หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอรพิน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ มานามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจินตนา พิลาคุณโรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
4. นางราตรี อนุสเรนทร์ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางผาณิต เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ไชยแสนโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
3. นางศุภางค์ ใต้ชัยภูมิโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิวา พลโรมโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
5. นางสุภาพร แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ แสนวงษ์โรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา กรรมการ
3. นางสาวนัทวรรณ ธีระนันท์โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
4. นางธนารักษ์ มูลอามาตย์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเกังประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
3. นางพัชรี สีมารักษ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางวนิดา มณีกันตาโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีกรรมการ
5. นางอรทัย มุ่งต่อมโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเพชรา พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลประธานกรรมการ
2. นางสวัสดิ์ ประทุมทองโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
3. นางอรชร เศรษโฐโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยงกรรมการ
4. นางธันยนันท์ จันทนาโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีกรรมการ
5. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางปรารถนา บุบผาดาโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวัฒนา ศรีเกตุโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือยกรรมการ
5. นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย แสงชาติโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โสมายังโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวนัยนา ธรรมกุลโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี โปรณะโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สาศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางฐิติมน ทองเจริญโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางโศภิน สุริยวรรณโรงเรียนบ้านผาหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางระนอง ทองเทียมโรงเรียนบ้นห้วยคะมะประธานกรรมการ
2. นายกฤตยภัทร สีทาสังข์โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยากรรมการ
3. นางสาวปิยดา ยาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
4. นางพันราศี ประชาโชติโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ราชพัฒน์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรประภา วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนิจ มีศิลป์โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางรัชดา เถาโตโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางจารุวรรณ คำมงคุณโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางพูนศรี หล้าภูเขียวโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ อาจแก้วโรงเรียนบ้านซำบ่างกรรมการ
3. นางกฤษณา รัตนศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านบ้านกกบกกรรมการ
5. นางปัญญดา ยศธสารโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางภัทรินทร์ คำแพงแก้วโรงเรียนบ้านนาโก ประธานกรรมการ
2. นายสาคร พิมพ์วงไมตรีโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
3. นางสัมภาษณ์ สิงห์ศิริโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
4. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางดอกไม้ บริกุลโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี อินทสิทธิ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 ประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้กรรมการ
4. นางสาวคนึงนิด กงภูธรโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสาวนิตยา โกมาสถิตย์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
6. นายนิมิตร สุติยะวันโรงเรียนบ้านพวยเด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประกาศิต ผิวศิริโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นประธานกรรมการ
2. นางจินตนา จันทร์อ้วนโรงเรียนบ้านโนนกกข่าประธานกรรมการ
3. นายชวณัฏ สงบุญนาคโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นางวิรวัลย์ สาลารัตน์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
5. นางจิตรานันท์ โง๊ะบุดดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางกนิฏฐา โนราชโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย ทองสุขบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิต กาญจนาจินดานันท์โรงเรียนบ้านเล้าประธานกรรมการ
3. นางศิริดา หินสูงเนินโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
4. นางนราภรณ์ คำแหงพลโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
5. นางสาววิรัชดา ทานิลโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร จำปาอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยประธานกรรมการ
2. นางราลินี ศรีคำโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
3. นางธัสิริ ศรีคำมีโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มีดีโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางกาญจนา สมีแจ่มโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เกษดาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางธนัชพร ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นายมนู แก้วโวหารโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายอนันตพูล บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา เคหังผอ.ร.ร.บ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ ไชยปราบโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เนธิบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาห้วฝายกรรมการ
4. นางชลดา ขันตีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
5. นายรณกฤต ไชยคีนีโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจงกิต บุตรเตโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางศิวัตรา ดาวงษาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางกรรณิกา สิทธิโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพิสมัย จักรสานโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นางพัชฌาดา ชัยอาวุธโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ทองนามโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก มะนูโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
4. นางสาววาสนา แสงงามโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายมนต์ชัย เกษทองมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ทาเชาว์โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา แสงสว่างโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางจำนงรักษ์ แสงนาโกโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางสาววารุณี พรหมมาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางหรรษมน มีมะจำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย สุชาดาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายฐปนัท แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านหินเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัย วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสาวพุดตาล โยธาภักดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายชุติพนธ์ บุตตเกิดโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นากรรมการ
5. นายสมหมาย ธีระนันท์โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอนกรรมการ
6. นายสุทิน เพียภูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
7. นางรัตนาพร ทาเชาว์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
8. นางโสภาพรรณ จันทิหล้าโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
9. นายประเสริฐ ภูโอโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
10. นางสาวอุษณีย์ สีแก้วตู้โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุกูล ศรีสมบัติผอ.ร.ร.บ้านโป่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นายลำเพียร นามกันยาโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
3. นางชลนิชา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวอรุณ พงสะพังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางบุญเหลือ สารวงษ์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ชินอ่อนโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
7. นางสาวอุมา ประภูชะเนย์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
8. นายธีรวุฒิ ธรรมโสมโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
9. นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายภูมิ พระรักษาผอ.ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา วรีฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำพุกรรมการ
3. นายบพิตร จันทร์อ้วนโรงเรียนบ้านพวยเด้งกรรมการ
4. นางพิชญา สิงยะเมืองโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายเจษฎาภรณ์ สีดาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
6. นางนันทนา แก่งตันโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
7. นางณัฏฐณิชา จำปาอ่อนโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
8. นายเหรียญชัย กรรณลาโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พรมดีโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
3. นายมนูญ มหาสิงห์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายส่งจิต พฤษาหอมโรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา พันสนิทโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางดวงนภา พันสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย อินทะสระโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
3. นางสาวพิพิทยา มีมะจำโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางรื่นฤดี ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวเจนรักษ์ คำภูธรโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ สิงห์ลอบ้านวังแท่นประธานกรรมการ
2. นายวรพล วันชัยสงค์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นายจรูญ พยัคประโคนโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เนียมไธสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ บงแก้วโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศุภนัส อ้วยนวนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ กิ่งมณีโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
3. นางสาวพนมไพร สาระวงษ์โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ยศธสารโรงเรียนบ้านซำม่วงกรรมการ
5. นางสุภรณ์ กะไรยะโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธันวา ทองวรรณโรงเรียนบ้านกุดลัยน้อยคีรีประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
3. นางประรัชญา พลซาโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
4. นางเสาวนียื ดานะโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา รัตนมงคลโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำประธานกรรมการ
2. นางชลิตา พรมมีโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายยงยุทธ ศรีชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นางเปรมจิต ยศสภาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ละครขวาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา แก้วไชยะโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก อูทรบูรณ์โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นางสาววิไล นวลสวาทโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ มนัญชัยโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวจิณณพัต ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางพรรณชุพร เค้าเคนโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นายวิพุธ สมศรีโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ชาลีสมบัติโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
5. นางเยาวธิดา ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคำพันธ์ พันตระกูลโรงเรียนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายทองคำ แก้วพันยูโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อองเจียรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองดีโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสาวลักษมี ธีสุมาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤตมงคล ศรีคำโรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายก้องนเรนทร์ พลซาโรงเรียนบ้านวังเลาห้วฝายกรรมการ
3. นายเทิดทูล ปรือรังโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
4. นางสาวกัญธิณี สายคำภาโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ธรรมวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจักรรินทร์ ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ไชยคีนีโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
3. นางสาวธิดาสวรรค์ พรหมดีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
4. นางชลิตา พรมมีโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
5. นางเพีรลดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บุตรดีไชยโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นายศักชัย ขันแสงโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
4. นางสาวสุนันทินี ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาววรุณรุ่ง จันทนามโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บุตรดีไชยโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นายศักชัย ขันแสงโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
4. นางสาวสุนันทินี ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาววรุณรุ่ง จันทนามโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา กนกหงษาโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อองเจียรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
5. นางสาวภัทรดา ภูคัสะมาตร์โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา กนกหงษาโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อองเจียรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
5. นางสาวภัทรดา ภูคัสะมาตร์โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านกุดแกประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
3. นายชาตรี กินรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ จิตกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ สีเสมอโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
3. นางเยาวภา สร้อยจันดาโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอร่าม ลีล้านโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ เป็นสุขโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุนีย์ นามกันยาโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภิญโญ กางนนท์โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางภูสมญาศ์ สะใบโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
3. นายไชยสิทธิ คำภูโรงเรียนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุนันท์ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ลำดวนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นายสมควร ดานะโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์ สพป.ลย2ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18กรรมการ
3. นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ปลีกล่ำผอ.ร.ร.เลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นายสุวิจักษณ์ สโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางเพชรธิดา สายลาดโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
5. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอุทัย ปลีกล่ำผอ.ร.ร.เลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นายสุวิจักษณ์ สโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางเพชรธิดา สายลาดโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
5. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสุมลรัตน์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายกฤติพัน กฤตสกุล โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางกาญจนา พุทซาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางอำพรรณ ธรรมกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุมลรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายกฤติพัน กฤตสกุลโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางกาญจนา พุทซาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางอำพรรณ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุมลรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายกฤติพัน กฤตสกุลโรงเรียนบ้านศรีอุบลกรรมการ
3. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางกาญจนา พุทซาคำโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางอำพรรณ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี อุทธตรีโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางโศรยา ธัญญประกอบโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
5. นางสาวรจมาลย์ เจริญชัยโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมผอ.ร.ร.บ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นางจิตนา สิงหวิไลกุลโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
3. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โป่งสุวรรณกรรมการ
5. นางเพียงขวัญ คงภักดีโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนผอ.ร.ร.บ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นางนันทวัน คำตุ่นโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวพงษ์ทอง ชนะบุญโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ผอ.ร.ร.บ้านโคกสว่างป่าไม้งามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิษฐา ไชยตาแสงรองผอ.ร.ร.บ้านนาโกกรรมการ
3. นางกนกภรณ์ แก้วสาลาภูมิโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกกรรมการ
4. นางกฤตยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เลย2กรรมการ
5. นางปิยนุช วงษ์ไทยโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผอ.ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศสพป.เลย 2กรรมการ
3. นางนันทิยา เสาวโมกข์รองผอ.ร.ร.ชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางสมจิตร กัลป์ชัยโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางเชื้อชิด พิลาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ผอ.ร.ร.บ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่าผอ.ร.ร.บ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.เลย2กรรมการ
4. นางสมจิตร กัลป์ชัยโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางวนาไพร ยอดพุทธผอ.ร.ร.บ้านหนองปาดฟานประธานกรรมการ
2. นายอวยพร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายประหยัด อุ่นคำโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นายเหรียญทอง สุขใจโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวนไพร ยอดพุทธโรงเรียนบ้านหนองปาดฟานประธานกรรมการ
2. นายอวยพร สอนสุภาพโรงเรียนโคกมนกรรมการ
3. นายประหยัด อุ่นคำโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นายเหรียญทอง สุขใจโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านผาสามยอด (เอราวัณ)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสวาท จันทร์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิมโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายณกรณ์ สาวิยะโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
5. นายจงจิตร พันสนิทโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสวาท จันทร์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิมโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายณกรณ์ สาวิยะโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
5. นายจงจิตร พันสนิทโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ นิลโชติโรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุระเนตร์ ศรีนนท์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายสุชาติ ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นายมนูญ พรมดีโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเลิศชัย สอนสุภาพโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ นิลโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายพิชิต สิงยะเมืองโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายปริทัศน์ เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
5. นางไตรดา ดอกจันทร์โรงเรียนบ้านอีลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล ดวงกลางโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ บุษบาโรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอนกรรมการ
3. นายสมยศ สิมารับโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
4. นางอนุธิดา อมาตหินโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
5. นางสายันต์ คิดเข่มโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปฏินันท์ พลซาโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย ไชยสงค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสุริยา แก้วพิลารมย์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายวีระ โคตรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ พลซาโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
9. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
9. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
9. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต จำปีพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
7. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
9. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต จำปีพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
7. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
9. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต จำปีพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
7. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
9. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางปรียารัตน์ ไร่ขามโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นายอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
7. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
9. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางปรียารัตน์ ไร่ขามโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นายอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
7. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
9. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายสุรพล สาตาชนม์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
6. นางเยาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
7. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
8. นางสาววาริธร ภาบัณฑิตโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
9. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายสุรพล สาตาชนม์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
6. นางเยาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
7. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
8. นางสาววาริธร ภาบัณฑิตโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
9. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายสุรพล สาตาชนม์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
6. นางเยาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
7. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
8. นางสาววาริธร ภาบัณฑิตโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
9. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางปรียารัตน์ ไร่ขามโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นายอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
7. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
9. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯกรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
7. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
8. นางวาสิตา สร้อยแสวงโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางบุปผา นามจริงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯกรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
7. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
8. นางวาสิตา สร้อยแสวงโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางบุปผา นามจริงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯกรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
7. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
8. นางวาสิตา สร้อยแสวงโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางบุปผา นามจริงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการ
3. นายราเชนทร์ นนทโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการ
3. นายราเชนทร์ นนทโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นางเพชรา พิมพ์พัฒน์โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
5. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นางเพชรา พิมพ์พัฒน์โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
5. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการชำนาญการกรรมการ
4. นายสบทบ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาครูโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นางสุพจนีย์ ก้อนพิมลครูโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ฯประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ฯประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ฯประธานกรรมการ
2. นายนายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ฯประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสรี พิลาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่าโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสรี พิลาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่าโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเสรี พิลาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่าโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสรี พิลาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่าโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
3. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ราชเฉลิมโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายนุรักษ์ อุปรีทีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนเจียรวนนท์3กรรมการ
4. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกอบทอง มั่นพรหมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางธีรธิดา วิสิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านอุ่มกรรมการ
3. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณกรรมการ
5. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกอบทอง มั่นพรหมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางธีรธิดา วิสิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านอุ่มกรรมการ
3. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณกรรมการ
5. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.คณาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประธานกรรมการ
2. นายรัฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.คณาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประธานกรรมการ
2. นายรัฐมน ภูมิมินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวน้ำอ้อย โสนางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิตร จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา แซ่โคว้โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
5. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำอ้อย โสนางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิตร จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา แซ่โคว้โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
5. นายชาตรี คำสุวรรณโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพานิช เครือสุขโรงเรียนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์นภา โสภาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายโกวิทย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
5. นายวิศวัฒน์ คัมภ์บุญยอโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายส่งพงษ์ บ่งแก้วโรงเรียนบ้านซำไฮ้ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายนฤพนธ์ น้อยโนนงิ้วโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายสุชีพ ทิพมาเมืองคุณโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิโรธ วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้าน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นายสำนอง บุญปันโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ อุ่นอุรา โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่ายประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ คงวัฒนะโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยงกรรมการ
3. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
4. นายธนกร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุธาสินี คำโอโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา เกษทองมาโรงเรียนบ้านโคกแฝกกรรมการ
3. นางกาญจนา พุทซาคำโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพรรณธิการ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
5. นางสาวจุราภรณ์ ทุมดีโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางณฐมล ศรีหนารถโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ พันธ์ฟองโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางสุปราณี สมบัติทองโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
4. นางสาววรรณภา แหลมดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กรรมการ
5. นางสุภัค ทองโคตรโรงเรียนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเจษวิศิษฐ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นายสาคร พิมพ์วรไมตรีกุลโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
3. นายลำเพียร นามกันยาโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
4. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นางเตือนใจ บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โกมาสถิคย์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายมงคล พันธบัวศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4กรรมการ
3. นายพิฑูรย์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์กรรมการ
4. นายบุญถม พลบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยป่านกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สายชารีโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทองเลื่อน คำยังโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3ประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรธนะโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
3. นายประเสริฐ ภูโอโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งประธานกรรมการ
2. นายแหลมทอง หามณีโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบุรณ์กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สิมมาสุตโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านโคกผักหวานกรรมการ
5. นายเริงชัย อาญาเมืองโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโสกนกไก่นาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรียา ประทุมเมโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพรเพชร มัชฌิมาโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เร่งพูนสุขโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสรกฤช สิงห์หาผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยายืนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางพัชรี โปรณะโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
3. นางพรพิมล สาระคำโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
5. นางปานา แถลงกัณฑ์โรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางผาณิต เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวพิพิทยา มีมะจำโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางสาวจุราภรณ์ ทุมดีโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางศิวัตรา ดาวงษาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายศิริโรจน์ ไมคะโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประกาย พรหมวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางพิชญา สิงยะเมืองโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางชลนิชา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางสาวสงกรานต์ ผงสุขโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบุรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ สีแก้วตู้โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
4. นางวรรณิภา สุวรรณคำโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสิรัญญา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
4. นางสุดถนอม ป้านภูมิโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สนธิมูลโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางพัณณิตา วังคำโสมโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายรังสี สุพรหมอินทร์โรงเรียนบ้านโคกผักหวานประธานกรรมการ
2. นางสมกมล นนทะจันทร์โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอนกรรมการ
3. นางลออ สิมมะลาโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสาววรรณา แหลมดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กรรมการ
5. นางสายันต์ คิดเข่มโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่ายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ คำถาถิรกุลโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ คัมภ์บุญยอโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านโนนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นางสาวกุสุมาลย์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบุรณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกนก บุตรราชโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาดประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุระพล ศรีน้ำย้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
2. นางสาวกุสุมาลย์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบุรณ์กรรมการ
3. นายยุทธภัณฑ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
5. นางสาวพรชนก แดงสีดาโรงเรียนบ้านเหมือนแอ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านซำไฮ้กรรมการ
3. นางวิวรณ์ โกมาสถิคย์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี วิสารพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ พันธู์พิมพ์โรงเรียนท่าช้างคล้องฯกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ จันทวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองคันประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นายรณกฤต ไชยคินีโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา มีทีโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นางสาวขนิฏฐา โนราโรงเรียนหนองใหญ่ (เอราวัณ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสัญติ สิงห์บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายวีระ โคตรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจกิตติสัณห์ เกษสีมาร์ปกัสโรงเรียนตชด.วังชมพูกรรมการ
3. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
2. นายวสันต์ โคตรมงคลโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี เกษสาลีโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายนิตย์ ขาวดีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวกุสุมาลย์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบุรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายขันชัย กรวดงามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสุพจน์ ผ่านภูเขียวโรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายชุมพล สิทธิชัยจารุุเมธีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ศรีพะยอมโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ผ่านสำแดงโรงเรียนเจียรวนนท์ อุทิศ 3กรรมการ
4. นางสาวกัณกนิษฐ์ นันทะรัตน์โรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นางสุภาวดี โนวยุทธโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิตนิภา ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา วิชัยแสงโรงเรียนอนุบาลภูกระดึงกรรมการ
3. นางสุปัญญา ผาบสิมมาโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นางนัฐนันท์ อาจมนตรีโรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ยศธสารโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พวงศรีโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา สอนผึ้งโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นายเริงชัย อาญาเมืองโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นางสาววรวลัชญ์ วิสิทธิพงษ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุวรรณี จันทบุบผาโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. Mr.Keith Wingeardโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางสุนันทา สุนาโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นางสาวชลธิดา ธาตุทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ จันทะมาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางละมัย รัตนธรรมธาดาโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. Mr.Keith Wingeardโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางสมนึก พลซาโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
4. นางอรภัทร ลองโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
5. นางวลัยพร ราคาแพงโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายคำปน นามโยธีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. Mr.Keith Wingeardโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางพรรพนิษ ชาตอาสาโรงเรียนบ้านซำพร้าวกรรมการ
4. นางสาวสีวัน กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางน้ำฝน ไชยรบโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายวิชัย บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมาส ประชากูลโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
3. นางขวัญเมือง กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
4. นางสาวชมาภรณ์ จันดาโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
5. นางรวมเล็ก สีมาขจรโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางสาวอาพัชรี แสงโสดาโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางสุคนธทิพย์ อุทธตรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นางอมรวรรณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ชมพูพานโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือกรรมการ
3. นางนัยนา ผุยแสงพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายนัฐพล ศรีชมพูโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
5. นางสาววาสนา นามวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางยินดี ศิริเกษโรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นางสาววนาลี ศรีหาคมโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย ดานะโรงเรียนบ้านพวยเด้งกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา คำไล้โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
5. นางสาวศศิยฉัตร รู้เจนโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย สอนแสงโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางปาริชาต ขันคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสุปราณี สมบัติทองโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
5. นางรัตนา พักกระโทกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. MissWu Li Juanโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. MissWu Li Juanโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายนิรุจ พักกระโทกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ประธานกรรมการ
2. นางภูสมญาศ์ สะใบโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
3. นายภูมินทร์ เป็นสุขโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นางจิตนิภา ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นางเกนกานต์ อินทรชัยศรีโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางปณิษฐา ไชยตาแสงโรงเรียนบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุรางค์ ลำดวนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
4. นางสาวพงษ์ทอง ชนะบุญโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาวแก้วมณี คุรุทานังโรงเรียนบ้านโคกผักหวานกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเทวา โฮงคำตุลย์โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายมงคล สุราสาโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
3. นายชัยชาญ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านหนองนอกรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นายนิกร สร้อยสนโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอิสระ ไชยปราบโรงเรียนบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นายบุญเริง เรืองเสนาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
4. นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นายชัยยุทธ เทพดุลยพัฒน์โรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ลอย สุรภีย์โรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
3. นายธวัชชัย ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายปรัชญา นนยะโสโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นายเหรียญทอง สุขใจโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอนุกูล ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช สุวรรณคำโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ นาดีโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอนุกูล ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช สุวรรณคำโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ นาดีโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษาชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสาวธีระภาภรณ์ ดงนนท์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสัมพันธ์ ศรีเมืองโรงเรียนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรธิดา สายลาดโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ปลีกล่ำโรงเรียนนาวัวกรรมการ
4. นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิตนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๙กรรมการ
3. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นางอรพน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร แจ่มใสโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร แจ่มใสโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางอรภัทร ลองโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
4. นางรัตนา พันกระโทกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นางรัชนี ทิพยรักษ์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
6. นางนัยนา ผุยแสงพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นางจิตนิภา ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นายคำปน นามโยธีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวชลธิดา ธาตุทาสีโรงเรียนศรีชุมชนหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางศิริภรณ์ ไชยปราบโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายรณกฤต ไชยคินีโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
3. นางศิวัตรา ดาวงษาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางลาลีนี ศรีคำโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
5. นายณัฐนรี อินทสิทธิ์โรงเรียนเจียรวนนอุทิศ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายจักรพรรดิ จำปาอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมัย เขียวสีอ่อนโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางพิสมัย จักรสานโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นายบุญเหลือ สารวงษ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางสาววิลัย วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางสาวกรองแก้ว ราชพัฒน์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้าหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นางโศรญา ธัญประกอบโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โสมายังโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชดา ทานิลโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
3. นางนราภรณ์ กำแหงพลโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนิตยา โสมาสถิตโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจงจิค บุตรเตโรงเรียนบ้านบ้านนาหัวข้อประธานกรรมการ
2. นางศิรดา หินสูงเนินโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
3. นางถนอมจิตร กาญจนจินดานนันต์โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
4. นายเจษฎา บุตรดีไชยโรงเรียนบ้านโคกหนองแห้วกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี เกษสาลีโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสะอาด ราชเฉลิมโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮางผอ.ร.ร.บ้านกุดแกกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองอ่อนผอ.ร.ร.บ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ราชเฉลิมโรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮางผอ.ร.ร.บ้านกุดแกกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองอ่อนผอ.ร.ร.บ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดรองประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านผาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเมธี ทิพยรัตน์โรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ สมุทรโคตาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวนาไพร ยอดพุทธโรงเรียนบ้านหนองปาดฟานประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจโรงเรียนเจียรวนนท์3กรรมการ
3. นางสิริกานต์ ก้อนวิมลโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่ายกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสาคร ภักมีโรงเรียนบ้านกกบกประธานกรรมการ
2. นางภัทริยา ศรียางค์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายอดุลย์ อินโยธาโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเหมันต์ วรรณชัยโรงเรียนบ้านผาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอังศนา จันทเมืองโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยงกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ เจริญโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
เกมการศึกษา ปฐมวัย
1. นายยุทธพงษ์ แสนพันธ์ศิริโรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจำรัส บงแก้วโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางเมตตา แสนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
ต่อบล็อคพลาสติก ปฐมวัย
1. นายพิทยากร สุนทองห้าวโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางเสวย บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นางประภาพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาอีเลิศกรรมการ
ร้องเพลงเดี่ยวไม่แยกชายหญิง ปฐมวัย
1. นายดิษฐวัฒน์ กิตติรัตน์วรโชติโรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แสนนางชนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางอำนวย แก้วพิภพโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
ร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ปฐมวัย
1. สิบเอกมงคล ศรนวลโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางนิตยา รอดคำดีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯกรรมการ
วาดภาพระบายสี ปฐมวัย
1. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางราณี บุตรราชโรงเรียนบ้านหนองปาดฟานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนเยียโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]