17. เด็กหญิงธัญมน  พลดา
18. เด็กหญิงธัญสิริ  วงพิมศรี
19. เด็กชายธีรกร  มากคช
20. เด็กหญิงนัชชาริพร  ศรีบุตร
21. เด็กหญิงนิภาพร  เกษทองมา
22. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกษทองมา
23. เด็กหญิงปภัสรา  งอกงาม
24. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ชำนาญ
25. เด็กชายพงษ์เพชร  มุทาพร
26. เด็กหญิงพรรณษา  ไฮงาม
27. เด็กชายพันธสัญญา  แก้วเข้ม
28. เด็กหญิงรัชดาพร  เวียงอินทร์
29. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  โตเล็ก
30. เด็กหญิงวิมลสิริ  อรรควงศ์
31. เด็กชายวิศิษฐ์  ชนะนาน
32. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์สถิตย์
33. เด็กชายสุธี  คัฒมารศรี
34. เด็กหญิงสุภาสินี  เทวสัตย์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสอาด
36. เด็กหญิงอริสรา  คุณนา
37. เด็กชายอลงกรณ์  แสงราชา
38. เด็กหญิงอารียา  ไกรศรีบวร
39. เด็กหญิงเกศินี  ชามนตรี
40. เด็กหญิงแคนดี้  ไบรท์คอฟ
 
1. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
2. นางพิศพล  อุนาสิทธิ์
3. นายวรพันธุ์  กิติศรีวรพันธุ์
4. นางสาววาสนา  เกษทองมา
5. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
6. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
7. นางสาวเพ็ญภัก  พลซา
8. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถลงกํน
2. นายกิตติกรณ์  เจริญทอง
3. นางสาวขนิษฐา  เกษาภู
4. เด็กชายจักรกริช  ไทยทวี
5. เด็กชายจักรี  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงจันทิมา  นามุ่น
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารมะโน
8. เด็กหญิงชลนิภา  สะดาแนน
9. นางสาวฐานิทา  ผางทุม
10. นายณัฐพล  เพื่อนสงคราม
11. นายธีรพงศ์  ชารัตน์
12. นางสาวนลิตา  มูลชมภู
13. นางสาวนีรนุช  กันพนม
14. เด็กหญิงนุชประวีร์  สะดาแนน
15. เด็กหญิงผานิตา  มิตสาทุม
16. เด็กชายพงศกร  ชารัตน์
17. เด็กหญิงพรนิภา  ใหม่น้อย
18. เด็กหญิงพรวิภา  บิดาศรี
19. เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์ศิริ
20. นางสาวพิกุลแก้ว  กาดี
21. เด็กชายพิมพ์ผกา  กองสังข์
22. นายพีรพัฒน์  กางกัลยา
23. นายพีระพล  บิดาศรี
24. เด็กหญิงรุจิรา  สายใจ
25. เด็กชายรุจิโรจน์  เหมือนบับ
26. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุรินทร์
27. เด็กหญิงลลิดา  อินถา
28. นางสาววาสนา  อ่อนพิมพ์
29. เด็กชายศราวุธ  นอศรี
30. เด็กหญิงศิริชวัญ  บุญพงษ์
31. เด็กหญิงศิริญญา  โซ้มาลา
32. เด็กชายศุภกานต์  แถวบุญตา
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันสอน
34. เด็กหญิงสุพัตรา  สะดาแนน
35. นางสาวอธิติยา  แก้วเบี่ยง
36. นางสาวอภิญญา  แก้วโบราณ
37. นายอภิสิทธฺิ์  หันมา
38. เด็กหญิงอัคราภัก  เทวสัตย์
39. นางสาวอังคณา  ศรีสะอาด
40. นางสาวเมธินี  ชำนาญ
 
1. นายจินดา  ทองจันทร์
2. นายชัยยุทธ  เทพดุลยพัฒน์
3. นายนิเวศน์  ระนาด
4. นายมานิตจร  ศรนารา
5. นายยุตา  มิ่งแก้ว
6. นายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
7. นางอมรวรรณ  โคตรวงษา
8. นายอรุณ  โคตรวงษา
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ท้าวนันท์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาริศรี
3. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
4. เด็กชายทิพากร  ชินศรี
5. เด็กชายธนธร  บึงเจริญ
6. เด็กชายนฤนาท  โพธิ์สายทอง
7. เด็กหญิงปานวาด  ชัยลอม
8. เด็กชายพีระพัฒน์  อาจสาลี
9. เด็กชายมงคล  คงวัฒนา
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางลำดวน  ศรีพรม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นายธีรพงษ์  เพียงกระโทก
2. นางสาวนวกานต์  วิชะระโภชน์
3. นายปรีชา  ชาญประไพร
4. นางสาวพรศิริ  ศรีคลัง
5. เด็กชายมงคล  สุดสีดา
6. นางสาวมนัสนันท์  ฤทธิ์ศักดิ์
7. เด็กชายยศกร  ดอนพุทธา
8. เด็กชายยศกร  ดอนพุทธา
9. เด็กหญิงอนิมา  นครขวาง
10. นายอนุศักดิ์  ไชยพิลา
 
1. นายณฐมน  ภูมินทร์
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นางละมรไพร  ช้างอินทร์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญทจันทร์
2. เด็กหญิงตติยาพร  แสงคา
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชนะพันธ์
4. เด็กหญิงพรพิรุณ  นพเกตุ
5. เด็กหญิงวาสนา  แสนตระกูล
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อนุพันธ์
7. เด็กหญิงอารียา  ผานิล
8. เด็กหญิงเหมวดี  ชินทะนาม
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โค้ว
3. นางเทวา  เพ็งหาพันธ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรดงบัง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสดามา
3. เด็กหญิงดาราวัลย์  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงสุมนทา  จันทคำทา
5. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
6. เด็กหญิงอุทุมพร  พันสนิท
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา  พุฒตาล
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญทจันทร์
2. เด็กหญิงตติยาพร  แสงคา
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชนะพันธ์
4. เด็กหญิงพรพิรุณ  นพเกตุ
5. เด็กหญิงวาสนา  แสนตระกูล
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อนุพันธ์
7. เด็กหญิงอารียา  ผานิล
8. เด็กหญิงเหมวดี  ชินทะนาม
 
1. นางวารี  พระคุณ
2. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
3. นางสาวอรกัญญา  แซ่โค้ว
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรดงบัง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสดามา
3. เด็กหญิงดาราวัลย์  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงนวลนภา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนธรรมธาดา
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทคำภา
7. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
8. เด็กหญิงอุทุมพร  พันสนิท
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางวิยะดา  น้อยลา
3. นางวิลาวรรณ  สาพิมาร
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกลรัตน์  ถิ่นสพุง
2. เด็กชายจตุพล  สิงห์ทองลา
3. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
4. เด็กหญิงทิพย์ยุพา  โพติยะ
5. เด็กชายนราธร  พลซา
6. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
7. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
8. เด็กชายพงษ์ศธร  โปร่งมูลเมือง
9. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีจันทวงษ์
10. เด็กชายวรศักดิ์  คำไล้
11. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
12. เด็กหญิงศิริพา  คำครู
13. เด็กหญิงอทิติยา  สมบูรณ์
14. เด็กชายอนุชิต  ดีสม
 
1. นางกรนันท์  เทพดุลยพัฒน์
2. นางณฐมน  ภูมินทร์
3. นางรัศมี  จันทเมือง
4. นางสาวลมัย  นครขวาง
5. นางสุวินี  บัวระภา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หงส์สีทอง
2. เด็กหญิงธนารักษ์  เม่นดี
3. นายธีรพงษ์  เพียงกระโทก
4. นางสาวนวกานต์  วิชะระโภชน์
5. นายปรีชา  ชาญประไพร
6. นางสาวพรศิริ  ศรีคลัง
7. เด็กชายมงคล  สุดสีดา
8. นางสาวมนัสนันท์  ฤทธิ์ศักดิ์
9. เด็กชายยศกร  ดอนพุทธา
10. เด็กหญิงรัชญา  บุญประคม
11. เด็กชายวิระวัฒน์  เกิดกันชีพ
12. เด็กหญิงอนิมา  นครขวาง
13. นายอนุศักดิ์  ไชยพิลา
14. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวระภา
15. นางสาวอารีรัตน์  แสงงาม
16. เด็กหญิงเพ็ญมณี  บงแก้ว
 
1. นายณฐมน  ภูมินทร์
2. นางนิศากร  ประจันตเสน
3. นางรัศมี  จันทเมือง
4. นางสาวลมัย  นครขวาง
5. นางละมรไพร  ช้างอินทร์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรเวียงพันธ์
3. เด็กหญิงชนาทินาถ  สอนเต็ม
4. เด็กชายวิทยา  อินทร์ประจบ
5. เด็กหญิงอริสรา  ภักดีอำนาจ
 
1. นายยงยุทธ  ศรีชัย
2. นางสาวศิริวิมล  โคตรเพ็ง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ภูมิสัตย์
2. เด็กชายอาทร  เครือมาสสวรรค์
 
1. นายจักรกริช  วรรณประภา
2. นางสุนันทินี  ศรีบุรินทร์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงพรรณภษา  สีดาอุบล
2. เด็กชายศุภกิตต์  ม่วงสุราษฎร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เดชนอก
 
1. นางกีรติ  ศรีวิพัฒน์
2. นายประเสริฐ  ภูโอ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. นายจิตติชัย  โฮมละคร
2. นายชัยยงค์  เมืองแวง
3. นายณัฐธีวุฒิ  พรมอ่อน
 
1. นางนารี  แพงอ่อน
2. นายวัชรินทร์  แพงอ่อน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายปัญญาวีร์  เต็มลา
2. เด็กชายพลวัต  พันสนิท
3. เด็กชายมงคล  ไสยันต์
 
1. นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม
2. นางเยาวลักษณ์  ติยะบุตร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยดา  ทองปั้น
2. เด็กชายวีระชัย  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ทองแบบ
 
1. นายปรีชา  ไปแดน
2. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันคำ
2. เด็กหญิงวิจิตรตรา  ลีกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  รำไพ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงอรนิภา  เวชภัณฑ์
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงเพ็ญมาตร
 
1. นายธนกร  แสงสว่าง
2. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
3. นางอภิชา  แสงสว่าง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงกันญลักษณ์  บุญตั้ว
2. เด็กชายจรรยาวัฒน์  รัตนเรืองศรี
3. เด็กชายธีระพงษ์  ประทุมไทย
4. เด็กหญิงนันทนา  เรื่องลือ
5. เด็กชายพีรพล  ภูมิศักดิ์
6. เด็กหญิงอังคนา  ศรีจิวังษา
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นางสาวรพีภรณ์  ศรมณี
3. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงจริยา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญลิน
3. เด็กหญิงภัทรดา  เปทา
 
1. นางสมควร  ศรีโยธา
2. นางเสาวนีย์  มีชิน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ม่วงน้อย
2. เด็กหญิงปางศิดา  ปัญจะภักดี
3. เด็กชายศรินทร  เห็มทอง
 
1. นายสมบุญ  แก้วพิภพ
2. นายเหรียญชัย  กรรณลา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนฉิม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สุวรรณเพชร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ประสานวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล
2. นางราตรี  อนุอัน
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. นายชาญชัย   ผางมา
2. นางสาวนิตยา  ก้านพลู
3. เด็กชายพุทธกาล  บัวบาลบุตร
 
1. นางภัสราภรณ์  บุญแก้ว
2. นางศีระดา  หินสูงเนิน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงปาริณา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองแสง
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์ขี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ธนะภูมิชัย
2. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงมุนินทร์  บุญล้อม
2. เด็กหญิงศุภธิดา  พรมลุน
 
1. นางอรุณรัตน์  พลซา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันมะโน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รามศิริ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไหล่ขาม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ธนะภูมิชัย
2. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  มูลเสนา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประสพ
3. เด็กหญิงอพิสมัย  จำปาหวาย
 
1. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
2. นายสุภชัย  ตองหว้าน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีภูมิ
3. เด็กหญิงวิภาดา  บัวบาน
 
1. นางทองรินทร์  ศรีอินทร์
2. นางสุธาสินี  คำโอ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เฟื่องวงษ์
2. เด็กชายพัสกร  หนองท่ม
3. เด็กหญิงมยุรี  แก่งจำปา
 
1. นางวราภรณ์  สนธิมูล
2. นางอรนิตย์  จันทร์ศิริ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวขนิษฐา  กองมะเลิง
2. นายพีระพงษ์  ก้านพลู
3. นางสาววราทิตย์  บงแก้ว
 
1. นางศิวัตรา  ดาวงษา
2. นางอรพิน  ฐิตศุภกุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำพรม
2. เด็กชายพงษ์นาวิน  ดินแดง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชนะสะแบง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
2. นางพรสวรรค์  จริมา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. นางสาวกนกวรรณ  สาระทึก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  มุงคุล
3. นางสาวพัชริญา  ราชลี
 
1. นางประรัชญา  พลชา
2. นางวิไลรัตน์  บุญปัน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุญธรรม
2. เด็กชายศรัณย์  จันอาภาส
 
1. นายทวีศักดิ์  อุ่นอุรา
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุตรวิไล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงณัฐมล  พรมบล
2. เด็กหญิงรุจิรา  สารสวัสดิ์
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นายมนูญ  แก้วโวหาร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เหลาลา
2. เด็กหญิงนิชกานต์  สร้อยสน
 
1. นางสาวสุภัทชา    จันทร์แสงสี
2. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจักรพรรณ์  สมวัชรจิต
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีลาไพร
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงทิพย์เทวา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายอนุพงษ์  พหรมจันดา
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  ภูเพ็งใจ
2. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวกรวีร์  แก้วพิภพ
2. นางสาวลลิตา  ศรีหาบุญมา
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายไพโรจน์  ยายืน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายกฤษดา  เสนารักษ์
2. เด็กชายไชยา  พิมพ์เขต
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นายเดชา  สอนนวล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายอนันธิชัย  มนัสสีลา
2. เด็กชายอภิศักดิ์  สิงห์เวียง
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นายฐาปกรณ์  สาชิน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงมัทนพร  บุตรอด
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทะแฝก
 
1. นางปรียาภัทร  จตุพรม
2. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายศุภโชค  ศรีทอง
2. เด็กชายสมเด็จ  อุตรพรม
 
1. นายเดชา  สอนนวล
2. นางเตือนใจ  บัวระภา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำขันธ์
2. เด็กหญิงมนัชญา  กลางราช
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นางสาวไสวพร  แก้วโวหาร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายฤทธิ์นเรศวร์  พาโนมัย
2. เด็กชายวาคิม  สำเภา
3. เด็กชายวุฒิชัย  รกชัฏ
 
1. นายเดชา  สอนนวล
2. นางเตือนใจ  บัวระภา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงชลนิภา  สะดาแนน
2. เด็กชายศราวุธ  นอศรี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีด่านจาก
 
1. นายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
2. นางสาวอนุสรา  เกษทองมา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายธนัช  ชำนาญมูล
2. เด็กชายอดิศร  ศรีดารตน์
3. เด็กชายเสกสรรค์  คำมา
 
1. นายอุทิศ  สิงห์ไธสง
2. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายธนเทพ  พานเมือง
2. นายอัศฎายุทธ  อุส่าห์ดี
3. นายเกรียงไกร  คงทวี
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นายเวชยันต์  ฮามธรรมา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิยา  แดนประเทือง
 
1. นางจิตร์ดวง  ศิริวรรณ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  จันทะประทุม
 
1. นางสาววนาลี  ศรีหาคม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. นางสาวเนธิตา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวอรภัทร  ลอง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายทิณวัฒน์  ภูบาล
 
1. นางสาวณิชานันท์  จันโทมุข
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางสาววรวลัญช์  วิสิทธิพงค์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงนันทินี  อุ่นคำ
 
1. นางรัตนา  พักกระโทก
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ไชยพรมมา
 
1. นางสาววนาลี  ศรีหาคม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายอนุกร  พรมดี
 
1. นางรัชนก  คำพระธิก
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงประภาณสาย  สายทอง
 
1. Mrs.Jennifer  Arguelles
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสง่า
 
1. นางรัชนก  คำพระธิก
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  อาณาจักรกานนท์
2. นายกัมพล  กังขอนนอก
3. เด็กชายชานุวัฒน์  ชัยธรรมมา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  รุมชิง
5. เด็กหญิงวรรณิดา  เหล่าเจริญ
 
1. นางปรียากมล  พันตระกูล
2. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลี
 
1. MissPeng  Ting
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงรสริน  สิงหรา ณ อยุธยา
 
1. นายวีรวิทย์  บัวบาน
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงเอนเจล แอนนี่   อาร์กูเอลเลียส
 
1. Mr.Albert  Arguelles
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์โสภา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงวัลยา  บุญสะอาด
2. เด็กหญิงอารียา  พรหมหาราช
 
1. นางบุญช่วย  หอมสมบัติ
2. นางเกนกานต์  อินทรชัยศรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทือกอุตร
2. เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงชุติมา  วาลา
4. เด็กชายธีรภัทร์  นามนุษย์ศรี
5. เด็กชายสันติ  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรนาม
 
1. นางสาวนภรเพ็ญ  อุตวงษ์
2. นางนิอร  นามศรี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงจิราพร  สำราญ
2. เด็กหญิงทิพระยา  โมบุตรศรี
3. เด็กหญิงรติมา  พรมวงศ์
4. เด็กชายวัฒนา  บัวระภา
5. เด็กหญิงสุนันท์สา  ศรีวิเศษ
6. เด็กหญิงโญ  แก้วมงคล
 
1. นายยงยุทธ  ศรีสะอาด
2. นายสงกรานต์  สารวงษ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายจักพรรดิ์  วงษ์กระโซ่
2. เด็กชายชานนท์  เกตุพัตร์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
4. เด็กชายทศพล  ใจดี
5. เด็กชายวีระยุทธ  มีทรัพย์
6. เด็กชายศักรินทร์  จำปามา
7. เด็กชายสุรสินธ์  คำภา
8. เด็กชายอนุกูล  พุทธชัย
 
1. นายรณกฤต  ไชยคีนี
2. นายวีระ  ซาภักดี
3. นายเทิดทูล  ปรือปรัง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจรินทร  ไสยันต์
2. เด็กหญิงจินตหรา  ลีเวียง
3. นายชินวัฒน์  ชมบุญศิริ
4. เด็กชายณัฐดนัย  จันทิหล้า
5. เด็กหญิงพิลัยรัตน์  ศูนย์นอก
6. เด็กหญิงวรรณวิภา  พันสนิท
7. เด็กหญิงวิชญา  คำมา
8. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ตัน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ชนะพันธ์
10. เด็กหญิงสุภาพร  โสภณ
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นายพานิช  เครือสุข
3. นางไพจิตร  สิงห์ไธสง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เฮืองใสส่อง
2. เด็กชายกฤษณพล  หิรัญงาม
3. เด็กชายกัมพล  อินทรชัยศรี
4. เด็กหญิงกานติมา  บุญญาภิสิทธิ์สุข
5. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โพธิปัสสา
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ชาญยิ่งยงค์
7. เด็กหญิงรังสิมา  สุวรรณรอด
8. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีอินทร์
9. เด็กหญิงอนันตยา  เคลลี่
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหตุเกต
 
1. นางปรียารัตน์  ไร่ขาม
2. นางสุภานันท์  ทองมี
3. นางสาวอัญชลี  แนนสถิตย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. นางสาวณัฏฐริณีย์  โซ่ทองคำ
2. เด็กหญิงทัดเดือน  ช่างเรือง
3. นายอมรศักดิ์  แก้วโวหาร
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาลู่
5. เด็กชายเดชนรินทร์  แสนชะรา
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางสิริพร  คำภูธร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงจีระภรณ์  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์   สุวรรณสนธ์ิ
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมูลทา
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี  สุธรรมมา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจุรีพร  ซ้ายโฮง
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทวีปไธสง
 
1. นายนคร  ศรีจำปา
2. นายระเบียบ  สิมสวน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สว่างแสง
2. เด็กชายณัฐดนัย  โครตโสภา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวระภา
 
1. นางสาวพจนีย์  ไชยพรหมมา
2. นางสาวลมัย  สุวรรณสนธิ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงธัญรักษ์  ขอขวา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชาวไทย
 
1. นางสุนันทา  สุนา
2. นางอรทัย  มุ่งต่อม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1. เด็กชายจิราวิทย์  สังฆะขี
2. เด็กชายสันติราช  ไชยกุฉิน
 
1. นางกัลยา  แก้วพิภพ
2. นางสาวเพียรใจ  แวงวรรณ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายนิธิ  ต้นงอ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
2. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  พันสนิท
2. เด็กชายสิรภพ  อุทธังชายา
 
1. นายศักดา  พรมกุล
2. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงสร้อยดารา  ไสยันต์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนอินอำนาจ
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงเนตรชนก  หาแก้ว
 
1. นางสุนันทา  สุนา
2. นางอรทัย  มุ่งต่อม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทุมสงคราม
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงสุจิรา  น้อยอ่อนโพธิ์
 
1. นางธนัชพร  ผิวเหลือง
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกนกวัต  ปัตฐามัง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุ่ยหล้า
3. เด็กชายกรรณชัย  ไชยแสงการ
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยแสงการ
5. เด็กชายกฤตวิทย์  พานิชศิริ
6. เด็กชายกฤษกร  ธีสุมา
7. เด็กชายคมสันต์  สมสอง
8. เด็กหญิงจรรยพร  ชมแก้ว
9. เด็กหญิงจริญญา  อุ่นคำ
10. เด็กชายจิรวัฒน์  โคตตัสสา
11. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสะอาด
12. เด็กหญิงจิราภรณ์  ป่าขมิ้น
13. เด็กชายชัยพิทักษ์  บานทอง
14. เด็กชายชัยเจริญ  คูณเมือง
15. เด็กหญิงชุติกานต์  สุธงษา
16. เด็กหญิงฐานิดา  บัวน้อย
17. เด็กหญิงฐิติมา  ยศคำลือ
18. เด็กหญิงณัชนิชา  สุขะ
19. เด็กหญิงณัฐฐพร  สีเตา
20. เด็กชายณัฐพล  ศรีธรณ์
21. เด็กชายณัฐภัทร  บุญไพโรจน์
22. เด็กหญิงณัฐริกา  คำภาจูม
23. เด็กหญิงดวงฤทัย  รุ่งอุดมลาภ
24. เด็กหญิงดารินทร์  พานิช
25. เด็กชายถาวร  ถาวงษ์กลาง
26. เด็กชายธนกฤติ  สมรัก
27. เด็กชายธนวัตร  โอนกลาง
28. เด็กชายธนูเทพ  สาวสืบ
29. เด็กหญิงธิติยา  โคตตัสสา
30. เด็กชายธีรพล  ไชยโศก
31. เด็กชายธีรภัทร  คำศรี
32. เด็กหญิงนฤมล  รามศิริ
33. เด็กหญิงนันท์นภัส  หลักม่วง
34. เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมสูงเนิน
35. เด็กชายนิธิกร  ภูธร
36. เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสุวรรณ
37. เด็กหญิงประภาพร  ศรีธรณ์
38. เด็กหญิงปานชีวัน  ไชยโศก
39. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษา
40. เด็กหญิงพนัสรินทร์  เหล่าเทพ
41. เด็กหญิงพบพร  วงษ์จวง
42. เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นยม
43. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลเอก
44. เด็กชายพัฒน์พงษ์  ช่างพิมพ์
45. เด็กหญิงพิชญา  ใจงาม
46. เด็กหญิงพิมพร  วุฒิยา
47. เด็กหญิงพิไลพร  ชัยสามารถ
48. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุวรรณ
49. เด็กหญิงภัทรียา  ธีสุมา
50. เด็กชายภิรวุฒิ  ศิริกุล
51. เด็กหญิงมยุริญ  ภูธร
52. เด็กหญิงมุทิตา  ธีสุมา
53. เด็กชายยืนยง  หลงน้อย
54. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมรัก
55. เด็กชายวชิระ  วงษา
56. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์คำภา
57. เด็กหญิงวณิชญา  ช่วยนา
58. เด็กชายวัชรพล  พินธการ
59. เด็กชายวันชัย  ตรีวิเศษ
60. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีปัตถา
61. เด็กหญิงวิราวรรณ  วงษ์จันทร์
62. เด็กชายวุฒิพล  สอนวงษ์แก้ว
63. เด็กชายศราวุฒิ  ม่วงศรี
64. เด็กชายศราวุธ  วงษา
65. เด็กหญิงศศิกาน  แก้วสุวรรณ
66. เด็กหญิงศศิธร  แสงราชา
67. เด็กหญิงศิรินันท์  พินิจ
68. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สอนสุภาพ
69. เด็กหญิงสมฤทัย  เหล่าเทพ
70. เด็กชายสรวิชญ์  พรหมทอง
71. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาลีศรี
72. เด็กชายสุชาติ  ชัยสามารถ
73. เด็กหญิงสุนารี  แก้วบุราน
74. เด็กชายสุรพล  จำปาตา
75. เด็กชายอนิวัฒน์  ไทยขัน
76. เด็กชายอภิรักษ์  นิกรสุข
77. เด็กชายอัศจรรย์  วรรณประภา
78. เด็กชายอาจิณ  บาลเย็น
79. เด็กหญิงอาริสรา  ก้านเหลือง
80. เด็กหญิงอารียา  บัวงาม
81. เด็กชายอิทธิพล  สังกะคำ
82. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วงษา
83. เด็กหญิงอุมากร  ประมังคะตา
84. เด็กหญิงเกศริน  บรรเทา
85. เด็กหญิงเกศแก้ว  วิยะวรรณ
86. เด็กหญิงเณศรา  ชมแก้ว
87. เด็กชายเถลิงศักดิ์  มานพ
88. เด็กชายเทพพิพัฒน์  ร่มลำดวน
89. เด็กหญิงเนตรชนก  ปัตฐามัง
90. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรหมทอง
91. เด็กชายไกรราช  แสงมา
 
1. นายถนอม  สอนสุภาพ
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นางธันยนันท์  จันทนา
4. นายพูลประสิทธิ์  จันทราช
5. นางยุภา  จันทะบุตร
6. นายสมศักดิ์  บูรณ์เจริญ
7. นางสุคล  พันยา
8. นางแสงจันทร์  จันทราช
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายปริม  พิมเขตร
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนพนัย  ทองคำ
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงอำไพ  วงเลิง
 
1. นางศุภมาส  ผาเนตร
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายอภิศักดิ์  แก้วพิภพ
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนวพล  ทองคำ
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มิ่งพรมกุล
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธิติวงค์  พิมเขตร
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายกิตติชัย  ชาญอาวุธ
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายกฤษณะ  ชามารัตน์
2. เด็กหญิงกันทิมา  หาสุข
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นุ่นชูผล
4. เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญทอง
5. นายชานนท์  ศรีรักษา
6. เด็กชายธนพล  อินทรสงเคราะห์
7. เด็กชายธนัท  ศรีหาภูธร
8. เด็กชายธนากร  ลีลาน้อย
9. นายธวัชชัย  ชาตรี
10. เด็กหญิงปณัฐดา  เรืองโภชน์
11. เด็กหญิงประภา  สาหล้า
12. เด็กชายพงศักดิ์  สุรสาง
13. เด็กหญิงพิมพิกา  ห้ามไชยสงค์
14. เด็กหญิงพีชานิกา  สังข์พรรณ
15. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีรัตน์
16. เด็กหญิงวนิดา  พลเสนา
17. นายวสันต์  คำเบ้าเมือง
18. เด็กหญิงวาสนา  สำนิ
19. เด็กหญิงวิภาพร  ทองวิเศษ
20. นางสาววิไลวรรณ  ไชยคีนี
21. เด็กชายสราวุธ  ศาลางาม
22. เด็กหญิงสุชาดา  เพิ่มสินธุ์
23. เด็กหญิงสุภาวินี  บุตรีสุวรรณ
24. เด็กหญิงสุวรรณภา  คำแก้ว
25. นายอนาวี  นานอก
26. เด็กชายอาทิตย์  วงดารา
27. เด็กชายเทพาธิป  สุวะมาตร
28. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ไชยเทพา
29. เด็กชายเสรี  เที่ยงธรรม
30. นายเอกมล  บุญแสงศรี
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นายนนท์ธาวัชน์  อามาตมนตรี
3. นางสาวพนาลี  ษรจันทน์ศรี
4. นางพรทิพย์  มีดี
5. นายรชฎ  บัวแสง
6. นางละมัย  รัตนธรรมธาดา
7. นายศิวากร  อภิรัตนวโรดม
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดรุนันท์
2. เด็กหญิงกิติยา  พานิชย์
3. เด็กชายจักกฤษ  ภาคสุภาพ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทับวงษา
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเหล่ายูง
6. เด็กชายชัชวาล  เดวาล
7. เด็กหญิงญาณิศา  สุขบัว
8. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตันติวุฒวร
9. เด็กชายธนภัทร  เหล่าลิ้ม
10. เด็กชายธนวัฒน์  สุริยะ
11. เด็กชายธนาคาร  แซ่เกลา
12. เด็กหญิงธิติวรดา  แก้วกงพาน
13. เด็กชายปกป้อง  ธนันภ์นัฐพงศ์
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่อนสุวรรณ
15. เด็กหญิงประนัฐดา  พิมตระการ
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีจันทะ
17. เด็กชายภัทรวุฒิ  คำมา
18. เด็กชายภาคภูมิ  สิทธิสูงเนิน
19. เด็กหญิงยุพาพร  ดวงชานนท์
20. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วเกษศรี
21. เด็กหญิงวรรณิกา  ทันแจด
22. เด็กหญิงสรวีย์  คำสามารถ
23. เด็กชายสุทธิพงษ์  พีระสุทธินันท์
24. เด็กหญิงสุนิตา  วงศา
25. เด็กหญิงสุภัสสร  บางประอินทร์
26. เด็กหญิงอรอุมา  นนยะโส
27. เด็กหญิงอริสา  พลวิเศษ
28. เด็กหญิงอารียา  พึ่งสุข
29. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ดา
30. เด็กหญิงเขมิกา  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวดุจฤดี  ปัญญาสิม
2. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
3. นางประคอง  ภูพวก
4. นางภัคนันท์  ปรีกุล
5. นายศิวากร  อภิรัตนวโรดม
6. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
7. นางอัจฉรา  คำจันทน์
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชาชุมพร
 
1. นางอัจฉรา  โทเล
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
2. เด็กหญิงชาลินี  ทองเฟือง
3. เด็กหญิงช่อลัดดา  เหล่าจันอัน
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาล้อม 1. เด็กชายจิิิตติพัฒน์  บุตรด้วง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จ้อยเพีย
3. เด็กหญิงศุภธิดา  บุญเนียม
 
1. นางทัศพร  เติมทองชัย
2. นายภานุมาศ  ขันทมูล
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสมรัก  ย่องยี
 
1. นางสาวกาญจนา  เนียมไธสง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายธวัชชัย  โนนคำพันธ์
 
1. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  งามทวี
 
1. นางสาวปพิมพา  ประเสริฐถาวรศิริ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมมหาศิริ
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงษา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางปิยนุช  วงษ์ไทย
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงพิยดา  บุผามาลา
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  โทแหล่ง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  นำภา
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุปฎิย์
 
1. นางวัชรินทร์  กินรี
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางปิยนุช  วงษ์ไทย
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอัยดา  พันพา
 
1. นางอินปัน  พันธ์บุญศรี
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กชายพงศกร  พลชำนาญ
2. เด็กชายสายชล  จีนชัยภูมิ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ครสิงห์
 
1. นางชุดานันท์  ภูมิกระจาย
2. นางมะลิวรรณ์  ชัยแก้ว
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงชลลดา  จันทร์สีลา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  เจือแสง
3. เด็กชายวิทยา  พระธานี
 
1. นางสาวกาญจนา  เนียมไธสง
2. นางพัชรี  สีมารักษ์
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายวรากร  ถมอุทา
2. เด็กชายอภิชัย  นามทอง
 
1. นางปรารถนา  คำขัน
2. นางปานา  แถลงกันฑ์
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายณรงศักดิ์  วงศ์สมศรี
2. นายยุทธภูมิ  ศรีจันทะ
 
1. นางน้อมจิตร  ทวีชัย
2. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงชลดา  พุ่มจำปา
2. เด็กชายยศวรรธน์  ผาทิพพาที
 
1. นายอร่าม  ลีล้าน
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนชัย  กรรณลา
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ฟ้องเสียง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นายสฤษดิ์  สีหา
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กชายธันยา  เกษทองมา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุขสบาย
 
1. นายรังษี  สุพรมอินทร์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทุม
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกบก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณนา
2. เด็กชายทักษิณัย  พงทะวงษ์
 
1. นางมลิวัลย์  สุนสุข
2. นางวรรณา  ภักมี
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงยุวพร  ดำรงศาสตร์สกุล
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สีหาบุญมา
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
2. นายสุริยันต์  สะท้าน
 
215 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กชายศุภกฤติ  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุณิสา  มาตา
 
1. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
2. นางมยุรี  บุดดาดวง
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนายุต  เห็มทอง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ยางเบือก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายชลชาติ  เริงนิสัย
2. เด็กหญิงศิริพร  กรรณลา
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
2. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
218 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เเก้วจังหาร
2. เด็กหญิงนฤมล  นันเเก้ว
3. เด็กชายภานุพงษ์  เวสูงเนิน
4. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยพัด
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  สว่างพิทักษ์
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คงพิลุน
7. เด็กชายเอกอรุณ  ชัยพร
 
1. นางนภาพร  สายคำภา
2. นางละออ  สิมมะลา
3. นางสาวสิริมาส  พลหมั่น
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายอดิศร  ยุบลวัด
 
1. นางสังวาร  บุษบก
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภักดีสุวรรณ
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกิตติมา  นามราช
 
1. นางไพจิตร  สิงห์ไธสงค์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  ประดับศรี
 
1. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กชายเทวา  ขวัญพักตร
 
1. นางสาวกัญจรัตน์   วชิรธรรมกุล
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ 1. นายทินกร  ทะนุนาจารย์
 
1. นางวิมลรัตน์  เนธิบุตร
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ระยับศรี
 
1. นางสาวกัญจรัตน์   วชิรธรรมกุล
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายโชคชัย  มโหรี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว 1. เด็กชายศิขรินทร์  สอรักษา
 
1. นางสาวอภิรดี  ศรนารา
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กชายไววิทย์  แก้วพรม
 
1. นางชุดานันท์  ภูมิกระจาย
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  โสนางาม
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงนริศรา  พรมจารี
 
1. นางสายลม  สุวรรณสิงห์
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงศุภกร  ซ่องผม
 
1. นางกาญจนา  ซ่องผม
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงชมจันทร์  สำคัญ
2. เด็กหญิงญาณิกา  พุทธกุล
3. เด็กชายทนาวุฒิ  แซ่จึง
4. เด็กชายปริญญา  ช่างเรือง
5. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  วงษ์สว่าง
6. เด็กหญิงวัลนภา  ศรีบุญมี
7. เด็กชายสิทธิชัย  อนุชน
 
1. นางปรารถนา  คำขัน
2. นางสิริพร  คำภูธร
3. นางหฤทัย  วงษ์อนันต์
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกพร  ทะนารี
2. เด็กหญิงจิรณา  บุตรทา
3. เด็กหญิงชนัญญา  ไกรสันเที๊ยะ
4. เด็กชายตะวัน  สาสอน
5. เด็กหญิงวารุณี  วิเศษศรี
6. เด็กชายอนุชิต  ซิวสารี
 
1. นางนุชเนตร  บุตตะนาม
2. นางบัวทอง  ธรรมกุล
3. นางภัทราพร  ยะใจ
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีละสา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กำไรทอง
3. เด็กชายศราวุธ  ผงสุข
4. เด็กหญิงศศิภา  แก้วโวหาร
5. เด็กหญิงอารยา  ภูงาม
6. เด็กหญิงอินทิรา  บาบุญ
7. เด็กหญิงเกษรัตน์ดา  ศรีภูมิ
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นายภานุพงศ์  สาวิยะ
3. นายสากล  คำภูธร
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญสว่าง
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นารัง
3. เด็กชายสหรัฐ  ไชยแสน
 
1. นางสาววาสนา  แสงงาม
2. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กชายกบินทร์  อินทร์นอก
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เอี่ยมละออ
3. เด็กชายอาทิตย์  พันทอง
 
1. นางนงเยาว์  มะโนสุข
2. นายสุรนิตย์  บุญอุดม
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายมงคล  ปกพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  สมบุตรดี
3. เด็กชายเสกสรร  ทารัตน์
 
1. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
2. นายภูวดล  บำรุงสำราญ
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ราชาภักดี
2. นายทินกร  ทะนุนาจารย์
3. เด็กชายธนัชชา  แสงอินทร์
 
1. นางพรพิมล  สาระคำ
2. นางสาวพุดตาล  โยธาภักดี
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกำจร  หวยสูงเนิน
2. เด็กชายมงคล  ศรีอินทรีย์
3. เด็กชายอภิชาติ  ชมมี
 
1. นางละออ  สิมมะลา
2. นางสาวสิริมาส  พลหมั่น
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  อินนอก
2. เด็กชายวิทยา  ทองดี
3. เด็กหญิงสมฤทัย  อินนอก
 
1. นางนันทิยา  นามวงษ์
2. นางสาวมยุรฉัตร  เพียวิเศษ
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กชายขัตติยะ  ชาวนาแปน
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  คุณพรรษา
3. เด็กชายพิเชษฐ์  พันสนิท
 
1. นางพิชชานันท์  พันสนิท
2. นายยศ  พันสนิท
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายชลธิราช  เสนาธนศิริ
2. เด็กหญิงอภิสิทธิ์  มูลชมพู
3. เด็กชายเทพาธิป  สุวมาตร
 
1. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
2. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กชายธนบดี  ศรีสุพอ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนบุรมย์
 
1. นายศิริ  จัทร์ศรี
2. นางสาวสุภารัตน์  คงสิม
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์ชัย
2. เด็กชายสุภวัตร  ศรีงาม
 
1. นางศุภวรรณ  มืดขุนทด
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐวัตร  สาละ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงษา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
2. นางสาวภรณิพรรณ  ไชยภูมิ
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายบัญชา  รามศิริ
2. เด็กชายพัฒน์ษกร  คณะบุตร
3. เด็กชายพีระพล  รามศิริ
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวประภาพรรณ  นำภา
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายธนากร  วิทาทาน
2. เด็กชายธนากร  เพียรงาม
3. เด็กชายสันติภาพ  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวเย็นจิตร  คำต่ำ
2. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายธานินทร์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายสนธยา  สุขกุล
3. เด็กชายเอกชัย  สืบมา
 
1. นางศรีวิลัย  เฉวียงวาส
2. นายเจษฎา  ศรีพิทูลพาทย์
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนชัย  กรรณลา
2. เด็กชายธนายุต  เห็มทอง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ยางเบือก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสนโบราณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สดชื่น
3. เด็กชายอรรถพร  นครแจ้ง
 
1. นายมรกต  แจ่มใส
2. นายหนูบน  น้อยลา