รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กชายศาสตรพล  จักรไชย
 
1. นางรัชนีพร  กุณะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณชัย
 
1. นางกันธิมา  คณะศิริวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงปรียาพร  ชาญเดช
 
1. นางจุลจิรา  บุญมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงลิซ่า  วีระกุล
 
1. นางสุภิญญา  ราชภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงพรชนก  พันธ์หิรัญ
 
1. นางละเอียด  ทองสุทธิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงเกษราพร  ซาปาน
 
1. นางละมัย  ศรีอรรคพรหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคกไผ่ 1. เด็กหญิงวิยะดา  จันทะบุญมา
 
1. นางปัน  บุญบุตตะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงพัชรี  ดอกไม้
 
1. นางศิริพร  กันทะวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงอารียา  เพียรขุนทด
 
1. นางศุภาพิชญ์  พันน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทุ่งคำ
 
1. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสุทธิ
2. เด็กหญิงลภัสลดา  สุขทองสา
 
1. นางกันธิมา  คณะศิริวงค์
2. นางละเอียด  ทองสุทธิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนวิจารย์
2. เด็กหญิงอนิตญา  นาวาสิทธิ์
 
1. นางศุภาพิชญ์  พันน้อย
2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายติณณ์  อุสาพรหม
 
1. นางบัวผัน  คำน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์
 
1. นางภักดี  ศิริหล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วไทย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชนเก่าน้อย
3. เด็กหญิงศิรินภา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกิติมา  ตันทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาญปลา
3. นางสาวศันสนีย์   สืบสาย
 
1. นางศิริภรณ์  ดวงคำน้อย
2. นายสมเจต   ชัยวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงปฏิพร  ดอนอินทร์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทุมสงคราม
3. เด็กหญิงสุรางคนา  โพธิ์ศรี
 
1. นางบำเพ็ญ  ศรีภูมิสวัสดิ์
2. นางสาวพรรณงาม  ป้องศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงดวงกมล  อินทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์ป้อง
3. เด็กชายวุฒิชัย  มรรครมย์
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงกษมา  สีภา
2. เด็กหญิงธัญรดา  หาชานนท์
 
1. นางวัฒนา  จันทะพล
2. นายสุรินทร์  จันทาตีด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุพรมอินทร์
2. เด็กชายอนุพล  ดวงแก้ว
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายชนาธิป  พันธ์มุก
 
1. นายสมบูรณ์  ทิพรส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เดชแสง
 
1. นางนิตยา  พลดงนอก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผางศรี
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์วรัญญู
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิมพ์กา
3. เด็กหญิงเยาวพา  โชติทรัพย์สกุล
 
1. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
2. นางสาววัชรี  สมวัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชินวังโส
2. เด็กชายอภิเษก  ทะวงศ์
3. เด็กชายอมฤต  เสนานุช
 
1. นางสาวนันทะนา  จุ้มอังวะ
2. นางนันทะนา  สุขสมบูรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงนิภาศิริ  บูรณจินดา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยอดชาย
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  จันทะมี
 
1. นางลำพูน  สุวรรณศรี
2. นางสาววัชรี  สมวัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นางสาวดารัตน์  ธรรมเลิศ
2. นางสาวสุชาดา  วงนารี
3. นายอลงกรณ์  สุจิมงคล
 
1. นางนันทะนา  สุขสมบูรณ์
2. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูสีดิน
2. เด็กหญิงกรกนก  ลาอ่อน
3. เด็กหญิงดารารัตน์  พรมดี
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางศิวนาถ  คุณาธิป
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายคเณศ  คำมะลี
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  จำรูญศิริ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จำรูญศิริ
 
1. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
2. นายรุ่งเรือง  ไชยจันหอม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงชญาณิศ  แข้โส
2. เด็กหญิงพิชญ์พัฒน์สร  แพงเพ็ง
3. เด็กหญิงอริสรา  โยทองยศ
 
1. นางสุกัญญา  ทองวัฒน์
2. นางสุภาพร  ยศปัญญา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมพามา
2. เด็กหญิงวัลวิภา  มาลา
3. เด็กหญิงอังคนา  บุดดา
 
1. นางจิราภรณ์  พานหล้า
2. นางสาวพรพรรณ  จันทะสี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1. นายธนา  ทองตัน
2. เด็กชายสุพจน์  แสงทอง
 
1. นายธีระวัต  บัวแสง
2. นางสาวอัจฉราพร  บัวก่ำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงญารินดา  สืบสาย
2. เด็กชายปิยะ  อะทุมชาย
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางเสาวนิตย์  ศิริภาษณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบสาย
2. เด็กชายยุทธนันท์  พิลาทา
 
1. นางกัลยารัตน์  จันอ้วน
2. นางไพเราะ  หมื่นชำนาญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาทราย 1. เด็กชายรัฐภาคย์  วงศ์พยัคฆ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บงแก้ว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชมมณี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรหมอิน
2. เด็กชายทศพล  มาดา
 
1. นายประทีป  ดอนนอก
2. นายวิสุทธิชัย  วิรัตติยา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามวงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  นวนต่อม
 
1. นางกณิศนันท์  ชมเชย
2. นายสุริยต์  ภักมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายภานุวัฒน์  ชุมปัญญา
2. นายอภิสิทธิ์  เนื่องไชยศ
 
1. นางนันทะนา  สุขสมบูรณ์
2. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงพรรณมัย  อาจอาริ
2. เด็กหญิงวนิสา  อุ้ยโสภา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ประจันโท
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบนอก
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิเศษโคตร
 
1. นางวายุภา  ประสาน
2. นางสายสมภาร  ทะไกรเนตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทาสังข์
2. เด็กหญิงชลลดา  ชุมพล
3. เด็กหญิงภัชนิดา  สูงรันต์
4. เด็กหญิงรินฤดี  สีมหานาม
5. เด็กหญิงศศิธร   สาลีศรี
 
1. นายกองสิน  คำพรมมี
2. นางสุไกร  มุ่งกั้นกลาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงมัจธุรจ  จันอุทะ
2. เด็กหญิงวาริณี  พรหมดี
3. เด็กหญิงศริญญา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมวาศรี
5. เด็กชายเจษฎา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวคำมาย  บุญสนอง
2. นางสุไกร  มุ่งกั้นกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มาลาอ่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยเกิด
3. เด็กหญิงปุณณภา  บุดตา
4. เด็กหญิงพัชราพร  สุกุมาร
5. เด็กชายวัฒนศักดิ์  ริดป้อง
 
1. นางสาวนฤมล  พิมพ์หล่อน
2. นางสาวนิตยา  พิลากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมน้อย 1. เด็กหญิงคำมูล  หมู่โสภิญ
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุตรเต
3. เด็กหญิงมนฤทัย  สุกุมาร
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  หมู่โสภิญ
5. เด็กหญิงอริสราภรณ์  เหี้ยมหาญ
 
1. นายสุพิน  พัดสร้อย
2. นายอานนท์  แก้วสมบัติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. นางสาวกรรณิการ์  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  บุดตา
3. นางสาวสกุลรัตน์  กำเนิด
4. เด็กชายเพชรมณี  มามะดัน
5. เด็กหญิงเสาวภา  บุญกุ
 
1. นางสาวนฤมล  พิมพ์หล่อน
2. นางสาวนิตยา  พิลากุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. เด็กหญิงชนิกา  สมพาร
2. เด็กชายนราธร  ปัสสา
3. เด็กชายปริญญา  โสมาศรี
4. เด็กชายพรชัย  มหามณี
5. เด็กชายเจษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางวันทนีย์  ดวงศรี
2. นายวีระเดช  มณีนพ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพอด 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  ทุมสงคราม
2. เด็กหญิงลัดดา  ผิวศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาอ่อน
4. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรกุล
5. เด็กหญิงอุษณีมาศ  ไสยรินทร์
 
1. นายนรินทร์  แก้วพิลารมย์
2. นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวผัน
2. เด็กชายณัฐพล  ทองนะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์อ่อน
4. เด็กชายธนพล  ตะบัวคำ
5. เด็กชายธนาทร  ธรรมโสม
6. เด็กชายธนายุทธ  มะละวัง
7. เด็กหญิงธิติรัตน์   ทุมพัฒน์
8. เด็กชายพงศกร  เทพโสภา
9. เด็กหญิงพรณิภา   จำปาเรือง
10. เด็กชายภัทรพงษ์  เมตตา
11. เด็กชายภานุเดช  เกษเกษร
12. เด็กชายภาสกร  จันทจร
13. เด็กหญิงยุภา   คำมุงคุณ
14. เด็กหญิงวารุณี   วรรณใส
15. เด็กหญิงสหัสวณี  วันทองสุข
16. เด็กชายสิทธิชา  สุจิมงคล
17. เด็กหญิงอนุจธิดา  เทพโสภา
18. เด็กหญิงอภิญญา  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงอรษา  สระทองอ้อย
20. เด็กหญิงเสาวณี  ชินโพธิ์
 
1. นางจริยา   สีสมพาน
2. นายนายวิโรจน์   โคตรชนะ
3. นางวราภรณ์  สารมะโน
4. นางวันทนีย์   ดวงศรี
5. นายแหลมทอง  ดวงศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนชัย
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพรักษ์
3. เด็กชายคมสันต์  แก้วพล
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำสีลา
5. เด็กหญิงฐิติยาพร  ชีพธรรม
6. เด็กหญิงทินมณี  แสงชัยวัน
7. เด็กชายนพพล  คัมภีระ
8. เด็กหญิงนิภาพร  แสงศร
9. เด็กชายนโรดม  ทิพย์รักษา
10. เด็กหญิงปรางทิพย์  อุ่นเทียว
11. เด็กชายรณชิต  วงศาสนธิ์
12. เด็กหญิงวาสนา  เดชารัมย์
13. เด็กชายวิรัตน์  ศรีสุมา
14. เด็กหญิงอรพรรณ  เหง้าพันธ์
15. เด็กหญิงอรวี  ขันทะวี
16. เด็กหญิงอุทุมพร  มีมูละ
17. เด็กหญิงเนตรดาว  ปานทอง
18. เด็กหญิงเบญจพร  ทรายทอง
19. เด็กชายเมธา  รุ่งเรือง
20. เด็กหญิงเสานภา  จอมพูล
 
1. นางบุญเยี่ยม  รินลา
2. นางปวีณรัตน์  พฤคณา
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์ไหม
4. นางสาวศุภาวีร์  ค้อชากุล
5. นายสายสุดา  ทองดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงชันม์ชุดา  อาจแก้ว
 
1. นางเรืองรอง  วิชาเครื่อง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กองพอด
 
1. นางสาวชาลินี  สาริยา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์เตี้ย
 
1. นางกฤษณา  โภคานิตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นันทะเสนา
2. เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง
 
1. นางวรา  ธรรมวรรณ
2. นางสุรินทร  โสภาพันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สร้อยโสม
2. เด็กชายปวันรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางปียานุช  สุดสีดา
2. นางพัชนีวรรณ   บุญโชติธนพงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กชายนฤทธิ์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เวียงคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  จันทวัง
2. นายอาณัฐ  ก้อนแพง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีคำ
2. เด็กชายจิราพร  สงหา
3. เด็กหญิงชนิตา  ลีนา
4. เด็กหญิงธนวันต์  เทศกุล
5. เด็กหญิงนิออน  ทุมสงคราม
6. เด็กหญิงวิสุดา  แสนใจวุฒิ
7. เด็กหญิงอรญา  เชียงรินทร์
8. เด็กหญิงอารีญา  แสนศิลา
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงขาว
10. เด็กหญิงไอลดา  ผ่องใส
 
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทรภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แสงดี
3. เด็กหญิงตุลธร  โพธิ์ภัทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเหลือ
5. เด็กหญิงนันทิตา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงนิฤมล  จันทะสี
7. เด็กหญิงนีรนุช  แห่วอุยอม
8. เด็กหญิงอรพิมล  รุณยา
9. เด็กหญิงอรัญญา  ฮาดดา
10. เด็กหญิงเขมอักษร  คำเงาะ
 
1. นายร้อยเอ็ด  พวงเกตุ
2. นางวิยะดา  ภูสีดิน
3. นางสุนีรัตน์  สีอ่อน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหลื่อมเภา
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ปัดแก่ง
4. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
5. เด็กหญิงนภัสรา  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงพรธิดา  พรมทอง
7. เด็กหญิงมุกธิดา  ศรีบัวรินทร์
8. เด็กหญิงมุธิตา  แก้วโบราณ
9. เด็กหญิงวธัญญา  มูลทากุล
10. เด็กชายศุภกิตติ์  วันทองสุข
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฮาดนิล
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทาติด
13. เด็กหญิงสุพัตตรา  โพธิใส
14. เด็กหญิงอรรยา  สุโขยะชัย
15. เด็กหญิงอริสา  วงค์อนันต์
 
1. นางนิภาพรรณ  ออมิตา
2. นางสาวมลิวรรณ  บัวพิศ
3. นางศิริพร  จำปามูล
4. นางสุรีภรณ์  ศรีทา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มาตราช
2. เด็กชายกวินท์  ก้อมมณี
3. นางสาวจิตรดา  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงพรนิภา  ชินวังโส
5. นางสาวพิชชาพร  บุญประคม
6. เด็กหญิงวรนุช  ชุมพล
7. เด็กหญิงวรัญญา  กุณวงษ์
8. เด็กหญิงวราพร  พูนผล
9. เด็กหญิงวิภาพร  แสงเงิน
10. เด็กชายสิทธิโชค  วงมาเกษ
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  เขาไตร
12. เด็กหญิงอภิรดี  บึ้งซ้าย
13. เด็กหญิงเก็จมณี  คำอ้อ
14. เด็กหญิงเนตรนภา  ประดิษฐ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  อินทร์เพชร
 
1. นายพันธุ์เทพ  ใจคำ
2. นายยรรยง  หะพระวงศ์
3. นางยุวะพงษ์  โสกัณฑัต
4. นายสุริยันต์  สาลีศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงภูซาน  ศรีแสงรัตน์
3. เด็กหญิงรินลดา  นันทะคำศรี
 
1. นางสาวพลนุช  พุ่มไสว
2. นางยุวเรศ  แควภูเขียว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงบุณยนุช  เพ็ชรภูเขียว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ราชกองศรี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเชิดชู
2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ลา
2. เด็กหญิงปานลดา  จันทะมี
 
1. นางจิราพร  หะพระวงศ์
2. นายชาญชัย  แสนใจวุฒิ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กหญิงชญานันท์  ลุนะหา
2. เด็กหญิงสุชาดา  เทพบุตรทาธรรม
 
1. นายสุวิทย์  โคกพุ่ม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิณี  ผาเชาว์
 
1. นางระวิวรรณ  สุทธิวรรณ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กชายเจษดา   ปาวี
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงสุมณฑา  โพตะวันนะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  สารมะโน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กหญิงอรอนงค์  นิลจันทร์
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กหญิงวันวิสา  สอนพรหม
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นางสาวรินลดา  ประสาน
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงอัจจิมา  พันธ์ลูกท้าว
 
1. นางสาวสุวรรณ์  ทองมา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงนัยนา  โง่นหงษ์
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงจิรประภา  พอนิคม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นตะภา
 
1. นางสาวนิภาพร  ดีตะนะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  บริพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุพัฒน์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ผิวศิริ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  กำเนิด
 
1. นางคำเพียร  สายทิพย์
2. นางสาวนฤมล  พิมพ์หล่อน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงอันธิกา  พันธ์ลูกท้าว
 
1. นางสาวสุวรรณ์  ทองมา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงตราศิลป์
2. เด็กชายธนกฤติ   ยินดี
3. เด็กชายพิพัตพล  สุวรรณชัย
 
1. นางสาวนิภาพร  ดีตะนะ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายกรรณ์ดนัย  พรมด้วง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุมายา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  วิชา
 
1. นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
2. นางเสาวนิตย์  ศิริภาษณ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 1. เด็กชายจารุวัฒน์  อาจแก้ว
2. เด็กชายวิระพล  พลหินลาด
3. เด็กชายอานนท์  ชัชวาลย์
 
1. นางปราณี  บุตรโยจันโท
2. นายสุนันท์  บุตรโยจันโท
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงพรณิชา  ยศสุธรรม
 
1. นายสมเจตน์  วงศ์บุปผา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ   เกตกุล
 
1. นางสาวศศิกาญจน์   นวลคำสิงห์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กชายสมหวัง  พานทอง
 
1. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขาราช
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โสภาจัน
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญเรืองศรี
5. เด็กหญิงญาธิดา  อินทร์เำพชร
6. เด็กหญิงณัฐริกา  สีคำ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีฤทธิ์
8. เด็กชายธนทัต  ภูจำปา
9. เด็กชายธวัช  รัตนมงคล
10. เด็กหญิงนุชธิดา  จุตตะโน
11. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีบุรินทร์
12. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรฤทธิ์
13. เด็กหญิงวรรณษา  อินปลัด
14. เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดิ์มี
15. เด็กหญิงสุกัญญา  บุษบา
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบุรินทร์
17. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุปผา
18. เด็กชายอัษฎาวุธ  คำมา
19. เด็กหญิงอารียา  แสงสุขเลิศ
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  สุทธสอน
 
1. นายตรีอมร  พรมจักร
2. นางสาวภัทรา  ไชยวัน
3. นางสาวรำไพ  แก้วบุตดี
4. นายสุริยน  คำเขียว
5. นายสุริยันต์  จันทร์สว่าง
6. นางอรุณี  นุชมา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กชายอภิลาภ  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นางบุญเพ็ง  สอนพรหม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายภานุวัฒน์  ชุมปัญญา
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคกเลา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อารยศิลปธร
 
1. นางสุธิกานต์  ยึนประโคน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ศรีหาบุญมา
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายคัมภีร์  สิริขันธ์
 
1. นางกานต์สิรี  วอแพง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รามศิริ
 
1. นายอิศรา  ดาทองงอน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นายเชล  สมจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงขาว
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงนิภาพร  โทดำมา
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายภคพงศ์  คงเพ็ชร
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายคัมภีร์  สิริขันธ์
 
1. นางกานต์สิรี  วอแพง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นางสาวอรนุช  ศรีวรรณ
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงนางฟ้า  จากสวรรค์
 
1. นายจิรภัทร  แสนใจวุฒิ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 1. เด็กชายจักรพงษ์  รักษาภักดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  มูลราศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายกิตติพงษ์  สายนที
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงเอกจิตรา  สุนทร
 
1. นายอิศรา  ดาทองงอน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงอภิญญา  โคตรภูเขียว
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. เด็กชายดนัย  ทิตาปัน
2. เด็กหญิงธันนิชา  เจริญกุลวิศานต์
3. เด็กชายธีรพงษ์  ชูประโคน
4. เด็กหญิงประภาพร  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงพัชรพร  จันทะมี
6. เด็กชายวีรวัฒน์  แสนแก้ว
7. เด็กหญิงศิรประภา  จงพิมาย
8. เด็กหญิงสรินดา  สุขปื้อ
9. เด็กชายสุริยะ  ชัยขันธ์
10. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์ศรี
 
1. นางนวลศรี  แก้วมั่น
2. นางสาววัชราภรณ์  สมอ่อน
3. นางเกศศิญา  วงษา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายกวินท์  ก้อมณี
2. เด็กหญิงจารุภา  ประกอบสัตย์
3. เด็กหญิงชวาวรรณ  นามบุญลือ
4. เด็กชายชินวัฒน์  หวะสุวรรณ
5. เด็กชายปรวิทย์  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงรักติยา  ศิลาทิพย์
7. เด็กชายวิศิษฐ์  แสงจันดา
8. นางสาวสุพรรษา  ดวงดี
9. เด็กหญิงเก็จมณี  คำอ้อ
10. เด็กชายเอกพล  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นายพันธุ์เทพ  ใจคำ
3. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นะศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  สีโนนเคน
3. เด็กหญิงจิราพัชร  มุสิกบุญเลิศ
4. เด็กหญิงนราภรณ์  เทียมไธสง
5. เด็กหญิงลัดดา  กันหาป้อง
6. เด็กหญิงศิวนาถ  ชุมพล
7. นายศุภณัฐ  ศรีมงคล
8. เด็กหญิงศุภานัน  จันดีวันทา
9. เด็กหญิงศุภานัน  จันดีวันทา
10. เด็กหญิงอธิติญา  แซ่สิม
 
1. นางบัวลอย  ไชยสิทธ์ิ
2. นายปัณณวัฒน์  เครือวัลย์
3. นางเยาวลักษณ์  นนทะศรี
4. นางโกศล  กุลกั้ง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะละคำ
2. เด็กหญิงฉัตรชฎา  อาสาวัง
3. เด็กหญิงดาริกา  ศรีภูธร
4. เด็กหญิงนริศรา  สอนเสน่ห์
5. เด็กหญิงปิ่นปรากรม  ทับทิม
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อิ่มเสถียร
7. เด็กหญิงอุษณีย์  คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงไอรดา  โยลัย
 
1. นายกิตติศักดิ์  พินิจมนตรี
2. นายนิรุต  กองขา
3. นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
4. นางสรวงสุดา  แก้วอุดร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 1. เด็กหญิงจิดาภา   โกศรีวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณมี
3. เด็กหญิงณัฏฐา  สาบก
4. เด็กหญิงนริศรา  วันจันทร์
5. เด็กหญิงนิตยา  กันหาอาจ
6. เด็กหญิงพัชราพร  บัวหลวง
7. เด็กหญิงวรรณภา  คันทะพฤก
8. เด็กหญิงอภิญญา   แสงหุ้น
9. เด็กหญิงอรนภา  กันนะเรศ
 
1. นางสาวพัทยา  ค้ำมา
2. นางลัตติกาณ์  แสงเสน
3. นางสมสมร  ขานอยู่
4. นายส่งศักดิ์  จันดาศรี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโคก 1. เด็กชายจักรี  แสนศิลา
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  แบ็ง
3. เด็กชายธนพล  สุพรมอินทร์
4. เด็กชายธรรมพิทย์   ชัชวาลย์
5. เด็กชายนวมินทร์  แทนเต
6. เด็กหญิงนุชวรี  กุลศรี
7. เด็กชายภานุวัฒน์  มนตรี
8. เด็กชายภานุเดช  แก่นคำ
9. เด็กหญิงวรัชยา  เทพโสภา
10. เด็กหญิงวิสุดา  ดวงศรี
11. เด็กหญิงศิริภา  วรินทรา
12. เด็กชายสุรพล  หะธรรมวงศ์
13. เด็กหญิงอริสา  จำปาไชยศรี
14. เด็กหญิงอรุณี  จันทร์แซม
15. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ศิริอารมย์
16. เด็กหญิงโสธิตา  นาหิรัญ
 
1. นางวิไลวรรณ  พิมพ์มุข
2. นางสุปราณี  วิไลลักษณ์
3. นางสุมาลัย  โคกพุ่ม
4. ดร.อรุณี  ราชพัฒน์
5. นางอัญชลี  มณีธร
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมเนตร
2. นางสาวกานดา  วันหากิจ
3. เด็กหญิงจิราพร   ไชยโสดา
4. เด็กหญิงจิราภร  ชัยสิทธิ์
5. เด็กชายทินกร  ตะหวด
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิชัยวงษ์
7. นางสาวนัฐวรรณ  วังคีรี
8. เด็กชายยุทธิชัย  สุพรมอินทร์
9. นางสาวยุพาพร  มหามณี
10. เด็กชายรติพงษ์  สิทธิมงคล
11. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยศรีฮาด
12. นางสาวศิรินารถ  อินทสิทธิ์
13. นางสาวสุวนันท์  ไชยโสดา
14. เด็กหญิงอภิญญา  กินนะรีศรี
15. เด็กหญิงเจนจิรา  โสมประยูร
16. เด็กหญิงไอรัตดา  กงภูธร
 
1. นายนพดล  ศรีสว่าง
2. นางปิยะวดี  สุริฉาย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกัลยากร  สุคงเจริญ
2. เด็กหญิงชลิตา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุนสุรัตน์
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  เนธิบุตร
 
1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบน 1. เด็กชายชลทิตย์  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มาประสิทธิ์
3. เด็กชายโชคดี  ผาดีอุ่น
 
1. นายณรงค์ชัย  ละตา
2. นางสายตะใบ  ละตา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วดวงดี
2. เด็กชายปรวิทย์  แดนคำสาร
3. เด็กชายสุรเดช  ผิวศิริ
 
1. นายประจักร์  มูลถวิล
2. นางสุดารัตน์  ผิวแดง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสา 1. เด็กชายกฤษฎาพล  ร่องจัก
2. เด็กหญิงนรารัตน์  โสภารักษ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  วงคำโสม
 
1. นางสาวกัลนิภา  เลิศคอนสาร
2. นางเกษศิรินทร์  วังคีรี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. นายณัฐพล  สุพรมอินทร์
2. เด็กหญิงศศิประภา  พรมแสง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาราช
 
1. นายพิเชฐ  สุวรรณโคตร
2. นางอัจฉรา  จันทร์ล้วน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์   ศรีมงคล
2. เด็กหญิงจิตรดา  คงคำ
3. เด็กหญิงชไมพร  มุ่งดี
4. เด็กหญิงปัทฐวีพร   ยาที
5. เด็กหญิงปัทมา  อาษารินทร์
6. เด็กชายเจษฎา   ยาที
 
1. นางรจนา  พานแก้ว
2. นายสุรพงษ์  แก้วพิลารมย์
3. นางเอื้องฟ้า  ดวงปา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภาพร  สุทธยศ
2. นางสาวนภาเพ็ญ  สีสกุล
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  บุญไชยะ
4. เด็กหญิงพรนิภา  เกตุนาค
5. เด็กหญิงศุพิชณ์ฌา  ศรีปราชญ์
6. เด็กหญิงสุดาพร  จันเพ็ง
 
1. นางดรุณี  วงษ์วชิรโชติ
2. นางสาวยุวดี  ดวงประทุม
3. นายสำเนียง  อองภา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบน 1. เด็กหญิงญานิศา  ถานาจร
2. เด็กชายวุฒิไกร  ภูมิลา
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  วันเต็ม
 
1. นางละออ  นนทะดี
2. นายอดิเทพ  ทาเชาว์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   ตาปี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชโย
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  ปัญญาทิพย์
 
1. นายจิตรกร  อัศวพลกุล
2. นางจิตราวดี  พานิช
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. นางสาวชวาลิน  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กัณยะมารักษ์
3. เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนโพธา
 
1. นางวันทนีย์  ดวงศรี
2. นายวีระเดช  มณีนพ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  สาระพันธ์
2. นายทัศนัย  ตัญญาภักดิ์
3. นายพรชัย  ชัยโสดา
 
1. นางคำเพียร  สายทิพย์
2. นางสาวนฤมล  พิมพ์หล่อน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงวาสนา  หิรัญโท
2. เด็กหญิงวิศัลยา  ปิ่นเพชรกุลโรจน์
3. เด็กหญิงวิไลพร  จำปานินล์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนวงษ์คีรี
2. นางเวณิกา  โฮงยากุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงพัชรี  แก้วแสนทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  มูลที
3. เด็กหญิงอนุศรา  ธรรมผาลา
 
1. นางศิวยา  รักคง
2. นายเทพศักดิ์  ใครอุบล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงฑิตยา  คำน้อย
2. เด็กหญิงธัญณภัทร  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวนิตยา  นันทะผา
2. นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. เด็กหญิงชลนิชา  ผิวพันธ์มิตร
2. เด็กหญิงพรชิตา  อาสนาจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสดสุวรรณ
 
1. นางนวลศรี  แก้วมั่น
2. นางเกศศิญา  วงษา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญจำมา
2. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนตามา
3. เด็กหญิงสมใจ  มูลมาตย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
2. นายราชวัตร  สายา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กหญิงนงค์นภัส  เพ็งสะอาด
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  คลังนุ่ม
3. เด็กหญิงอิษยา  บุญยะ
 
1. นางสาวจารุนันท์  ทรงพุฒิ
2. นางสาวนนฑริกานต์  นันทะผา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงจิรกาญจน์  สิงหา
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยโสดา
 
1. นางชนัญญา  แก้วแจ่ม
2. นางเกศราพร  ยาตาแสง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงนิตยา   วรรณชัย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขันทคีรี
3. เด็กหญิงวาสนา  บัวลาศรี
 
1. นายอวยชัย  ธนุการ
2. นางอุไร  ธนุการ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 1. เด็กหญิงยุภาวดี  รัตนมงคล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทะนา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปัสสาวัฒนะ
 
1. นางระเบียบ  นิลสาย
2. นายสงกรานต์  ทองคำ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1. เด็กชายศาสตรพล  อธิสุมงคล
2. เด็กชายสุรปกรณ  บุญลือ
 
1. นายธีรยุทธ   ไตรรัตน์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแคม 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  แก้วยาศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีกระทุม
 
1. นางฉวี  โวหารลึก
2. นายศิวณัฐ  สาระพันธ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงครีญาคอม  จันดา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตลับนาค
 
1. นางลัดดา  ศรไชย
2. นางสาวอนงค์  ธรรมานุวงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนา 1. เด็กชายประวิทย์  แก้วบุดดี
2. เด็กหญิงอาริยา  กันทะวงษ์
 
1. นายกนกพล  ธรรมสังษี
2. นางบุณฑริกา  ทีทำมา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภิญโย
2. เด็กหญิงสุธิดา  สอนพรม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กาญจนโกมล
 
1. นางสาวจตุพร  บำรุงสำราญ
2. นางสาวสุภัคษร  สุวรรณธาดา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายสรรเพชญ์  เยประยูร
2. เด็กชายอัตถภากร  ปาจี
 
1. นางจารุณี  จันทร์สว่าง
2. นางวนิดา  สำแดงเดช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฉวิกขุนรัมย์
2. เด็กชายอัมรินทร์  จิระวงศ์ประภา
 
1. นายพันธุ์เทพ  ใจคำ
2. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กชายปภังกร  ขวัญกุล
2. เด็กชายรณกร  เพชรนอก
 
1. นายปิยะมิตร  รามศิริ
2. นายไมตรี  วินานนท์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายซาเรต  นุ้ยประสิทธิ์
2. เด็กชายปรัตถกร  ฟั่นบ้านไร่
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางอรพิน  จันทรา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงนัฎฐวรรณ  หุมอาจ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทะวงศ์
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สีภา
2. เด็กชายปฎิภาณ  อัมพรัตน์
 
1. นายยุทธพล  ศรีพล
2. นายโกวิทย์  ปราบพาล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1. เด็กชายชินธิป  ดุลยอนุกิจ
2. เด็กชายธนภัทร  ไชยโสดา
3. เด็กชายพัทธดล  จันดากัน
 
1. นายลือชัย   เทพชมภู
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายกิตติโสพล  น้อยดา
2. เด็กชายสุทธิกร  แสนคำสอน
3. เด็กชายอภิวุฒิ  ขวัญเมืองคุณ
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นางสาวศิวพร  พันธ์มุก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงสมาพร  นิกรสุข
 
1. นางสาวบุษรา  พักกระโทก
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงอภิสรา  มาตมุงคุณ
 
1. นางสราวดี  พาขุนทด
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายเดโชชัย  บุญสม
 
1. นายธิติพงษ์  ปัญญาใส
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข
 
1. นางนิภากร  แก้วไชยะ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์
 
1. นายสุรพล  กมลรัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงพันธษา  คุณตุ้ม
 
1. นางเพลินพิศ  วินานนท์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ศรีทะบาล
 
1. นางสุณีรัชย์  คณะศิริวงค์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 1. เด็กหญิงอนัญญา  บุตรโยจันโท
 
1. นายไกรราศ  ปังคะบุตร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสดาตา
 
1. นางสาวขนิษฐา  นันทะนา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. นางสาวอารีญา  ชำนาญ
 
1. นายชื่น  แก้วมั่น
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงรัฐพร  อุตะมะ
 
1. นางสาวชมพูนุท  อมรรัตนพงศ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทานา
2. เด็กหญิงไอรดา  กระแสสนธุ์
 
1. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
2. นางเยาวภา  พิลาคุณ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ผิวศิริ
2. เด็กชายอิทธิพร  พงษ์ดนตรี
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  บุญงำ
2. นางนิววรรณ  ทิมเขียว
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญจำปา
2. เด็กชายณัฐดนัย  บัวบังใบ
3. เด็กชายธีรภัทร  จุลทา
4. เด็กชายภูริเดช  สามมนทล
5. เด็กชายวราวุฒิ  บัณดิษฐ์
6. เด็กชายสรวิทย์  โหมดทอง
 
1. นางนฤมล  จินดามุข
2. นางสุปราณี  สิมสวัสดิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายธนบูรณ์   แพร่ศิริพุฒิพงศ์
2. เด็กชายธิติทัศน์   ปัญญาสิม
3. เด็กชายนิติรัตน์  สิทธิกานต์
4. เด็กชายบัณฑิต  แสวงผล
5. เด็กชายรัชวุฒิ  แซ่คู
6. เด็กชายสิรภพ  ทาโบราณ
 
1. นายณัฐวัฒน์   วงศ์คำจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. นายจตุรงค์    ดีกันดก
2. นายธวัชชัย  โสดาพิมพ์
3. เด็กชายธีรเดช  พิมสุด
4. นายนัฐพงษ์   มาริสาร
5. เด็กชายประชารัฐ  บุญตอม
6. เด็กชายอนุสรณ์  พฤกษาชื่นชม
7. นายเฉลิมชัย  ศรีสุขา
8. นายโชคชัย  ไชยสุด
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  บุญงำ
2. นายนลธวัช  ทองสี
3. นางนิววรรณ  ทิมเขียว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตะมิน
2. นางสาวจิตตราภรณ์  มณีศรี
3. นางสาวนันทวัฒน์  ศรีทนนาง
4. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ทนภรา
5. นางสาวภาวิณี  ตีแก่นเวิน
6. นางสาวมินตรา  เข็มพร
7. เด็กหญิงลักษิกา  อบเชย
8. นางสาวสิรารัตน์  วันทองสุข
9. เด็กหญิงอรัชพร  บรรณารักษ์
10. นางสาวอาทิตยา  ไตรสุทธิ
 
1. นายพิรพัฒน์  ธนะสูตร
2. นายมนัส  สิงห์สถิตย์
3. นายอุดมชัย   ประสมทรัพย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีโนนเคน
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มุสิกบุญเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐฤนีย์  ศรีสุระ
4. เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์ป้อง
5. เด็กหญิงมัดทนา  ทำเวียง
6. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสอาด
7. เด็กหญิงวรัญญา  ค่อมสิงห์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สัญญาลักษณ์
9. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันทะโคตร
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสมอกาล
 
1. นางนรินทร์  โสระสิงห์
2. นางบัวลอย  ไชยสิทธิ์
3. นางวรุณี  วอแพง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กชายธีรพันธ์  นุขัน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีทับขวา
 
1. นายปารีส  สารศรี
2. นางโสภา  สารศรี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ต้นจำปา
2. เด็กหญิงชวาวรรณ  นามบุญลือ
3. เด็กหญิงรักติยา  ศิลาทิพย์
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงชรัญพร  เหล็กอ่อน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กัณหาเรียง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ต้นกันยา
 
1. นางวรรณภา  ม่วงเพชร
2. นางสุภาพ  มาดี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงนลินี  ประเขียว
2. เด็กหญิงนุชรา  ศรศักดา
3. เด็กหญิงนุสรา  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ลุยตัน
2. นางรจนา  หงส์แพง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 1. เด็กหญิงมุฒิตา  พรมโชติ
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีวงศ์
 
1. นางมิลันตี  นฤเขตอุดมบดี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงจิราพร  โคตรมหา
2. เด็กหญิงณัฐนิดา  จำรัสแนว
 
1. นางจินตนา  สีภา
2. นางวันทนีย์  พรมศรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงจันธิรา  อู่อรุณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กาดำ
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายธีรยุทธ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  กาฬพันธ์
 
1. นางทัศนีย์  นามศิริ
2. นางพิมพา  ผิวพันธมิตร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงจิราพร  พากระจ่าง
2. เด็กชายพิทักษ์  วรรณชัย
 
1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงณัฏฐณิดา  พรหมหุ่ง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ยาที
 
1. นางจีระพรรณ  ศรีชะวรรณา
2. นางอรุณี  สมวัน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาตะลี
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อุตตะมะ
 
1. นายวุฒิชัย  บุดดา
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายเกียรติชัย  ปัญญาสาร
 
1. นายโกวิทย์   แก้งดาพา
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์   ศรีบุรินทร์
 
1. นายสนิท  โสมาศรี
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายชญานนท์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชัยวัน  บุตรทา
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรพรหม
 
1. นายจรัญ  บับภาวัน
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พิมพามา
 
1. นางละมิิตร  บาตะศรี
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายวิรุต  สนธิมูล
 
1. นายสุวิทย์  วงศ์ป้อง
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายธีระวัฒน์  วงษ์กิ่ง
 
1. นายสุริยันต์  สาลีศรี
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์   ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงกัสศินา   อินทร์เพชร
3. เด็กชายชญานนท์  ศรีบุรินทร์
4. เด็กชายชัยนนท์  คำเข้ม
5. เด็กหญิงชุติมา  สิงดา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรพรหม
8. เด็กชายณัฐพล  อรรคโสภา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันตะลิ
10. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีบุรินทร์
11. เด็กชายธีรวัฒน์  เกษศรี
12. เด็กหญิงนภวรรณ  เกตุเนตร
13. เด็กชายปรีชา   คำปรุงมา
14. เด็กหญิงพรฤดี  ศรีแก้ว
15. เด็กหญิงพิจารินทร์  ทาด้วง
16. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขเทวี
17. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมสาลี
18. เด็กหญิงภาวิณี  ท้าวสูญ
19. เด็กหญิงรจรินทร์  ทามูล
20. เด็กชายวรพล  เนธิบุตร
21. เด็กหญิงวสุนา  เนธิบุตร
22. เด็กชายวิรุต  สนธิมูล
23. เด็กชายวิโรจน์  สนธิมูล
24. เด็กหญิงสายธารทิพย์  จันทะวงศ์
25. เด็กหญิงสุนิสา  สุดฟุ้งเฟื่อง
26. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีบุรินทร์
27. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์คำสม
28. เด็กหญิงอารยา  คำเข้ม
29. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำชมพู
30. เด็กหญิงเวณิกา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางทองร้อย  แสงทอง
2. นางนริณี  เนียมชมพู
3. นางพินภิลัย  มาศยคง
4. นายพีระศักดิ์  โสประดิษฐ์
5. นางรวีวรรณ  แก้วสมบัติ
6. นายสนิท  โสมาศรี
7. นายสุวิทย์  วงศ์ป้อง
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลถวิล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารีสิงห์
3. เด็กหญิงกัณฑิมา  ผาดีอุ่น
4. เด็กหญิงชมพูนุท  มีแพง
5. เด็กหญิงชลดา  เสนายอด
6. เด็กชายชุติเดช  อาศัย
7. เด็กชายณรงค์พล  นันทะผา
8. เด็กชายทินกร  บัวพิษ
9. เด็กชายธีรเดช  ทองปั้น
10. เด็กชายนนทพัทธ์  คำพา
11. เด็กหญิงปิยวรรณ  พิมพามา
12. เด็กหญิงพรชิตา  มูลเมือง
13. เด็กชายพิษณุ  ลาสม
14. เด็กหญิงรังสิมา  ดีสุข
15. เด็กหญิงรุสิพร  ทีทา
16. เด็กหญิงวิลาสินี  สุรันนา
17. เด็กหญิงสาริกา  ธรรมลังกา
18. เด็กชายสิทธิโชค  จันมา
19. เด็กชายสิรภพ  ทำทิพย์
20. เด็กหญิงสิริกร  ทองหล่อ
21. เด็กหญิงสุภัตตรา  จันมา
22. เด็กหญิงสุมินตรา  เสนานุช
23. เด็กชายสุริยา  เรียงสันเทียะ
24. เด็กหญิงอคิราถ์  ทาป้อง
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งเที่ยง
26. เด็กชายอานนท์  พิมพ์สุด
27. เด็กชายเจตนิพัท  ตันทอง
28. เด็กชายเจษฎา  ผลาผล
29. เด็กชายเฉลิมพล  พิมพามา
30. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อองภา
 
1. นายขยาย  บาตะศรี
2. นายดนุพล  คำพา
3. นางนันทวัน  ไชยคำหาญ
4. นางปวีณา  จันทะวัน
5. นางละมิิตร  บาตะศรี
6. นางสุภาพร  เยี่ยมอ่อน
7. นายอัมพร  พีระสุทธินันท์
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 1. เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง
 
1. นางสาวปนัดดา  วิชัยวงศ์
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดานุรักษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หาฉวี
3. เด็กชายเจษฎา  วันรักษา
 
1. นางสาวนรีสุภัค  อาจแก้ว
2. นางสุทธิวรรณ  บุดดา
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิง 1. เด็กหญิงชลธร  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายยศพร  ศรีสุดรักษ์
3. เด็กหญิงวัลลภา  แก่นจันทร์
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 1. เด็กหญิงสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีวิจารย์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงอารีญา  ศิริ
 
1. นางรัชนีย์   สวัสดิ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุนทราวิรัตน์
 
1. นางถาวร  สิงห์สุวรรณ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมี่ยง 1. เด็กชายมงคลกฤษฎิ์  ไชยะขันธ์
 
1. นางยุวลักษณ์  แสงสว่าง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กชายธีรพันธ์  นุขัน
3. เด็กชายโอรวุฒิ  พรมวาศรี
 
1. นายโกวิทย์  แก้งดาพา
2. นางโสภา  สารศรี
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายธนพล  เดชธงไชย
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  แถบเงิน
 
1. นางคำพร  ก้านขุนทด
2. นางสาวนิดธิดา  วิจิตรจันทร์
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายอัษฏา  ธรรมผาลา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สีแซก
2. นางสาวอังคณา  จำปานิล
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แดงขจร
2. เด็กหญิงวรรณิภา  สีชมภู
 
1. นางรัชนีย์  สวัสดิ์
2. นางสาวเสาวภาคย์  บุตรชัยงาม
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายธนภัทร์  ศรีทา
 
1. นางมะลิ  ศรีประเสริฐ
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงอัศราภรณ์  ไข่กระโทก
2. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุพรมอินทร์
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วิจิตรจันทร์
2. นางสาวนิดธิดา  วิจิตรจันทร์
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงณิตยา  จันภูถิ่น
2. เด็กชายโกมินทร์  สวัสดิ์ศรี
 
1. นางปรีดา  จันทะมน
2. นางสาวพัชราพร  มุงคุณแสน
 
192 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายชัชวาล  วงษ์ลุน
2. เด็กชายชัยชนะ  วงษ์ลุน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชกองศรี
4. เด็กหญิงพัชราภา  ราชกองศรี
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สารพัน
6. เด็กชายศราวุธ  ทองจันทร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยเสรี
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วิจิตรจันทร์
2. นางสาวนิดธิดา  วิจิตรจันทร์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายชัยนาท  ทาสุคนธ์
 
1. นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กชายชัยมงคล  เวศมะโน
 
1. นางรัชนีย์  สวัสดิ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายธนภัทร์  ศรีทา
 
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีหาบุตร์
 
1. นายสุพันธ์  บุตรปาน
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. นางสาวนี  บุตรประทุม
 
1. นางสาวภัชรินทร์  สารีพิมพ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฮดลือชา
 
1. นางสาวพรพิมล  อินทจันทร์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 1. เด็กชายพลพล  สีห์สุรัติ
 
1. นายธนิสร  อินตะนัย
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงปิยนุช  พรมทองดี
2. เด็กหญิงพรทิตา  กองทอง
3. เด็กหญิงพัชราพร  ประหวาน
4. เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์โสดา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  อภัย
6. เด็กหญิงสุมลทา  นาตะโหนด
 
1. นางมะลิ  ศรีประเสริฐ
2. นายสุพจน์  แก้วอาสา
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงปิยนุช  พรมทองดี
2. เด็กหญิงพรทิตา  กองทอง
3. เด็กหญิงพัชราพร  ประหวาน
 
1. นางทรงศรี  วิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  วิชัย
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายกฤตณะ  ลุนธิรวงษ์
2. เด็กชายกานเดช  ลุนธิรวงษ์
3. เด็กชายคงศักดิ์  พรมตีด
 
1. นางทรงศรี  วิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  วิชัย
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายธนากร  ไชดอกเกื้อ
2. เด็กชายพฤพล  สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กชายโอรวุฒิ  พรมวาศรี
 
1. นายปารีส  สารศรี
2. นายโกวิทย์  แก้งดาพา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงพรทิตา  กองทอง
2. เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์โสดา
3. เด็กหญิงสุมลทา  นาตะโหนด
 
1. นางทรงศรี  วิชัย
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กชายกิตติพิธ  สุจิมงคล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองสา
 
1. นางถาวร  สิงห์สุวรรณ
2. นางวาฐิณี  มาตรา
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กชายณัฐธชัย  กันณะรี
2. เด็กชายปริวรรษ  เกษเกษร
 
1. นางปราจินต์  ขันทะมี
2. นางสาวศิริภรณ์  นันทะภู
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายพัทธดนนย์  อินทรปพงศ์
 
1. นางสาวธาริตา  โพธิ์ดี
2. นางพิมนภัสสร์  สีหะวงศ์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายพัชรพล  ดาวันดี
2. เด็กชายวัชรินทร์  มะณีย์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ขันสารัตน์
 
1. นางฉัตรแก้ว  ไสยะกิจ
2. นางแสงเดือน  หมั่นพลศรี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 1. เด็กชายวัลลภ  ภานิล
2. เด็กชายวีระพงษ์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกัณหา
 
1. นายคร้าม  รามศิริ
2. นายสุรยุทธ  ลิวไธสง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 1. เด็กชายวัลลภ  ภานิล
2. เด็กชายวีระพงษ์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกัณหา
 
1. นายคร้าม  รามศิริ
2. นายสุรยุทธ   ลิวไธสง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงพรทิตา  กองทอง
2. เด็กหญิงพัชราพร  ประหวาน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อภัย
 
1. นางทรงศรี  วิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  วิชัย