สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูกระดึง 42 13 13 8 68
2 บ้านโนนปอแดง 37 17 13 15 67
3 ชุมชนวังสะพุง 37 13 6 6 56
4 บ้านเอราวัณ 36 12 5 1 53
5 บ้านโคกขมิ้น 32 15 10 7 57
6 บ้านวังสะพุง 28 13 8 9 49
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 25 20 7 8 52
8 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 25 12 7 8 44
9 ชุมชนหนองหิน 24 17 8 8 49
10 บ้านวังเลาหัวฝาย 24 13 8 6 45
11 บ้านปวนพุ 23 13 27 14 63
12 บ้านโนนสวรรค์ 21 18 9 12 48
13 วรราชวิทยา 21 10 8 6 39
14 บ้านโนนป่าซาง 20 11 10 11 41
15 บ้านปากปวน 19 12 5 3 36
16 ชุมชนบ้านหนองคัน 19 10 7 9 36
17 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 19 9 3 14 31
18 ชุมชนผานกเค้า 18 7 8 8 33
19 บ้านโป่งศรีโทน 17 16 10 5 43
20 บ้านวังกกเดื่อ 17 11 5 6 33
21 ประจันตวิทยา 17 9 6 3 32
22 บ้านห้วยส้ม 17 6 3 10 26
23 บ้านเพิ่ม 16 15 10 8 41
24 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 14 9 4 4 27
25 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 13 9 5 4 27
26 บ้านหนองใหญ่ 13 8 5 9 26
27 บ้านหนองบัว 12 16 11 10 39
28 เจียรวนนท์อุทิศ3 12 14 3 8 29
29 บ้านเลยวังไสย์ 12 6 2 8 20
30 บ้านนาโก 12 5 5 8 22
31 บ้านนามูลตุ่น 11 9 9 6 29
32 บ้านอีเลิศ 11 9 5 8 25
33 บ้านพวยเด้ง 11 6 2 6 19
34 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 11 4 5 6 20
35 บ้านเล้า 11 4 3 6 18
36 บ้านผาขาว 10 10 10 7 30
37 บ้านวังม่วง 10 3 5 2 18
38 เทศบาลวังสะพุง1 9 6 8 7 23
39 บ้านห้วยส้มใต้ 9 6 5 3 20
40 บ้านขอนแก่น 9 4 7 6 20
41 บ้านศรีอุบลพัฒนา 9 4 1 3 14
42 บ้านแก่งศรีภูมิ 8 12 0 2 20
43 เลยตาดโนนพัฒนา 8 10 11 6 29
44 บ้านห้วยยาง 8 6 5 6 19
45 บ้านป่าบง 8 6 3 5 17
46 ชุมชนทรายขาว 8 5 5 2 18
47 บ้านนาแปน 8 4 7 8 19
48 บ้านดงน้อย 8 3 5 3 16
49 บ้านไร่ศรีอุบล 8 3 1 1 12
50 บ้านโคกสง่า 8 2 4 1 14
51 บ้านนาวัว 7 8 7 11 22
52 อนุบาลภูกระดึง 7 6 3 4 16
53 โนนกกข่า 7 6 1 4 14
54 บ้านโคกหนองแห้ว 7 5 4 2 16
55 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 7 5 2 2 14
56 บ้านเหมืองแบ่ง 7 5 1 3 13
57 บ้านลาด 7 5 0 5 12
58 บ้านหนองตานา 7 3 5 4 15
59 บ้านนาอ่างคำ 6 8 6 6 20
60 บ้านกุดแก 6 5 5 6 16
61 เจียรวนนท์อุทิศ4 6 4 1 3 11
62 บ้านนายาง 6 3 2 4 11
63 บ้านกุดลันน้อยคีรี 6 3 0 2 9
64 บ้านอุ่ม 6 2 4 1 12
65 บ้านสวนปอ 5 6 7 2 18
66 บ้านโคกมน 5 6 6 8 17
67 บ้านนาแก 5 4 7 7 16
68 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 5 4 6 1 15
69 บ้านวังแท่น 5 4 5 2 14
70 บ้านห้วยเดื่อน้อย 5 4 4 6 13
71 บ้านวังลานวังทอง 5 3 2 0 10
72 บ้านหนองปาดฟาน 5 3 0 2 8
73 บ้านหินเกิ้ง 5 2 4 5 11
74 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 5 2 2 5 9
75 อนุบาลประจันตะ 5 2 0 0 7
76 บ้านซำม่วง 5 1 2 1 8
77 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 5 1 0 1 6
78 บ้านโนนกกจาน 5 0 1 3 6
79 บ้านซำบุ่น 4 5 2 1 11
80 บ้านผาสะนา 4 4 4 3 12
81 ซำพร้าว 4 3 3 2 10
82 บ้านผาหวาย 4 3 2 2 9
83 บ้านห้วยไผ่เหนือ 4 2 4 1 10
84 บ้านห้วยสีเสียด 4 2 3 7 9
85 บ้านซำกกค้อ 3 7 6 0 16
86 บ้านโคกผักหวาน 3 6 3 1 12
87 บ้านหนองแต้หนองโก 3 4 2 4 9
88 บ้านกกบก 3 4 2 1 9
89 บ้านห้วยทรายคำ 3 4 0 1 7
90 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 3 3 2 3 8
91 บ้านน้ำจันทร์ 3 3 2 0 8
92 บ้านนาดินดำ 3 3 2 0 8
93 บ้านทรัพย์เจริญ 3 3 1 1 7
94 บ้านแก่งหินกกสะทอน 3 3 0 1 6
95 บ้านหนองอีเก้ง 3 2 2 5 7
96 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 3 2 2 3 7
97 บ้านหนองตูม 3 2 1 2 6
98 ดงน้อยโคกหนองแก 3 2 0 0 5
99 บ้านกกซ้อ 3 1 5 5 9
100 บ้านโนน 3 1 2 2 6
101 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 2 1 6
102 บ้านห้วยคะมะ 3 1 2 0 6
103 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 1 1 0 5
104 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 3 1 0 0 4
105 บ้านสวนห้อมผางาม 2 8 8 4 18
106 บ้านห้วยหมาก 2 4 2 5 8
107 นาล้อม 2 4 0 0 6
108 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 3 5 0 10
109 ไทยรัฐวิทยา 49 2 3 4 0 9
110 บ้านน้ำทบ 2 3 3 3 8
111 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 3 1 1 6
112 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 3 1 1 6
113 บ้านวังยาง 2 2 1 1 5
114 บ้านตาดข่า 2 2 1 0 5
115 บ้านหนองหมากแก้ว 2 2 0 1 4
116 บ้านซำไฮ 2 1 3 0 6
117 บ้านห้วยไผ่ 2 1 2 3 5
118 บ้านห้วยผุก 2 1 2 2 5
119 บ้านบุ่งตาข่าย 2 1 1 1 4
120 บ้านโนนภูทอง 2 1 1 0 4
121 บ้านบุ่งค้อ 2 0 2 1 4
122 บ้านห้วยไคร์ 1 6 6 5 13
123 บ้านหัวฝาย 1 4 4 4 9
124 บ้านโนนสว่าง 1 4 0 1 5
125 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 3 4 2 8
126 บ้านหนองตูมท่ายาง 1 3 2 1 6
127 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 1 3 1 1 5
128 ตชด.บ้านวังชมภู 1 2 3 2 6
129 บ้านห้วยป่าน 1 2 2 1 5
130 บ้านกกเกลี้ยง 1 2 2 1 5
131 บ้านไร่สุขสันต์ 1 2 1 1 4
132 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1 1 5 1 7
133 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 1 2 2 4
134 บ้านผาน้อย 1 1 2 2 4
135 บ้านหนองนอ 1 1 2 0 4
136 บ้านหัวขัว 1 1 1 0 3
137 บ้านโคกแฝก 1 1 1 0 3
138 บ้านผาซำบอน 1 1 0 0 2
139 บ้านแสนสุข 1 1 0 0 2
140 บ้านนาอุดม 1 0 2 3 3
141 บ้านศรีรักษา 1 0 0 0 1
142 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 4 4 0 8
143 หฤทัยคริสเตียน 0 3 4 3 7
144 บ้านภูป่าไผ่ 0 3 4 1 7
145 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 3 2 2 5
146 วังน้ำพุ 0 3 1 4 4
147 บ้านขอนยาง 0 3 0 2 3
148 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 2 5 0 7
149 บ้านซำนกจิบ 0 2 1 1 3
150 บ้านร่องป่าไผ่ 0 2 1 1 3
151 บ้านบึงสวรรค์ 0 2 1 0 3
152 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 2 0 2 2
153 บ้านนาซำแซง 0 1 2 2 3
154 บ้านหนองขาม 0 1 2 0 3
155 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 1 1 1 2
156 บ้านโพนทอง 0 1 1 0 2
157 บ้านซำบ่าง 0 1 1 0 2
158 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 1 1 0 2
159 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 1
160 บ้านนาอีเลิศ 0 1 0 0 1
161 บ้านผาฆ้อง 0 1 0 0 1
162 บ้านโพนงาม 0 0 4 0 4
163 บ้านน้ำค้อ 0 0 1 3 1
164 พองหนีบ 0 0 1 1 1
165 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 1 1 1
166 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 1 0 1
167 วิถีพุทธภูกระดึง 0 0 1 0 1
168 บ้านช่องฝาง 0 0 1 0 1
169 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 1 0
170 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0
171 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 0
รวม 1,125 777 592 552 3,046