สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 46 11 4 2 61
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 34 7 4 5 45
3 ชุมชนท่าสะอาด 30 6 3 4 39
4 อนุบาลเลย 28 9 4 6 41
5 ชุมชนบ้านปากชม 25 8 3 3 36
6 ชุมชนบ้านปากห้วย 23 9 9 4 41
7 บ้านนาดอกคำ 20 4 0 3 24
8 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 16 6 0 0 22
9 บ้านน้ำพร 16 5 3 1 24
10 ชุมชนบ้านนาด้วง 15 7 1 1 23
11 บ้านห้วยตาด 15 6 1 1 22
12 บ้านโคกใหญ่ 13 5 2 3 20
13 ชุมชนบ้านเชียงกลม 13 2 0 2 15
14 ห้วยซวกคกเลาใต้ 13 1 2 0 16
15 บ้านเพียซำพุวิทยา 12 6 0 0 18
16 บ้านกกดู่ 11 15 7 3 33
17 ชุมชนบ้านนาบอน 10 12 4 0 26
18 มหาไถ่ศึกษาเลย 10 6 4 0 20
19 บ้านห้วยพิชัย 10 4 0 0 14
20 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 10 2 5 1 17
21 บ้านนาค้อ 10 1 2 0 13
22 บ้านนาดินดำ 9 14 3 4 26
23 บ้านน้ำภู 9 13 6 4 28
24 บ้านน้ำแคม 9 9 3 0 21
25 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9 7 1 1 17
26 บ้านหนองหญ้าไซ 9 3 0 4 12
27 บ้านก้างปลา 9 1 2 4 12
28 บ้านท่าสวรรค์ 9 0 0 0 9
29 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 8 5 5 2 18
30 บ้านสงเปือย 8 4 4 1 16
31 บ้านสงาว 8 4 1 0 13
32 บ้านแหล่งควาย 8 0 1 0 9
33 บ้านนาโคก 7 8 3 3 18
34 บ้านนาซ่าว 7 4 3 1 14
35 บ้านห้วยบ่อซืน 7 4 1 2 12
36 เครือข่ายแก่งจันทร์ 7 1 0 3 8
37 บ้านสูบ 6 8 1 1 15
38 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 6 4 3 3 13
39 บ้านใหม่ 6 3 1 1 10
40 บ้านธาตุวิทยา 6 3 0 0 9
41 บ้านนาเบน 6 2 1 2 9
42 บ้านกกทอง 6 2 0 1 8
43 บ้านเมี่ยง 5 7 2 1 14
44 บ้านยาง 5 6 1 5 12
45 บ้านติ้วน้อย 5 5 2 4 12
46 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 5 4 1 3 10
47 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 5 4 1 2 10
48 บ้านโพนทอง 5 4 0 2 9
49 บ้านขอนแก่นหนองบอน 5 3 3 1 11
50 บ้านท่าลี่ 5 2 0 5 7
51 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 5 2 0 1 7
52 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 5 1 0 0 6
53 บ้านนาโป่ง 5 1 0 0 6
54 ชุมชนบ้านนาอ้อ 4 2 2 1 8
55 บ้านผาแบ่น 4 2 1 0 7
56 บ้านผาพอด 4 2 0 0 6
57 บ้านแก่งปลาปก 4 1 0 2 5
58 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 4 1 0 1 5
59 บ้านวังผา 4 0 0 2 4
60 บ้านห้วยอาลัย 3 5 3 1 11
61 บ้านขอนแดง (อปท) 3 4 5 1 12
62 โพนสว่างวังเย็น 3 3 3 1 9
63 บ้านน้ำคิว 3 2 3 1 8
64 บ้านห้วยพอด 3 2 1 2 6
65 บ้านบวกอ่าง 3 2 1 0 6
66 บ้านปางคอม 3 1 1 1 5
67 บ้านคอนสา 3 0 0 1 3
68 บ้านคกมาด 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองบง 3 0 0 0 3
70 บ้านวังยาว 2 5 0 1 7
71 ชุมชนบ้านอาฮี 2 3 3 3 8
72 บ้านท่าบม 2 3 1 1 6
73 บ้านห้วยหินขาว 2 3 1 0 6
74 บ้านนาแขม 2 2 4 1 8
75 บ้านโป่งป่าติ้ว 2 2 0 0 4
76 บ้านโพน(เชียงคาน) 2 1 2 1 5
77 บ้านห้วยม่วง 2 1 0 1 3
78 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 2 1 0 0 3
79 บ้านชมน้อย 2 1 0 0 3
80 บ้านห้วยนา 2 1 0 0 3
81 บ้านน้ำสวยภักดี 2 1 0 0 3
82 บ้านโพน 2 1 0 0 3
83 บ้านนาป่าหนาด 2 0 3 0 5
84 บ้านสะอาดลายเหนือ 2 0 2 1 4
85 บ้านหนองผำ 2 0 2 1 4
86 บ้านห้วฝาย 2 0 1 1 3
87 บ้านตาดซ้อ 2 0 0 1 2
88 บ้านป่าข้าวหลาม 2 0 0 0 2
89 บ้านห้วยเหล็ก 2 0 0 0 2
90 บ้านกำพี้ 2 0 0 0 2
91 บ้านแก้วเมธี 2 0 0 0 2
92 บ้านห้วยกระทิง 1 3 0 0 4
93 บ้านคกเลา 1 2 1 0 4
94 บ้านแก่งม่วง 1 2 0 0 3
95 บ้านท่ามะนาว 1 2 0 0 3
96 บ้านโป่ง 1 1 1 1 3
97 บ้านหินตั้ง 1 1 1 0 3
98 บ้านห้วยลวงไซ 1 1 0 0 2
99 บ้านหนองนาทราย 1 0 0 1 1
100 บ้านหัวแก่ง 1 0 0 1 1
101 บ้านปากเนียม 1 0 0 1 1
102 บ้านตูบโกบ 1 0 0 1 1
103 บ้านผากลางดง 1 0 0 1 1
104 บ้านคกไผ่ 1 0 0 0 1
105 บ้านสวนกล้วย 1 0 0 0 1
106 บ้านหาดเบี้ย 1 0 0 0 1
107 บ้านเลิง 1 0 0 0 1
108 อนุบาลชื่นจิต 1 0 0 0 1
109 บ้านเสี้ยวใต้ 1 0 0 0 1
110 บ้านปากปัด 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองดอกบัว 1 0 0 0 1
112 บ้านโพนป่าแดง 1 0 0 0 1
113 บ้านนากระเซ็ง 1 0 0 0 1
114 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปกติ 1 0 0 0 1
116 บ้านหาดทรายขาวผามุม 1 0 0 0 1
117 บ้านห้วยสีเสียด 1 0 0 0 1
118 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยทราย 0 4 2 0 6
120 บ้านไผ่โทน 0 3 0 2 3
121 บ้านท่าบุ่ง 0 3 0 1 3
122 บ้านร่องไผ่ 0 3 0 0 3
123 บ้านบุฮม 0 2 2 1 4
124 บ้านห้วยผักกูด 0 2 0 0 2
125 บ้านปากหมาก 0 1 1 1 2
126 บ้านปากยาง 0 1 1 0 2
127 บ้านห้วยหวาย 0 1 0 1 1
128 บ้านขอนแก่น 0 1 0 0 1
129 บ้านนาน้ำมัน 0 1 0 0 1
130 บ้านนาบอน 0 1 0 0 1
131 บ้านน้ำมี 0 1 0 0 1
132 บ้านวังแคน 0 1 0 0 1
133 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 1 0 0 1
134 วังโป่งท่าวังแคน 0 1 0 0 1
135 บ้านหนองผือ 0 0 1 0 1
136 บ้านท่าเปิบ 0 0 0 1 0
137 ตชด.นานกปีด 0 0 0 1 0
138 ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0 1 0
139 บ้านน้ำกระโทม 0 0 0 1 0
140 บ้านน้ำพาน 0 0 0 1 0
141 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 1 0
142 บ้านไร่ทาม 0 0 0 1 0
143 แสงตะวันพัฒนา 0 0 0 0 0
144 ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 0 0 0 0 0
145 บ้านกกชุมแสง 0 0 0 0 0
146 บ้านห้วยโตก 0 0 0 0 0
147 บ้านห้วยไค้ 0 0 0 0 0
148 หทัยคริสเตียน 0 0 0 0 0
รวม 719 361 156 145 1,236