สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูกระดึง 19 16 4 39 50 13 13 8 76
2 บ้านโนนปอแดง 16 9 8 33 42 17 13 16 72
3 บ้านเอราวัณ 13 11 5 29 41 13 5 2 59
4 บ้านวังเลาหัวฝาย 11 7 5 23 31 14 8 6 53
5 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 9 5 6 20 30 13 8 8 51
6 บ้านโคกขมิ้น 8 10 2 20 33 19 11 7 63
7 บ้านห้วยส้ม 8 4 2 14 20 6 3 10 29
8 บ้านปวนพุ 7 9 8 24 29 16 29 15 74
9 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 7 4 3 14 19 9 3 14 31
10 ประจันตวิทยา 7 2 2 11 17 9 6 3 32
11 ชุมชนวังสะพุง 6 5 8 19 37 13 6 6 56
12 บ้านโนนสวรรค์ 6 4 3 13 23 18 10 12 51
13 บ้านวังสะพุง 6 3 4 13 29 14 9 9 52
14 บ้านดงน้อย 6 1 1 8 11 5 6 3 22
15 บ้านโป่งศรีโทน 5 6 4 15 18 16 10 5 44
16 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 5 0 2 7 13 6 5 6 24
17 ชุมชนหนองหิน 4 8 2 14 26 19 8 8 53
18 ชุมชนผานกเค้า 4 6 1 11 19 7 8 8 34
19 บ้านนาตาดสมสะอาด 4 5 12 21 29 22 7 8 58
20 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 4 4 4 12 14 11 5 4 30
21 วรราชวิทยา 4 3 3 10 21 10 8 6 39
22 บ้านวังกกเดื่อ 4 2 5 11 17 11 5 6 33
23 ชุมชนบ้านหนองคัน 3 4 3 10 19 10 7 9 36
24 บ้านนาแปน 3 4 2 9 13 6 8 9 27
25 บ้านแก่งศรีภูมิ 3 4 1 8 12 12 0 2 24
26 บ้านเพิ่ม 3 3 4 10 17 15 10 8 42
27 บ้านเล้า 3 3 2 8 11 4 3 6 18
28 บ้านเหมืองแบ่ง 3 2 1 6 7 6 1 3 14
29 บ้านศรีอุบลพัฒนา 3 2 0 5 11 4 1 3 16
30 เลยตาดโนนพัฒนา 3 1 0 4 8 12 11 7 31
31 บ้านนาอ่างคำ 3 1 0 4 8 8 6 6 22
32 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 2 6 3 11 19 9 4 5 32
33 บ้านหนองบัว 2 3 1 6 16 17 11 11 44
34 บ้านหนองใหญ่ 2 2 4 8 13 8 5 9 26
35 บ้านโนนป่าซาง 2 2 3 7 20 11 10 11 41
36 บ้านขอนแก่น 2 1 2 5 12 5 7 6 24
37 บ้านนาวัว 2 1 2 5 7 8 7 11 22
38 บ้านห้วยไคร์ 2 1 0 3 2 7 6 5 15
39 บ้านโคกสง่า 2 0 3 5 8 2 4 1 14
40 บ้านหนองตานา 2 0 3 5 7 3 5 4 15
41 บ้านโคกหนองแห้ว 2 0 2 4 8 5 4 2 17
42 บ้านกุดแก 2 0 2 4 6 5 5 6 16
43 ไทยรัฐวิทยา 49 2 0 1 3 6 3 4 0 13
44 บ้านห้วยไผ่ 2 0 1 3 5 1 2 3 8
45 บ้านซำม่วง 2 0 1 3 5 1 2 1 8
46 บ้านโคกผักหวาน 2 0 0 2 3 8 3 1 14
47 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
48 บ้านปากปวน 1 6 3 10 19 12 5 3 36
49 บ้านนายาง 1 3 2 6 7 3 2 4 12
50 บ้านพวยเด้ง 1 3 0 4 11 6 2 6 19
51 บ้านอีเลิศ 1 2 4 7 11 9 6 9 26
52 บ้านผาขาว 1 2 3 6 12 11 10 8 33
53 เจียรวนนท์อุทิศ3 1 2 2 5 13 14 3 8 30
54 บ้านนาแก 1 2 2 5 8 5 7 7 20
55 บ้านอุ่ม 1 2 0 3 6 2 4 1 12
56 บ้านลาด 1 1 2 4 9 5 0 5 14
57 บ้านป่าบง 1 1 2 4 8 6 3 5 17
58 บ้านหนองปาดฟาน 1 1 2 4 6 5 0 2 11
59 บ้านวังม่วง 1 1 1 3 10 3 5 2 18
60 บ้านซำกกค้อ 1 1 1 3 5 8 6 0 19
61 ดงน้อยโคกหนองแก 1 1 0 2 5 4 0 0 9
62 บ้านกกซ้อ 1 1 0 2 4 1 5 5 10
63 บ้านกกบก 1 1 0 2 3 7 3 1 13
64 บ้านโนน 1 1 0 2 3 1 2 2 6
65 บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 0 2 3 1 2 1 6
66 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
67 บ้านนาโก 1 0 2 3 13 5 6 8 24
68 บ้านนามูลตุ่น 1 0 2 3 11 9 9 6 29
69 โนนกกข่า 1 0 1 2 7 6 1 4 14
70 บ้านซำบุ่น 1 0 1 2 5 5 2 1 12
71 บ้านแก่งหินกกสะทอน 1 0 1 2 3 3 0 1 6
72 เทศบาลวังสะพุง1 1 0 0 1 9 6 8 7 23
73 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 0 1 5 4 6 1 15
74 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1 5 2 4 5 11
75 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 3 5 4 5 12
76 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1 0 0 1 3 3 2 3 8
77 นาล้อม 1 0 0 1 2 4 0 0 6
78 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
79 บ้านนาอุดม 1 0 0 1 2 1 2 3 5
80 บ้านซำไคร้ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
81 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 0 0 1 1 1 2 2 4
82 บ้านหมากแข้งกกกอก 0 3 1 4 5 1 3 0 9
83 บ้านภูป่าไผ่ 0 2 1 3 2 5 6 1 13
84 บ้านเลยวังไสย์ 0 2 0 2 12 6 2 8 20
85 บ้านวังลานวังทอง 0 2 0 2 5 4 2 0 11
86 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 0 2 0 2 5 2 2 5 9
87 ซำพร้าว 0 2 0 2 4 3 3 2 10
88 บ้านห้วยยาง 0 1 3 4 8 6 5 6 19
89 ชุมชนทรายขาว 0 1 1 2 8 7 5 2 20
90 บ้านสวนปอ 0 1 1 2 6 6 7 2 19
91 บ้านโคกมน 0 1 1 2 5 6 8 8 19
92 บ้านวังแท่น 0 1 1 2 5 4 5 2 14
93 บ้านห้วยทรายคำ 0 1 1 2 4 4 0 1 8
94 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 0 1 1 2 1 3 4 2 8
95 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 1 0 1 6 4 1 3 11
96 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 1 0 1 6 3 0 2 9
97 บ้านห้วยสีเสียด 0 1 0 1 4 2 3 7 9
98 บ้านน้ำจันทร์ 0 1 0 1 3 3 2 0 8
99 บ้านห้วยหมาก 0 1 0 1 2 4 2 5 8
100 บ้านตาดข่า 0 1 0 1 2 2 1 0 5
101 บ้านบุ่งตาข่าย 0 1 0 1 2 1 1 1 4
102 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 3 3 3 3 1 1 7
103 บ้านห้วยส้มใต้ 0 0 2 2 9 6 5 3 20
104 บ้านน้ำทบ 0 0 2 2 5 3 4 3 12
105 บ้านผาหวาย 0 0 2 2 4 3 2 2 9
106 บ้านโนนสว่าง 0 0 2 2 1 5 1 2 7
107 บ้านไร่ศรีอุบล 0 0 1 1 8 3 1 1 12
108 อนุบาลภูกระดึง 0 0 1 1 7 6 3 4 16
109 อนุบาลประจันตะ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
110 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
111 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1 4 2 4 1 10
112 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 1 1 2 3 5 0 10
113 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 1 4
114 บ้านซำไฮ 0 0 1 1 2 1 3 0 6
115 บ้านหนองนอ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
116 บ้านศรีรักษา 0 0 1 1 1 0 2 1 3
117 หฤทัยคริสเตียน 0 0 1 1 0 3 4 3 7
118 บ้านซำนกจิบ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
119 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 0 0 0 7 5 2 2 14
120 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 5 4 4 6 13
121 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 5 0 1 3 6
122 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 4 4 4 3 12
123 บ้านหนองแต้หนองโก 0 0 0 0 3 4 2 4 9
124 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
125 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 3 2 2 5 7
126 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 3 2 2 3 7
127 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 3 2 1 2 6
128 บ้านห้วยคะมะ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
129 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 3 1 1 1 5
130 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 2 8 8 4 18
131 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
132 บ้านวังยาง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
133 บ้านห้วยผุก 0 0 0 0 2 1 3 2 6
134 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
135 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
136 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
137 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 0 1 2 3 2 6
138 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
139 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
140 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
141 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 0 0 0 0 1 1 5 1 7
142 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 1 1 2 2 4
143 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านผาซำบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 0 4 4 0 8
148 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
149 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 0 0 0 3 2 2 5
150 วังน้ำพุ 0 0 0 0 0 3 1 4 4
151 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
152 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 0 3 0 2 3
153 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 0 2 5 0 7
154 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
155 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
156 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
157 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
158 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
159 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 4 0 4
165 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
166 พองหนีบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
167 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
168 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 วิถีพุทธภูกระดึง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านช่องฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 256 224 200 680 1,250 833 616 565 2,699