หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 29 62 46
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 57 186 96
3 018 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 51 127 81
4 085 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 72 254 118
5 055 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 78 236 139
6 135 โรงเรียนซำพร้าว 15 18 15
7 112 โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 12 25 17
8 161 โรงเรียนนาล้อม 7 16 13
9 039 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 17 25 22
10 150 โรงเรียนบ้านกกบก 18 30 25
11 114 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 6 13 11
12 133 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 12 20 20
13 072 โรงเรียนบ้านกุดแก 25 52 41
14 090 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0
15 146 โรงเรียนบ้านขอนยาง 5 8 8
16 156 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 40 87 62
17 022 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 1 6 3
18 153 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 24 36 25
19 148 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 4 9 7
20 078 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 13 29 22
21 066 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 3 12 6
22 084 โรงเรียนบ้านซำม่วง 10 22 17
23 164 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 4 6 4
24 048 โรงเรียนบ้านซำไฮ 6 9 8
25 131 โรงเรียนบ้านดงน้อย 35 87 44
26 063 โรงเรียนบ้านตาดข่า 5 13 10
27 016 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 15 40 19
28 058 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 14 12
29 113 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 76 251 130
30 088 โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ 0 0 0
31 157 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 6 7 7
32 117 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 47 74 54
33 013 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 12 26 15
34 116 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 71 156 109
35 184 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 8 12 12
36 033 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 16 34 24
37 014 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 43 98 63
38 076 โรงเรียนบ้านนายาง 18 54 29
39 042 โรงเรียนบ้านนาวัว 36 115 60
40 158 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 21 42 32
41 099 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 5 6 6
42 071 โรงเรียนบ้านนาอุดม 8 18 14
43 079 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 33 67 53
44 122 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 6 14 12
45 104 โรงเรียนบ้านนาแก 34 63 51
46 181 โรงเรียนบ้านนาแปน 39 72 55
47 180 โรงเรียนบ้านนาโก 35 77 50
48 029 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 6 10 8
49 151 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 13 23 18
50 139 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 16 35 25
51 096 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 3 5 4
52 132 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 4 14 8
53 034 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 5 8 8
54 093 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 5 12 9
55 008 โรงเรียนบ้านปวนพุ 117 315 199
56 083 โรงเรียนบ้านปากปวน 45 84 63
57 143 โรงเรียนบ้านป่าบง 25 48 31
58 147 โรงเรียนบ้านผาขาว 45 101 63
59 070 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 1 3 2
60 100 โรงเรียนบ้านผาซำบอน 4 18 6
61 111 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 2 3 3
62 050 โรงเรียนบ้านผาน้อย 8 15 11
63 081 โรงเรียนบ้านผาสะนา 22 60 38
64 017 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 13 20 17
65 069 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 44 64 50
66 043 โรงเรียนบ้านผาหวาย 13 24 21
67 115 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 27 72 43
68 068 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 6 10 6
69 168 โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ 25 35 31
70 061 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 7 10 10
71 138 โรงเรียนบ้านลาด 20 32 29
72 124 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 48 165 62
73 105 โรงเรียนบ้านวังม่วง 25 189 37
74 183 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 29 15
75 025 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 18 79 32
76 080 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 66 173 112
77 109 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 65 142 105
78 007 โรงเรียนบ้านวังแท่น 30 60 48
79 120 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 40 70 53
80 024 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 4 6 6
81 163 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 9 16 14
82 127 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 19 25 25
83 082 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 1 1 1
84 010 โรงเรียนบ้านสวนปอ 25 70 41
85 044 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 27 50 36
86 049 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 8 3
87 140 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 2 5 3
88 118 โรงเรียนบ้านหนองตานา 30 90 49
89 073 โรงเรียนบ้านหนองตูม 8 25 15
90 062 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 7 16 13
91 119 โรงเรียนบ้านหนองนอ 4 13 8
92 028 โรงเรียนบ้านหนองบัว 66 135 87
93 129 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 16 23 19
94 041 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 5 22 10
95 031 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 21 72 25
96 030 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 2 4 2
97 125 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 17 73 23
98 094 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 40 131 72
99 154 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 11 20 13
100 128 โรงเรียนบ้านหัวขัว 7 58 13
101 149 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 19 32 29
102 136 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 17 56 27
103 191 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 4 5 5
104 087 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 7 16 12
105 108 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 10 32 23
106 086 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 9 50 16
107 134 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 8 13 11
108 167 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 29 94 45
109 015 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 19 26 22
110 057 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 52 97 76
111 020 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 26 51 41
112 046 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 13 22 21
113 053 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 19 33 28
114 171 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 7 17 13
115 059 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 8 12 11
116 051 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 11 46 15
117 159 โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ 42 74 62
118 089 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 13 22 19
119 037 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 13 48 14
120 056 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 7 26 13
121 182 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 40 68 50
122 011 โรงเรียนบ้านอุ่ม 22 54 32
123 144 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 58 100 71
124 026 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 35 71 53
125 145 โรงเรียนบ้านเล้า 27 53 39
126 123 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 21 55 35
127 040 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 13 18 13
128 107 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 1 1 1
129 045 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 2 4 2
130 091 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 66 191 108
131 012 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 31 40 36
132 160 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 7 18 11
133 137 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 7 4
134 130 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 79 157 119
135 142 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 21 35 28
136 077 โรงเรียนบ้านโคกมน 29 71 34
137 097 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 18 70 30
138 141 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 12 16 15
139 023 โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว 35 105 64
140 047 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 7 6
141 067 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 3 3
142 052 โรงเรียนบ้านโนน 8 27 11
143 074 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 11 24 14
144 155 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 103 209 159
145 166 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 71 201 120
146 126 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 9 44 13
147 075 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 74 138 111
148 110 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 9 15 13
149 169 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 14 34 20
150 102 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 58 161 101
151 036 โรงเรียนบ้านโพนงาม 4 8 7
152 038 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 22 8
153 064 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 40 87 56
154 060 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 14 36 21
155 021 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 6 11 9
156 190 โรงเรียนประจันตวิทยา 36 60 49
157 185 โรงเรียนพองหนีบ 4 5 5
158 054 โรงเรียนภูกระดึง 88 214 143
159 019 โรงเรียนวังน้ำพุ 11 19 13
160 173 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์3 0 0 0
161 193 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 7 11 8
162 170 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 42 90 68
163 152 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 16 48 30
164 027 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 55 146 96
165 162 โรงเรียนโนนกกข่า 19 35 27
166 121 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 17 32 24
167 065 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 17 24 17
168 186 โรงเรียนวรราชวิทยา 46 151 79
169 177 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 19 46 29
170 176 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 11 16 15
171 175 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 21 46 26
172 188 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 6 10 7
173 189 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 30 69 36
174 178 โรงเรียนวิถีพุทธภูกระดึง 2 6 3
175 187 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 7 16 10
176 174 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 9 21 16
รวม 3935 9417 5933
15350

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]