หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายกฤต สุวรรณพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวิเศษ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.ลย. 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา สังกัด สพป.ลย. 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
13 ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ
15 นายหนูไพ หล้ากันหา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแและผู้ช่วยเลขานุการ
17 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายสุขสันติ์ นาหัวหิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายปัญญา นนทโคตร รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
25 ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.ลย.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายทองสืบ วิลัยศร รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายวินิล นวลสวาท รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางกัลยาณี โกมาสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายสายชล ศรีคำ รองผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาล คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสุรชาติ อินแผลง รองผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาล คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายอาทิตย์ ขูรีรัง รองผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาล คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายวัฒนา มังคละไชยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางจำนงค์ ศรีมังกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายนิวัติ ศรีภูมิสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางนวภา วงษ์อินตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายประยุทธ อุ่นท้าว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายปรีชา บำรุงภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายนิพนธ์ พิมสร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายชิงชัย สีตะธนี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางชุติมา ฤทธาพรหม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายสมบูรณ์ ดวงอุปะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายทัถชัย โสภาพัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายสมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
50 นายหนูไพ หล้ากันหา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
51 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
52 นางบุญจันทร์ ลือกลาง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
53 นางชุติญา กองสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
54 นางเกื้อกูล อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
55 นายศิริ คณะศิริวงค์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
56 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาค้อ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
57 นายยุทธพล ศรีพล โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
58 นายปัญญา นนทโคตร รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
59 นายวินิล นวลสวาท รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
60 นายทองสืบ วิลัยศร รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
61 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
62 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
63 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
64 นางธัญธร ศิลาเกษ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
65 นางพัฒนาพร บุญชู ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
66 นางอุดมรัตน์ พรมสอน ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
67 นางลัดดา ไสยโยธา ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
68 นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
69 นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
70 นายรัชชัย ชีพพานิ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
71 พนักงานบริการร.ร.เมืองเลยทุกคน โรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
72 นางสาวทศพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
73 นางสาวเยาวลักษณ์ อาจแก้ว ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
74 นายบุญยฤทธิ์ โกมาสถิตย์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
75 นายเมฆอรุณ สุจิมงคล ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
76 นางกัลยาณี โกมาสถิตย์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
77 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุขเสริม ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
78 นางสาวพัชรี ธรรมวงษ์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
79 นายสามารถ เดชธงไชย ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
80 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
81 นายสุรชาติ อินแผลง รองผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
82 นายสายชล ศรีคำ รองผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
83 นายสมบูรณ์ ดวงอุปะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
84 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
85 นายประสิทธิ์ แก่นศรียา ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
86 นางอิ่มใจ ศรีวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
87 นางบับภา คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
88 นางกรรณิกา คีรีวงก์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
89 นางบุญจันทร์ ลือกลาง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
90 นางจิราภา ฟองชัย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
91 นางอรพิน น้อยบัวทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
92 นางคำพร ก้านขุนทด ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
93 พนักงานบริการร.ร.อนุบาลเลยทุกคน โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
94 นายอาทิตย์ ขูรีรัง รองผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาล คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
95 นางละเอียด ทองสุทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
96 นางกันธิมา คณะศิริวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
97 นายภูวดล อัศวรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
98 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
99 นายปราศรัย สุพรหมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
100 นายวีระยุทธ ดาวงษา ครูโรงเรียนบ้านน้ำภู คณะกรรมการเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
101 นายอุทิศ วุฒิจิรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำภู คณะกรรมการเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
102 นายจรูญ อาจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านน้ำภู คณะกรรมการเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
103 นางทศชพรรณ แก่นมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
104 นางชุติมา ฤทธาพรหม ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
105 นางนิธิมา กองลาแซ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
106 นางประไพ บุตรเรือง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
107 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
108 นายศรสนั่น เครือทองศรี ช่างครุภัณฑ์ 2 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
109 นายอภิชาติ เทพภูธร ช่างปรับซ่อมสำนักงาน 1 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ จุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
110 นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
111 นางจรีย์พร พรหมพุทธา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
112 นางประไพวรรณ ออมกลิ่น นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
113 นางภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
114 นายเฉลิมพล เพ็งน้ำคำ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
115 นางสาวทิวากร สุธรรมมา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
116 นางบุญจันทร์ ลือกลาง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
117 นางเกื้อกูล อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
118 นางนิตยา ยศปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและผู้่ช่วยเลขานุการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
119 นายประยุทธ อุ่นท้าว ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางประณยา บุญลือ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นางสาวพันวิภา วิเศษโวหาร นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
127 นายอุทร พินิจมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
128 นายชุมพร ธีรศิลป เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
129 นายธัญพงศ์ งอยปัดพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นางกมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
131 นางเตือนใจ ยลวิลาศ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายการเงินและพัสดุ
132 นายสมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
133 นางนวภา วงษ์อินตา ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
134 นายสมบูรณ์ ดวงอุปะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
135 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
136 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
137 นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
142 นายกฤต สุวรรณพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
143 นายวิเศษ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
144 นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการศึกษาปฐมวัย
146 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานคณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
147 นายสุจิน มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
148 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
149 นายวิเศษ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
150 นายประจวบ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
151 นายประจักษ์ ราชภักดี ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
152 นายอภิวัฒน์ มาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
153 นายสมัย พวงกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
154 นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง รองผู้อำนวยการโรงเีรียนชุมชนบ้านปากห้วย คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
155 นายนิคม ศรีเหล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
156 นางวนิดา สุพรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
157 นางศิราวัลย์ ชานุชิต ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
158 นางกรรณิกา คีรีวงก์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
159 นางบับภา คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย
160 นายกิตติศักดิ์ ผาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย
161 นายสมบูรณ์ ดวงอุปะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย
162 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย
163 นางสาววิจิตรา บุษบา ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย
164 นางทับทิม ผลสลัด ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย
165 นางกัลยาณี โกมาสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเีรียนเมืองเลย รองประธานคณะกรรมการกลางระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นายประยุทธ อุ่นท้าว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางนวภา วงษ์อินตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางบำเพ็ญ ศรีภูมิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นางนิตยา พลดงนอก ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางและเลขานุการระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายสุจิน มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ประธานคณะกรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นายสุวรรณ มังบู่แว่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นายชิงชัย สีตะธนี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางสาววัชรี สมวัน ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน คณะกรรมการกลางและเลขานุการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นางลำพูน สุวรรณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นางสาวศิวพร คุณาธิป ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นายสุจิน มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
180 นายสุวรรณ มังบู่แว่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
181 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
182 นายชิงชัย สีตะธนี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
183 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
184 นางสาวศิวพร คุณาธิป ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
185 นางลำพูน สุวรรณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
186 นางสาววัชรี สมวัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]