ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 4
5 ดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
6 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
4 ดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
5 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนอำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 4
5 อนุบาลธษพลศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 5
6 อนุบาลพรประดิษฐ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 4
5 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สว่างกิจวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
5 โคกก่องราษฎร์นุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
5 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแสงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หน่อคำประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแสงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 คำถาวรเจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชัยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -