สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา สพป. เลย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐมน   ยายืน
 
1. นางสาวสุดารัตน์   วงษ์ทอน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  ศิริเจริญสมบัติ
2. เด็กชายทาเคชิ  มูโรตะ
3. เด็กหญิงปริชญา   ทองนวล
 
1. นางศศิกานต์  อ้วนศิลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสุรวิชญ์   คิดเข่ญ
2. เด็กชายอธิป  คุณนา
 
1. นางสาวโสพิตา  ซาบูโฮม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรวี  ทุมมาวัย
 
1. นางสาวพัฒนฉัตร  ปราบหงษ์