สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองกุงศรีวิทยาคม 24 4 1 1 29
2 ท่าคันโทวิทยายน 19 6 1 3 26
3 วังยางวิทยาคาร 18 3 0 2 21
4 พินิจราษฎร์บำรุง 17 5 1 4 23
5 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 16 2 1 1 19
6 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 15 9 5 5 29
7 บ้านแกวิทยาคม 15 3 1 2 19
8 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 15 3 1 1 19
9 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 15 1 0 2 16
10 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 14 2 0 0 16
11 หนองแวงประชาสรรพ์ 14 1 1 1 16
12 อนุบาลชุลีพร 13 6 2 1 21
13 รวมบัณทิตศึกษา 12 3 0 2 15
14 ปอแดงวิทยา 12 2 0 1 14
15 นาค้อวิทยาคม 10 6 1 7 17
16 ฮ่องฮีวิทยา 10 4 1 1 15
17 ดงบังวิทยา 10 3 1 1 14
18 หนองสวงวิทยาคม 10 1 4 2 15
19 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 9 4 1 0 14
20 อนุบาลธษพลศึกษา 9 3 0 3 12
21 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 9 1 0 1 10
22 โคกเครือวิทยา 9 1 0 0 10
23 ยางคำวิทยา 8 1 1 3 10
24 ธนาศิริวัฒนศึกษา 8 1 1 0 10
25 สายปัญญาสมาคม 8 0 1 0 9
26 ชุมชนบ้านป่าแดง 8 0 1 0 9
27 นาดีหลุมข้าววิทยา 8 0 0 0 8
28 หนองบัววิทยาเสริม 8 0 0 0 8
29 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 7 4 2 0 13
30 อนุบาลพรประดิษฐ์ 7 3 1 4 11
31 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 7 2 0 1 9
32 หมองมันปลาวิทยา 7 1 1 1 9
33 โคกคำวิทยา 6 5 0 1 11
34 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 6 4 2 2 12
35 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 6 4 0 2 10
36 เพิ่มพูนวิทยาคม 6 2 1 2 9
37 บ้านหนองแวงฮี 6 0 1 0 7
38 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 5 6 1 0 12
39 คำไฮวิทยา 5 4 0 3 9
40 บ้านทรายทองวิทยาคม 5 3 2 2 10
41 ยางอู้มวิทยาคาร 5 3 1 0 9
42 อนุบาลพรวิรุฬ 5 2 3 0 10
43 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 2 0 0 7
44 โนนศิลาสว่างวิทย์ 5 1 0 0 6
45 คำขามวิทยา 5 0 0 0 5
46 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 4 4 1 1 9
47 บ้านโนนอำนวย 4 3 0 0 7
48 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 4 3 0 0 7
49 ธนพรวิทยา 4 3 0 0 7
50 ดอนยานางศึกษา 4 2 3 0 9
51 หนองกุงราษฎร์วิทยา 4 2 0 1 6
52 สว่างกิจวิทยา 4 2 0 0 6
53 จินดาสินธวานนท์ 4 1 1 0 6
54 ห้วยเตยวิทยา 4 1 1 0 6
55 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 0 4
56 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 0 0 0 4
57 สำราญ-ประภาศรี 4 0 0 0 4
58 โคกประสิทธิ์วิทยา 3 4 2 4 9
59 บ้านหนองชุมแสง 3 4 1 1 8
60 บ้านชัยศรี 3 4 0 0 7
61 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 3 3 0 0 6
62 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 3 2 0 0 5
63 โนนเตาไหหนองแก 3 2 0 0 5
64 หัวนาคำจรูญศิลป์ 3 1 0 1 4
65 นาบงวิทยา 3 1 0 1 4
66 เชียงสาศิลปสถาน 3 1 0 1 4
67 หนองอิเฒ่าวิทยา 3 1 0 0 4
68 ดอนขีวิทยา 3 1 0 0 4
69 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 3 1 0 0 4
70 โคกศรีวิทยายน 3 1 0 0 4
71 กุดฆ้องชัยวิทยา 3 1 0 0 4
72 ขอนแก่นวิทยาเสริม 3 0 2 0 5
73 โนนสูงวิทยา 3 0 1 2 4
74 ไทรทองวิทยาคาร 3 0 0 0 3
75 บ้านหนองเสือ 3 0 0 0 3
76 โคกเจริญวิทยา 3 0 0 0 3
77 ห้วยยางดงวิทยา 3 0 0 0 3
78 อนุบาลลำปาว 3 0 0 0 3
79 บ้านหนองแสง 2 2 1 0 5
80 หนองแสงวิทยา 2 2 1 0 5
81 คำใหญ่วิทยา 2 2 0 0 4
82 ท่อนสังข์วิทยา 2 2 0 0 4
83 หนองแข้วิทยา 2 2 0 0 4
84 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 2 1 2 1 5
85 ชุมชนดอนม่วงงาม 2 1 2 0 5
86 บ้านหนองแซง 2 1 1 2 4
87 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 1 1 0 4
88 ภูฮังวิทยาคาร 2 1 1 0 4
89 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 2 1 1 0 4
90 อนุบาลอุดมพร 2 1 1 0 4
91 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 1 0 0 3
92 หนองโนวิทยาคม 2 1 0 0 3
93 หนองเม็กวิทยา 2 1 0 0 3
94 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 2 0 1 1 3
95 ไชยวารวิทยาคม 2 0 0 1 2
96 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 0 2
97 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 0 0 0 2
98 หนองใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
99 นาแกราษฎร์อำนวย 2 0 0 0 2
100 บ้านเว่อวิทยานุกูล 2 0 0 0 2
101 โนนชัยประชาสรรค์ 1 3 0 0 4
102 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 1 2 1 1 4
103 วัดบ้านดอนกลาง 1 2 1 0 4
104 หนองแวงม่วง 1 2 0 1 3
105 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 1 1 1 2 3
106 ท่าแห่วิทยาคม 1 1 1 0 3
107 ดงบังอำนวยวิทย์ 1 1 0 0 2
108 หัวหินราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
109 นาตาลวิทยาคม 1 1 0 0 2
110 อุ่มเม่าวิทยา 1 0 1 0 2
111 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 1 0 1 0 2
112 คำโองวิทยา 1 0 0 1 1
113 บ้านคำแคน 1 0 0 1 1
114 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 1
115 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
116 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
117 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองขาม 1 0 0 0 1
119 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
120 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
121 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
122 หัวงัววิทยาคาร 1 0 0 0 1
123 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 1 0 0 0 1
124 ยางเนียมพัฒนา 1 0 0 0 1
125 ดงสวรรค์อุดมมิตร 1 0 0 0 1
126 นามูลสมบูรณ์วิทย์ 1 0 0 0 1
127 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 0 0 0 1
128 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
129 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 0 0 0 1
130 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 0 0 0 1
131 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 3 0 4 3
132 กุดจิกวิทยาคาร 0 2 0 1 2
133 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 2 0 0 2
134 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
135 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 2 0 0 2
136 หนองโนวิทยา 0 2 0 0 2
137 เชียงงามวิทยาคาร 0 2 0 0 2
138 บัวสะอาดส่งเสริม 0 1 1 0 2
139 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 1 1 0 2
140 บ้านหาดทรายมูล 0 1 0 1 1
141 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 1 0 0 1
142 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
143 นากุงวิทยาเสริม 0 1 0 0 1
144 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 1 0 0 1
145 บ้านขามวิทยาคม 0 0 1 1 1
146 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 0 1 0 1
147 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 1 0
148 พรมลีศรีส่วาง 0 0 0 1 0
149 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0
150 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0 0 0
151 บุญทัศพลประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
152 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 0
153 หนองบัวชุม 0 0 0 0 0
154 เนินลาดวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 626 225 75 96 1,022