หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายศรีอัมไพร ทองยาโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางสุมาภรณ์ พุทธทองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการ
3. นางพินภิลัย มาศยคงโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน หงส์สิริโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุเทือง จำรูญศิริโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางสมฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร รักศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางอรุณี สมวันโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี วงษ์วชิรโชติโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเกษร ทะโพนชัยโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
3. นางสุพันธิชา วรรณชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเดือนเพ็ญ เฟื่องศิลป์โรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นางมณีสิญจ์ พูนเพิ่มโรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัฒนาพร พิมพ์สุภาโรงเรียนบ้านก้างปลาประธานกรรมการ
2. นางสุชญา บุตตะโยธีโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นางดรุณี มนตรีรักษ์ โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวัชรี ดาวงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางบรรจง สมานฉันท์โรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นางวรรณิกา สีตาลแก้วโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร อนันทราวันโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางบุญทัน สิงห์สุวรรณโรงเรียนบ้านธาตุวิทยากรรมการ
3. นางอัญชนา แพงเพ็งโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางละออง ผงบุญตาโรงเรียนบ้านนาโป่งประธานกรรมการ
2. นางสถาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านกกทองกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กันหาวรรณะโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางบุญเพ็ง สอนพรหมโรงเรียนบ้านธาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ พันน้อยโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุลโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ทองสุทธิโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางอ้อนนภา พิมเสนาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางบุณญรัศม์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวายุภา ประสานโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ บุญโสมโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ดวงศรีโรงเรียนบ้านสูบกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางภักดี ศิริหล้าโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ชาวเชียงตุงโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แสงขาวโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ศรีอภัยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”ประธานกรรมการ
2. นางประยูรศรี บำรุงภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พิลาคุณโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ศักดิ์ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านก้างปลาประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา ดีวันโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ทิพรสโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีด้วงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นายดนุพล คำภาโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ขันติยะโรงเรียนบ้นน้ำพานประธานกรรมการ
2. นายอเนก ศรีวัดทานังโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ดาวงษาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ทิพรสโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาฯประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีด้วงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน กรรมการ
3. นายดนุพล คำภาโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ขันติยะโรงเรียนบ้านน้ำพานประธานกรรมการ
2. นายอเนก ศรีวัดทานังโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ดาวงษาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายรังษี สวนสุวรรณโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา มงคลล้ำโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
3. นางสาวชนิดา พวงศิริโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนราพงษ์ อาษารินทร์โรงเรียนบ้านน้ำพรประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุโขยชัยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วลอดโรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนิตยา พลดงนอกโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านน้ำพร กรรมการ
3. นางสาวกิตติญา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพรชัย โสกัณทัตโรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางธีรพงศ์ แส่งสว่างโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นางปิ่นลดา ฮดมาลี โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง อาจจุลฬาโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรดา บุญเชิดโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วันทาแก้วโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทะนา สุขสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุบลชัยโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นางวิศนีย์ พาคำโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี สมวันโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรวไล มูณละศรีโรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการ
3. นายนพดล เครือปละโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ อุบลชัยโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางสุกัญญา ทองวัฒน์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมยุรี เดชธงไชยโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายไชยพงษ์ หะพระวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุวิทยากรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ มาตย์คำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางลำพูน สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนพพร แกมนิรัตน์โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางกณิศนันท์ ชมเชยโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา กันหาอาจโรงเรียนกันหาอาจกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ชัยจันทาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ สุขทองสาโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายเอกฉันท์ วันนาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายสาคร นุทธบัตรโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
4. นางหอมไกร มีมะจำโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนิศรา ไชยเพียโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ศิริสุวรรณโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายชลชัย ทุมสงครามโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสุปราณี วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ เพชรสังคุณโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เครือปละโรงเรียนบ้านผาพอดกรรมการ
3. นางฉันทกาญจน์ ราชมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)กรรมการ
4. นางสาววรนุช โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
5. นางสกลสินธุ์ พลเพชรโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปัณณวัฒน์ เครือวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นายทศพล จันโทวาทโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการ
4. นางประไพรัตน์ สอนสีดาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ พานหล้าโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอุบล แก้ววงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายถวิล เกษตรโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายวิทยา ชนะกาลีโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวฉลวย สุวรรณพรรคโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวงศกร สาลาสุตาโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองปลิวโรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ปานทะยักโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
4. นายพิทยา สุโขยะชัยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางถาวร ฮดมาลีโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายภานุสิทธิ์ มหานิลโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ สิทธิมงคลโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ เสมาเพชรโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ สมอ่อนโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ อุบลชัยโรงเรียนบ้านหนองปกติประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ชื่นใจโรงเรียนชื่นใจกรรมการ
3. นายปรีชา พาณิชย์โรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการ
4. นายนพดล เครือปละโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ สิมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวลักษมณ ผิวสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสงาวประธานกรรมการ
2. นายนาวิน จำปาวัฒโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางวารุณี กุลบุตรโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
4. นายไพบูลย์ สีละอองโรงเรียนบ้านบุฮมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทรโรงเรียนบ้านอุมุงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ อ้วนสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการ
3. นายสวรรค์ อ่อนบุญโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ฮดลือชาโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิมล แสนพันศิริโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชนะกาลีโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี เบ้ามงคลโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
4. นายเขียน เทพกรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสมัย ปริบาลโรงเรียนบ้านก้างปลากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทองนวล จำปาสิมโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองปกติกรรมการ
3. นางนรากร แก้วสุวรรณโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุบลรัตน์ ทุมสงครามโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ กาญจนโกมลโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางเพลินพิศ วิมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงสุดา รุ่งเรืองโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายแหลมทอง ดวงศรีโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ประสมทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา มังคละไชยาศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย สีตะธนีศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ดวงอุปะศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา วรรณเดชะโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ สิมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์กรรมการ
3. นางกฤติยาพร สิมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทัถชัย โสภาพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1ประธานกรรมการ
2. นางนัจรีภรณ์ ทุมสงครามศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1กรรมการ
3. นางสุดารักษ์ ศรีสมบัติศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ ปางชาติโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา พันชะโกโรงเรียนบ้านแก้วเมธีกรรมการ
3. นายสุรินทร์ จันทาตีดโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ วุฒิจิรพงศ์โรงเรียนบ้านน้ำภูประธานกรรมการ
2. นางสุไกร มุ่งกั้นกลางโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายอนุศาสตร์ ป้องศิริโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายประคอง คงเติมโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางอรรถพร บุญมาโรงเรียนบ้านติดต่อกรรมการ
3. นายเจษฎา ชนะชัยโรงเรียนบ้านแก่งม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนิศากร ไชยคุณโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สมัย ราชโยธาโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางจรัสศรี บุตรเตโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางประคอง คงเติมโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางแหลมทอง ดวงศรีโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ ออมิตาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางประคอง คงเติมโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางแหลมทอง ดวงศรีโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ ออมิตาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสรัสวดี สีลารักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุขสบาย กำวันโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
3. นางบุญชู บุญเทพโรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนริณี เนียมชมภูโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สมัตถะโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นางนิเวศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านตูบโกบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา วรรณเดชะโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ภูพาทีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายพนมไพร เปาวนาโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิสดา อินทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อประธานกรรมการ
2. นางจิราพร หะพระวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จันดาศรีโรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกิตติมา อิงศิโรรัตน์โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางศรีทัศน์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางสุพรรณี วีระเสรีโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรา ธรรมวรรณโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายสงบ พลพันธ์โรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ นันทผาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางบุษบา จันทาตีดโรงเรียนบ้านสงาวประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านห้วยพอดกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ ออมิตาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายกิตติพล คำมูลโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ภูพาทีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายสงบ พลพันธ์โรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิษณุ อุตสาหะโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ พานิชโรงเรียนบ้านคกเว้ากรรมการ
3. นางบัวลอย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ วงษ์ดีโรงเรียนบ้านคกงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สตารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ศรีมงคลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเขมชวัฒน์ บุญชิตโรงเรียนบ้านติดต่อประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ราชโยธาโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นายอำไพ แสนคำคูณโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธราภพ ธีระประทีปโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อากรตนโรงเรียนบ้านหนองปกติกรรมการ
3. นางเกษม ยศปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ชาวตะวันตก โรงเรียนบ้านปากยาง ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ บุญคำโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวกรรมการ
3. นางอนงคาร ศรพรหมโรงเรียนบ้านห้วยพอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ภัทร บุญโสมโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ กาญจนโกมลโรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการกรรมการ
3. นายธนู บุญตอมโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางวาสนา อาษาศรีโรงเรียนบ้านท่าเปิบประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตรโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวาสนา อาษาศรีโรงเรียนบ้านท่าเปิบประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตรโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อาษาศรีโรงเรียนบ้านท่าเปิบประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตรโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอนันท์ บุดดาโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายอรุโณทัย นาคสุนทร โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนันท์ บุดดาโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายอรุโณทัย นาคสุนทรโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนันท์ บุดดาโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายอรุโณทัย นาคสุนทรโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ จันทวังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลงประธานกรรมการ
2. นางละมัย ศรีอรรคพรหมโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแปลก จันทราช โรงเรียนบ้านน้ำภูประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา มุ่งต่อมโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นางบุบผา ครองสถานโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสังคม โลไธสงค์โรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชรินทร์ สารีพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสังคม โลไธสงค์โรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชรินทร์ สารีพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางภินิกร บุตรวิไลโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกรกช ศิริบุตรวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว ประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ สุขศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ สิงห์สุวรรณโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ จันอ้วนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางราตรี ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ สิงห์สุวรรณโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ จันอ้วนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางราตรี ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาคม สอนพงษ์โรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ นามกองโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายธัชชัย ปัญญาดาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นายขยาย บาตะศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุมกรรมการ
3. นายมนัส สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา โคตรรวงษาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองสร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายมนัส สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา โคตรรวงษาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนนาดอกคำกรรมการ
3. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุราษฎ์ ชาวกระลึมโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายนลธวัช ทองสีโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นายรัตนาภรณ์ วิชัยโรงเรียนบ้านขอนแก่หนองบอนกรรมการ
4. นางสริยาภรณ์ พลดาหาญโรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทนา สนธิมูลโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา มุ่งต่อมโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จันทวังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางบัวคำ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านปากหมากกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ หงส์สิริโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางบัวคำ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านปากหมากกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ หงส์สิริโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสรวงสุดา แก้วอุดรโรงเรียนร.อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาฯ”ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เหง้าวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ กรรมการ
3. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสรวงสุดา ศรีพลเมือง โรงเรียนร.อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาฯ”ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เหง้าวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ กรรมการ
3. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสวรรค์ จันทนาโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริ โรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางสุชานุช แก้วสมบัติ โรงเรียนบ้านสูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทองริน เสริฐศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางคำปักษ์ บุญชิตโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการ
3. นางหอมไกร มีมะจำโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวดาราวรรณ วงศ์คำโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ตาปราบ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางสุภาพร ชมวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพรรณเพ็ญ กันตบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางมาริษา วงษ์ดีโรงเรียนบ้านโพน (เีชียงคาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา สุธงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ โสภาวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรีโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา จันภูถิ่นโรงเรียนบ้านตูบโกบกรรมการ
3. นางดวง จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านคกไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวาฐินี มาตราโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อองภาโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา โสภกุลโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นางพรนิภา จำปานิลโรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59ประธานกรรมการ
2. นายอุดร ปะกินำหังโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นายสุดท้าย ไชยวันโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ชื่นใจโรงเรียนบ้านบวกอ่าง ประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อนโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชื่นใจโรงเรียนบ้านบวกอ่าง ประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อนโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเอมอร นาคเสนโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุรมย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. สิบเอกหญิงสำราญ นาถธีระพงษ์โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศิริ คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต บุญผ่องศรีโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางทัศวรรณ โยเฮืองโรงเรียนบ้านห้วยนากรรมการ
4. นางลัดดา ศรไชยโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
5. นางสาวพัชราพรรณ สมศรีมีโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเอมอร นาคเสนโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุรมย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. สิบเอกหญิงสำราญ นาถธีระพงษ์โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี โสกัณทัตโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยืนสุข โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม กรรมการ
3. นางประภาศรี บุญปันโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการ
4. นางมาศชุณีย์ รักสุจริตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภา แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59ประธานกรรมการ
2. นางพัชรียา จันทะบับภาศรีโรงเรียนบ้านกำพี้กรรมการ
3. นางประภาพร สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรรณเพ็ญ กันตบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางมาริษา วงษ์ดีโรงเรียนบ้านโพน (เีชียงคาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณเพ็ญ กันตบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางมาริษา วงษ์ดีโรงเรียนบ้านโพน (เีชียงคาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ นิลสายโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก จารุศุภโชคโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ งามสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ นิลสายโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก จารุศุภโชคโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ งามสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ขูรีรังโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายไมตรี วินานนท์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายเสถียร โกษารักษ์โรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยมานันท์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์โรงเรียนขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ละตาโรงเรียนบ้านนาเบนประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายกมล วันหากิจโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
3. นางสาวพีรญา วาดวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ ไม่เศร้าโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางศรีสมพร ทุติยโกโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ธรรมานุวงศ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
5. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายรำไพ กาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเริงศักดิ์ ปางชาติโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141ประธานกรรมการ
2. นายทีปกร โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด กรรมการ
3. นางสาวอนุจรี ประสาวะนังโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปารีส สารศรีโรงเรียนบ้านนาดอกคำประธานกรรมการ
2. นายวีระเดช มณีนพโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นางสาวสุริณี วัฒนศรีนานังโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ขูรีรังโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายไมตรี วินานนท์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายเสถียร โกษารักษ์โรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยมานันท์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์โรงเรียนขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายกมล วันหากิจโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
3. นางสาวพีรญา วาดวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายลือเดช ป้องศิริโรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรวรรณ เทียมทันโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายยุทธพล ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย ละตาโรงเรียนบ้านนาเบนประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขเสริมโรงเรียนบ้านคกเลารองประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิสร สุขเสริมโรงเรียนบ้านคกเลาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวอรนภา คำเกษ โรงเรียนเมืองเลยรองประธานกรรมการ
2. นายเทพศักดิ์ ใครอุบลโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ราชมีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางอรทัย ทองเผือกโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ คำดีโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายไกรราศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภัสสรา เชื้อเหรียญทองโรงเรียนบ้านแก้วเมธีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เป๊ะชาญ โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือกรรมการ
4. Mr.Maxwell Owusu Ansahโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
5. นางสุวพร เวชสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ทองมี โรงเรียนบ้านติ้วน้อยประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ยายืน โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"กรรมการ
3. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
4. MissFiona Williamsโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
5. นางสาวบุษรา พักกระโทกโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนิภากร แก้วไชยะโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางนาฎศิลป์ ชัยเจริญพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำมีกรรมการ
3. MissKayla Jonesโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นางยุพาพร จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุรพล กมลรัตน์โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทิพย์ สิงห์ชัยโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย กรรมการ
3. Mrs.Jennifer Dumilonโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
4. นางโอภาส พันธบัวศรีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางสาวกานต์ธิรา บุญงำโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นามวงษา โรงเรียนบ้านนาค้อประธานกรรมการ
2. Mr.James Keillorโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางสรียาภรณ์ นนทปะโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ เชื้อบุญมีโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอิ่มใจ ศรีวรกุลโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสุณีรัชย์ คณะศิริวงค์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางสาวสมศรี ศิรินันทยานนท์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
4. นางมัตติกา กนกหงส์โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี โคตรชนะโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลสุดา รัตนติสร้อยโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดีโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา คำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสันทนา คุณนาโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ สีแซกโรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาววิจิตรา บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายธิติพงษ์ ปัญญาใส โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายเทพพร ตัญญาภักดิ์โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ เกื้อกูลวุฒิหิรัญโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน์ โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา พิลาคุณโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางเจษฏาภรณ์ ชัยเลิศโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ พลดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
4. นางบุญญพร บุตรโยจันโทโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจำนงค์ ศรีมังกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ราชเจริญโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวเจียอี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
4. นายโกโฮงฮก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนากรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท อมรรัตนพงศ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางอิ่มใจ ศรีวรกุลโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางมาริสา คำซองเมือง โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายธวัชชัย นามวงษาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา พิลาคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษปัทษ์ กุณวงศ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางศิริพร ทองมีโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
4. นางมัตติกา กนกหงส์โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นกรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจมาศ เชื้อบุญมีโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประยูร เหตุเกษข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ นึกชอบโรงเรียนข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางโกสุม วิรัตติยาโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ร.ต.ต.ยอดมณี นามศรีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยกรรมการ
5. ร.ต.ต.อาคม ขวัญคุ้มผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
6. ร.ต.ต.สุวัชระ โปร่งฟ้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยกรรมการ
7. จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ ศิริเกษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
8. นายมงคล สุราสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
9. นายเหรียญทอง สุขใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
10. นางศุประจักษ์ จันทรังษีข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. ด.ต.สุวิทย์ ภูพาเงินผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
12. นายไพโรจน์ รัชฏาศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
13. นางพูลสิน คัมบุญยอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กรรมการ
14. นางสาวละอองดาว ชาทองยศ สช. กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประยูร เหตุเกษข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ นึกชอบข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางโกสุม วิรัตติยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ร.ต.ต.ยอดมณี นามศรีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยกรรมการ
5. ร.ต.ต.อาคม ขวัญคุ้มผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
6. ร.ต.ต.สุวัชระ โปร่งฟ้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ด.ต.อดิศักดิ์ จันทิหล้าผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
8. ด.ต.เมืองมล สพภูเขียวผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กรรมการ
10. นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
11. นายมงคล สุราสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
12. นายเหรียญทอง สุขใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
13. นางศุประจักษ์ จันทรังษีข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. ด.ต.สุวิทย์ ภูพาเงินสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยกรรมการ
15. นายไพโรจน์ รัชฏาศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
16. นางพูลสิน คัมบุญยอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กรรมการ
17. นายอำนาจ ภาระดีโรงเรียนบ้านห้วยกระทิงกรรมการ
18. นายพิสิต เสนานุชสพป.ลย.1กรรมการ
19. นางสงวน เสนานุชสพป.ลย.1กรรมการ
20. ว่าที่ร้อยโทอำนาจ บำรุงแนวสพม.19กรรมการ
21. นางสาวละอองดาว ชาทองยศสช. กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประยูร เหตุเกษข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ นึกชอบข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางโกสุม วิรัตติยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ร.ต.ต.ยอดมณี นามศรีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยกรรมการ
5. ร.ต.ต.อาคม ขวัญคุ้มผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
6. ร.ต.ต.สุวัชระ โปร่งฟ้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยกรรมการ
7. จ.ส.ต.อดิศักดิ์ จันทิหล้าผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
8. ด.ต.เมืองมล สพภูเขียวผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กรรมการ
10. นายวุฒิพงษ์ ศิริเกษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
11. นายมงคล สุราสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
12. นายเหรียญทอง สุขใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
13. นางศุประจักษ์ จันทรังษีข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. ด.ต.สุวิทย์ สุวิทย์ผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
15. นายไพโรจน์ รัชฏาศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
16. นางพูลสิน คัมบุญยอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กรรมการ
17. นางสาวละอองดาว ชาทองยศ สช. กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ ปริบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ฮดมาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา มังคละไชยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ดวงอุปะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
5. นายทัถชัย โสภาพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
6. นางนิศากร ไชยคุณบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
7. นางชุติญา กองสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
8. นางยุวพรรณ ศรีเสมอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
9. นางมัลลิกา วงษ์ลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
10. นายนิพนธ์ พิมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอนุพงษ์ ปริบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ฮดมาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา มังคละไชยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ดวงอุปะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
5. นายทัถชัย โสภาพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
6. นางนิศากร ไชยคุณบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
7. นางยุวพรรณ ศรีเสมอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
8. นางมัลลิกา วงษ์ลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
9. นายนิพนธ์ พิมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
10. นางชุติญา กองสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางผกากร ศรัทธาสุขโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางโสภา สารศรีโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางเกษม ยศปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางจิตราวดี พานิชโรงเรียนบ้านคกเว้ากรรมการ
3. นางสุจินต์ ชมพูพื้นโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางกมลวรรณ ลิวไธสงโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางผกากร ศรัทธาสุขโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางโสภา สารศรีโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางเกษม ยศปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางจิตราวดี พานิชโรงเรียนบ้านคกเว้ากรรมการ
3. นางสุจินต์ ชมพูพื้นโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางกมลวรรณ ลิงไธสงโรงเรียนติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายนิเวศ มณีสิงห์โรงเรียนบ้านปากเนียมกรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกำพี้กรรมการ
5. นางนงเยาว์ ไชยเสนาโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ อ้วนดำโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายเทพศักดิ์ ไพรอุบล โรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
3. นางสุภัสสรา เชื้อเหรียญทองโรงเรียนบ้านแก้วเมธีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ คำดีโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
5. นางสุวพร เวชสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายนราพงศ์ อาษารินทร์โรงเรียนบ้านน้ำพรประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรดา บุญเชิดโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางกฤษดา ดีวันโรงเรียนบ้านวังเป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุขเสริมโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
2. นางสาวชนิดา พวงศิริโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ดาวงษาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสหะไชย ราชมีโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิภาวรรณ ดีสุทธิโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางประไพรัตน์ สอนสีดาโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุภาพรรณ สีหะโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางประพิมพ์พันธ์ อาจแก้วโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ กรรมการ
3. นางศิริพร กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา มีด้วงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายดนุพล คำพาโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นางนิตยา พิลาคุณโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านก้างปลาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา แก้วลอดโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
3. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
4. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว กรรมการ
5. นายเพชรวิมาน อวนป้องโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
6. นายบรรชา พานทองสิมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ จันทร์สว่าง จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว กรรมการ
5. นายบรรชา พานทองสิมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายประจวบ คงสุขโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางกนกกร บุญเติมโรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการ
3. นางจันทวี จันดาศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
4. นางดวงตา โชติแสงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สมบัติกำไรโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ โพธิ์กลางโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการ
7. นางกรรณิกา คีรีวงก์โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุจิน มีชัยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”ประธานกรรมการ
2. นางประภาพร แก่นทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการ
3. นางประทัด จันทราชโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
4. นางเปรมฤทัย สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
5. นางเมทินี แก้วไชยะโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นางผกากรอง แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านห้วยพอดกรรมการ
7. นางสาวนิ่มนวล สุวรรณสิงห์โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิเศษ ศรีประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นางประกาย อาจมุณีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไชกรรมการ
3. นางแอนนา ศรีบุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการ
4. นางชัญญา คำยิ่งเดชาภัทรโรงเรียนบ้านผาแบ่นกรรมการ
5. นางอนงรักษ์ สอนพงษ์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
6. นางจันเที่ยง มงคลชัยโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
7. นางศิราวัลย์ ชานุชิตโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]