รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา   ธารประเสริฐ
 
1. นางรำไพ   บุญอาษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงฐิติชญา    สารขันธ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน    ศรีเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นางสาวอรุณทิวา   ปัสนาสา
 
1. นางอุรวรา   เขจรรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา   โพธิ์ศรีหนาท
 
1. นางพรรณลดา   ศรีแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงลีราวดี  เพียยุระ
 
1. นางวีรญา  อัญชัยศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงพิชามญธ์  ภูหวังดี
 
1. นางมุกดา  จิตตภานันท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเขาวงวิทยา 1. เด็กชายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางรสรินทร์  เถาว์ชาลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์ท่าเมือง
 
1. นางอุราวัน  เหลาสุภาพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. นางสาวนวรัตน์  นนทา
 
1. นางสาวนิตยา  คำพรมมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธนาวดี  นามเสริฐ
2. เด็กหญิงพรชนก  สีชมพู
 
1. นางชญาณี  พจนพาที
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคุย 1. เด็กหญิงนิดาพร  เวชกามา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุงราน
 
1. นายธิติ  จิตชื่น
2. นางยุวภา  จิตชื่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง
 
1. นางสุควร  แสนใจวุฒิ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายธนสิน   เฉลิมชาติ
 
1. นางสาววรรณภา   นาหัวนิล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. นางสาวชณัฐดา  วรสาร
 
1. นางสาวพัชรา  สายัณเกณะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนศาลา 1. เด็กหญิงกัญติญา   จรัสแผ้ว
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   โคตรดี
3. เด็กหญิงอภิสรา   โวหาญหล้า
 
1. นางบัวสอน   วรพันธุ์
2. นางลัดดาวัลย์   วันเมฆ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงนงเยาว์  ตลบหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อุปสาร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เสนาหาร
 
1. นางนิพันธ์  เกตุแก้ว
2. นางศิรินาถ  ดวงใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงจริยา  ชินรา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงมีสัตย์
3. เด็กหญิงโชติกา  ประภาโนบล
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีแก้ว
2. นางโสภิดา  เรืองศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  หงษ์วิลัย
2. เด็กชายขจรศักดิ์  แวงวรรณ
3. เด็กชายภัชรพล  ไชยกิจ
 
1. นายบัวรัตน์  แสงนาโก
2. นายสุมัทนา  วิชัยโย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 1. เด็กชายฐิติภูมิ  โนรินทร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลพฤกษ์
 
1. นางภัทรวิมล  ยี่สารพัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. เด็กหญิงสุวรรณนา  จินดามาตร
2. เด็กหญิงอาภาพร  จันทรัก
 
1. นายชูชาติ  สำราญรักษ์
2. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัตลา
 
1. นางพิมพ์วิภา  ไชยวาลย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 1. เด็กชายพาทิศ  บุตรวัง
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ประทุมขำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงดุสิตา   ไกยบุตร
2. เด็กชายทนุเตมีย์   ตั้งเติมศักดิ์
3. เด็กชายแทนกาย   เหล่าลุมพุก
 
1. นางสาววาธินี   บุญสม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศศิพิมพ์  วิเวกวิน
2. นางสาวสุนันทา  สวาทดี
3. นางสาวสุรีย์นิภา  วิเวกวิน
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงนริษา   เรืองแสน
2. เด็กหญิงนารีนาฎ   ปุ๋ยนอก
3. เด็กหญิงพรรษา  ชายแก้ว
 
1. นางระวิวรรณ   แสนเมืองชิน
2. นายสมพร   ค้ำชู
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขวัญจิต  ศรีเหลา
2. นางสาวประไพรัตน์  จำญาติ
3. นางสาวสุนันทา  สวาทดี
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวาลย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วคำแสน
2. เด็กชายจิรายุ  วงษ์สว่าง
3. เด็กชายนภสินธุ์  เผือดผุด
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวเกศรา  น้องคนึง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราภรณ์  วิเวกวิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมบุตร
3. เด็กชายตระกานต์  เลิศดี
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวาลย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงธนิศร  โจวตระกูล
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  คชอาจ
3. เด็กชายพงศธร  พันธุ์คุ้มเก่า
 
1. นางวัฒนา  วิลาศรี
2. นายสมบัติ  พลจางวาง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  สุพานโชว์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุ่นไชย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณสังข์
 
1. นางภิญญดา  ชิณโสม
2. นายสมยงค์  สุระเสียง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธันยพร    เขตบุญพร้อม
2. นางสาวฟ้าหยาด  อัศวภูมิ
 
1. นายธวัช  ไชยโส
2. นายอำนวย  แก้วบุญใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนหนองยาง 1. เด็กหญิงบุษบา   ม่วงนิกร
2. เด็กหญิงเพชรา    ปาระภา
 
1. นางวาสนา   ยุระพันธ์
2. นางวิไลลักษณ์   ศรีแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาทัน 1. เด็กชายณภัทร  เทศารินทร์
2. เด็กชายทินภัทร  รัตนราช
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีหาตา
2. นายสมพร  เทศารินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กชายชยานันท์   พาพิทักษ์
2. เด็กชายพิชิตชัย   มียามกิจ
 
1. นายสามารถ  สุรำนาจ
2. นายสุรพล  พลนาคู
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนนทพัฒน์  ซานาตา
2. เด็กชายสนธยา  พันธ์สำอาง
 
1. นายนรเศรษฐ  จันทรบุตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. นายนิพนธ์  กั้วกำจัด
2. นายพิชิตชัย  วรพุฒ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
2. นางสาวมลิวัลย์  การปรีชา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. นายพงษ์เชษฐ์   ตินะโส
2. เด็กชายสัญชัย   ภักดี
 
1. นายประเทือง  จันทไทย
2. นางสุธัญญา  พันธุ์รักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ละราคี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กองนาคู
3. เด็กหญิงมานิดา  ไวแสน
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ทาระเวทย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สะอาด
 
1. นางพันสร  จันทร์สว่าง
2. นางสาวอรอุมา  อัยวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกันตา  แทนสมบัติ
2. เด็กหญิงจิดาภา  แจวจันทึก
3. เด็กหญิงพกาวรรณ  กัลยกฤต
4. เด็กหญิงรัญชิดา  ขวัญเนตร
5. เด็กหญิงลักษมณ  อุทรักษ์
 
1. นางสาวดรุณี  มละมาตย์
2. นางเย็นใจ  รังวิเศษ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงปุยฝ้าย  บุญมา
2. เด็กหญิงศุจินธรา  ปางชาติ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นาคโชติ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วิสาติ
5. เด็กหญิงอำภาพร  อรรถประจง
 
1. นางดวงใจ  โคตรวันทา
2. นางทิวาพร  เรืองไชย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงการิน  นัสดา
2. เด็กหญิงคุนัญญา  อรรถประจง
3. เด็กหญิงธนิตา  แก้วสมทอง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สาชะรุง
5. เด็กหญิงวรัญญา  การเรียบ
 
1. นายทศพล  พิลึกเรือง
2. นางวันเพ็ญ  เทศารินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิลนิตย์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เสนนอก
3. เด็กหญิงนิภามาศ  ศรีประจักษ์
4. เด็กหญิงวลัยทิพย์  สิทธิอมร
5. เด็กหญิงสิริยากร  วิเชียรเขต
 
1. นางจีระทัศน์  คันสินธุ์
2. นายรัสมาน  ศรีแพน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. นางสาวนรินทร  ใจไว
2. นายปรเมษฐ์  วุฒิสาร
3. นายวรากรณ์  พิบลนอก
4. เด็กหญิงวริศรา  โคตรพัฒน์
5. เด็กหญิงสุจารี  วุฒิสาร
 
1. นางรุ่งทิพย์  จิตจักร์
2. นายสุบรร  จิตรจักร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านคุย 1. เด็กหญิงนิธิพร  นิวัฒชาติ
2. เด็กหญิงพิมวิภา  ชื่นชม
3. เด็กหญิงภิมรพัฒน์  พิมดี
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  นาคแก้ว
5. เด็กหญิงอมิตา  เนขุนทด
 
1. นายพีรพล  สุรเสียง
2. นางสาวสมถวิล  โชติการณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมิดิน
2. เด็กหญิงผกามาศ  ทะรังศรี
3. เด็กหญิงพัชรีญา  พลนาคู
4. เด็กชายศุภพล  ศรีสุนันท์
5. เด็กหญิงอารียา  จันทะเมือง
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์  ศิริพันธุ์
2. นายเทอดศักดิ์  ถวิลการ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การถัก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญทานันท์
3. เด็กชายณพวัฒน์  บุญอาษา
4. เด็กชายณัฐพล  สินทิพย์
5. เด็กชายตะวัน  สินทิพย์
6. เด็กชายธนัติชัย  ชาบรรดิษฐ์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณรัตน์
8. เด็กหญิงนฤมล  อุดรพลู
9. เด็กชายประกาศิต  คาดีวี
10. เด็กหญิงปริตา  บุญทานันท์
11. เด็กชายพรหมรินทร์  จำวงศ์ลา
12. เด็กหญิงพัทยา  ทศรวิน
13. เด็กหญิงรัตน์สุคนธ์  ศรีชมชื่น
14. เด็กหญิงวราภรณ์  ทวีพันธ์
15. เด็กชายสนิทวงศ์  สมสนิท
16. เด็กชายสรวิชญ์  วรรณรส
17. เด็กชายสุขสันต์  บุญทานันท์
18. เด็กชายสุขสันต์  ศรีมุกดา
19. เด็กชายอนุชิต  สีสะวะ
20. เด็กชายเทิดพงษ์  นิยะนันท์
 
1. นายบุญเพ็ง   ขูรูรักษ์
2. นางรวิวรรณ  กิตติภูมิ
3. นายสมศักดิ์   วงศ์ตาชม
4. นายสิทธิ์  ไฝชอบ
5. นางหฤทัย  ขูรูรักษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่านจังหาร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผ่านจังหาร
3. เด็กหญิงดลฤดี  กระแสโสม
4. เด็กชายธนพล  ขจรสมบัติ
5. เด็กชายธนายุทธิ์  ปั้นโพธิ์ทอง
6. เด็กชายนรงคื์ชัย  การรักษ์
7. เด็กหญิงนัฏยา  คำแดง
8. เด็กหญิงนิศาชล   โชติประเดิม
9. เด็กหญิงพรรวษา  จันดาหัวดง
10. เด็กชายพรหมประชา  ศรีโสดา
11. เด็กหญิงพัชริดา  ไชยแสง
12. เด็กชายภานุวิชญ์  ชินบุตร
13. เด็กชายภูชิต  เขจรรักษ์
14. เด็กหญิงยุภารัตน์  มาตรสวิง
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงศรี
16. เด็กหญิงละอองดาว  ภูอาจ
17. เด็กชายวิษณุ  ลาหนองแคน
18. เด็กหญิงสุจิตรา  วิโค
19. เด็กชายเฉลิมยศ  พิมพ์วง
 
1. นางสาวดารุณี  วันละดา
2. นายธนานุวัฒน์  รัตนสมบัติ
3. นางนุชนาฏ  วันช่วย
4. นางสาววิไลลักษณ์  ดลสวาง
5. นางสาวสุกัญญา  พิมพร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษณะพล  ราศรี
2. เด็กชายชิษนุพงษ์  ตาสาโรจน์
3. เด็กชายทศพร  สหะไชย
4. เด็กชายธวัชชัย  สุรันนา
5. เด็กชายนราธิป  สันหะ
6. เด็กชายนัฐวุฒิ  แกมนิรัตน์
7. เด็กชายปณิธาน  ศรีวิรัตน์
8. เด็กหญิงพรนภา  แก้วโคตร
9. เด็กหญิงพัศถราภรณ์  ตาสาโรจน์
10. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ภูติโส
11. เด็กชายพิชิตพล  โคตวินนท์
12. เด็กชายพุทธิพงษ์  สุรันนา
13. เด็กชายรพีภัทร  ตาสาโรจน์
14. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  การเมือง
15. เด็กหญิงวนิดา  สุรันนา
16. เด็กชายวรวิทย์  สีเม้ม
17. เด็กหญิงวศินี  มาตรา
18. เด็กชายศุภกิจ  อาภัคนอก
19. เด็กชายอดิศร  แก้วบุญไสย
20. เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยสัตย์
2. นางจิตรา  รุ่งนามา
3. นายประชุม  สมศิริ
4. นางวัชราพร  คะอังกุ
5. นายวีรวุฒิ  วิชาญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา
 
1. นางสุระพันธ์  สุขรี่
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจรัสรวี  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพิชชยา  อุทโท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายวัฒนา  สะภา
 
1. นายพิทักษ์  นิลโฉม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  ภักดีแพง
2. เด็กชายปณิธิ  กาฬหว้า
 
1. นางนฤมล  ถิรศิลาเวทย์
2. นางศรีพระจันทร์  กุลชนะรงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงจารุพร  อรรถประจง
2. เด็กชายนวพล  คาดีวี
 
1. นายสงค์  ดุลนีย์
2. นางแก่นจันทร์  ถิ่นวรแสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แพงวงษ์
2. นายศักดิ์ดาวัฒน์  ชาดี
 
1. นายสงค์  ดุลนีย์
2. นางสมหวัง  ดุลนีย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงกชกรณ์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำก้อน
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ปัจฉิม
4. เด็กหญิงชนัดดา  มุ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีแพงมน
6. เด็กหญิงพรพรรณ  สว่างศรี
7. เด็กหญิงพิศมัย  แก้วจันทะ
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สอนสิงห์
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  การเรียน
10. เด็กหญิงอภิญญา  อรรคสินธุ์
 
1. นางระวิวรรณ  กิตติภูมิ
2. นายวิศิษฏ์  นรทัต
3. นายสิทธิ์  ไฝชอบ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจันหา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  หาระทา
3. เด็กหญิงดารินทร์  หงษ์จำนงค์
4. เด็กหญิงทิพรดา  ถิ่นสอน
5. เด็กหญิงประภาพินต์  จันทะมาตย์
6. เด็กหญิงศศิกานต์  มิละวงค์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ภวสุริยกุล
8. เด็กหญิงอรญา  หาระทา
9. เด็กหญิงอริยา  ภูจันหา
10. เด็กหญิงเจนอักษร  ราชติกา
 
1. นางนันทิยา  มันปาติ
2. นางวิไลวรรณ  พันธะลี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โสภาคะยัง
2. เด็กหญิงกฤติกา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐนิษฐา  อุปนิ
4. เด็กหญิงดลยา  สุขวิพัฒน์
5. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรศรี
6. เด็กหญิงปรีญานันท์  แสงกล้า
7. เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรุชัย
8. เด็กหญิงพัชริดา  นิลบุตร
9. เด็กหญิงพิจิตรา  เกษศิลป์
10. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พันธ์พัฒน
11. เด็กหญิงวรินดา  ทมานนท์
12. เด็กหญิงสุพรรษา  อุทรักษ์
13. เด็กหญิงอนัญญา  โชติพัฒน์
14. เด็กหญิงอาทิตย์  คำลาย
15. เด็กหญิงอินทุอร  บุญอาษา
 
1. นางทัศนีย์  อนันตภูมิ
2. นางประพร  โชติพงษ์
3. นางวาสนา  ไกยวรรณ์
4. นางศุภมาศ  คำลาย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ปัตถาทุม
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  วังวงษ์
3. เด็กชายชัยรัตน์  วิรัญมาตร
4. นางสาวชิตานาถ  แก้วศรีนวม
5. เด็กหญิงทองกร  ภูมิสิทธิ์
6. เด็กหญิงธวัลพร  สุไชยชิต
7. เด็กหญิงนันทวัน  รัตนวงศ์
8. เด็กหญิงพิศมัย  บุระวัฒน์
9. เด็กหญิงยศวดี  เนตรโสภา
10. เด็กหญิงวริญญา  มะลิต้น
11. เด็กหญิงวิภาดา  ท่าเลิศ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีม่วง
13. เด็กหญิงศุภนิดา  ชุมเหนือ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  พลมั่น
15. นายเชฐตวัน  สิงหากัน
 
1. นางจีรสมัย  บุ่งสุด
2. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
3. นางณลัคน์  แสงศรี
4. นายสุพัฒน์  สุระเสียง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมบัติจันทร์
2. เด็กชายวิฐวัฒ  พานิศิริ
3. เด็กหญิงอิงวรา  ภูมิภาค
 
1. นางกุลนิติ  สุจิตตกุล
2. นางสาวกุหลาบ  อุบลเวช
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงจารุนันท์    ฆารภูมี
2. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา   พ่วงภี
3. เด็กหญิงสุตาภัทร    โทรัตน์
 
1. นางประเทือง    จันทะไทย
2. นายพรชัย   จันทะไทย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจินตหรา  กุลชาติ
2. เด็กชายภัทรพล  เพิ่มพูล
 
1. นายชำนาญ  เมืองนิล
2. นางมาลัย  จิตจักร
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี    จันทมูล
2. เด็กชายวัชรพล   ศรีประทุม
 
1. นายพันธุ์ทิพย์   ศรีเดช
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงชลตะวัน   คำไสย์
 
1. นางบัวรอม   ศรีหาญ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงชลธิตา   แดนเสนา
 
1. นายผลาชัย   ศรีหาญ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. นายณัฐพล  สุระมณี
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายจักรภพ   สารผล
 
1. นางบัวรอม   ศรีหาญ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  คนขยัน
 
1. นายวิจิตร  ไชยกันยา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรายุ  อาจเด
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นันจำลอง
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติญา  แสงทอง
 
1. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โพธิสุข
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ด่านขุนทด
 
1. นางสาวนันทวัน  ธรรมประชา
2. นางมะลิวัลย์  สุพรม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงกรวิภา  สุนรกุมภ์
2. เด็กหญิงชุติมา  หลักคำ
 
1. นางสาวนันทวัน  ธรรมประชา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ชมศรีฉันท์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สายบุ่งคล้า
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นางณลัคน์  แสงศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กชายภานุพงศ์  จังนาลุน
 
1. นายภัทรชัย  อุดมรัตน์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ขาวศรี
2. เด็กหญิงปณิตตา  วารินทร์
3. เด็กชายวรปรัชฌ์  ศิริทัย
 
1. นางวิมลพร  จิตจักร
2. นางสำรวย  ภูมิเขตร
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายธนดล    ศรีบัว
2. เด็กชายนพดล   กีสาวัน
3. เด็กชายรัฐศาสตร์   ชูศรีทอง
 
1. นายขุนทอง   สุขทวี
2. นายธีรวัฒน์  แคล่วคล่อง
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. นายจักรชัย  สายสินธุ์
2. นายชนะชัย  เถาว์ชารี
3. นายทวี  ไสยวรรณ์
 
1. นายชารี  ม่วงจันทร์
2. นายเชษฐา  จิตสวา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกิติยาธร  ศรีใต้
 
1. นางกุสุมา  อู๊ดเจริญ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรัญชิดา  พลวงศา
 
1. นางกุสุมา  อู๊ดเจริญ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ    
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ทองตาม
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญวัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธรรมมา  สุวรรณไตรย์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มะหาง้อ
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยคำมิ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธรรมมา  สุวรรณไตรย์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ศรีไม
 
1. นางวารุณี  วันตะโพธิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. นางสาวอังคะนาง  มูลชาติ
 
1. นายนิกร  เชยชมศรี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกิติยาธร  ศรีใต้
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงนรินธร  ไชยสุข
4. เด็กหญิงประภัสสร  กุลชาติ
5. เด็กชายภัทรพล  เพิ่มพูล
6. เด็กหญิงรัญชิดา  พลวงศา
7. เด็กหญิงสุรางคณา  นิลโคตร
8. เด็กชายสุริยะ  ล่วงนิกร
9. เด็กหญิงเหมสุดา  สีเสน
 
1. นางกุสุมา  อู๊ดเจริญ
2. นายชำนาญ  เมืองนิล
3. นางเกษสุดา  เถาว์ชาลี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชมพูวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันพิพิธ
3. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  โอษคลัง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมาลี
5. เด็กหญิงกันยากร  ศรีหลิ่ง
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ไทยแท้
7. เด็กหญิงจิรัชญา  พลหาญ
8. เด็กหญิงปาลิตา  ตาลพันธุ์
9. เด็กหญิงปิญกานต์  เลิศสงคราม
10. เด็กหญิงปิยะกานต์  บุตรเจริญ
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์
12. เด็กหญิงพรพิชญ์  หวะสุวรรณ
13. เด็กหญิงพริมา  ศรีดารา
14. เด็กหญิงพิจิตรา  อุ่นทะโคตร
15. เด็กหญิงพิชญาพร  เวียงสิมา
16. เด็กหญิงภูษนิศา  สุกใส
17. เด็กหญิงสุญาดา  พรมมี
18. เด็กหญิงอมิตา  หนวดคำ
19. เด็กหญิงเขมจิรา  ภาวะการค้าดี
20. เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับทิมศรี
21. เด็กหญิงแพรวา  เชื่อพันธุ์
 
1. นายขวัญ   ถิ่นวัลย์
2. นางสาววิภาภรณ์   ศรีวรกุล
3. นางสาวอรอนงค์  ถินวัลย์
4. นางอุษณา  ใจหมั่น
5. นายเทอดศักดิ์  ทับทิมศรี
6. นายไพรรัตน์  ไชยทองศรี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  แก้วพัด
 
1. นายสุทธิศักดิ์  อุทรักษ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นายเนติพงษ์  พลขำ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงพรนภา   ศรีษะบงศ์
 
1. นายสุรพล  พลนาคู
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทะมาตย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค  คำใจ
 
1. นายประสิทธิ์  อัฐปัน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีหาญ
 
1. นายปราชญ์บดี  อุปรีย์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลุนโสภา
 
1. นายตฤณ  บุตรผา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงกุล    
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. นายธนากร  สกุลโพน
 
1. นางกมลาพร  ชมภูเลิศ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค  คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิดา  ผลรุ่ง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลาง 1. นางสาวสุทธิตา  สิงห์ท่าเมือง
 
1. นางสาวทองอินทร์  ศรีรังษ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนหนองบัวกลาง 1. เด็กหญิงรมิดา  บุบผากลาง
 
1. นางสีสุพรรณ  วิเศษนันท์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีลำไพ
 
1. นางกมลาพร  ชมภูเลิศ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. นายเชฐตวัน  สิงหากัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธรรมมา  สุวรรณไตรย์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  แก้วบุญใส
 
1. นางสำเนียง   ไชยทองศรี
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทะมาตย์
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  บาลศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
3. เด็กหญิงจันทนา  วรรณทอง
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  งานเลิศ
5. เด็กหญิงชลิตา  กุลชาติ
6. เด็กหญิงชวัลนุช  ใหม่ยะ
7. เด็กหญิงชวัลนุช  แสนชมพู
8. เด็กหญิงณัชญา  ปัญญาบุตร
9. เด็กหญิงณัฐชา  แสงทอง
10. เด็กหญิงณัฐยาพร  วิเศษศรี
11. เด็กหญิงทักษภรณื  ไตรโรจน์เมธี
12. เด็กหญิงทินรัตน์  ปัตถาวโร
13. เด็กหญิงทิพย์สุมน  ทะรังศรี
14. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมิดิน
15. เด็กหญิงนภาพร  โคตรมนต์
16. เด็กหญิงนัจทินันต์  ฟุ้งสินธ์
17. เด็กหญิงนัยนา  สกุลแพง
18. เด็กหญิงปณิสรา  ศรีประไหม
19. เด็กหญิงปิยพร  วิชาหา
20. เด็กหญิงผกามาศ  ทะรังศรี
21. เด็กหญิงพนิดา  ก่องดวง
22. เด็กหญิงพรมพร  คนตรง
23. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรรัตน์
24. เด็กหญิงพิมชนก  พันธุ์คุ้มเก่า
25. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สารสินธุ์
26. เด็กหญิงภคนี  จิตสวา
27. เด็กหญิงมัทนียา  กุลสุวรรณ
28. เด็กหญิงรินรดา  เงินสันเทียะ
29. เด็กหญิงรุจิภรณ์  พุทธแล่ม
30. เด็กหญิงวิภาดา  จรถวิล
31. เด็กหญิงศลิษา  นิลปะกะ
32. เด็กหญิงศิริวรรณะ  เรืองนุช
33. เด็กหญิงสรรพชุดา  ไวสู้ศึก
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ละม้ายศรี
35. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีขันซ้าย
36. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลำพัง
37. เด็กหญิงอาริสา  โพธินาม
38. เด็กหญิงอารียา  จันทะเมือง
39. เด็กหญิงเมธาวี  มากต่าย
 
1. นางจรูญรัตน์  เพชรวิชิต
2. นางดอกรัก  วรวัฒน์
3. จ.ส.อ.ปราโมทย์  ศิริพันธุ์
4. นายปิ่นศักดิ์  ถวิลการ
5. นายปุณณรัตน์  วรรณวงษ์
6. นางสาวเขตสวรรค์  เสนาลอย
7. นายเทอดศักดิ์  ถวิลการ
8. นางเริงฤดี  อารมณ์สวะ
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปาระดี
2. เด็กหญิงกนกรัตน์  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงกนกอร  เหล่าลือชา
4. เด็กชายกฤษฎา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงกวินธิดา  การเรียน
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญละขันธ์
7. เด็กหญิงชลดา  ผุยลานวงค์
8. เด็กหญิงชุติมา  ดาวันยัง
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โคตรรักษา
10. เด็กชายนนทวัฒน์  ปานิสัน
11. เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  โสภาพัฒน์
12. เด็กชายนำโชค  นาคำจันทร์
13. เด็กหญิงนิตยา  ก้อนดินจี่
14. เด็กหญิงปวีณา  บัวจันทร์
15. เด็กชายพงษ์ไทย  เบ็ญกุล
16. เด็กหญิงพัชราพร  ใจมั่น
17. เด็กหญิงพานทอง  โสภาพัฒน์
18. เด็กชายพิชิต  พันรักษ์
19. เด็กหญิงยุภารัตน์  ศรีมหาชัย
20. เด็กหญิงรจนา  หอมใส
21. เด็กหญิงรจนา  คะอังกุ
22. เด็กหญิงวรรณภา  ผุยลานวงค์
23. เด็กชายวรายุทธ  สุกวาท
24. เด็กชายวราวุฒิ  รสหอม
25. เด็กชายวัชรพล  พรมศรี
26. เด็กชายวัชระ  ก้อนดินจี่
27. เด็กหญิงวิพาพร  ก้อนดินจี่
28. เด็กชายศรายุทธ  ก้อนดินจี่
29. เด็กชายศราวุธ  โสมา
30. เด็กหญิงสิริรัตน์  สาระวัน
31. เด็กหญิงสุจิตรา  อนุพัฒน์
32. เด็กหญิงสุนัดดา  ก้อนดินจี่
33. เด็กชายสุพิณวัฒน์  ก้อนดินจี่
34. เด็กหญิงหฤทัย  ภูดี
35. เด็กหญิงอนันทยา  คาดีวี
36. เด็กชายอนุพงศ์  อนุพัฒน์
37. เด็กหญิงอนุศรา  จันทร์นาพิมพ์
38. เด็กชายอรรถชัย  ก้อนดินจี่
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุรัญนา
40. เด็กหญิงเพชรประภา  ก้อนดินจี่
 
1. นายณรงค์  สารขันธ์
2. นายนิกร  เชยชมศรี
3. นางพรรณิภา  จันทรโสตถิ์
4. นางสาววราพร  ศรีบัว
5. นางสิริภัสสร  ภูนาขำ
6. นายสุพัฒน์   นามุลทา
7. นายเชวง  สุระเสียง
8. นายเทอดศักดิ์   สาระโป
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรัสศรี
2. เด็กชายขัตติยะ  ส่องสว่าง
3. เด็กหญิงจรรยา  ใจสู้ศึก
4. เด็กหญิงจารุณี  ระลาคี
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  วิชัยโย
6. เด็กชายรพีพัฒน์  กลัดกันแสง
7. เด็กหญิงวาสิตา  ชินโน
8. เด็กชายศราวุธ  ระลาคี
9. เด็กชายศักดิ์ดา   เครือละยา
10. เด็กชายสุรเดช  ส่องสว่าง
 
1. นายคุณากร  คนสัตย์
2. นางอนงค์ศรี  สื่อเกียรติก้อง
3. นางอรนุช  จงขุนทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤชณรงค์  แจ่มประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษดา  ภารสถิตย์
3. เด็กหญิงจิราพร  จุรัมย์
4. เด็กชายนเรศ  ใจสะอาด
5. เด็กหญิงปริตตา  แฉล้มชาติ
6. เด็กชายวุฒิพร  เขาวงษ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  จำเริญสัตย์
8. เด็กหญิงสุดธิดา  ภารสำเร็จ
9. เด็กชายอธิป  มหิพันธุ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉิดสุวรรณ
 
1. นายสุชาดา  เฉิดผาด
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนาดคำ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แกมนิรัตน์
3. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์พลี
4. เด็กหญิงชุติตา  แก้วโสม
5. เด็กหญิงธัญธิภาลักษณ์  เทพศรี
6. เด็กหญิงมะลิซ้อน  โพนสาลี
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วันชูพริ้ง
8. เด็กหญิงสุธินี  ศรีมาพงษ์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  การเมือง
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ภักดีสังข์
 
1. นายพิศ  กินรี
2. นางระดับ  ตาสาโรจน์
3. นางวัชราภรณ์  อุ่นทะยา
4. นางอมรลักษณ์  ศิลาจันทร์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสาร
2. เด็กหญิงชนุต  เทศกาล
3. เด็กชายชัชพล  ภาระวงศ์
4. เด็กชายฐิติพร  รังหอม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุมาลา
6. เด็กชายณัฐธิดา  นิลคำ
7. เด็กชายธนกฤต  ตรัสศรี
8. เด็กชายธรรมรัตน์  ผ่องกลาง
9. เด็กหญิงธันยพร  จรัสแผ้ว
10. เด็กหญิงธิดาภรณ์  รังระรื่น
11. เด็กชายบุญศักดิ์  สิมศิริวัฒน์
12. เด็กหญิงสุนทรี  โชติพันธ์
13. เด็กชายอภิเชษฐ์  จรัสแผ้ว
14. เด็กหญิงอมราวดี  กุดวิลาศ
15. เด็กหญิงอลิตชา  ละราคี
16. เด็กชายโชคชัย  อ่อนใส
 
1. นายกิตติเดช  ละราคี
2. นางจีรณา  วรรณทอง
3. นางพัชรินทร์  เกตุมาลา
4. นายสามารถ  สุรำนาจ
5. นางเมวีญา  ไชยรัง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายกิตติชัย  ชารีชื่น
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผาซาตา
3. เด็กหญิงทิวาพร  โทไข่ษร
4. เด็กหญิงนรินทร  แสงสามารถ
5. เด็กหญิงนวารินทร์  ณ สาโรจน์
6. เด็กหญิงบุษราภรณ์  นามนิตย์
7. เด็กหญิงปวีณา  บาลศรี
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สาธารรสุข
9. เด็กหญิงปุยฝ้าย  บุญมา
10. เด็กชายพงศ์เชษฐ์  อันชัยศรี
11. เด็กหญิงศุจินทรา  ปางชาติ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  นาคะโชติ
13. เด็กหญิงสุจิตตรี  ทำบุญ
14. เด็กชายอรัญ  อันชัยศรี
15. เด็กหญิงอาทิตยา  วิสาติ
16. เด็กหญิงอำภาพร  อรรถประจง
 
1. นางปราณี  พิมพ์รส
2. นายปรีดี  เรืองแสน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายประเสริฐ  เลิศสงคราม
2. เด็กชายวัฒนา  สะภา
3. เด็กชายวันชัย  นามันทะ
4. เด็กชายวิรัตน์  วินทะไชย
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  ชมพูทัศน์
 
1. นายพิทักษ์  นิลโฉม
2. นายไพรฤทธิ์  พันธุ์สะอาด
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชัย  วรรณโนมัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ์   เบ้าทองจันทร์
3. เด็กชายภูดนัย   พันธุ์ฉลาด
 
1. นางละมุนเพชร  จันทะพล
2. นายสุวิทย์  พลชำนิ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กชายชินดนัย   ปาเส
2. เด็กชายปฏิพัทธ์   กั้วภิรมย์
3. เด็กชายปราโมทย์   สุขโข
 
1. นายวุฒิพงษ์    โสภากุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนคำเม็กวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  พลลาภ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดชา
3. เด็กชายมานพ  สมร
 
1. นายประสาน  กุลศรี
2. นายปัญญา  โคตะวินนท์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงวรันธร  บุราณเหล่า
2. เด็กชายสถาพร  หาศิริ
3. เด็กชายสิทธิเดช  นิลบุตร
 
1. นางสาวชมภูนุช  ศรีมุล
2. นายบำรุง  สมบัติภูธร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุณี  ศรีทะรัง
2. เด็กหญิงชโรธร  ทรัพย์บท
3. เด็กหญิงฐิติพร  จันศิริสา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  พึ่งเทียร
5. เด็กหญิงอนุสรา  ปุณขันธ์
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผาวงษ์
 
1. นางขวัญจิต  พิมเสน
2. นางสาวขันธจักร  ปักใคหัง
3. นางสุภาวินี  อุ่นขจร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงคนึงนิจ   วงศ์ศา
2. นางสาวชัชฎา   บำรุงภักดี
3. นางสาวณีรวัลย์   ไชยโม
4. เด็กชายนพดล   แพงน้อย
5. เด็กหญิงพรประภา   ลาแสดง
6. เด็กชายอนุพล   เตริ่นวัน
 
1. นางภัทรวดี   วิไลพรหม
2. นางวิจิตร    วิไลพรหม
3. นายสมเด็จ   อังคะรุด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงสาวิตรี   พัฒบุบผา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   มณีมูล
 
1. นางงามพิศ   เวียงนนท์
2. นางเรืองอุไร   ภูติโส
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กชายปัญญากร  เขจรพูล
2. เด็กชายอาณกร  พิชัย
3. เด็กชายเอเทนธ์  อินทำมา
 
1. นายสมาน  คำหินกอง
2. นายสุนิต  บุญชัยยง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปุณยาพร  วิคำยา
2. นางสาวผไทมาส  ทรงคาศรี
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  พลยุทธ์
 
1. นางสินีรัตน์  หาญกุล
2. นายเผ่า  พันธุภา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนชาด 1. เด็กชายสมควร  นันจินดา
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  โชสูงเนิน
3. เด็กชายไกรสรณ์  พันนาดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  จินดามล
2. นายไพโรจน์  เกื้อสุวรรณ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์อนุ
2. เด็กหญิงนริศรา  กั้วพูล
3. เด็กหญิงภาวิณี  ตาลป่าหว้าน
 
1. นายชาญศักดิ์  วันช่วย
2. นายระพีพงษ์  เถาว์ชาลี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หมื่นสุดตา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สาระบัน
3. เด็กหญิงอรัญญา  กั้ววัลย์
 
1. นายจิรายุ  สุวรรณเรือง
2. นางสุวคนธ์  วิภักดิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สอนไสย
2. เด็กหญิงเกษศิริ  โสระธิวา
 
1. นางบุญมา  ศรีกำพล
2. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคำพิมูล 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ศิลาพจน์
2. เด็กหญิงศุภวัทน์   สิงห์สักหา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   นาตต้อย
 
1. นางสาวณัฐนันท์   สำราญสุข
2. นางเพชรรัช  บุญศรี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายวิรัตน์  วินทะไชย
2. เด็กชายสุริยา  ชินคำ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สะภา
 
1. นางสาวชฎาพร  สะภา
2. นางบุญถัน  สิทธิการ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายลาภิศ  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์
2. เด็กหญิงสาธิดา  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์
3. เด็กชายอัครวัฒน์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวมลฤดี   กลัดกันแสง
2. นายไพรรัตน์  ไชยทองศรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   ราชดี
2. เด็กหญิงจันทิพา   บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงดลฤทัย   โถนารัตน์
 
1. นางมลิวรรณ   ภูติโส
2. นายไชยา  ภูติโส
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรพร  พละสุ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาพัฒน์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กชายปริญญา  ทวีพงษ์
2. เด็กหญิงเกศวรารินทร์  จันทร์ร้อยเอ็ด
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  กั้วกระจ่าง
 
1. นายสมาน  คำหินกอง
2. นายสุนิต  บุญชัยยง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังเวียง 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  หะนันตะ
2. เด็กหญิงวาสิตา  จิตจง
 
1. นางนิรวัลย์  ปะมาคะเต
2. นายอธิพงศ์  ดาเลิศ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายวสันต์  แก้วก่า
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจเย็น
 
1. นางธัญพร  ไขสี
2. นางสาวแว่นทิพย์  ไกยวรรณ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงขวัญประทุม  ภูวานคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตรีเหลา
 
1. นางลำพันธ์  ไชยทองศรี
2. นางสาวไพรวัลย์  ภูถี่ถ้วน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงนัฐพร  บุญแสน
2. เด็กหญิงภาสินี  ศรีพันลม
 
1. นางสุพรรณิการ์  บุษดี
2. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  มณีรัตน์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กหญิงกิตติกา  สมพิบูลย์
2. นางสาวจิตสุภา  เพ็ญกุล
3. เด็กชายอัฐวุฒิ  เพ็ญกุล
 
1. นางติรยา  นามวงษ์
2. นางวิไลพร  ภูดอกไม้
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นายกิตติธัช  บุญแสน
2. นายอภิวัฒน์  นิลโสม
 
1. นายชาญ  นิลโฉม
2. นายวสันต์  สายัณเกณะ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายธงไช  คำมัจฉา
2. นายนาวิน  มาตสวิง
 
1. นายวรการจักรี  จำปาลี
2. นายสุรเดช  คำทอง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ดอกบัว
2. เด็กชายสิทธิโรจน์   สะเทือนไพร
 
1. นายปพนธ์   สุระเสน
2. นางสาวพิมพา    ศรีอุดม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. นายธราดล  เพิ่มพูล
2. นายสหัสชัย  ไชยสุข
 
1. นางวลาภรณ์  ฤาไกรศรี
2. นางวีระพันธ์  นิลโสม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วรสาร
2. เด็กชายสร้างชนะ  วรสาร
 
1. นางสาวเดือน  กุตระแสง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กชายนภดล  แพงศรี
2. เด็กชายพูนสุข  คิดอ่าน
 
1. นายสมจิตร  เวียงสีมา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กชายกิตติชัย   ขวัญศิริ
2. เด็กชายนันทิภูมิ    ไททะนุ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายทศพล   โรจน์สุกิจ
2. นายพิพัฒน์พงษ์   แก้วคำจันทร์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงจุฬาทิพย์ลดา   ดอนปรีชา
 
1. MissT.Joycelyn   De Galicia.
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงอภิสมัย  แสงบุตร
 
1. นางปัญญา  กุลศิริ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเทพธิดา  ประทุมโต
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุ่งวิเศษ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายตรรกวุฒิ   สุวรรณศรี
 
1. นางสาวพิมพิไล   เฉวียงหงษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายวรโชติ   ปอคีรีบารมี
 
1. นางสาวอนุสรา  ก้อนบุญใสย
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. นายรณชัย  หารระทา
 
1. นางสุพัฒ  ดุลนีย์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงวนัชพร   วงษ์จรัส
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   ยาใจ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงศุภนุช  อรรถประจง
 
1. นางสุภาวดี  วรรัตน์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายปัณณวิช   เที่ยงสงค์
 
1. Ms. Joycelyn   Degalicia
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาบอน 1. นายณัฐพงษ์  บุญแสน
 
1. นางสุภาวดี  วรรัตน์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาญวิทย์  โพธิ์ทา
2. เด็กหญิงฐิติมา  โชติบุญ
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ธิวาพัฒน์
4. เด็กหญิงนวพร  นามสง่า
5. เด็กชายศักรินทร์  อังชุน
 
1. นางวารุณี  สืบชมภู
2. นางสาวอุไรรัตน์  โชติสุวรรณ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กชายธรรมธัช  โคตมี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โมฆรัตน์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภูวิเศษ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีลาอุดมลิปิ
 
1. นางสาววัลภา  ไชยปาก
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. นางสาวดลพร  สุทธศิริ
2. นายสหรัฐ  ศรีเสน
 
1. นายชูศักดิ์  จันทุมา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กชายนฤเบธ  หวังสมนึก
2. เด็กชายวศิน  กางนาน
3. เด็กชายวัชรพงษ์  แสงโคตร
4. เด็กชายศุภกร  ทองตาแสง
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพชรสังหาร
6. เด็กชายเดชสิทธิ์  ชุมพงศ์
 
1. นายยอน  บอนบุตร
2. นายวิชิต  อุ่นทะโคตร
3. นายไพฑูรย์  ศรีแนน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สว่างสุข
2. เด็กชายกีรติ  พรมน้อย
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ภูกองชัย
4. เด็กชายนพรุจ  ชนสิทธิ์
5. เด็กชายสมานมิตร  จิตพงษ์
6. เด็กชายไกรวิชญ์  สตางค์รัมย์
 
1. นางจิตนา  สว่างสุข
2. นายทวี  รัดที
3. นายเจริญ  ฤทธิ์รุ่ง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายธนดล  เนาวบุตร
2. เด็กชายธวัชชัย  พาลีรักษ์
3. นายนิรัญ  คิมหันต์
4. เด็กชายพรชัย  สีวันเทา
5. เด็กชายภูริภัทร  สังรวมใจ
6. นายศุภชัย  มณีพลาย
7. เด็กชายสิรภพ  แสนยศคำ
8. เด็กชายอนันตกิจ  พิสสมัย
 
1. นายธีระพงษ์  ภูมิภักดิ์
2. นายปราโมทย์  สกุลเดช
3. ว่าที่ร้อยตรีพล  บุตรศรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กชายกัมปนาท  พานิชดี
2. เด็กหญิงกาฏิญา  นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กั้วนามน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  เขจรวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณภา  บุญชัยแสน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ปุ่นจ๋อย
7. เด็กหญิงอภิญญา  เยนวัฒนา
8. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทียงสันเทียะ
9. เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรีกนก
10. เด็กหญิงเมขลา  พิมพิไสย
 
1. นายจรัญ  นาคสุวรรณ
2. นายภัสดา  อุ่นบุญเรือง
3. นายมนตรี  โชติจำรัส
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1. เด็กหญิงกันติยา  บุญทานันท์
2. เด็กหญิงกัลยา  ทานาศรี
3. เด็กชายกุลธร  กองคำ
4. เด็กหญิงชนมน  สาระโป
5. เด็กชายณัฐนนท์  บุญขัยธ์
6. เด็กชายนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
7. เด็กหญิงผกาวรรณ  สิงห์สักขา
8. เด็กชายภาณุพงศ์  การถัก
9. เด็กหญิงวรรณภา  ก้อนดินจี่
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  คำอ่อน
 
1. นางฐานิดา  สุริยะศรี
2. นายสมบุญ  มีมาก
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  คำชูราษฎร์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สมบูรณ์
3. เด็กชายรัชพล  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สวาสดี
5. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรโสภา
 
1. นางกนิษฐา  เหลาสุภาพ
2. นางจินตนา  อะสุชีวะ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านจอมทอง 1. เด็กหญิงธนิดา  มองเพชร
2. เด็กหญิงธิดาพร  วรรณทอง
3. เด็กหญิงพนิดา  นุสิทธิ์รัมย์
 
1. นางจิระภา  ปากแข็ง
2. นางเสงี่ยม  โยธารินทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนฤนาถ  มะลิรส
2. นางสาวปานทิพย์  ดอนสถิตน์
3. เด็กหญิงรัตนพร  เกิดผล
 
1. นางสุทธิรา  บุ่งอุทุม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเขาวงวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  เหลือผล
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  บุษดี
3. เด็กชายเบญจมาศ  จ้องสระ
 
1. นางมยุรา  ชูรัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปุงยะ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงจริญญา  ปะวังคะภู
2. เด็กหญิงชนิดา  ศัตรูพ่าย
3. เด็กหญิงพิมธิดา  ปัตตังเว
 
1. นางสังวาลย์  ซาเกิม
2. นางสาวอนาวิล  สุไชยชิต
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นางสาวธาวินี  ปัจจุโส
2. เด็กหญิงสมพร  อำคาฤทธิ์
 
1. นางวัฒนาพร  ศรีสมชัย
2. นางศิริจันทร์  ไชยเดช
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายทินภัทร  แก้วกลึงกลม
2. เด็กชายอัครวินท์  พาณิชย์พงศภัค
 
1. นายชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายธิตินัย  ใจดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร
2. นางเย็นจิต  บุญครอบ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายชยานิน  สุริสาย
2. เด็กชายภูตะวัน  ชำนาญเมือง
 
1. นางมะยุรี  สุริสาย
2. นายแสงอรุณ  สุริสาย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นางสาวทิพย์ภนาลัย  วิเศษพงษ์
2. นางสาวลักขณา  โชติประเสริฐ
 
1. นางรัชพรรณ  ทองเกตุ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญนภา  เผ่าหอม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยทองดี
 
1. นางรัชพรรณ  ทองเกตุ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 1. นางสาวใหมนิน  ลาดบาศรี
 
1. นางมาลัยวรรณ  ศึกขยาด
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชยา  ตระกูลรัมย์
 
1. นางมะยุรี  สุริสาย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสมฤทัย 1. เด็กชายกฤตภัค  ศรีแก้ว
2. เด็กชายกลวัชร  โคกลือชา
3. เด็กหญิงกัลญา  มณี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูดี
5. เด็กหญิงคณิศร  พิมพ์เภา
6. เด็กชายจักรกฤษณ์  พงษ์ขจร
7. เด็กชายจิรพล  รังรส
8. เด็กหญิงจิรัชญา  หลักหิน
9. เด็กหญิงชนิกานต์  เผือกพันธ์
10. เด็กหญิงชลลดา  บุญเรือง
11. เด็กหญิงชลิดา  ทองโคตร
12. เด็กชายณปวร  เหล็กสีไทย
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสิทธิแสน
14. เด็กชายณัฐพล  สำนักวังชัย
15. เด็กชายณัฐวัฒน์  บางศิริ
16. เด็กชายดำรงฤทธิ์  เพชรวิชิต
17. เด็กชายทวีโชค  ศรีลำพัง
18. เด็กหญิงทิพยาภร  แสนสุมา
19. เด็กหญิงธนพร  เอมี่ ศรีขันซ้าย
20. เด็กชายธนวัตน์  สังฆะธาตุ
21. เด็กชายธนวิน  ก้องเวหา
22. เด็กชายธนัช  แสนพวง
23. เด็กชายธนากร  แสนสุมา
24. เด็กชายธรรมวิทย์  แก่นนาคำ
25. เด็กหญิงธิดารัตน์  อสิพงษ์
26. เด็กชายธีระพงษ์  เภาโพธิ์
27. เด็กชายนวรัตน์  บัวบาน
28. เด็กชายนวรินทร์  วุฒิสาร
29. เด็กชายบรรญพนต์  ฤทธิ์สยอง
30. เด็กชายบัญญพนต์  ศรีประไหม
31. เด็กชายปภาวิชญ์  ปิตะสิงห์
32. เด็กชายปวริศ  แสงส่อง
33. เด็กหญิงปาริตา  คณะรัฐ
34. เด็กชายพงศธร  ไกรสิงห์
35. เด็กชายพชรพล  จิตจักร
36. เด็กหญิงพนิชย์  มีทรัพย์
37. เด็กหญิงพรชิญา  วรชัย
38. เด็กหญิงพรธิดา  สิทธิเดช
39. เด็กชายพรพิทักษ์  ละม้ายศรี
40. เด็กหญิงพรวิรากานต์  ฉายเรือง
41. เด็กชายพัฒนชัย  อุทโท
42. เด็กหญิงพิชญาภา  ฉายฉัน
43. เด็กหญิงพิมทอง  สิมมะลิ
44. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พันทา
45. เด็กชายพุทธศาสตร์  ศรีนันท์นภัส
46. เด็กชายฟ้าคม  มหัทธนผล
47. เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์ขจร
48. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุลำนาจ
49. เด็กชายภาณุวิชญ์  ฉายเรือง
50. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสิงห์
51. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คำจันทร์
52. เด็กชายมิกิ  อาเวซซานี
53. เด็กชายรัฐภูมิ  อัยวรรณ
54. เด็กหญิงรัตติยา  สกุลฮูฮา
55. เด็กชายรัตนกร  แสนพวง
56. เด็กหญิงวรัญญา  อารมณ์สวะ
57. เด็กชายวิฤทธิพล  ภูมิรัง
58. เด็กชายวีระวงศ์  มหัทธนผล
59. เด็กชายศรายุทธ  ศรีสุนันท์
60. เด็กชายศรายุทธ  เรืองเทศ
61. เด็กหญิงศศิประภา  ไชยพรมมา
62. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  วาริกุด
63. เด็กชายศิริศักดิ์  วรสาร
64. เด็กหญิงศิริเลิศ  ปิตะสิงห์
65. เด็กชายศิวกร  บุ่งอุทุม
66. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเรือง
67. เด็กชายสันติพงษ์  กันหา
68. เด็กหญิงสิริทร์ญา  บุบผาชื่น
69. เด็กหญิงสุพิชญา  พิมล
70. เด็กหญิงสุภัสตรา  ชนะมาร
71. เด็กชายอภินันท์  เสวะโสม
72. เด็กชายอภิวิชญ์  สุลำนาจ
73. เด็กชายอมรเทพ  วงศ์อะนุ
74. เด็กชายอิทธิเทพ  สัตจเขต
75. เด็กหญิงอินทุพร  สายงาม
76. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุญเรือง
77. เด็กชายเกียรติยศ  มณีเนตร
78. เด็กชายเปรม  แน่นอุดร
79. เด็กชายเศรษฐชัย  ศรีแจ่ม
80. เด็กชายโชติปรัชญ์  สาราษฎร์
 
1. นางชนัดดา  พวงขจร
2. นายพัฒนพงษ์  วิชัยโย
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายสายชล  สกุลเดช
 
1. นางจงจิต  ตั้งวงษ์เจริญสุข
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  พอศรี
 
1. นางสาวนิลวรรณ  อัคติ
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1. เด็กชายธนานุวัฒน์  วรรณสา
 
1. นายอภินันท์  โอษคลัง
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพัชระพงษ์  นนทภา
 
1. นายชลธี  กองอุดม
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายเจษฎา  รัตนราช
 
1. นายพันธ์ทิพย์  ศรีเดช
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายนัทธพงค์  บุราณเดช
 
1. นางอรทัย  ใจหาญ
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1. เด็กชายอรรถพงษ์  แสงเพ็ชร
 
1. นางสนทนา  วรสาร
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1. นายฉันทัช  ไกรสินธุ์
 
1. นายอภินันท์  โอษคลัง
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 1. นายกรวิช  กั้วเจริญ
2. นางสาวจงรักษ์  ภักดีแพง
3. นางสาวรัชดากร  สิงพจน์
4. นางสาวรัชนก  ศรีโยธี
5. นายวีรวัฒน์  โนนนารี
6. นางสาวศิริพร  โทขันธุ์
7. นายสาโรจน์  แววสมบูรณ์
8. นายสุขสันต์  วงศ์คำบุตร
9. นายอนุวัฒน์  คำอุดม
10. นายฮ๋น  นามประเสริฐ
11. นายโสภณ  สิงพจน์
 
1. นางทองสมุทร  โคตรพัฒน์
2. นางสาวสาวิณี  วิชาเดช
3. นายสุพจน์  นามล้ำ
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    มีสาระพันธ์
2. เด็กชายกฤษฎากร    จิตปรีดา
3. เด็กหญิงกัญญาดา    แซ่ชั่ง
4. เด็กหญิงกันต์กมล   บาลศรี
5. เด็กชายกิตติพงศ์   เบิดสูง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    รัตนวงษา
7. เด็กชายชญานนท์    ภูคำใบ
8. นายณัฐกฤตา    จงจิตร
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปรีดี
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญท่วม
11. เด็กชายธนพงษ์    ธาตุไพบูลย์
12. เด็กหญิงธัญสุดา   ศรีบ้านโพน
13. เด็กชายนนทกานต์    มีฤทธิ์
14. เด็กหญิงนนรยา   ภูบุญคง
15. เด็กหญิงนันทญา    มีฤทธิ์
16. เด็กชายปวรุตม์    บุตรวง
17. เด็กหญิงพรนภา    คุ้มเมือง
18. เด็กชายพัชรพล   พรทัต
19. เด็กหญิงพิชญธิดา    บุตดา
20. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ   กั้วพิศมัย
21. เด็กหญิงวรัญญา    ลับภู
22. เด็กหญิงศุภณัฐ   พุทธสาระวงค์
23. เด็กชายศุภณัฐ   ศิลวิชัย
24. เด็กหญิงสายชล    นิยะนันท์
25. เด็กหญิงสุนิตษา   นามจะโป๊ะ
26. เด็กหญิงสุภานัน   ศรีบ้านโพน
27. เด็กหญิงอนัญญา    ฤทธิลัน
28. เด็กหญิงอาทิตยา   ภูแข่งศรี
29. เด็กหญิงเบญญาภา    แก่นจำปา
30. เด็กหญิงไข่มุก   ชมภูจักร
 
1. นายนายศักดิ์ดา    จันทรขันตี
2. นายไพรีย์    บุญศรี
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย - - - โรงเรียนเขาวงวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  หนูทอง
 
1. นางเทพวิสาร  วรรณวงษ์
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 1. เด็กชายณฐพร  สกุลฮูฮา
2. เด็กหญิงณิลารัตน์  พรมลิจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์ทวี  ศรีวิบูรณ์
 
1. นางธนภรณ์  ศรีรังษี
2. นางบัวทอง  เพ็งศรีโคตร
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - - โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ฆารพันธุ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ผางละมัย
3. เด็กหญิงภาสินี  พลเยี่ยม
 
1. นางธนาภรณ์  ศรีรังษ์
2. นางบัวทอง  เพ็งศรีโคตร
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงญานิสา  กิติพันธุ์
 
1. นางสาวทองแปลน  ชมภูทัศน์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังเวียง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ไวแสน
 
1. นางนิรวัลย์  ปะมาคะเต
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ยุติกิจ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ผลบุภพ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายพิพัฒน์ทีปกร  ยับ
 
1. นางมะลิวัสย์  สุพรม
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นายสุทธิวัฒน์  แสงจันทร์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กหญิงชุติมา  เขียวสด
 
1. นางวิจิตรา  พิมพ์สวัสดิ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1. เด็กชายวรเดช  มาตเอี่ยม
 
1. นางราตรี  เสริฐเลิศ
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กหญิงชนิดา  สันวิลาศ
2. เด็กหญิงทอรุ่ง  สุขกำเนิด
3. เด็กชายธนดล  โทไข่ษร
 
1. นางทัดตะวัน  นาจุมจัง
2. นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงกรรทิมา  ติชาวัน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ไชโย
 
1. นายปิยะวัฒน์  นาถมทอง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ผลบุภพ
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1. เด็กชายวรวัฒน์  พรมบุตร
2. เด็กหญิงหัตถยากรณ์  ทองแสง
 
1. นางศรีธาตุ  ทองแสง
2. นายเสรี  ทองรุ่ง
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  วรรณเสน
2. เด็กชายเมษา  คนสนิท
 
1. นางวนิดา  คนกล้า
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายจารุกิตติ์  สิงห์จินดา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวชญานี  สีหริ่ง
2. นางทับทิม  พลตื้อ
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคุย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดลชม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดลมงคล
 
1. นางกัญญาพัชร  เกลี้ยงเกลา
2. นางลัดดาวัลย์  ขจรฤทธิ์
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงฐติวรดา  ศิลาพล
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทิทา
 
1. นางสาวนัยนา  กองคำ
2. นางสาวยุวธิดา  ภูมิพัฒน์
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพาที  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภาวิณี  ก้ัวนามน
 
1. นางปราณี  พุทธารัตน์
 
208 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายจารุเดช  วงศรีแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุมาลี
3. เด็กชายนวพล  แวงสม
4. เด็กชายนัฐพล  สุวรรณพงษ์
5. เด็กชายมงคล  ใจบุญ
6. เด็กชายศรชัย  สิงหากัน
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นายวีรวุฒิ  วรรณสัมผัส
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูยืด
 
1. นางไพฤทธิ์  เรืองโพน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคำพิมูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตินะโส
 
1. นางสาววรางคณา  ไฝชอบ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 1. เด็กชายชานันท์  ใจหมั่น
 
1. นางระรินมาศ  ศรีโยธี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กชายสมยศ  ผาซาตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กหญิงสุพินยา  นาเมือง
 
1. นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายจาตุรงค์  ดวงกลาง
 
1. นางทับทิม  พลตื้อ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  กาลัง
 
1. นางสังวาลย์  ซาเกิม
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  สุขะวัละ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตะพานบุญ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ตะพานบุญ
4. เด็กหญิงเมธาวารี  ทิพย์โยธา
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  สุรำนาจ
6. เด็กหญิงโชษิตา  จันทรฤทธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  เกตุมาลา
2. นายสามารถ  สุรำนาจ
3. นางไพฑุรย์  วรรณทอง
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 1. เด็กหญิงฐานิดา  สายพัฒ
 
1. นางสาวรัตนะพร  เขจรไล
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. เด็กชายพิชัยกิจน์  นาทุ่งมน
 
1. นางดวงใจ  รัตนสมบัติ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปานหทัย  ศิริทับ
 
1. นางสาวชนิษฐา  ตาสาโรจน์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายสมภพ  มูละเอก
 
1. นายดิถี  แสบงบาล
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จันระแสง
2. เด็กหญิงชนาการต์  เห็มทอง
3. เด็กชายปกรณ์วัตน์  ดีพรม
4. เด็กชายวิรพล  แสงบุตร
5. เด็กหญิงอริสา  นามตาแหง
 
1. นายณัฐชนก  แท่นจันทร์
2. นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร
3. นางสาวศจีทิพย์  ตาลทรัพย์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โยธกาลี
3. เด็กหญิงเวธกา  สีสุขา
 
1. นางปานจันทร์  สุระเสียง
2. นางรัชพรรณ  ทองเกตุ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 1. เด็กหญิงยุวดี  ทิพย์อุทัย
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  อารามพงษ์
3. เด็กหญิงสุพัตร  จันทะไทย
 
1. นางสาวจิตรา  จังโกฏิ
2. นายศักดิ์ดา  จันทรขันตี
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายบารมี  คะเนนิล
2. เด็กชายรณภูมิ  บุ่งศรี
3. เด็กชายวัชรพันธ์  อินทรวงศรี
 
1. นายอดุลย์  บาลเพชร
2. นายเทียมชัย  นิลผาย
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กชายภาคภูมิ  อินสอน
2. เด็กชายภูชิต  กั้วพงษ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ค้ำจุน
 
1. นายประพันธ์  แสงนาโก
2. นายระพีพงษ์  เถาว์ชาลี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กชายนันทกรณ์  เขจรกุล
2. เด็กชายศิริวัฒน์  คำอาจ
3. เด็กหญิงอารียา  สารบุญเรือง
 
1. นายสุนิต  บุญชัยยง
2. นางอารียา  จิตจักร
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายนรินทร์  นาใจนึก
2. เด็กชายศราวุธ  ทบพวก
 
1. นางสาวอรวรรณ์  มาตรเรียน
2. นางสาวอรอุมา  บุญเรือง
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านคุย 1. เด็กชายนิทัศน์  พรมอินทร์
2. เด็กชายภูวดล  โชติบุญ
 
1. นางสาวอรทัย  ดลเอี่ยม
2. นางเบญจพร  วรรณู
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นระแสน
2. เด็กหญิงวาลินี  ไชยฤทธิ์
3. เด็กชายอนุพล  ไชยฤทธิ์
 
1. นายนาวิน  มะโนขันธ์
2. นางวิมาน  สมสวย
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 1. เด็กชายชินกร  ยันทะแย้ม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  กุลสุวรรณ์
3. เด็กชายภูวนัย  อยู่สุข
 
1. นายสมฤทธิ์  เพริดพราว
2. นายแดง  ปัตบุศย์