สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 9 3 1 13 15 1 0 2 16
2 หนองกุงศรีวิทยาคม 8 8 4 20 24 4 1 1 29
3 พินิจราษฎร์บำรุง 8 6 1 15 17 5 1 4 23
4 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 6 7 0 13 15 3 1 1 19
5 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 6 3 3 12 14 2 0 0 16
6 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 5 5 15 16 2 1 1 19
7 โคกเครือวิทยา 5 2 1 8 9 1 0 0 10
8 นาดีหลุมข้าววิทยา 5 2 1 8 8 0 0 0 8
9 ท่าคันโทวิทยายน 4 6 5 15 19 6 1 3 26
10 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 4 6 4 14 15 9 5 5 29
11 ยางคำวิทยา 4 2 2 8 8 1 1 3 10
12 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 4 2 1 7 9 1 0 1 10
13 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 4 1 1 6 6 4 2 2 12
14 โคกคำวิทยา 4 1 0 5 6 5 0 1 11
15 สายปัญญาสมาคม 4 0 1 5 8 0 1 0 9
16 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 วังยางวิทยาคาร 3 5 2 10 18 3 0 2 21
18 บ้านแกวิทยาคม 3 5 1 9 15 3 1 2 19
19 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 3 4 2 9 7 4 2 0 13
20 คำไฮวิทยา 3 3 2 8 5 4 0 3 9
21 ดงบังวิทยา 3 3 1 7 10 3 1 1 14
22 หนองแวงประชาสรรพ์ 3 2 3 8 14 1 1 1 16
23 ฮ่องฮีวิทยา 3 2 3 8 10 4 1 1 15
24 ปอแดงวิทยา 3 1 3 7 12 2 0 1 14
25 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 3 1 0 4 7 2 0 1 9
26 หัวนาคำจรูญศิลป์ 3 0 0 3 3 1 0 1 4
27 หมองมันปลาวิทยา 2 4 0 6 7 1 1 1 9
28 อนุบาลชุลีพร 2 3 6 11 13 6 2 1 21
29 อนุบาลธษพลศึกษา 2 2 2 6 9 3 0 3 12
30 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 2 2 2 6 5 2 0 0 7
31 อนุบาลพรประดิษฐ์ 2 2 0 4 7 3 1 4 11
32 บ้านหนองแวงฮี 2 1 4 7 6 0 1 0 7
33 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 2 1 3 6 6 4 0 2 10
34 หนองกุงราษฎร์วิทยา 2 1 2 5 4 2 0 1 6
35 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 2 1 1 4 4 0 0 0 4
36 หนองอิเฒ่าวิทยา 2 1 0 3 3 1 0 0 4
37 ไทรทองวิทยาคาร 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 ธนาศิริวัฒนศึกษา 2 0 3 5 8 1 1 0 10
39 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 0 2 4 6 2 1 2 9
40 จินดาสินธวานนท์ 2 0 2 4 4 1 1 0 6
41 รวมบัณทิตศึกษา 2 0 1 3 12 3 0 2 15
42 ห้วยเตยวิทยา 2 0 1 3 4 1 1 0 6
43 ดอนขีวิทยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
44 บ้านหนองเสือ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
45 โคกเจริญวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
46 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
47 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1 5 3 9 9 4 1 0 14
49 อนุบาลพรวิรุฬ 1 4 1 6 5 2 3 0 10
50 นาค้อวิทยาคม 1 3 8 12 10 6 1 7 17
51 หนองบัววิทยาเสริม 1 2 2 5 8 0 0 0 8
52 บ้านทรายทองวิทยาคม 1 2 1 4 5 3 2 2 10
53 คำขามวิทยา 1 2 1 4 5 0 0 0 5
54 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1 2 1 4 4 4 1 1 9
55 บ้านโนนอำนวย 1 2 1 4 4 3 0 0 7
56 บ้านหนองชุมแสง 1 2 1 4 3 4 1 1 8
57 โนนสูงวิทยา 1 2 1 4 3 0 1 2 4
58 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
59 คำใหญ่วิทยา 1 2 0 3 2 2 0 0 4
60 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 1 3 5 8 0 1 0 9
61 หนองสวงวิทยาคม 1 1 2 4 10 1 4 2 15
62 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1 1 2 4 3 3 0 0 6
63 โนนเตาไหหนองแก 1 1 0 2 3 2 0 0 5
64 ผดุงราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
65 หนองโนวิทยาคม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
66 ชุมชนดอนม่วงงาม 1 0 2 3 2 1 2 0 5
67 ยางอู้มวิทยาคาร 1 0 1 2 5 3 1 0 9
68 บ้านหนองแซง 1 0 1 2 2 1 1 2 4
69 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 1 2 2 1 1 0 4
70 นาบงวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
71 ห้วยยางดงวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 0 0 1 2 0 1 1 3
73 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 คำโองวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 บ้านคำแคน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
76 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านดงน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 ขอนแก่นวิทยาเสริม 0 4 0 4 3 0 2 0 5
79 สว่างกิจวิทยา 0 2 2 4 4 2 0 0 6
80 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 0 2 1 3 4 3 0 0 7
81 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
82 สำราญ-ประภาศรี 0 2 0 2 4 0 0 0 4
83 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 0 2 0 2 3 1 0 0 4
84 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 2 0 2 2 1 2 1 5
85 ดอนยานางศึกษา 0 1 2 3 4 2 3 0 9
86 บ้านชัยศรี 0 1 1 2 3 4 0 0 7
87 โคกศรีวิทยายน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
88 หนองเม็กวิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
89 หนองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 1 1 2 0 2 0 0 2
91 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
92 ท่อนสังข์วิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
93 ท่าแห่วิทยาคม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
94 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
95 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 หน่อคำประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 หัวงัววิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
102 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
103 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 3 3 5 6 1 0 12
104 โคกประสิทธิ์วิทยา 0 0 3 3 3 4 2 4 9
105 เชียงสาศิลปสถาน 0 0 2 2 3 1 0 1 4
106 ไชยวารวิทยาคม 0 0 2 2 2 0 0 1 2
107 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 0 2 2 0 3 0 4 3
108 กุดฆ้องชัยวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
109 อนุบาลลำปาว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
110 หนองแสงวิทยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
111 หนองแข้วิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
112 นาแกราษฎร์อำนวย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 โนนชัยประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
115 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 0 1 1 1 2 1 1 4
116 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
117 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 หัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
119 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 ยางเนียมพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 นามูลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 1 1 0 2 0 1 2
125 บัวสะอาดส่งเสริม 0 0 1 1 0 1 1 0 2
126 ธนพรวิทยา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
127 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
128 อนุบาลอุดมพร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 วัดบ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
130 หนองแวงม่วง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
131 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
134 คำถาวรเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 หนองโนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 เชียงงามวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านหาดทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 นากุงวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 พรมลีศรีส่วาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 บุญทัศพลประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 หนองบัวชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 เนินลาดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 169 151 506 626 225 75 96 926