สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูกระดึง 17 15 3 35 42 13 13 8 68
2 บ้านโนนปอแดง 12 7 8 27 37 17 13 15 67
3 บ้านเอราวัณ 10 9 5 24 36 12 5 1 53
4 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 7 4 3 14 19 9 3 14 31
5 บ้านห้วยส้ม 7 4 1 12 17 6 3 10 26
6 ประจันตวิทยา 7 2 2 11 17 9 6 3 32
7 บ้านโคกขมิ้น 6 9 2 17 32 15 10 7 57
8 ชุมชนวังสะพุง 6 5 8 19 37 13 6 6 56
9 บ้านวังเลาหัวฝาย 6 5 5 16 24 13 8 6 45
10 บ้านวังสะพุง 6 3 4 13 28 13 8 9 49
11 บ้านโป่งศรีโทน 5 5 4 14 17 16 10 5 43
12 บ้านโนนสวรรค์ 5 4 3 12 21 18 9 12 48
13 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 5 2 6 13 25 12 7 8 44
14 บ้านปวนพุ 4 6 5 15 23 13 27 14 63
15 บ้านนาตาดสมสะอาด 4 4 9 17 25 20 7 8 52
16 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 4 3 4 11 13 9 5 4 27
17 วรราชวิทยา 4 3 3 10 21 10 8 6 39
18 บ้านวังกกเดื่อ 4 2 5 11 17 11 5 6 33
19 ชุมชนหนองหิน 3 8 2 13 24 17 8 8 49
20 ชุมชนผานกเค้า 3 6 1 10 18 7 8 8 33
21 ชุมชนบ้านหนองคัน 3 4 3 10 19 10 7 9 36
22 บ้านเพิ่ม 3 3 4 10 16 15 10 8 41
23 บ้านเล้า 3 3 2 8 11 4 3 6 18
24 บ้านเหมืองแบ่ง 3 1 1 5 7 5 1 3 13
25 เลยตาดโนนพัฒนา 3 1 0 4 8 10 11 6 29
26 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 3 0 2 5 11 4 5 6 20
27 บ้านหนองใหญ่ 2 2 4 8 13 8 5 9 26
28 บ้านโนนป่าซาง 2 2 3 7 20 11 10 11 41
29 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 2 0 4 9 4 1 3 14
30 บ้านนาวัว 2 1 2 5 7 8 7 11 22
31 บ้านดงน้อย 2 1 1 4 8 3 5 3 16
32 บ้านโคกสง่า 2 0 3 5 8 2 4 1 14
33 บ้านหนองตานา 2 0 3 5 7 3 5 4 15
34 บ้านกุดแก 2 0 2 4 6 5 5 6 16
35 บ้านซำม่วง 2 0 1 3 5 1 2 1 8
36 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
37 บ้านปากปวน 1 6 3 10 19 12 5 3 36
38 บ้านพวยเด้ง 1 3 0 4 11 6 2 6 19
39 บ้านแก่งศรีภูมิ 1 3 0 4 8 12 0 2 20
40 บ้านอีเลิศ 1 2 4 7 11 9 5 8 25
41 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 2 3 6 14 9 4 4 27
42 เจียรวนนท์อุทิศ3 1 2 2 5 12 14 3 8 29
43 บ้านนายาง 1 2 2 5 6 3 2 4 11
44 บ้านหนองบัว 1 2 1 4 12 16 11 10 39
45 บ้านนาแก 1 2 1 4 5 4 7 7 16
46 บ้านอุ่ม 1 2 0 3 6 2 4 1 12
47 บ้านป่าบง 1 1 2 4 8 6 3 5 17
48 บ้านหนองปาดฟาน 1 1 2 4 5 3 0 2 8
49 บ้านวังม่วง 1 1 1 3 10 3 5 2 18
50 บ้านขอนแก่น 1 1 1 3 9 4 7 6 20
51 บ้านนาแปน 1 1 1 3 8 4 7 8 19
52 บ้านนาอ่างคำ 1 1 0 2 6 8 6 6 20
53 บ้านโนน 1 1 0 2 3 1 2 2 6
54 บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 0 2 3 1 2 1 6
55 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
56 บ้านนามูลตุ่น 1 0 2 3 11 9 9 6 29
57 บ้านโคกหนองแห้ว 1 0 2 3 7 5 4 2 16
58 บ้านลาด 1 0 2 3 7 5 0 5 12
59 บ้านนาโก 1 0 1 2 12 5 5 8 22
60 โนนกกข่า 1 0 1 2 7 6 1 4 14
61 บ้านแก่งหินกกสะทอน 1 0 1 2 3 3 0 1 6
62 เทศบาลวังสะพุง1 1 0 0 1 9 6 8 7 23
63 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 0 1 5 4 6 1 15
64 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1 5 2 4 5 11
65 บ้านโคกผักหวาน 1 0 0 1 3 6 3 1 12
66 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1 0 0 1 3 3 2 3 8
67 บ้านกกซ้อ 1 0 0 1 3 1 5 5 9
68 นาล้อม 1 0 0 1 2 4 0 0 6
69 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
70 บ้านห้วยไผ่ 1 0 0 1 2 1 2 3 5
71 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 0 0 1 1 1 2 2 4
72 บ้านผาขาว 0 2 3 5 10 10 10 7 30
73 บ้านเลยวังไสย์ 0 2 0 2 12 6 2 8 20
74 บ้านวังลานวังทอง 0 2 0 2 5 3 2 0 10
75 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 0 2 0 2 5 2 2 5 9
76 ซำพร้าว 0 2 0 2 4 3 3 2 10
77 บ้านห้วยยาง 0 1 3 4 8 6 5 6 19
78 บ้านโคกมน 0 1 1 2 5 6 6 8 17
79 บ้านวังแท่น 0 1 1 2 5 4 5 2 14
80 บ้านหมากแข้งกกกอก 0 1 1 2 3 1 1 0 5
81 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 0 1 1 2 1 3 4 2 8
82 ชุมชนทรายขาว 0 1 0 1 8 5 5 2 18
83 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 1 0 1 6 4 1 3 11
84 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 1 0 1 6 3 0 2 9
85 บ้านห้วยสีเสียด 0 1 0 1 4 2 3 7 9
86 บ้านซำกกค้อ 0 1 0 1 3 7 6 0 16
87 บ้านกกบก 0 1 0 1 3 4 2 1 9
88 บ้านห้วยทรายคำ 0 1 0 1 3 4 0 1 7
89 บ้านน้ำจันทร์ 0 1 0 1 3 3 2 0 8
90 บ้านห้วยหมาก 0 1 0 1 2 4 2 5 8
91 บ้านตาดข่า 0 1 0 1 2 2 1 0 5
92 บ้านบุ่งตาข่าย 0 1 0 1 2 1 1 1 4
93 บ้านห้วยไคร์ 0 1 0 1 1 6 6 5 13
94 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 3 3 3 3 1 1 7
95 บ้านห้วยส้มใต้ 0 0 2 2 9 6 5 3 20
96 บ้านผาหวาย 0 0 2 2 4 3 2 2 9
97 บ้านไร่ศรีอุบล 0 0 1 1 8 3 1 1 12
98 อนุบาลภูกระดึง 0 0 1 1 7 6 3 4 16
99 บ้านสวนปอ 0 0 1 1 5 6 7 2 18
100 อนุบาลประจันตะ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
101 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
102 บ้านซำบุ่น 0 0 1 1 4 5 2 1 11
103 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1 4 2 4 1 10
104 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 1 1 2 3 5 0 10
105 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 1 4
106 บ้านซำไฮ 0 0 1 1 2 1 3 0 6
107 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 1 4 0 1 5
108 บ้านหนองนอ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
109 บ้านศรีรักษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 หฤทัยคริสเตียน 0 0 1 1 0 3 4 3 7
111 บ้านซำนกจิบ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
112 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 0 0 0 7 5 2 2 14
113 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 5 4 4 6 13
114 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 5 0 1 3 6
115 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 4 4 4 3 12
116 บ้านหนองแต้หนองโก 0 0 0 0 3 4 2 4 9
117 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
118 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 3 2 2 5 7
119 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 3 2 2 3 7
120 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 3 2 1 2 6
121 ดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
122 บ้านห้วยคะมะ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
123 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 2 8 8 4 18
124 ไทยรัฐวิทยา 49 0 0 0 0 2 3 4 0 9
125 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 2 3 3 3 8
126 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
127 บ้านวังยาง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
128 บ้านห้วยผุก 0 0 0 0 2 1 2 2 5
129 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
130 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 1 4 4 4 9
131 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
132 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
133 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 0 1 2 3 2 6
134 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
135 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
136 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
137 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 0 0 0 0 1 1 5 1 7
138 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 1 1 2 2 4
139 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 บ้านผาซำบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 0 2 3 3
144 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 0 4 4 0 8
145 บ้านภูป่าไผ่ 0 0 0 0 0 3 4 1 7
146 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 0 0 0 3 2 2 5
147 วังน้ำพุ 0 0 0 0 0 3 1 4 4
148 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 0 3 0 2 3
149 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 0 2 5 0 7
150 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
151 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
152 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
153 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
154 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
155 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
156 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 4 0 4
163 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
164 พองหนีบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วิถีพุทธภูกระดึง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านช่องฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 188 178 564 1,125 777 592 552 2,494