สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 46 11 4 2 61
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 31 7 4 5 42
3 ชุมชนท่าสะอาด 30 6 3 4 39
4 อนุบาลเลย 25 9 4 6 38
5 ชุมชนบ้านปากชม 25 8 3 3 36
6 ชุมชนบ้านปากห้วย 22 9 9 4 40
7 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 16 6 0 0 22
8 บ้านน้ำพร 16 5 3 1 24
9 ชุมชนบ้านนาด้วง 15 7 1 1 23
10 บ้านห้วยตาด 15 6 1 1 22
11 บ้านโคกใหญ่ 13 5 1 3 19
12 ชุมชนบ้านเชียงกลม 13 2 0 2 15
13 ห้วยซวกคกเลาใต้ 13 1 2 0 16
14 บ้านนาดอกคำ 11 4 0 3 15
15 ชุมชนบ้านนาบอน 10 12 4 0 26
16 มหาไถ่ศึกษาเลย 10 6 4 0 20
17 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 10 2 5 1 17
18 บ้านนาค้อ 10 1 2 0 13
19 บ้านน้ำภู 9 13 6 4 28
20 บ้านน้ำแคม 9 9 3 0 21
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9 7 1 1 17
22 บ้านเพียซำพุวิทยา 9 6 0 0 15
23 บ้านห้วยพิชัย 9 4 0 0 13
24 บ้านหนองหญ้าไซ 9 3 0 4 12
25 บ้านท่าสวรรค์ 9 0 0 0 9
26 บ้านกกดู่ 8 14 7 3 29
27 บ้านนาดินดำ 8 13 3 4 24
28 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 8 5 5 2 18
29 บ้านสงเปือย 8 4 4 1 16
30 บ้านก้างปลา 8 1 2 4 11
31 บ้านนาโคก 7 8 3 3 18
32 บ้านนาซ่าว 7 4 3 1 14
33 บ้านห้วยบ่อซืน 7 4 1 2 12
34 บ้านสงาว 7 4 1 0 12
35 บ้านแหล่งควาย 7 0 1 0 8
36 บ้านสูบ 6 8 1 1 15
37 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 6 4 3 3 13
38 บ้านใหม่ 6 3 1 1 10
39 บ้านธาตุวิทยา 6 3 0 0 9
40 บ้านนาเบน 6 2 1 2 9
41 บ้านยาง 5 6 1 5 12
42 บ้านติ้วน้อย 5 5 2 4 12
43 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 5 4 1 3 10
44 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 5 4 1 2 10
45 บ้านโพนทอง 5 4 0 2 9
46 บ้านขอนแก่นหนองบอน 5 3 3 1 11
47 บ้านท่าลี่ 5 2 0 5 7
48 บ้านกกทอง 5 2 0 1 7
49 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 5 2 0 1 7
50 เครือข่ายแก่งจันทร์ 5 1 0 3 6
51 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 5 1 0 0 6
52 บ้านนาโป่ง 5 1 0 0 6
53 บ้านเมี่ยง 4 7 2 1 13
54 บ้านผาพอด 4 2 0 0 6
55 บ้านแก่งปลาปก 4 1 0 2 5
56 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 4 1 0 1 5
57 บ้านวังผา 4 0 0 2 4
58 บ้านห้วยอาลัย 3 5 3 1 11
59 บ้านขอนแดง (อปท) 3 4 5 1 12
60 โพนสว่างวังเย็น 3 3 3 1 9
61 บ้านน้ำคิว 3 2 3 1 8
62 บ้านห้วยพอด 3 2 1 2 6
63 บ้านบวกอ่าง 3 2 1 0 6
64 บ้านปางคอม 3 1 1 1 5
65 บ้านคอนสา 3 0 0 1 3
66 บ้านคกมาด 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองบง 3 0 0 0 3
68 บ้านวังยาว 2 5 0 1 7
69 ชุมชนบ้านอาฮี 2 3 3 3 8
70 บ้านท่าบม 2 3 1 1 6
71 บ้านห้วยหินขาว 2 3 1 0 6
72 บ้านนาแขม 2 2 4 1 8
73 บ้านผาแบ่น 2 2 1 0 5
74 บ้านโป่งป่าติ้ว 2 2 0 0 4
75 บ้านโพน(เชียงคาน) 2 1 2 1 5
76 บ้านห้วยม่วง 2 1 0 1 3
77 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 2 1 0 0 3
78 บ้านชมน้อย 2 1 0 0 3
79 บ้านห้วยนา 2 1 0 0 3
80 บ้านน้ำสวยภักดี 2 1 0 0 3
81 บ้านโพน 2 1 0 0 3
82 บ้านนาป่าหนาด 2 0 3 0 5
83 บ้านสะอาดลายเหนือ 2 0 2 1 4
84 บ้านหนองผำ 2 0 2 1 4
85 บ้านห้วฝาย 2 0 1 1 3
86 บ้านตาดซ้อ 2 0 0 1 2
87 บ้านกำพี้ 2 0 0 0 2
88 บ้านแก้วเมธี 2 0 0 0 2
89 บ้านห้วยกระทิง 1 3 0 0 4
90 ชุมชนบ้านนาอ้อ 1 2 2 1 5
91 บ้านคกเลา 1 2 1 0 4
92 บ้านแก่งม่วง 1 2 0 0 3
93 บ้านท่ามะนาว 1 2 0 0 3
94 บ้านโป่ง 1 1 1 1 3
95 บ้านหินตั้ง 1 1 1 0 3
96 บ้านห้วยลวงไซ 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองนาทราย 1 0 0 1 1
98 บ้านหัวแก่ง 1 0 0 1 1
99 บ้านปากเนียม 1 0 0 1 1
100 บ้านตูบโกบ 1 0 0 1 1
101 บ้านผากลางดง 1 0 0 1 1
102 บ้านคกไผ่ 1 0 0 0 1
103 บ้านสวนกล้วย 1 0 0 0 1
104 บ้านเลิง 1 0 0 0 1
105 อนุบาลชื่นจิต 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยเหล็ก 1 0 0 0 1
107 บ้านเสี้ยวใต้ 1 0 0 0 1
108 บ้านปากปัด 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองดอกบัว 1 0 0 0 1
110 บ้านโพนป่าแดง 1 0 0 0 1
111 บ้านนากระเซ็ง 1 0 0 0 1
112 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองปกติ 1 0 0 0 1
114 บ้านหาดทรายขาวผามุม 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยสีเสียด 1 0 0 0 1
116 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
117 บ้านห้วยทราย 0 4 2 0 6
118 บ้านไผ่โทน 0 3 0 2 3
119 บ้านท่าบุ่ง 0 3 0 1 3
120 บ้านร่องไผ่ 0 3 0 0 3
121 บ้านบุฮม 0 2 2 1 4
122 บ้านห้วยผักกูด 0 2 0 0 2
123 บ้านปากหมาก 0 1 1 1 2
124 บ้านปากยาง 0 1 1 0 2
125 บ้านห้วยหวาย 0 1 0 1 1
126 บ้านขอนแก่น 0 1 0 0 1
127 บ้านนาน้ำมัน 0 1 0 0 1
128 บ้านนาบอน 0 1 0 0 1
129 บ้านน้ำมี 0 1 0 0 1
130 บ้านวังแคน 0 1 0 0 1
131 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 1 0 0 1
132 วังโป่งท่าวังแคน 0 1 0 0 1
133 บ้านหนองผือ 0 0 1 0 1
134 บ้านท่าเปิบ 0 0 0 1 0
135 ตชด.นานกปีด 0 0 0 1 0
136 ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0 1 0
137 บ้านน้ำกระโทม 0 0 0 1 0
138 บ้านน้ำพาน 0 0 0 1 0
139 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 1 0
140 บ้านไร่ทาม 0 0 0 1 0
141 แสงตะวันพัฒนา 0 0 0 0 0
142 ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 0 0 0 0 0
143 บ้านกกชุมแสง 0 0 0 0 0
144 บ้านป่าข้าวหลาม 0 0 0 0 0
145 บ้านห้วยไค้ 0 0 0 0 0
146 หทัยคริสเตียน 0 0 0 0 0
รวม 679 359 155 145 1,338