สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองกุงศรีวิทยาคม 16 9 5 30 33 5 1 1 39
2 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 9 3 1 13 15 1 0 2 16
3 นาดีหลุมข้าววิทยา 9 2 1 12 13 0 0 0 13
4 พินิจราษฎร์บำรุง 8 6 1 15 17 5 1 4 23
5 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 7 7 6 20 21 2 1 1 24
6 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 6 7 0 13 15 3 1 1 19
7 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 6 3 3 12 14 2 0 0 16
8 วังยางวิทยาคาร 5 5 3 13 21 3 0 2 24
9 โคกเครือวิทยา 5 2 1 8 9 1 0 0 10
10 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 5 1 0 6 9 2 0 1 11
11 สายปัญญาสมาคม 5 0 2 7 9 1 1 0 11
12 ท่าคันโทวิทยายน 4 6 5 15 19 6 1 3 26
13 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 4 6 4 14 15 9 5 5 29
14 ยางคำวิทยา 4 2 2 8 8 1 1 3 10
15 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 4 2 1 7 9 1 0 1 10
16 โคกคำวิทยา 4 2 0 6 7 5 0 1 12
17 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 4 1 1 6 6 4 2 2 12
18 จินดาสินธวานนท์ 4 0 2 6 6 2 1 0 9
19 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
20 บ้านแกวิทยาคม 3 5 1 9 15 3 1 2 19
21 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 3 4 2 9 7 4 2 0 13
22 คำไฮวิทยา 3 3 2 8 5 4 0 3 9
23 ดงบังวิทยา 3 3 1 7 10 3 1 1 14
24 หนองแวงประชาสรรพ์ 3 2 3 8 14 1 1 1 16
25 ฮ่องฮีวิทยา 3 2 3 8 10 4 1 1 15
26 ปอแดงวิทยา 3 1 4 8 12 3 0 1 15
27 หัวนาคำจรูญศิลป์ 3 0 0 3 3 1 0 1 4
28 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 2 4 2 8 6 3 0 0 9
29 หมองมันปลาวิทยา 2 4 0 6 7 1 1 1 9
30 อนุบาลชุลีพร 2 3 6 11 13 6 2 1 21
31 อนุบาลธษพลศึกษา 2 2 2 6 9 3 0 3 12
32 อนุบาลพรประดิษฐ์ 2 2 0 4 7 3 1 4 11
33 บ้านหนองแวงฮี 2 1 4 7 6 0 1 0 7
34 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 2 1 3 6 6 4 0 2 10
35 หนองกุงราษฎร์วิทยา 2 1 2 5 4 2 0 1 6
36 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 2 1 1 4 4 0 0 0 4
37 หนองอิเฒ่าวิทยา 2 1 0 3 3 1 0 0 4
38 ไทรทองวิทยาคาร 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 ธนาศิริวัฒนศึกษา 2 0 3 5 8 1 1 0 10
40 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 0 2 4 6 2 1 2 9
41 บัวสะอาดส่งเสริม 2 0 2 4 3 1 1 0 5
42 รวมบัณทิตศึกษา 2 0 1 3 12 3 0 2 15
43 ห้วยเตยวิทยา 2 0 1 3 4 1 1 0 6
44 ดอนขีวิทยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
45 บ้านหนองเสือ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
46 โคกเจริญวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
47 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
48 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1 5 3 9 9 4 1 0 14
50 อนุบาลพรวิรุฬ 1 4 1 6 5 2 3 0 10
51 นาค้อวิทยาคม 1 3 8 12 10 6 1 7 17
52 หนองบัววิทยาเสริม 1 2 2 5 8 0 0 0 8
53 บ้านทรายทองวิทยาคม 1 2 1 4 5 3 2 2 10
54 คำขามวิทยา 1 2 1 4 5 0 0 0 5
55 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1 2 1 4 4 4 1 1 9
56 บ้านโนนอำนวย 1 2 1 4 4 3 0 0 7
57 บ้านหนองชุมแสง 1 2 1 4 3 4 1 1 8
58 โนนสูงวิทยา 1 2 1 4 3 0 1 2 4
59 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
60 คำใหญ่วิทยา 1 2 0 3 2 2 0 0 4
61 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 1 3 5 8 0 1 0 9
62 หนองสวงวิทยาคม 1 1 2 4 10 1 4 2 15
63 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1 1 2 4 3 3 0 0 6
64 หนองเม็กวิทยา 1 1 1 3 3 1 0 0 4
65 โนนเตาไหหนองแก 1 1 0 2 3 2 0 0 5
66 ผดุงราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
67 หนองโนวิทยาคม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
68 ชุมชนดอนม่วงงาม 1 0 2 3 2 1 2 0 5
69 ยางอู้มวิทยาคาร 1 0 1 2 5 3 1 0 9
70 โนนชัยประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 3 0 0 5
71 บ้านหนองแซง 1 0 1 2 2 1 1 2 4
72 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 1 2 2 1 1 0 4
73 นาบงวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
74 ห้วยยางดงวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 0 0 1 2 0 1 1 3
76 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
78 คำโองวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านคำแคน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านดงน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 ขอนแก่นวิทยาเสริม 0 4 0 4 3 0 2 0 5
84 สว่างกิจวิทยา 0 3 2 5 5 2 0 0 7
85 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 0 2 1 3 4 3 0 0 7
86 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 2 1 3 4 0 0 0 4
87 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
88 สำราญ-ประภาศรี 0 2 0 2 4 0 0 0 4
89 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 0 2 0 2 3 1 0 0 4
90 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 2 0 2 2 1 2 1 5
91 โคกประสิทธิ์วิทยา 0 1 3 4 3 5 2 4 10
92 ดอนยานางศึกษา 0 1 2 3 4 2 3 0 9
93 บ้านชัยศรี 0 1 2 3 3 4 1 0 8
94 หนองแสงวิทยา 0 1 2 3 3 2 2 0 7
95 โคกศรีวิทยายน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
96 หนองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
97 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 1 1 2 0 2 0 0 2
98 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
99 ท่อนสังข์วิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
100 คำถาวรเจริญวิทย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 ท่าแห่วิทยาคม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
102 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
103 หน่อคำประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 หัวงัววิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
110 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
111 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 3 3 5 6 1 0 12
112 เชียงสาศิลปสถาน 0 0 2 2 3 1 0 1 4
113 ไชยวารวิทยาคม 0 0 2 2 2 0 0 1 2
114 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 0 2 2 0 3 0 4 3
115 กุดฆ้องชัยวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
116 อนุบาลลำปาว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
117 หนองแข้วิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
118 นาแกราษฎร์อำนวย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 0 1 1 1 2 1 1 4
120 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
121 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 หัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 ยางเนียมพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 นามูลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 1 1 0 2 0 1 2
129 ธนพรวิทยา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
130 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 อนุบาลอุดมพร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
132 วัดบ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
133 หนองแวงม่วง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
134 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 หนองโนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 เชียงงามวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านหาดทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 นากุงวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 บุญทัศพลประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 หนองบัวชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 เนินลาดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 โคกก่องราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 181 159 553 667 231 77 96 975