การพิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:00 น.