สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนท่าสะอาด 21 4 5 30 30 6 3 4 39
2 เมืองเลย 13 18 7 38 46 11 4 2 61
3 บ้านนาดอกคำ 12 2 1 15 20 4 0 3 24
4 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 11 13 3 27 34 7 4 5 45
5 อนุบาลเลย 10 6 6 22 28 9 4 6 41
6 บ้านห้วยตาด 7 7 1 15 15 6 1 1 22
7 ชุมชนบ้านปากห้วย 7 3 4 14 23 9 9 4 41
8 บ้านท่าสวรรค์ 7 2 0 9 9 0 0 0 9
9 บ้านน้ำพร 6 3 3 12 16 5 3 1 24
10 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 5 6 5 16 16 6 0 0 22
11 ชุมชนบ้านนาด้วง 5 5 4 14 15 7 1 1 23
12 ชุมชนบ้านปากชม 5 5 2 12 25 8 3 3 36
13 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 5 3 1 9 10 2 5 1 17
14 บ้านสงาว 4 4 2 10 8 4 1 0 13
15 ห้วยซวกคกเลาใต้ 4 2 6 12 13 1 2 0 16
16 บ้านกกดู่ 4 0 1 5 11 15 7 3 33
17 บ้านเพียซำพุวิทยา 3 5 2 10 12 6 0 0 18
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 4 1 8 9 7 1 1 17
19 ชุมชนบ้านเชียงกลม 3 3 3 9 13 2 0 2 15
20 บ้านห้วยพิชัย 3 2 5 10 10 4 0 0 14
21 บ้านธาตุวิทยา 3 1 1 5 6 3 0 0 9
22 บ้านติ้วน้อย 3 1 0 4 5 5 2 4 12
23 เครือข่ายแก่งจันทร์ 3 0 1 4 7 1 0 3 8
24 บ้านนาซ่าว 3 0 0 3 7 4 3 1 14
25 บ้านสูบ 3 0 0 3 6 8 1 1 15
26 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 3 0 0 3 5 1 0 0 6
27 มหาไถ่ศึกษาเลย 2 4 3 9 10 6 4 0 20
28 ชุมชนบ้านนาบอน 2 3 3 8 10 12 4 0 26
29 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 2 3 2 7 6 4 3 3 13
30 บ้านสงเปือย 2 2 2 6 8 4 4 1 16
31 บ้านแหล่งควาย 2 2 2 6 8 0 1 0 9
32 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 2 1 1 4 8 5 5 2 18
33 บ้านนาเบน 2 1 1 4 6 2 1 2 9
34 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 2 1 1 4 5 4 1 2 10
35 บ้านผาแบ่น 2 1 0 3 4 2 1 0 7
36 บ้านห้วยอาลัย 2 1 0 3 3 5 3 1 11
37 บ้านกกทอง 2 0 1 3 6 2 0 1 8
38 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 2 0 0 2 2 1 0 0 3
39 บ้านป่าข้าวหลาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านนาค้อ 1 6 2 9 10 1 2 0 13
41 บ้านโคกใหญ่ 1 3 3 7 13 5 2 3 20
42 บ้านห้วยบ่อซืน 1 3 2 6 7 4 1 2 12
43 บ้านหนองหญ้าไซ 1 2 1 4 9 3 0 4 12
44 บ้านนาโป่ง 1 2 1 4 5 1 0 0 6
45 โพนสว่างวังเย็น 1 2 0 3 3 3 3 1 9
46 บ้านน้ำแคม 1 1 2 4 9 9 3 0 21
47 บ้านโพนทอง 1 1 1 3 5 4 0 2 9
48 บ้านวังผา 1 1 1 3 4 0 0 2 4
49 บ้านก้างปลา 1 1 0 2 9 1 2 4 12
50 บ้านท่าลี่ 1 1 0 2 5 2 0 5 7
51 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 1 0 2 2 1 2 1 5
52 บ้านห้วยเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านห้วยพอด 1 0 2 3 3 2 1 2 6
54 ชุมชนบ้านอาฮี 1 0 2 3 2 3 3 3 8
55 บ้านแก่งปลาปก 1 0 1 2 4 1 0 2 5
56 บ้านชมน้อย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
57 บ้านห้วยนา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
58 บ้านนาโคก 1 0 0 1 7 8 3 3 18
59 บ้านเมี่ยง 1 0 0 1 5 7 2 1 14
60 บ้านปางคอม 1 0 0 1 3 1 1 1 5
61 บ้านคอนสา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
62 บ้านคกเลา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
63 บ้านหนองนาทราย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 บ้านคกไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านสวนกล้วย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหาดเบี้ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านเลิง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 อนุบาลชื่นจิต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านนาดินดำ 0 5 6 11 9 14 3 4 26
70 บ้านใหม่ 0 3 3 6 6 3 1 1 10
71 บ้านน้ำภู 0 2 6 8 9 13 6 4 28
72 บ้านยาง 0 2 4 6 5 6 1 5 12
73 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 0 2 2 4 4 1 0 1 5
74 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 2 1 3 5 4 1 3 10
75 บ้านขอนแก่นหนองบอน 0 2 1 3 5 3 3 1 11
76 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 0 2 1 3 5 2 0 1 7
77 ชุมชนบ้านนาอ้อ 0 2 0 2 4 2 2 1 8
78 บ้านผาพอด 0 2 0 2 4 2 0 0 6
79 บ้านห้วยหินขาว 0 2 0 2 2 3 1 0 6
80 บ้านคกมาด 0 1 2 3 3 0 0 0 3
81 บ้านขอนแดง (อปท) 0 1 1 2 3 4 5 1 12
82 บ้านวังยาว 0 1 0 1 2 5 0 1 7
83 บ้านหัวแก่ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
84 บ้านเสี้ยวใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านท่าบุ่ง 0 1 0 1 0 3 0 1 3
86 บ้านน้ำคิว 0 0 1 1 3 2 3 1 8
87 บ้านบวกอ่าง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
88 บ้านท่าบม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
89 บ้านนาแขม 0 0 1 1 2 2 4 1 8
90 บ้านกำพี้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านห้วยกระทิง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
92 บ้านแก่งม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
93 บ้านปากเนียม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
94 บ้านปากปัด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองดอกบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโพนป่าแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 0 4 2 0 6
98 บ้านท่าเปิบ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
99 บ้านหนองบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
100 บ้านโป่งป่าติ้ว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
101 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
102 บ้านน้ำสวยภักดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านโพน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านนาป่าหนาด 0 0 0 0 2 0 3 0 5
105 บ้านสะอาดลายเหนือ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
106 บ้านหนองผำ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
107 บ้านห้วฝาย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
108 บ้านตาดซ้อ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
109 บ้านแก้วเมธี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
111 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
112 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 บ้านห้วยลวงไซ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านตูบโกบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
115 บ้านผากลางดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
116 บ้านนากระเซ็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองปกติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านไผ่โทน 0 0 0 0 0 3 0 2 3
123 บ้านร่องไผ่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
124 บ้านบุฮม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
125 บ้านห้วยผักกูด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 บ้านปากหมาก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
127 บ้านปากยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านนาน้ำมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านน้ำมี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วังโป่งท่าวังแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 ตชด.นานกปีด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านน้ำกระโทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านน้ำพาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านไร่ทาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 แสงตะวันพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านกกชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 บ้านห้วยโตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 บ้านห้วยไค้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 หทัยคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 175 140 526 719 361 156 145 1,236