หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2556   6 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 ,ป.1/3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 , ป.4/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 5/2 , ป.5/3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 , ASEAN 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 5/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ป.4/6) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 11.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ป.4/7) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 11.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ป.4/8) 5 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 11.30 น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/1) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/3) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย สอบข้อเขียน อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/1-4/2) สอบปฏิบัติ อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องวิทย์1-2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
7 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
8 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
9 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 (ป.2/7 - 2/8) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 (ป.6/1 - 6/2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 (ป.6/3 - 6/4) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 (ป.6/5) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 (ป.6/6) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 (ป.2/3 - 2/4) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 (ป.2/5 - 2/6) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 (ป.6/7 - 6/8) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน) 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 1) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
12 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องป.2/1 - 2/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 - 2/4 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม. 1/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง มฬ 2/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม. 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม. 3/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 2 ชั้น 2 ม. 3/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม. 4/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม. 4/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ม. 5/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
19 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
20 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
21 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
22 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
23 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลานจอดรถ สพป.ลย.1 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
24 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 1 ห้องนาฏศิืลป์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 น.
25 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคาร 1 ห้องนาฏศิลป์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ สปช.) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ สปช.) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
3 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำภู อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำภู สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำภู สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ห้องประชุมน้ำหมาน 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ห้องประชุมน้ำหมาน 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ห้องประชุมน้ำหมาน 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
7 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
8 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อ. 2/1-2 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อ. 1/3-4 , ห้อง E-classroom 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]