หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2556   6 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย สอบข้อเขียนและปฏิบัติ อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องวิทย์1-2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
2 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
6 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
2 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
4 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 11.00 - 12.00 น.
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 11.00 - 12.00 น.
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12..00 น.
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12..00 น.
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
10 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
11 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
12 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
13 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องดนตรีไทย) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ระเบียงหน้าห้องดนตรีไทย) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
19 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
20 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
21 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 14.00 น.
22 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
23 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 14.00 น.
24 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
25 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
26 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
27 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 น.
28 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 น.
29 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
30 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/3) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/4) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/5) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/3) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/4) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/5) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
11 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.4/6) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.4/7) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
13 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.4/8) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
14 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/6) 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
15 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/7) 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/4 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 5/3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
10 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]