สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูกระดึง 50 13 13 8 76
2 บ้านเอราวัณ 41 13 5 2 59
3 ชุมชนวังสะพุง 37 13 6 6 56
4 บ้านโนนปอแดง 35 17 13 16 65
5 บ้านโคกขมิ้น 33 19 11 7 63
6 บ้านวังเลาหัวฝาย 31 14 8 6 53
7 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 30 13 8 8 51
8 บ้านนาตาดสมสะอาด 29 20 7 8 56
9 บ้านปวนพุ 29 16 29 15 74
10 บ้านวังสะพุง 29 14 9 9 52
11 ชุมชนหนองหิน 23 19 8 8 50
12 บ้านโนนสวรรค์ 23 17 10 12 50
13 วรราชวิทยา 21 10 8 6 39
14 บ้านห้วยส้ม 20 6 3 10 29
15 บ้านปากปวน 19 12 5 3 36
16 ชุมชนบ้านหนองคัน 19 10 7 9 36
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 19 9 4 5 32
18 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 19 9 3 14 31
19 ชุมชนผานกเค้า 19 7 8 8 34
20 บ้านโป่งศรีโทน 17 16 10 5 43
21 บ้านโนนป่าซาง 17 11 10 11 38
22 บ้านวังกกเดื่อ 17 11 5 6 33
23 ประจันตวิทยา 17 9 6 3 32
24 บ้านหนองบัว 16 17 11 11 44
25 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 14 11 5 4 30
26 บ้านเพิ่ม 13 15 10 8 38
27 เจียรวนนท์อุทิศ3 13 14 3 8 30
28 บ้านหนองใหญ่ 13 8 5 9 26
29 บ้านนาแปน 13 6 8 9 27
30 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 13 6 5 6 24
31 บ้านนาโก 13 5 6 8 24
32 บ้านแก่งศรีภูมิ 12 12 0 2 24
33 บ้านผาขาว 12 11 10 8 33
34 บ้านเลยวังไสย์ 12 6 2 8 20
35 บ้านขอนแก่น 12 5 7 6 24
36 บ้านนามูลตุ่น 11 9 9 6 29
37 บ้านอีเลิศ 11 8 6 9 25
38 บ้านพวยเด้ง 11 6 2 6 19
39 บ้านดงน้อย 11 5 6 3 22
40 บ้านเล้า 11 4 3 6 18
41 บ้านศรีอุบลพัฒนา 11 4 1 3 16
42 บ้านวังม่วง 10 3 5 2 18
43 เทศบาลวังสะพุง1 9 6 8 7 23
44 บ้านห้วยส้มใต้ 9 6 5 3 20
45 บ้านลาด 9 5 0 5 14
46 เลยตาดโนนพัฒนา 8 12 11 7 31
47 บ้านนาอ่างคำ 8 8 6 6 22
48 ชุมชนทรายขาว 8 7 5 2 20
49 บ้านห้วยยาง 8 6 5 6 19
50 บ้านป่าบง 8 6 3 5 17
51 บ้านนาแก 8 5 7 7 20
52 บ้านโคกหนองแห้ว 8 5 4 2 17
53 บ้านไร่ศรีอุบล 8 3 1 1 12
54 บ้านโคกสง่า 8 2 4 1 14
55 บ้านนาวัว 7 8 7 11 22
56 อนุบาลภูกระดึง 7 6 3 4 16
57 โนนกกข่า 7 6 1 4 14
58 บ้านเหมืองแบ่ง 7 6 1 3 14
59 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 7 5 2 2 14
60 บ้านหนองตานา 7 3 5 4 15
61 บ้านสวนปอ 6 6 7 2 19
62 บ้านกุดแก 6 5 5 6 16
63 บ้านหนองปาดฟาน 6 5 0 2 11
64 เจียรวนนท์อุทิศ4 6 4 1 3 11
65 ไทยรัฐวิทยา 49 6 3 4 0 13
66 บ้านกุดลันน้อยคีรี 6 3 0 2 9
67 บ้านซำกกค้อ 5 8 6 0 19
68 บ้านโคกมน 5 6 8 8 19
69 บ้านซำบุ่น 5 5 2 1 12
70 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 5 4 6 1 15
71 บ้านวังแท่น 5 4 5 2 14
72 บ้านห้วยเดื่อน้อย 5 4 4 6 13
73 บ้านวังลานวังทอง 5 4 2 0 11
74 ดงน้อยโคกหนองแก 5 4 0 0 9
75 บ้านน้ำทบ 5 3 4 3 12
76 บ้านหินเกิ้ง 5 2 4 5 11
77 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 5 2 2 5 9
78 อนุบาลประจันตะ 5 2 0 0 7
79 บ้านหมากแข้งกกกอก 5 1 3 0 9
80 บ้านห้วยไผ่ 5 1 2 3 8
81 บ้านซำม่วง 5 1 2 1 8
82 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 5 1 0 1 6
83 บ้านโนนกกจาน 5 0 1 3 6
84 บ้านผาสะนา 4 4 4 3 12
85 บ้านห้วยทรายคำ 4 4 0 1 8
86 ซำพร้าว 4 3 3 2 10
87 บ้านผาหวาย 4 3 2 2 9
88 บ้านอุ่ม 4 2 4 1 10
89 บ้านห้วยไผ่เหนือ 4 2 4 1 10
90 บ้านห้วยสีเสียด 4 2 3 7 9
91 บ้านกกซ้อ 4 1 5 5 10
92 บ้านกกบก 3 7 3 1 13
93 บ้านหัวฝาย 3 5 4 5 12
94 บ้านหนองแต้หนองโก 3 4 2 4 9
95 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 3 3 2 3 8
96 บ้านน้ำจันทร์ 3 3 2 0 8
97 บ้านนาดินดำ 3 3 2 0 8
98 บ้านทรัพย์เจริญ 3 3 1 1 7
99 บ้านแก่งหินกกสะทอน 3 3 0 1 6
100 บ้านหนองอีเก้ง 3 2 2 5 7
101 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 3 2 2 3 7
102 บ้านหนองตูม 3 2 1 2 6
103 บ้านโนน 3 1 2 2 6
104 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 2 1 6
105 บ้านห้วยคะมะ 3 1 2 0 6
106 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 3 1 1 1 5
107 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 3 1 0 0 4
108 บ้านสวนห้อมผางาม 2 8 8 4 18
109 บ้านโคกผักหวาน 2 8 3 1 13
110 บ้านห้วยไคร์ 2 7 6 5 15
111 บ้านภูป่าไผ่ 2 5 6 1 13
112 บ้านห้วยหมาก 2 4 2 5 8
113 นาล้อม 2 4 0 0 6
114 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 3 5 0 10
115 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 3 1 1 6
116 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 3 1 1 6
117 บ้านวังยาง 2 2 1 1 5
118 บ้านตาดข่า 2 2 1 0 5
119 บ้านหนองหมากแก้ว 2 2 0 1 4
120 บ้านห้วยผุก 2 1 3 2 6
121 บ้านซำไฮ 2 1 3 0 6
122 บ้านนาอุดม 2 1 2 3 5
123 บ้านบุ่งตาข่าย 2 1 1 1 4
124 บ้านโนนภูทอง 2 1 1 0 4
125 บ้านบุ่งค้อ 2 0 2 1 4
126 บ้านโนนสว่าง 1 5 1 2 7
127 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 3 4 2 8
128 บ้านหนองตูมท่ายาง 1 3 2 1 6
129 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 1 3 1 1 5
130 ตชด.บ้านวังชมภู 1 2 3 2 6
131 บ้านนายาง 1 2 2 4 5
132 บ้านห้วยป่าน 1 2 2 1 5
133 บ้านกกเกลี้ยง 1 2 2 1 5
134 บ้านไร่สุขสันต์ 1 2 1 1 4
135 บ้านซำไคร้ 1 2 0 0 3
136 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1 1 5 1 7
137 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 1 2 2 4
138 บ้านผาน้อย 1 1 2 2 4
139 บ้านหนองนอ 1 1 2 0 4
140 บ้านหัวขัว 1 1 1 0 3
141 บ้านโคกแฝก 1 1 1 0 3
142 บ้านแสนสุข 1 1 0 0 2
143 บ้านศรีรักษา 1 0 2 1 3
144 บ้านผาซำบอน 1 0 0 0 1
145 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 4 4 0 8
146 บ้านนาอีเลิศ 0 4 1 0 5
147 หฤทัยคริสเตียน 0 3 4 3 7
148 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 3 2 2 5
149 วังน้ำพุ 0 3 1 4 4
150 บ้านร่องป่าไผ่ 0 3 1 1 4
151 บ้านขอนยาง 0 3 0 2 3
152 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 2 5 0 7
153 บ้านซำนกจิบ 0 2 1 1 3
154 บ้านบึงสวรรค์ 0 2 1 0 3
155 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 2 0 2 2
156 บ้านนาซำแซง 0 1 2 2 3
157 บ้านหนองขาม 0 1 2 0 3
158 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 1 1 1 2
159 บ้านโพนทอง 0 1 1 0 2
160 บ้านซำบ่าง 0 1 1 0 2
161 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 1 1 0 2
162 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 1
163 บ้านผาฆ้อง 0 1 0 0 1
164 บ้านโพนงาม 0 0 4 0 4
165 บ้านน้ำค้อ 0 0 1 3 1
166 พองหนีบ 0 0 1 1 1
167 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 1 1 1
168 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 1 0 1
169 วิถีพุทธภูกระดึง 0 0 1 0 1
170 บ้านช่องฝาง 0 0 1 0 1
171 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0
173 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 0
รวม 1,223 827 616 565 3,231