ประชาสัมพันธ์การอบรม
การอบรมระดับเขตจะแจ้งให้ทราบภายยหลัง
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:20 น.