หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 189 โรงเรียน ตชด.นานกปีด 1 1 1
2 186 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า 1 2 1
3 188 โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 1 2 2
4 070 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 43 117 71
5 047 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 0 0 0
6 072 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 24 79 46
7 114 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 27 54 46
8 043 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 9 14 13
9 150 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 44 97 64
10 163 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 50 92 74
11 190 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 14 38 22
12 140 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 17 53 31
13 108 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 22 39 32
14 078 โรงเรียนตชด.บ้านหนองแขม 0 0 0
15 035 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 1 3 2
16 038 โรงเรียนบ้านกกดู่ 40 95 51
17 028 โรงเรียนบ้านกกทอง 9 17 13
18 095 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
19 063 โรงเรียนบ้านกำพี้ 2 4 2
20 037 โรงเรียนบ้านก้างปลา 17 49 31
21 170 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1 3 2
22 007 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 12 20 16
23 182 โรงเรียนบ้านขอนแดง (อปท) 19 35 27
24 091 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 0 0 0
25 090 โรงเรียนบ้านคกมาด 3 11 6
26 088 โรงเรียนบ้านคกเลา 4 6 6
27 160 โรงเรียนบ้านคกเว้า 0 0 0
28 152 โรงเรียนบ้านคกไผ่ 1 1 1
29 143 โรงเรียนบ้านคอนสา 4 17 7
30 138 โรงเรียนบ้านชมน้อย 3 9 5
31 130 โรงเรียนบ้านชลประทาน 0 0 0
32 110 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 3 6 5
33 005 โรงเรียนบ้านติดต่อ 0 0 0
34 003 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 17 29 25
35 061 โรงเรียนบ้านตูบโกบ 2 4 2
36 019 โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล 0 0 0
37 040 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
38 092 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 0 0 0
39 111 โรงเรียนบ้านท่าบม 7 21 11
40 050 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง 4 5 4
41 044 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 3 6 5
42 132 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 16 51 29
43 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 9 40 16
44 033 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ 1 1 1
45 104 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 9 10 10
46 174 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 1 1 1
47 018 โรงเรียนบ้านนาค้อ 14 79 28
48 093 โรงเรียนบ้านนาจาน 0 0 0
49 119 โรงเรียนบ้านนาซ่าว 16 71 31
50 074 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 29 67 40
51 011 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 31 57 49
52 015 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน 1 1 1
53 039 โรงเรียนบ้านนาบอน 1 1 1
54 109 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 5 14 10
55 052 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
56 098 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 17 44 17
57 112 โรงเรียนบ้านนาเบน 11 30 19
58 066 โรงเรียนบ้านนาแขม 9 23 10
59 048 โรงเรียนบ้านนาโคก 22 79 43
60 009 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 10 26 16
61 159 โรงเรียนบ้านนาโม้ 0 0 0
62 097 โรงเรียนบ้านน้อย 0 0 0
63 131 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 1 3 2
64 026 โรงเรียนบ้านน้ำคิว 10 21 13
65 094 โรงเรียนบ้านน้ำพร 25 40 36
66 172 โรงเรียนบ้านน้ำพาน 1 1 1
67 046 โรงเรียนบ้านน้ำภู 35 69 54
68 166 โรงเรียนบ้านน้ำมี 1 1 1
69 069 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 3 12 7
70 075 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 3 6 3
71 134 โรงเรียนบ้านน้ำแคม 22 35 31
72 126 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 6 11 9
73 087 โรงเรียนบ้านบุฮม 5 6 6
74 162 โรงเรียนบ้านปากปัด 1 15 2
75 158 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 0 0 0
76 135 โรงเรียนบ้านปากยาง 3 6 4
77 049 โรงเรียนบ้านปากหมาก 3 20 7
78 154 โรงเรียนบ้านปากเนียม 3 11 3
79 141 โรงเรียนบ้านปางคอม 6 12 9
80 008 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 4 8 6
81 102 โรงเรียนบ้านผากลางดง 2 2 2
82 107 โรงเรียนบ้านผาพอด 6 33 13
83 085 โรงเรียนบ้านผาแบ่น 7 19 13
84 023 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 0 0 0
85 128 โรงเรียนบ้านยาง 17 35 29
86 071 โรงเรียนบ้านราฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0
87 125 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 3 8 6
88 062 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 0 0 0
89 129 โรงเรียนบ้านวังขาม 0 0 0
90 146 โรงเรียนบ้านวังผา 6 8 7
91 067 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 19 8
92 113 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 3 2
93 168 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 0 0 0
94 014 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 1 1
95 153 โรงเรียนบ้านสงาว 13 41 24
96 101 โรงเรียนบ้านสงเปือย 19 38 32
97 027 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 3 2
98 012 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 5 11 8
99 002 โรงเรียนบ้านสูบ 17 84 36
100 176 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
101 013 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 1 3 2
102 017 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย 2 5 3
103 167 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 8 4
104 175 โรงเรียนบ้านหนองปกติ 1 10 3
105 021 โรงเรียนบ้านหนองผำ 5 14 10
106 171 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1 1
107 022 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 16 23 21
108 123 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง 2 4 4
109 157 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 0 0 0
110 121 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 1 1 1
111 191 โรงเรียนบ้านหาดพระ 0 0 0
112 151 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 1 1 1
113 099 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 3 6 4
114 041 โรงเรียนบ้านห้วฝาย 4 10 8
115 029 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 4 16 7
116 161 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 23 36 32
117 173 โรงเรียนบ้านห้วยคัง 0 0 0
118 133 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 0 0 0
119 077 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 26 64 47
120 064 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 13 7
121 144 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 5 5
122 148 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 16 26 17
123 145 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 2 3 3
124 106 โรงเรียนบ้านห้วยพอด 8 20 13
125 155 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 14 51 27
126 020 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 13 5
127 031 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 2 2 2
128 178 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1 1 1
129 065 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3 6 6
130 156 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 6 12 9
131 105 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 6 10 9
132 137 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 12 22 17
133 165 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1 1 1
134 060 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 2 4 2
135 006 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 1 2 2
136 127 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 1 3 2
137 193 โรงเรียนบ้านห้วแก่ง 0 0 0
138 086 โรงเรียนบ้านอุมุง 0 0 0
139 084 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 8 13 9
140 016 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 20 44 31
141 169 โรงเรียนบ้านเมี่ยง 16 29 23
142 147 โรงเรียนบ้านเลิง 1 3 1
143 025 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใต้ 1 2 2
144 136 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 7 20 11
145 118 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 0 0 0
146 164 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง 3 8 4
147 073 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 2 4 3
148 100 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 1
149 004 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 9 28 11
150 124 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 24 39 33
151 096 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
152 082 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
153 205 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 5 4
154 058 โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว 4 7 6
155 042 โรงเรียนบ้านโพน 3 7 5
156 198 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 6 18 13
157 142 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 47 19
158 024 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 1 3 2
159 117 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 16 13
160 115 โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง 0 0 0
161 197 โรงเรียนบ้านใหม่ศาลาเฟือง 0 0 0
162 059 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 5 9 5
163 034 โรงเรียนบ้านไร่ทาม 1 2 1
164 120 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 1 3 2
165 179 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 12 18 14
166 053 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 22 50 30
167 181 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 11 36 11
168 032 โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ 0 0 0
169 139 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 18 43 31
170 051 โรงเรียนวังโป่งท่าวังแคน 1 1 1
171 081 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 18 33 18
172 055 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 1 3 1
173 089 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 16 47 31
174 056 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 1 1 1
175 183 โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส 0 0 0
176 079 โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม 0 0 0
177 080 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 0 0 0
178 057 โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์ 0 0 0
179 180 โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง 0 0 0
180 083 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 52 136 94
181 001 โรงเรียนอนุบาลเลย 49 103 78
182 184 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 11 40 21
183 036 โรงเรียนเมืองเลย 67 149 107
184 054 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 4 7 4
185 076 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 10 14 13
186 103 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 13 22 18
รวม 1472 3513 2271
5784

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]