รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน พฤศจิกายน 2556.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมน  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  สุริยะเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  ภูชาดึก
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีมันตะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. นางสาวศิริกาญน์  สุทธิวรรณ
 
1. นางมยุรี  ฆารโสภณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ภูจอมนิล
 
1. นางวรรณา  ภูเงินขำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัตพฤกษ์
 
1. นายสุพรรณ  ทำแนบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. นางสาวปัทมวรรณ  บุญคง
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพ็ชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูนาขาว
 
1. นางนิตยา  ทองเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวรรณสา  แข็งฤทธิ์
 
1. นางวินิจฉัย  อาสนาทิพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงโสรยา  เอ้สามี
 
1. นางสุคนธ์  กัลยาวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. นางสาวโชติกา  ศรีคงเพชร
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ภูน้ำสี
2. เด็กหญิงนิลาวัลณ์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางเนียนยุพา  อัครราษฏร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  โคตมูล
2. เด็กหญิงมัชญา  โคตะมูล
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพ็ชร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  จันทรวิชัย
 
1. นายผดุง  ไชยต้นเทือก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายนรวิชญ์  สอนคำหาร
 
1. นายบุญมี  ภูลายเหลือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. นางสาววิภาดา  ศรีชัยทอง
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกฤษราพร  ดีจันทร์จ้อย
2. เด็กหญิงขวัญใจ  นาถมทอง
3. เด็กหญิงวาสิฏฐี  ธนสีลังกูร
 
1. นางทองมุข  ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกาญจนา  พรมกัลป์
2. เด็กหญิงพรทิภา  กุณาพัฒน์
3. เด็กชายสุจินต์  ภูแสงศรี
 
1. นางทองมุข  ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติพร   ภูบาทา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ภูงามเชิง
3. เด็กชายไมตรี  สิทธิทา
 
1. นายรุ่งบุรี  ผิวผัน
2. นางวาสนา  กองณรงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  เอี่ยมสุวรรณ
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญเอื้อ
3. เด็กชายภักคพงษ์  ภูกงลี
 
1. นางประนอม  บัวทอง
2. นางสาวปาลิกา  บุตรสมบูรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูครองนาค
2. เด็กชายพชร  ชิณเพ็ง
 
1. นางทองมุข  ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรา
2. เด็กหญิงนิภาพร  พิมนาม
 
1. นางทองมุข  ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายดนัยนพ  โสดาวาปี
 
1. นางสุรภา  สินธุโคตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองศรี
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. นางสาวศรานัชณ์  บัณฑิตย์
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาตรา
2. เด็กหญิงทรรศยา  ทาบุเรศ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  เหล่ามาลา
 
1. นางชายิกา  กิ่งพลอยเดิม
2. นางอำนวย  สุโพธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. นางสาวจิตราภรณ์  พละมาตย์
2. นางสาวประคอง  เว้าสูงเนิน
3. นางสาวอรนรี  เพี้ยก่ำ
 
1. นางบังอร  ทิพย์อาสน์
2. นางสาวอรชุลี  สุวรรณผา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬ 1. เด็กหญิงชนมน  แร่เพชร
2. เด็กหญิงพรรนิภา  อุ่นทองดี
3. เด็กชายพุทธรักษา  คัชภูทัศน์
 
1. นางสาวทองปาน  กุลาสา
2. นางสาวประครอง  วังคาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. นางสาวจิราภรณ์  พันมูล
2. นางสาวนภัสรา  แสนมนตรี
3. เด็กชายวรมัน  ไชยสีหา
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
2. นางเจริญศรี  บรรพต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูผายาง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แพงสาย
3. เด็กชายโชควิวัฒน์  ภูมั่นนา
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ไตรยสุทธิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ภูมะ
3. เด็กชายเดชาธร  ภูประวิง
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กชายจตุพล  พิมพ์กาล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำโคกกลาง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชอินทร์
 
1. นางสาวพัชราภา  อิ่มแผ้ว
2. นางสาวศิริญญา  พันสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กหญิงพัชรา  ขุนพิจิตร
2. เด็กหญิงลลิตา  สอาดจันดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เหล่าเทพ
 
1. นางสาวจินตนา  ไชยเพชร
2. นางศิริญญา  ภูครองนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ภูนารี
2. เด็กชายสหรัฐ  ภูประวิง
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายมนัส  แง่ชัยภูมิ
2. เด็กชายอิทธิพล  คามวัลย์
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กชายดุลปกรณ์  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายอโณทัย  ภูสีนาค
 
1. นายวีระศักดิ์  โกฏิรักษ์
2. นางสายสวาท  วงเวียน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโองวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  สุราทิพย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  กองวงษา
 
1. นายจันทร์  คำทุม
2. นายวัฒนา  มาตรา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคน 1. เด็กชายธีระพงษ์  สายแสน
2. เด็กชายธีระภัทร  ไพรศาล
 
1. นายทองใหม่  รักวิชา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กชายวิโรจน์  โพธิ์ไพร
2. เด็กชายอนุชา  นนท์กระโทก
 
1. นายณรงค์ชน  ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์   ภูสง่า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนนท์  เชี่ยวพรรษา
2. เด็กชายทศพล  ภูขอดสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์  ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์   ภูสง่า
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพา
2. เด็กหญิงปิยะภา  วังคะพันธ์
3. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อัศวภูมิ
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  พรมรัตน์
 
1. นายจันทร์  ศิริโสดา
2. นางทองพันธ์   นาสมบัติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปทันทิญา  นาถมทอง
2. เด็กหญิงวัชรี  กงแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา   อินทปัตถา
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ภูกัน
5. เด็กหญิงแพรทอง  สอดโคกสูง
 
1. นางบุญร่วม  ลินลา
2. นางสาวละมุล  แก้วผล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  วันชัย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ภูพันเว่อ
3. นางสาวมาลิษา  คำศิลา
4. เด็กหญิงศศินิภา  ไชยศักดิ์
5. เด็กชายอาทิตย์  นาสมภักดิ์
 
1. นางพันนา  ธงหาร
2. นายสมภาร  บุดดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ภูผารส
2. เด็กชายณัฐนนท์  ภูโชคชัย
3. เด็กหญิงประภาพร  พิกุล
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ภูหลวง
5. เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก
 
1. นางบัวเงิน  ภูงามแสง
2. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูแล
2. เด็กหญิงพิยาดา  ภูวงค์ผา
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  ภูรี
4. เด็กหญิงอรพิน  ภูนาสูง
5. เด็กหญิงเมษา  ลำดวนในเมือง
 
1. นางนารี  ถิ่นพาบแค
2. นายเสถียร  แสงบุญมี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยศรีหา
2. นางสาวฐนิดา  กรงาม
3. นางสาวนิภาวรรณ  แก้ววังวร
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ไชยศรีหา
5. นางสาวอรชร  จันทร์คง
 
1. นางพัชรา  แจ้งนภา
2. นายสุนทร  แจ้งนภา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ประนันโต
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  พรมมี
3. เด็กชายพิสิทธิ์  ละวิเวศ
4. เด็กชายวุฒินันท์  พันโยศรี
5. เด็กชายศิริวัฒน์  องอาจ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีหาตา
2. นายสุรศักดิ์  เสนาชุม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภูครองหิน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทน์ไพสณฑ์
4. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศรีปัญญา
5. เด็กหญิงอารียา  ปลากระโทก
 
1. นายรุ่งบุรี  ผิวผัน
2. นายอิสระ  ภูฉลอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ราชคำ
2. เด็กชายจิรายุ  ภูพวก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมภา
4. เด็กหญิงญาดา  ปัจจัยโก
5. เด็กชายฐิติกร  นาเมืองรักษ์
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทอง
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วตา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธศรี
9. เด็กชายนัฐพล  ศรีนาแก
10. เด็กชายปฏิพล  ชิณจักร์
11. เด็กหญิงปรียาภัทร  หลานวงศ์
12. เด็กหญิงพรหมจาริณี  สุราฤทธิ์
13. เด็กหญิงพิมพิกา  วงษ์พล
14. เด็กหญิงภัทราพร  ตรีศาสตร์
15. เด็กหญิงรัตนาวลี  พันธุภา
16. เด็กชายวรวิทย์  พั่วพันธ์
17. เด็กหญิงศศิธร  วาปีเน
18. เด็กชายสุเมธ  ตุ้มพระ
19. เด็กชายอรรถพงษ์  สุรวิก
20. เด็กชายเมธิชัย  สุภาพัฒน์
 
1. นายธวัชชัย  สายเสมา
2. นายนัฐวุฒิ  เถาคำแก้ว
3. นายปรีชา  สิมมาอ่อน
4. นายวระวุฒิ  ลีทับขวา
5. นายวิรุตย์  จันทะศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  ภูมิฐิ
 
1. นางสาวธนัญญา  เหล่านายอ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พัสดุ
 
1. นายอำนาจ  ธารบุญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กหญิงมะปรางค์  พรมจารย์
 
1. นายชัยยง  ฆารโสภณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัณทิรา  บุญที
2. เด็กชายเอกพล  แสงฟ้า
 
1. นางคมคาย  ภูครองหิน
2. นางสาวสุวรรณา  ศิริสำรองวัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจีรกาญจน์  ตุ่มแขบทอง
2. เด็กชายธนธัส  ภูบุญคง
 
1. นางนุชศรา  ถิตย์ประเสริฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กชายประติวัตน์  โฆษา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วไพวัน
 
1. นางเยาวภา  กัลยาวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ชารี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูปาง
3. เด็กหญิงชลดา  นรสิงห์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ภูบุญอิ่ม
5. นางสาวณหทัย  อัศวภูมิ
6. เด็กหญิงนิตยา  เมืองแพน
7. นางสาวศศิกานต์  ประทุมรัตน์
8. เด็กหญิงศิริประภา  พิมพ์โสดา
9. นางสาวสิตานัน  กรรณพักตร์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  พรสมบัติ
 
1. นางธัญญา  คำแสน
2. นายประยงค์  ชารี
3. นางเยาวภา  กัลยาวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สาพาลา
2. เด็กหญิงจีรภา  ธรคำหาร
3. เด็กหญิงพีรดา  เสนาธง
4. เด็กหญิงภัณทิลา  ภูเบ้าทอง
5. เด็กหญิงภัทรียา  มอญชัย
6. เด็กหญิงรัตนา  พรสมบัติ
7. เด็กหญิงศิริยากร  ดีรักษา
8. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  คนสูง
9. เด็กหญิงหมวย  เวฬุวนาทร
10. เด็กหญิงอริสรา  นันแก้ว
 
1. นายทรง  แสนวัง
2. นางปราณี  นาชัยเวียง
3. นางวนิดา  เกษทองมา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เฉิดกระโทก
2. เด็กหญิงกิติยา  อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงจริยาพร  กงฟู
4. เด็กหญิงธนัฐพร  ช่วยหาญ
5. เด็กหญิงนิตยา  เฉิดกระโทก
6. เด็กหญิงปวัณรัตน์  วงชารี
7. เด็กหญิงปานิสรา  แก้วกู่
8. เด็กหญิงปียาภรณ์  ทานอุทิศ
9. เด็กหญิงผาณิต  ไถวสินธุ์
10. เด็กหญิงรุจิดา  สารศิริ
11. เด็กหญิงวรดา  ยศธะแสง
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปุยป้อง
13. เด็กหญิงสุพัสสร  คำภูเวียง
14. เด็กหญิงอรณิช  อิ่มระรื่น
15. เด็กหญิงเกศนภา  ธรรมสงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูนิคม
2. นายประสิทธิ์  วิชาชัย
3. นางสุพรม  วิชาชัย
4. นางเสาวนีย์  ภูครองพลาย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกัญติมา  ภูคงนิล
2. เด็กชายจักรพงษ์  ปะจะเน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญไพร
4. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชัยมูล
5. เด็กหญิงวณิชชา  ภูมิ่งศรี
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญอ้อย
7. เด็กหญิงวิไลพร  วงษ์สิทธิ์
8. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ซ้าย
9. เด็กหญิงสิฬาภรณ์  ธรรมกิจ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูยางดี
11. เด็กชายอรรถพล  สีเพ็งโคตร
12. เด็กหญิงอัฐติยากร  โม้ชา
13. เด็กชายอุดมพงษ์  สอนคำหาร
14. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นทรพันธ์
15. เด็กหญิงเบญจพร  ธนะโคตร
 
1. นางนาตยา  พรหมจันทร์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มาตรา
3. นางลำไย  ดีรักษา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปรารถนา  ภูสีดวง
2. เด็กหญิงภัคจีรา  แก้วกันยา
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ภูทางนา
 
1. นายพนมพร  พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูชื่นแสง
2. เด็กหญิงศลิษา  ภูยาแพทย์
3. เด็กหญิงสุภัสตรา  ภูสีน้ำ
 
1. นางกนิษฐา  สาลี
2. นางรำพึง  สิริวาลย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูชำนิ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ภูน้ำเย็น
 
1. นายพนมพร  พรพนม
2. นายวินัย  ชิลคีรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. นางสาววรรณศิริ  อำมะลา
2. นางสาวอรกัญญา  โคตมูล
 
1. นายพนานต์  อัมรานนท์
2. นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ไชยศักดิ์
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  สายโยธา
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  จตุชัย
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1. เด็กชายจิรายุ  พลตื้อ
 
1. นางสุภัทร์  บุตรชา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เดชะวงค์
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นายเสกสรร  มูลสาร
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนุชยา  นาไชโย
 
1. นางปาลิดา  อุ่นทุลัย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. นางสาวจามรี  นาคศิริ
 
1. นายอิสระ  พลเยี่ยม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงนาริน  เลพล
2. เด็กหญิงภัครมัย  ฉายพล
 
1. นางกาญจนา  ภูอวด
2. นางรัชนี  แสนวอ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงจ่อยน้อย  สุขา
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  มุลตรีบุตร
 
1. นางกาญจนา  ภูอวด
2. นางรัชนี  แสนวอ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กชายวีระวัฒน์  เหล่าพักสาร
2. เด็กชายสันดุษิต  พละเดช
 
1. นางวนิดา  เกษทองมา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูถี่ถ้วน
 
1. นายสมใจ  คัสกรณ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูงามนิล
2. เด็กหญิงสุภนิดา  วงค์แสนสุข
3. เด็กชายอนุทัศน์  ราชาพัฒน์
 
1. นายสมหมาย  อุ่นทะยา
2. นางอรพิน  อุ่นทะยา
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 1. เด็กชายธนภัทร  จำปาบุรี
2. เด็กชายธนากร  บัวใหญ่
3. เด็กชายสมชาย  ฆารสว่าง
 
1. นายสมหมาย  อุ่นทะยา
2. นางอรพิน  อุ่นทะยา
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์  นาสมภักดิ์
2. เด็กชายสหรัฐ  วัฒนรัตน์
3. เด็กชายสุรชัย  นาสินพร้อม
 
1. นางชณัชชา  จันทร์สำราญ
2. นายชูชาติ  มุระดา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูสมมา
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กชายปพนสวรรค์  เงินพรมลาด
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
 
1. นางสาวบรรจง  ฉายศรีวรรณ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงศรัณยา  สังฆพันธ์
 
1. นางสายพิณ  สุนทรเทวิน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภูขะมุด
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เสงี่ยมวงษ์
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายคงเดช  พรมจันดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูงามดาว
3. เด็กหญิงธนัชพร  ภูสีลา
4. เด็กชายธราดล  ภูอ่างทอง
5. เด็กหญิงธิญาดา  ภูอ่างทอง
6. เด็กหญิงธีรนาฏ  ภูผาซ้าย
7. เด็กหญิงนวพร  อิ่มขำ
8. เด็กหญิงปิยะพร  สมานโสร์
9. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
10. เด็กหญิงยุภารัตน์  ภูผาสุข
11. เด็กหญิงระวิพร  ภูขมา
12. เด็กหญิงรัตทิกาล  ภูช่างทอง
13. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ภูสีลา
14. เด็กชายสราวุธ  พิกุล
15. เด็กหญิงสุภาพร  ภูจักร์หิน
16. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูอาจดั้น
17. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
18. เด็กหญิงอรอุมา  ภูขันซ้าย
19. เด็กหญิงอัญดา  ภูขันซ้าย
20. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  คำลิน
21. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  พันภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารีรัตน์  โลหะพรม
2. นางสาวบรรจง  ฉายศรีวรรณ
3. นายประเทือง  เลื่อมใส
4. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
5. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
6. นายโกศล  ภูผาสุข
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. นางสาวกุลวดี  ผ่านจังหาญ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  กองจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุม
4. เด็กหญิงชลธิชา  สำนักดี
5. นางสาวชลธิรศน์  บัวทองสิงห์
6. เด็กหญิงชัชชา  จันดาเบ้า
7. นางสาวณัชชา  จันทเขต
8. นายณัฐพล  จันทะคัด
9. นายณัฐวุธ  โว้วงษ์
10. นางสาวดอกอ้อ  ชาวสวน
11. เด็กชายธนงค์  เทศไทยสงค์
12. เด็กชายธีรเดช  สำนักดี
13. เด็กหญิงนฤมล  วันทองสุข
14. เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรเสนา
15. เด็กหญิงปิติกานต์  ศิริบุญ
16. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสงโยธา
17. นางสาวปิยวรรณ  มูลวันดี
18. เด็กหญิงพนิตพร  ฤทธิ์มหา
19. เด็กหญิงพรกนก  ศรีประโชติ
20. เด็กหญิงพรนภัส  หวานพร้อม
21. นายพีรยา  ศรีอุทา
22. นางสาวยุวดี  สวงศิริ
23. เด็กหญิงรัติยาภรณ์  คำกุนะ
24. นางสาววิภาวี  คำฤาชัย
25. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกทอง
26. นางสาวศลิษา  ชานันโท
27. เด็กชายศุภร  มาดวิเศษ
28. นางสาวสรัญกร  ชาญศรี
29. เด็กหญิงสุดาภรณ์  สำนักดี
30. เด็กหญิงสุพัตรา  ชมพุธ
31. เด็กหญิงสุภัสร  พ่วงทรัพย์
32. เด็กหญิงสุภาพร  อุดมพันธ์
33. เด็กชายสุระศักดิ์  ศาลาแดง
34. นางสาวสุวนันท์  กุลสุวรรณ์
35. นางสาวสโรชา  ชาญศรี
36. นางสาวอรจิรา  เดชาปก
37. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์หอม
38. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์คัย
39. เด็กหญิงอ้อยใจ  ภูพันธะ
40. เด็กหญิงแอนนา  วิชาชัย
 
1. นางจริยา  คมสันต์
2. นางชรินทร์ทิพย์  สิมมา
3. ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ
4. นางสาวสมพร  โยธาฤทธิ์
5. นางสาวอารยา  ปัจจัยโก
6. นายอุทัย  พันธุ์ตุล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. เด็กชายสุทัศน์  เหล่าเสนา
 
1. นางสาวภทรภรณ์  พลขันธ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. นายศรราม  ภูชมชื่น
 
1. นายภูริต  ภูศรีโสม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพุทธา
 
1. นางผุสดี  วิชาเรือง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  อินธิราช
 
1. นางสาวภัทรวดี  ทองทับ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  หมกทอง
 
1. นางนิลัดดา  อาวรณ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอาริยา  นาไชย
 
1. นางพวงทอง  กุลธวัชศิริ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายบรรพต  ภิรมย์กิจ
 
1. นางพัชรรินทร์  จำนงค์บุญ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  จันทร์เกตุ
 
1. นางรัตนาพร  ศรีมุงคุณ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศา  ประโสตัง
 
1. นางนิลบล  วังคะฮาต
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณทิตศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  ดีบุตรศรี
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  พรมทอง
 
1. นายสราวุฒิ  ประเสริฐสังข์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  ภูแสนศรี
 
1. นายทินกร  ดีพลงาม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำขามวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  นามจันทร์
 
1. นางวิภารัตน์  ภูสง่า
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. นายธวัชชัย  นาชัยพลอย
 
1. นางรัตนาพร  ศรีมุงคุณ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  กุลชนะรงค์
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัชชา  เสือสกุล
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เอื้อพูลผล
2. เด็กหญิงขติยาภรณ์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีเฉลียว
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทึก
5. เด็กหญิงชญาดา  ภูสีน้ำ
6. เด็กชายณัฐกร  โรเบอร์รี่
7. เด็กชายณัฐพล  นาทองบ่อ
8. เด็กหญิงดงกมล  สุวรรณดี
9. เด็กชายตรีภพ  ภูเเท่งเท้า
10. เด็กชายธนนชัย  ขัดถามา
11. เด็กชายธนวัฒน์  เติมภักดี
12. เด็กชายธีรภัทร  จูวงษ์
13. เด็กชายนภดล  ภูครองทอง
14. เด็กหญิงนิสาชล  เสริฐเลิศ
15. เด็กหญิงปณิธี  กาบดี
16. เด็กชายปองพล  กุลมอญ
17. เด็กหญิงผกากรอง  ภูนาเย็น
18. เด็กชายพรพิมล  ภูจาด
19. เด็กหญิงพรศิริ  โมฆรัตน์
20. เด็กหญิงพิระยาวรรณ  มูลเอก
21. เด็กชายพีรพงษ์  ภูพาสุข
22. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันทธจำนงค์
23. เด็กหญิงวราภรณ์  เนื่องปอแก้ว
24. เด็กชายวัชระ  พรมโสภา
25. เด็กชายวิรีฤทธิ์  สีหอมชัย
26. เด็กหญิงวิลัยพร  ภูนาเย็น
27. เด็กชายศิวะพงษ์  กินาบุญ
28. เด็กหญิงสุชานันท์  คำศรี
29. เด็กชายสุรพงษ์  ไต่ตาม
30. เด็กชายอดิศักดิื  ภูถาดงา
31. เด็กชายอนุชา  ทั้งศิริ
32. เด็กชายอนุชิด  ยสสมบัติ
33. เด็กหญิงอรพรรณ  ถิตย์รัสมี
34. เด็กหญิงอังครา  จันทร์ดวงดี
35. เด็กหญิงอารียา  ภูผาลินิล
36. เด็กชายอิทธิพร  ศรีชนะ
37. เด็กชายอิทธิพร  ศรีชนะ
38. เด็กหญิงเกวริน  โคตรพัฒน์
39. เด็กชายเจนรรงค์  ทับสี
40. เด็กชายเสกสรร  ภุยาฟ้า
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นางยุวรี  เสริฐเลิศ
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูผาจง
2. นางสาวกรรณิการ์  ภูลายยาว
3. เด็กชายกฤษฎา  ภูจอมจิตร
4. เด็กชายกฤษณะ  แสนชัย
5. เด็กชายกองทัพ  เกื้อกูล
6. นางสาวกาญจนา  ภูครองตา
7. นายจักรพันธ์  ภูสีน้ำ
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พระมาตย์
9. เด็กหญิงจุรินทิพย์  บุญเลี้ยง
10. เด็กหญิงฉัตรกมล  ภูชมชื่น
11. นายชิดณรงค์  ภูพานเพ็ชร
12. เด็กหญิงชุติมา  ภูจอมจิตร
13. เด็กหญิงดวงฤดี  ภูครองตา
14. นางสาวทิพย์รัตน์  สินทร
15. นางสาวธัญดา  ภูศรีโสม
16. นายธีรศักดิ์  ภูศรีโสม
17. เด็กชายนราธร  ลีล้าน
18. นางสาวน้ำฝน  เวินสุวรรณ
19. นางสาวบุศรินทร์  ภูพานเพชร
20. เด็กหญิงปทุมวดี  ชัยมงคล
21. นางสาวปิยวรรณ  นิตไธสง
22. นายพิษณุกร  สตากล้า
23. เด็กหญิงพิ้ง  แซ่พู่
24. เด็กหญิงมัณฑนา  เติมภักดี
25. เด็กหญิงศศิชา  ภูแม่น้ำ
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นนนาภา
27. นางสาวศิริลักษณ์  ภูศรีโสม
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  บรรณกิจ
29. นางสาวสุกัญญา  อินจริง
30. เด็กหญิงสุนิตา  ภูพานเพ็ชร
31. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีไชยแสง
32. เด็กหญิงสุพัฒตรา  พันชมภู
33. เด็กหญิงอชิรญา  ภูผิวฟ้า
34. เด็กหญิงอรกนก  ภูพานเพชร
35. เด็กหญิงอารัญญา  แพงไทย
36. เด็กชายเกียรติพงศ์  ฤทธิโคหา
37. เด็กชายเฉลิมพร  วิเศษแสง
38. นายเดชาวัศน์  ภูพานเพชร
39. เด็กหญิงเมษา  ภูศรีโสม
40. นางสาวโสพิศ  สำโรงลุน
 
1. นางกนิษฐา  สาลี
2. นายชัยวุฒิ  สาลี
3. นางสาวณธษา  อุปพิลา
4. นางประจูล  ภูกองไชย
5. นายพิพัฒน์  ปานจันทร์
6. นางรำพึง  สิริวาลย์
7. นางสุจิตรา  ประจงกูล
8. นางสาวสุวรรณี  ภูลายขาว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจักรกริช  ภูนาเชียง
2. เด็กหญิงจันจิรา  แสนจันทร์
3. เด็กหญิงจุฬารักษ์  แกลล่า
4. เด็กชายปิตินันท์  แสนจันทร์
5. เด็กหญิงผกาพร  สายศรี
6. เด็กชายมงคลชัย  พรมมา
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ภูเงินอ่อน
8. เด็กชายสรศักดิ์  การปรีชา
 
1. นายมงคล  นันทะประเสริฐ
2. นางแสงทอง  เทพบาท
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กชายชลวิทย์  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงดวงใจ  จันทร์โฮง
3. เด็กชายธีรภัทร  บุราณเดช
4. เด็กชายมนัสพงษ์  ไกรหาญ
5. เด็กชายวราวุธ  วันยาว
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นันทรัตน์
7. เด็กหญิงอนุศรา  กู่ชัยภูมิ
8. เด็กหญิงอรัญญา  เหมือดขุนทด
 
1. นางพรวิรุฬห์  วงศ์สุพรหม
2. นางวารุณี  ศรีพิมพ์สอ
3. นางเปรมยุดา  เจริญศิริ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูหงษ์ชัย
2. เด็กหญิงดรุณี  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงดรุณี  ภูจำเนียร
4. เด็กหญิงธนัชพร  ภูสีลา
5. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูผาสุข
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูอาจดั้น
8. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
2. นายสมพงษ์  รัตนสีหา
3. นายโกศล   ภูผาสุข
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูหงษ์ชัย
2. เด็กหญิงดรุณี  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงดรุณี  ภูจำเนียร
4. เด็กหญิงธนัชพร  ภูสีลา
5. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูผาสุข
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูอาจดั้น
8. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาวบรรจง  ฉายศรีวรรณ
2. นางพีรพรรณ  นพกาล
3. นางลำดวน  ภูลิ้นลาย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุมังเกษตร
2. เด็กหญิงจินดาพร  พวงพิลา
3. เด็กหญิงจิรภรณ์  ภูสมหมาย
4. เด็กหญิงชลธิดา  อุทัยเจริญ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  งามฉลวย
6. เด็กหญิงพิศมัย  งามฉลวย
7. เด็กหญิงมณีจันทร์  บรรณาการ
8. เด็กหญิงยลฤดี  แสถาวร
9. เด็กหญิงสุมิตรา  แสงสุข
10. เด็กหญิงอนงค์  ชาวหมู่
11. เด็กหญิงอาทิตยาพร  พันธุ์วัตร
 
1. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
2. นางพิสมัย  ชุมศรี
3. นายมงคล  ภูแล่นคู่
4. นางเย็นจิตร์  ภูงามงิน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ภูครองหิน
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ภูครองทุ่ง
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลศรี
4. เด็กหญิงสุนิตา  ไชยศรีหา
5. เด็กหญิงอรอนงค์  เลิศฤาชัย
6. เด็กชายอาทิตย์  จำปาจันทร์
7. เด็กหญิงเมษยาพร  อ่อนภูธร
8. เด็กหญิงเยาวภา  ประไพชาติ
9. เด็กหญิงแพ็ท  สิทธิจันทร์
 
1. นายชาญชัย  บรรพชาติ
2. นายธงชัย  กุตัน
3. นางปนัดดา  ระดาดาษ
4. นางวิภารัตน์  นารคร
5. นางสุรีวัลย์  บรรพชาติ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ภูพานทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  พันมูล
3. นางสาวนภัสรา  แสนมนตรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูครองทุ่ง
5. เด็กหญิงวนิดา  ภูครองนา
6. เด็กชายวรมัน  ไชยศรีหา
7. เด็กชายวรวุฒิ  พงษ์คำผาย
8. เด็กหญิงสุมิตรา  ยืนสุข
9. เด็กหญิงอรญา  ภูยาทิพย์
 
1. นายชวนชัย  หนูภักดี
2. นางสาวธีราภรณ์  สุดชาดี
3. นางนวลจันทร์  หนูภักดี
4. นางปนัดดา  ระดาดาษ
5. นางอรทัย  นนทฤทธิ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายคมชาญ  พัสดร
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ผลชู
3. เด็กชายอนิรุต  จอมทะรักษ์
 
1. นางสิทธิณี  เหล่าลุมพุก
2. นางไสว  ชาติแพงตา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กชายกรประเสริฐ  เจริญพงษ์
2. เด็กชายพศวัต  หัสพิมพ์
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  นิ่มอนงค์
 
1. นายทองยุ่น  เหล่าเคน
2. นางวิมล  เหล่าเคน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพวิเศษ
2. เด็กหญิงปริญญา  พิมษร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูจิตรทอง
 
1. นายนคร  โนนทิง
2. นางนภาวรรณ  โนนทิง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายมงคล  กุลาสืบ
2. เด็กชายศิวกร  แก่นสาร
3. เด็กชายสุพริต  สนิทพจน์
 
1. นายมงคล  บุญรอด
2. นางสิทธิณี  เหล่าลุมพุก
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิติญา  จีนแสง
2. เด็กหญิงกุสุมา  ขัณธพงษ์วารี
3. เด็กหญิงปรางค์วลัย  เพ็งพรม
4. เด็กหญิงปวีณา  ทบครัง
5. เด็กหญิงศิริเนตร  บุญธรรม
6. เด็กหญิงสุกัญญา  อุชี
 
1. นายพนมพร  พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีมันตะ
3. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมกุล
2. นายทรงพล  ศรีราตรี
3. เด็กหญิงนิยวดี  เชาวะดี
4. เด็กหญิงพิจิตรา  หมื่นพล
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  อันทะปัญญา
6. นางสาวศิริลักษณ์  หมื่นพล
 
1. นายบันเทิง  ภูถมดี
2. นางพรอรรณ  ภูถมดี
3. นางสุทธิวรรณ  ภูแช่มโชติ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงธนวินี  ทลคร
3. เด็กหญิงอภัสรา  บุญคำนึง
 
1. นางนิลุบล  ภูเต้าทอง
2. นางมัณฑนา  ภูขันสูง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงบุศญา  ภูแผ่นนา
2. เด็กหญิงพิรดา  ภูแผ่นนา
3. เด็กหญิงศศิธร  จรทะผา
 
1. นางคำผ่าน  เหล่ายนต์
2. นายสุวรรณ  เหล่ายนต์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ภูแดนแผน
2. เด็กหญิงพนารัตน์   ขอดประนาม
3. เด็กหญิงลลิตา  ภูเพชรซีก
 
1. นายธนูสิทธิ์  สิงห์สนั่น
2. นายสุวัฒน์  ภูพาที
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงฑิตยา  ภูทำนอง
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  เอี่ยมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  โพธิสาร
 
1. นางกนกวรรณ  ปัญญาประชุม
2. นางประนอม  บัวทอง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. นางสาวดารณี  ภูแสนงาม
2. นายทินนิกร  ภูแดนแผน
3. นางสาวมณีรัตน์  นิลวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  ภูภักดิ์
2. นายสิทธิเดช  เกษี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ทิพย์อาสน์
2. เด็กหญิงมาลิกา  ดอนกายะ
 
1. นางสาวจามจุรี  ไชยเรือง
2. นางจิตกร  สมนึก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกรณิศ  ขุมทอง
2. เด็กหญิงรัตนามณี  โยคะโส
3. เด็กหญิงวิภาดา  เสาธน
 
1. นางพิกุล  ภูมาศ
2. นางพิศมัย  ฐานวงศ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงธนพร  ผันอากาศ
3. เด็กหญิงศศิภา  ปัญญา
 
1. นางพวงทอง  ศรีอาจ
2. นางราตรี  ภู่สวัสดิ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 1. เด็กหญิงนิตยา  ทะคำวงศ์
2. เด็กชายบุญยืน  จำปามูล
3. เด็กหญิงราตรี  ราชชมภู
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ภูยาทิพย์
2. นางสมส่า  ศรีมี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายชานนท์  อ่อนบัวขาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ภูวาดเขียน
3. เด็กหญิงนุธิดา  ภูผาเงิน
 
1. นางรัศมี  ภูดินทราย
2. นางสุภาพร  ภูการุณย์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. นางสาวนิตติยา  วันชัย
2. นางสาวสุภาพร  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวสุรนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางนิตยา  ทองเสน
2. นางเอื้อมพร  สุวรรณชาติ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ภูกาบเพชร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสมบัติ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางณัฐกาญจน์  ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร  ประสมศรี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไกรสินธุ์
2. นางสาวหงษ์ทอง  สุปะมะจินดา
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ภูผาแนบ
 
1. นางประดับ  ญาติโสม
2. นางยุภาพร  เรียนเจริญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กชายธนาทร  ภุชมชื่น
2. เด็กชายพลพนธ์  ภูแล่นกี่
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นายเฉลิมพล  ภูแล่นกี่
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. นายธนา  ภูดั้นสูง
2. นายฤทธิพร  ภูนาเชียง
 
1. นายทวิช  ภูมิช่วง
2. นายสิทธิเดช  เกษี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงคณิตถา  ขัติยะวงค์
2. เด็กหญิงศศิประภา   ภูงามทอง
 
1. นายสมพูน  สีหาโภชน์
2. นางเพชรพันธุ์  สีหาโภชน์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1. เด็กหญิงปวีณา  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงสาธิดา  พันธุระ
 
1. จ.ส.อ.นพพร  นวลจันทร์
2. นางสาวนัชชา  อัญชัยศรี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  นามสงค์
2. เด็กชายวีระชล  พิณพงษ์
3. เด็กหญิงเจนอักษร  ภูชื่นชม
 
1. นางปนิตา  ภูงามทอง
2. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. นางสาวลลิตา  ภูลายดอก
2. นางสาวสุภาพร  ภูชมชื่น
 
1. นางปนิตา  ภูงามทอง
2. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นายอภิสิทธิ์  นาคะ
2. นายอาทิตย์  สารภักดิ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  ไชยทองยศ
2. นางอุไร  ไชยทองยศ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. นายปัญญา  ภูลายขาว
2. นายวุฒิพงษ์  ภูครองจิตร
 
1. นางกนิษฐา  สาลี
2. นางสาวณธษา  อุปพิลา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  แสนโคตร
2. เด็กหญิงศศินิภา  สิงห์สุธรรม
 
1. นางรัตติยา  เพ็ชรพราว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรยศ  เรืองราม
2. เด็กชายพงศกร  กั๊วอาจนา
 
1. นางทัศนีย์  สารพันธ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายนวินทร  กำเนิดมณี
2. เด็กหญิงวิยะดา  ภูฉายา
 
1. นายสมพูน  สีหาโภชน์
2. นางเพชรพันธุ์  สีหาโภชน์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายคุณานนท์  นามชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภารักษ์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ภูผาเงิน
 
1. นายวิศิษฐ์  ภูงามเงิน
2. นายอโศก  กิ่งพลอยเดิม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงแพรววนิต  ศิริปี
 
1. นางจีราวรรณ  สายแวว
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
 
1. นางสาวชลิดา  นิตยาชิต
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายจตุพร  พันธุ
 
1. นางสาวพัสวรรณ  มาตย์แท่น
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ภูศรีโสม
 
1. นางสาวน้ำหวาน  อิศาบุตร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1. เด็กชายนพกร  วงศ์นิคม
 
1. นางสาวปิยกมล  ลิตุ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ภูพาน
 
1. นางถาวร  จักรมานนท์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1. เด็กชายศักรินทร์  ภูผาดศรี
 
1. MissLeah  Welgas
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าเจริญ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  พุทธมา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงพนิดา  สุขเจริญ
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยจำรัส
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษบา  ใจเที่ยง
 
1. นางยุพิน  เอกพันธ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายการุณ  เกษหนอ
2. เด็กชายปิติกร  กินโนนกอก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยชนะ
4. เด็กชายหัสพล  ภูพานทอง
5. เด็กชายไพโรจน์  วงศ์บุญธรรม
 
1. Mr.Robert  Pinnell
2. นายเชิดชัย  ทองคำ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ภูนาแก้ว
 
1. นางพรสุข  ภูปา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนาดล  วงษ์ไชยแย้ม
2. เด็กชายเนติธร  นันทะราช
 
1. นางสาวปิยะนุช  หมั่นบ่อแก
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงนภากานต์  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงสินใจ  ภูอาจสูง
 
1. นายอานุภาพ  พงษ์นดิส
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 1. เด็กชายชลเทพ  แก้วจันที
2. เด็กชายธีระพงศ์  ชื่นชู
3. เด็กชายธีระเดช  นามระเพชร
4. เด็กชายนราธิป  ฉายลม
5. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูดินทราย
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายมาโนช  ภูคงกิ่ง
2. นางวาสนา  ไชยชำ
3. นายอเนก  ภูจอมรัตน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1. เด็กหญิงวณิดา  นามโส
2. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  ภูชนิด
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภูต้องหลง
4. เด็กหญิงอนัญทิญา  ภูล้นแก้ว
5. เด็กหญิงอรยา  สิมมา
6. เด็กหญิงอารยา  พุทธวงศ์
 
1. นางบังอร  เทพบาท
2. นายสุริยา  ภูโอบ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายชัยณรงค์  สำราญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูเดช
3. เด็กชายธนาสิทธิ์  บรมโคตร
4. เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  หินศิลา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมมา
6. เด็กชายอาทิตย์  สูงปานเขา
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เนื่องไชยยศ
8. เด็กชายเมธาวิน  วันสันเทียะ
 
1. นายชัยชนะ  บุญโชติ
2. นายทินกร  พลศรี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. นางสาวจันจิราพร  ภูธาตุเพชร
2. นางสาวจารุวรรณ  ภูครองแถว
3. เด็กชายณัฐกร  ศรีสม
4. นางสาวนภัสสร  จรทะผา
5. นางสาวปิยธาดา  ศรีปัญญา
6. นางสาวผกาวรรณ  ทับสีแก้ว
7. นางสาวยาสมิน  มาพบ
8. นายสาธิต  เหล่าไชย
9. นางสาวอารยา  ก่อชารี
10. นายไพศาล  แกมะ
 
1. นายรุ่งบุรี  ผิวผัน
2. นายเด่นพงศ์  บุตรสมบัติ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูถมนิล
2. เด็กหญิงธีระภัทร  โสภาอินทร์
3. เด็กหญิงนุศรา  สีสุทัศน์
4. เด็กหญิงพันพัสสา  พิมพ์พันธ์
5. เด็กชายพีระพล  กะมิมูล
6. เด็กชายรัชตะ  วรรณไชย
7. เด็กหญิงลลิล  ชินรัตน์
8. เด็กชายอนุชา  ภูนากลม
9. เด็กชายเดชฤทธิ์ฐา  ทาตะวงศ์
10. เด็กชายเสกสรรค์  สิงหมาตร
 
1. นางประไพย  โกศล
2. นางสุพรรณิการ์  นาชัยฤทธิ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ภูงามเงิน
2. นางสาวพันทิมาพร  ป้อมแสนศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูผาสุข
4. เด็กหญิงอรไพลิน  ภูขมร
5. เด็กชายเกียรติณรงค์  ดลสมบูรณ์
 
1. นายชาติชาย  แน่นอุดร
2. นางนภาพร  ภูผาสุข
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทรัพย์บัณฑิต  คชเสน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แฝงสาเคน
3. เด็กหญิงวนิดา  เกตุสุพล
 
1. นางมาลินี  สุกใส
2. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กองชา
2. เด็กชายวรานนท์  ศรีมงคล
3. เด็กชายอลงกรณ์  วิริยารมณ์บำรุง
 
1. นายทองยุ่น  เหล่าเคน
2. นางวิมล  เหล่าเคน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงวิทยา 1. เด็กชายทนัญชัย  ประดับศรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  อินเจริญ
3. เด็กหญิงอริศรา  ภูเต้าทอง
 
1. นางศิวาพร  บุญพิคำ
2. นายสธนกรณ์  บุญพิคำ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายสมพร  ภูพันหงษ์
3. เด็กหญิงแสงรวี  โคตรดา
 
1. นางวงศ์เดือน  โสภาพล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อันลูกท้าว
2. นางสาวใบเฟิร์น  อิ่มตะคุ
 
1. นางสกุณา  นารินทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตรีเทพ
2. เด็กหญิงนิชากร  ขันธิสมบัติ
 
1. นางพรศิล  ฉายบุญครอง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  พามูล
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ปัทธุลี
 
1. นายภาคิน  ภูจอมนิล
2. นางสุภาพร  ศรีเนตร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงถิรดา  สุขศรี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สายแสน
 
1. นางนริศรา  ภูนิคม
2. นางอาณัตญา  ทองสุพรรณ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญบุปผา
2. เด็กชายเสกสรร  ภูด่านงัว
 
1. นางนิลบล  วังคะฮาต
2. นายเวคิน  วังคะฮาต
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณทิตศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  มาตรชัย
2. เด็กชายเอกพันธ์  มาพล
 
1. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหล่ามาลา
 
1. นางชายิกา  กิ่งพลอยเดิม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนไพร
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  คำศิลา
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  ปลอดกลาง
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายธนัญชัย  เสฐแก้ว
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายสุทธินันท์  รัสสุรีย์
 
1. นายเชิดชัย  ทองคำ
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายทักษิณ  ชาวเวียง
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายสรายุทธ  ภูประกาย
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายณัฐพงษ์  บัวทิน
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายธันวา  ขันทะ
 
1. นายวิชัย  พาเรือง
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายจิรพัส  ภูแช่มโชติ
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงกฤตยา  คำกาด
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีแก้วเที่ยง
3. เด็กชายจิรพัส  ภูแช่มโชติ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมกุล
5. นายจีรศักดิ์  พิชัยช่วง
6. นายณัฐพงษ์  บัวทิน
7. เด็กชายณัฐพล  ดาก่ำ
8. เด็กหญิงดลฤดี  ภูพันนา
9. นายทรงพล  ศรีราตรี
10. นายทักษิณ  ชาวเวียง
11. นายธนพงษ์  กิตติแก่นกุล
12. นายธนัญชัย  เสฐแก้ว
13. เด็กหญิงธัญญากร  ภูแช่มโชติ
14. เด็กหญิงนริศรา  ราชอาษา
15. เด็กหญิงนิยวดี  เชาวะดี
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสีดิน
17. เด็กหญิงพวงพลอย  ชาญศรี
18. เด็กหญิงพิจิตรา  หมื่นพล
19. นายภานุวัฒน์  อันทปัญญา
20. เด็กหญิงมินตรา  บุตรตะ
21. เด็กหญิงวรรณธิภา  ภูกองไชย
22. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
23. เด็กหญิงศศิธร  ภูแช่มโชติ
24. นางสาวศิริลักษณ์  หมื่นพล
25. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยวงษ์
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  ไชยเรือง
27. เด็กชายสุทธินันท์  รัสสุรีย์
28. เด็กหญิงสุภัทฌา  วะริยาท
29. เด็กหญิงอนุชศรา  ดวงลาดนา
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูโททิพย์
 
1. นายบันเทิง  ภูถมดี
2. นายปัญญา  เสนภูงา
3. นางพรรณอร  ภูถมดี
4. นายพิศักดิ์  ทะวิลัย
5. นายสันติ  นิตยาชิต
6. นางสุวนีย์  ชินเนหันหา
7. นายเชิดชัย  ทองคำ
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงกฤตยา  คำกาด
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีแก้วเที่ยง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมกุล
4. เด็กชายณัฐพล  ดาก่ำ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีผุ
6. เด็กหญิงดลฤดี  ภูพันนา
7. เด็กชายตะวัน  สีหาทัพ
8. เด็กชายทศพล  ภูพานทอง
9. เด็กหญิงธัญญากร  ภูแช่มโชติ
10. เด็กหญิงนริศรา  ราชอาษา
11. เด็กหญิงนิยวดี  เชาวะดี
12. เด็กชายบูรพา  คำแหงพล
13. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสีดิน
14. เด็กหญิงพวงพลอย  ชาญศรี
15. เด็กชายพันธ์กร  ภูยาทิพย์
16. เด็กหญิงพิจิตรา  หมื่นพล
17. เด็กชายภานุพงษ์  ครูช่วย
18. เด็กหญิงมินตรา  บุตรตะ
19. เด็กหญิงลัดดาพร  หมั่นมี
20. เด็กหญิงวรรณธิภา  ภูกองไชย
21. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
22. เด็กหญิงศศิธร  ภูแช่มโชติ
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยวงษ์
24. เด็กหญิงศุภวรรณ  ไชยเรือง
25. เด็กชายสมประสงค์  ช่างกลึง
26. เด็กชายสุทธินันท์  รัสสุรีย์
27. เด็กหญิงสุภัทฌา  วะริยาท
28. เด็กหญิงอนุชศรา  ดวงลาดนา
29. เด็กชายอุกฤษ  ประโจทานัง
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูโททิพย์
 
1. นางจิรนาถ  แก้วทองหลาง
2. นายปัญญา  เสนภูงา
3. นางสุทธิวรรณ  ภูแช่มโชติ
4. นายสุเทพ  ภูสอดเงิน
5. นางอรวรรณ  พันธ์ไชย
6. นายเชิดชัย  ทองคำ
7. นางเทียมรุ้ง  ภูสอดเงิน
 
184 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เพื่อนนัด
 
1. นางสุจินดา  หมวดนา
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กชายกันตินันท์  คำหาญพล
2. เด็กชายธีรพงษ์  อาจฤทธิ์
3. เด็กชายภัทรพล  เจตุทิพย์
 
1. นางประนอม  ภูจง
2. นางสุพิชญา  ทองคำ
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสนมนตรี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยศรีหา
3. เด็กหญิงพีรดา  ภูริมนาค
 
1. นางชมมี  ภูครองนา
2. นางน้อมจิต  ภูถมทอง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วโพธิ์ศรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  สีลาโคตร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องเดช  ยุภานิช
 
1. นายปวโรตม์  สีนานวล
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางฉัฐพร  แก้วธานี
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายชัชพิมุข  เพ็งหลอย
 
1. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  มูลเอก
 
1. นางดวงใจ  พัฒเพ็ง
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ภูนาจาร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไมยโศก
3. เด็กหญิงวิชุอร  เวียงนนท์
 
1. นายเข็มชาติ  โต้นองแปน
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายผดุง  หงษ์ศรีทอง
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไชยศาสตร์
 
1. นางนิลบล  วังคะฮาต
2. นายเวคิน  วังคะฮาต
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กชายฉันทวุฒิ  ก้อนวิมล
2. เด็กชายอภิรักษ์  ยานะรมย์
 
1. นายธีรพงษ์  พัฒเพ็ง
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายศรชัย  วงษ์ดี
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ทัพบุตร
 
1. นางมาลินี  สุกใส
2. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  อาจสอน
2. เด็กหญิงนวลละออ  ศรีนวนเคน
 
1. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
2. นางเอื้อมพร  สุวรรณชาติ
 
197 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายกฤษติน  อิ่มขำ
2. เด็กชายจักรพงษ์  ปรีผาด
3. เด็กชายชินวัตร  ภูช่างทอง
4. เด็กชายธนพันธ์  ภูตะวัน
5. เด็กชายธีรชัย  สมานโส
6. เด็กชายวิรพล  สอนสี
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูพาดสี
 
1. นางนุศรา  โคตะวินนท์
2. นางบัวเงิน  ภูงามแสง
3. นางรัศมี  ภูงามแสง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายกิติกร  เรืองจันทร์
 
1. นายธนวัฒน์  ภูยอดผา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  แวมประชา
 
1. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  กลางจันทา
 
1. นายธนวัฒน์  ภูยอดผา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  ภูคำสอน
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายกฤษติณ  อิ่มขำ
2. เด็กชายชิณวัตร  ภูช่างทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูงามดาว
4. เด็กชายธนพันธ์  ภูตะวัน
5. เด็กชายธีรชัย  สมานโสร์
6. เด็กชายวิรพล  สอนสี
 
1. นางนุศรา  โคตะวินนท์
2. นางพีระพรรณ  นพกาล
3. นางรัศมี  ภูงามแสง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงธีมากรณ์  ภูล้ำผา
 
1. นางนุศรา  โคตะวินนท์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายกฤษติณ  อิ่มขำ
2. เด็กชายจักรพงษ์  ปรีผาด
3. เด็กชายชิณวัตร  ภูช่างทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูงามดาว
5. เด็กชายธีรชัย  สมานโสร์
6. เด็กชายวิรพล  สอนสี
7. เด็กชายอมรเทพ  ภูมีนา
 
1. นางนุศรา  โคตะวินนท์
2. นางลำดวน  ภูลิ้นลาย
3. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีน้อยขาว
2. เด็กชายกฤษฎา  พิลาโท
3. เด็กชายธนากร  ปราณีสอน
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
2. นายมนูญ  มลิจันทร์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์แก้ว
2. เด็กชายทวีชัย  อินทร์พะยอม
3. เด็กชายภาสกร  ภูนบทอง
 
1. นางกัลยา  เลิศล้ำ
2. นางแต้ม  พิมพิวาล
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติวิริทธิพล  บุญผล
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เวียนประโคน
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ผูกพัน
 
1. นางนิศากร  เฉลิมแสน
2. นางไสย  ชาติแพงตา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายทักษิณ  แพงกิ่ง
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ไตรวรรณ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  คำธานี
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
2. นายมนูญ  มลิจันทร์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1. เด็กชายวิศวะ  หลวงสนาม
2. เด็กชายสหภาพ   กิ่งเมืองเก่า
3. เด็กชายสาสินธิ์  สุราวงศ์
 
1. นางพูนยศ   ภูมาตย์
2. นางเพ็ญศรี  วรรณจักร
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  เทพธานี
2. เด็กชายสมชาย  ภูหญ้า
 
1. นางปราณี  มูลเทพ
2. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์พล  พิมโสดา
2. เด็กชายสิทธิพล  นิทิพย์
 
1. นางปราณี  มูลเทพ
2. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายสมเกียรติ  เวียนประโคน
2. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยชาติ
3. เด็กชายอภิศักดิ์  นาสินพร้อม
 
1. นางนิรันดร  คำม่วงไทย
2. นางนิศากร  เฉลิมแสน
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกรกต  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงพฤกษา  ภูคงแสง
3. เด็กชายรังสิมันต์  สายมาลี
 
1. นางกัลยา  เลิศล้ำ
2. นางแต้ม  พิมพิวาล