งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน พฤศจิกายน 2556.
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปอแดงวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มยางตลาด 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ภูผันผิน
2. เด็กหญิงรุจิรา    เกกาคำ
3. เด็กหญิงจิรดา    คำธิ
1. นางขนิษฐา    จิตศรัทธา
2. นางอุทัยรัตน์    ภูดอกไม้
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มท่าคันโท 1. เด็กหญิงวราพร    ศรีเมืองคุณ
2. เด็กชายสุภาพ    เอกตาแสง
3. เด็กชายนราวิชญ์    มีแสนสัตย์
1. นางประไพศรี    ภูเนตร
3 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มฆ้องชัย 1. เด็กหญิงธวิพร    ภูตลดี
2. เด็กหญิงช่อผกา    ไชยคุณ
3. เด็กหญิงวรางคณา    ภูจำปา
1. นางสาวอัญญดา    พรมไตร
4 โรงเรียนหนองแสงวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มห้วยเม็ก 2 1. เด็กชายจตุพล    มาตรวิเศษ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีพงษ์
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ดีรักษา
1. นางชูศรี    รินทรึก
5 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มหนองกุงศรี 1 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ภูจอมจิตร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    บุญสมบัติ
3. เด็กหญิงจิราพรรณ    ภูกาบเพชร
1. นางณัฐกาญจน์    ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร    ประสมศรี
6 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มยางตลาด 2 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    คุณวิเศษ
2. เด็กหญิงเมธาวี    โคตะมูล
3. เด็กหญิงวรัญญา    ภูพรรณา
1. นางจิรารักษ์    สิงขาพา
2. นางดวงใจ    เกษมราษฎร์
7 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี กาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มหนองกุงศรี 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงวรัญญา    สังฆวิบุตร
1. นางวรารัตน์    เชื้อตาวงศ์
2. นางวิไล    สิงขรเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................