หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน พฤศจิกายน 2556.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ Admin ระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
2 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายศุภสิน ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายฉลวย เกตุคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายสุเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายแสวง ศิริพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นายสมพร ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 นายรวีโรจน์ แฝงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นางวิจิตรา โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นางเกษร ทองแสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นางสมปอง นนทนำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นางจารุวัลย์ อินธิศร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 นายภุชพงศ์ โคตรบัญชา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นางมะลิจันทร์ บัณฑิต ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายกิตติชัย ไกรพินิจ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
16 นางคนึงพร ภูภักดิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
17 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯหนองกุงศรี 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
18 นายภวัฒน์ มูลสาร ประธานศูนย์เครือข่ายฯหนองกุงศรี 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
19 ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯห้วยเม็ก 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
20 นายเคน อาจดวงดี ประธานศูนย์เครือข่ายฯห้วยเม็ก 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
21 นายศรายุทธ เชื้ออัญ ประธานศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
22 นายวิระ รักษามิตร ประธานศูนย์เครือข่ายฯฆ้องชัย กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
23 นายวันชาติ บัวสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
24 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
25 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
26 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
27 นายชุ่มนคร วรชินา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำนวยการ  
28 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายเสนอ กัลยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
31 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
32 นายภวัฒน์ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน  
33 นายสุพล คำแหงพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
34 นายมีชัย พิมพิวาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินงาน  
35 นายวรยุทธ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินงาน  
36 นายเทอดเกียรติยศ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการดำเนินงาน  
37 นายพิจิตร ชินมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
38 นางวัชราภรณ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ กรรมการดำเนินงาน  
39 นางสาวสายชล คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดมพร กรรมการดำเนินงาน  
40 นายชุ่มนคร วรชินา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
41 นางณิชานันท์ ศิริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะดำเนินงาน  
42 นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะดำเนินงาน  
43 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะดำเนินงาน  
44 นายศุภสิน ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
45 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
46 นางจารุวัลย์ อินธิศร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
47 นางจารุวัลย์ อินธิศร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
48 นางวิจิตรา โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน กรรมการฝ่ายการเงิน  
49 นางรัตนา เนตรทัศน์ เจ้าพนักงานการเงินอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน  
50 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน  
51 นายสุพล คำแหงพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
52 นางรุจิรา พิมพิไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
53 นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน นักจัดการงานทั่้่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
54 นางรมณีย์ พงษ์สาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
55 นางณิชานันท์ ศิริพัฒน์ นักวิชาการชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
56 นางรำไพ วิชัยวงศ์ เจ้าพนัำกงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
57 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ ประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
58 นายชุมนคร วรชินา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
59 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
60 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
61 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
62 นางอนงค์ นาสาทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
63 นางชนากานต์ วิเศษภัย ครูโรงเรียนดอนยานางศึกษา กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
64 นางลักขณา คำมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิมูลวิทยา กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
65 นางวาสนา ไชยชำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
66 นายประพันธ์ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
67 นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
68 นางพวงอำไพ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
69 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ ลูกจ้าง(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำเอกสารคู่มือ กำหนดการแข่งขันและเกียรติบัตร  
70 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
71 นายบุญมี มูลเทพ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
72 นายสมัย พิมพิวา่ลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามััคคีราษฏร์บำรุง กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
73 นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
74 นายนรวิชญ์ ภูสงัด ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
75 นายอำนาจ ฉัตรแหลม พนักงานขับรถ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
76 นายสามเมือง พลอาจทัน พนักงานขับรถ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
77 นายสมพร ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
78 นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน นักจัดการงานทั่้่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
79 นางปวีกรณ์ ทองโม้ เจ้าพนัำกงานธุรการปฏิบัิตงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
80 นายฉลวย เกตุคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
81 นายแสวง ศิริพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
82 นายชุมนคร วรชินา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
83 นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
84 นายพิบูลย์ เลิศมงคล ครูโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
85 นายสมพูน สีหาโภชน์ ครูโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
86 นายประพันธ์ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
87 นางพวงอำไพ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
88 นายชุมพล ภูครองตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
89 นางลักขณา คำมณี ครูโรงเรียนพิมูลวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
90 นางวาสนา ไชยชำ ครูโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
91 นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร ครูโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
92 นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
93 นางนงค์นุช ขำคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
94 นางรำไพ วิชัยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
95 นางสาวอรทัย หาระทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
96 นางรมณีย์ พงษ์สาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
97 นายกฤษฎา ชาวประสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานผล  
98 นางณิชานันท์ ศิริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานผล  
99 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ ลูกจ้าง(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานผล  
100 นายสรนัย สุริสาร ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานผล  
101 นางสาวนิษฐานันท์ ภูมีศรี ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานผล  
102 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
103 นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
104 นายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
105 นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
106 นางวาสนาส่ง นาชัยฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
107 นายชัชวาลย์ สุริสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
108 นางพนิตสุภา โกศิลา ครูโรงเรียนคำใหญ่วิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
109 นางบังอร เทพบาท ครูโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
110 นางจูมทอง นาสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านแสนสุข กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
111 นายสมพร คำภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
112 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
113 นางนันทิรา เมตตา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
114 นางสาวอรทัย หาระทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
115 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นางเอื้อมพร สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นางสายใจ ภูสีเขียว ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
120 นางระเบียบ สุจิตตกุล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
121 นางมุกดา มีชัย ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
122 นางปราณี มูลเทพ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงิน ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นางมาลินี สุกใส ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นางสุรินธร กองเพชร ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายนรวิชญ์ ภูสงัด ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นางฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นางนิลบล วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายบุญมี มูลเทพ รก.รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
131 นางวาสนาส่ง นาชัยฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
132 นางสุมาลี หอมพิกุล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
133 นางสาวธนวัน เอกอุ ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
134 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
135 นายบุญมี มูลเทพ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
136 นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงิน ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
137 นางมาลินี สุกใส ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
138 นางสุรินธร กองเพชร ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
139 นางนิลบล วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
140 นางสาวพรนภา ยุทธไกร ครูโรงเรียนคำไฮวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
141 นางสาวยุภาวดี ขันธุลา ครูโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
142 นางสาวน้ำ้ทิพย์ื คชศร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
143 นางประภาพร จันทร์นคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
144 นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน นักจัดการงานทั่้่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
145 นางรำไพ วิชัยวงศ์ เ้จ้พนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นางสาวธนวัน เอกอุ ครูธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นางสาวอรทัย หาระทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงาน  
149 นายชุมนคร วรชินา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการประสานงานทั่วไป  
150 นายแสวง ศิริพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 1  
151 นางมะลิจันทร์ บัณทิต ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 1  
152 นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 1  
153 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 2  
154 นายกิตติชัย ไกรพินิจ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 2  
155 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 2  
156 นายฉลวย เกตุคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 3  
157 นางคนึงพร ภูภักดิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 3  
158 นายสมพร คำภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ยางตลาด 3  
159 นายวันชาติ บัวสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 1  
160 ว่าที่ ร.อ.เดชฤทธิ์ วรรณทอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 1  
161 นางสาวสุกัญญา ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 1  
162 นายศุภสิน ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 2  
163 นายเคน อาจดวงดี ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 2  
164 นางสุพร จันทร์ประทักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 2  
165 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ห้วยเม็ก 2  
166 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป หนองกุงศรี 1  
167 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป หนองกุงศรี 1  
168 นางอนงค์ นาสาทร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป หนองกุงศรี 1  
169 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป หนองกุงศรี 2  
170 นายศุภวัฒน์ มูลสาร ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป หนองกุงศรี 2  
171 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป หนองกุงศรี 2  
172 นางเกษร ทองแสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ท่าคันโท  
173 นายศรายุทธ เชื้ออัญ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ท่าคันโท  
174 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ท่าคันโท  
175 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ กรรมการประสานงานทั่วไป ฆ้องชัย  
176 นายวิระ รักษามิตร์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กรรมการประสานงานทั่วไป ฆ้องชัย  
177 นายพงษ์เมธี พรมเกษ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานทั่วไป ฆ้องชัย  
178 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
179 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
180 นางพวงอำไพ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
181 นายชุมพล ภูครองตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
182 นางสาวสุภาพร จันฤาไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
183 นางนุชนาถ แฝงศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
184 นางรำไพ วิชัยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
185 นายกฤษฎา ชาวประสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
186 นางรมณีย์ พงษ์สาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
187 นายประสงค์ สกุลซ้ง ครูโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
188 นางระเบียบ สุจิตตกุล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
189 นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง เจ้าหน้าที่คุรุสภา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
190 นายจรูญ วังเสนา ลูกจ้างโรงเรียนประชารัฐศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
191 นายสมบัติ ภูบุญเติม ลูกจ้างโรงเรียนโคกเจริญวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
192 นายฉลอง ภูพันหงส์ ลูกจ้างโรงเรียนห้วยยางดงวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
193 นายช่วง ภูแป้ง ลูกจ้างโรงเรียนหนองแข้วิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
194 นายสนิท จำปาชัย ลูกจ้างบ้านคำโอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
195 นายประมวล หงส์แก้ว ลูกจ้างโรงเรียนบ้านนางาม กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
196 นายชุ่มนคร วรชินา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
197 นางณิชานันท์ ศิริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
198 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ ลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
199 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม  
200 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม  
201 นางวาสนาส่ง นาชัยฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการประสานงานโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม  
202 นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม  
203 นางสาวรมณีย์ พงษ์สาลี เจ้าพนัำกงานธุรการปฏิบัิตงาน กรรมการและเลขานุการประสานงานโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม  
204 นายวันชาติ บัวสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์  
205 นางวัชราภรณ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระประดิษฐ์ รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์  
206 นางอาณัตญา ทองสุพรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ กรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์  
207 นางสาวพุุทธรัักษ์ กุตัน นักจัดการงานทั่้่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประสานงานโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์  
208 นายประยูร เทียมทะนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลอุดมพร  
209 นางสาวสายชน คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดมพร รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลอุดมพร  
210 นายยุทธยา ภูหงษ์ทอง ครูโรงเีรียนอนุบาลอุดมพร กรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลอุดมพร  
211 นายพงษ์เมธี พรมเกษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานโรงเรียนอนุบาลอุดมพร  
212 นางสาวจารุนันท์ สระทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการประสานงานโรงเรียนอนุบาลอุดมพร  
213 นายฉลวย เกตุคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนคำไฮวิทยา  
214 นายพิชญ์ เวียงสิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการประสานงานโรงเรียนคำไฮวิทยา  
215 นายพิจิตร ชินมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยา รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนคำไฮวิทยา  
216 นางอรพิน อุ่นทะยา ครูโรงเรียนคำไฮวิทยา กรรมการประสานงานโรงเรียนคำไฮวิทยา  
217 นางอนงค์ นาสาทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานโรงเรียนคำไฮวิทยา  
218 นายฉลวย เกตุคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์  
219 นายเทอดเกียรติยศ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์  
220 นางบังอร เทพบาท ครูโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการประสานงานโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์  
221 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์  
222 นางสว่างจิตร คงแสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการประสานงานโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์  
223 นายศุภสิน ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนชุมมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
224 นายมีชัย พิมพิวาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนชุมมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
225 นายคะนอง ศรีลาดเลา ครูโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงานโรงเรียนชุมมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
226 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประสานงานโรงเรียนชุมมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
227 นางสาวสุภาพร จันฤาไชย นักวิชาการชำนาญการ กรรมการประสานงานโรงเรียนชุมมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
228 นายแสวง ศิริพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง  
229 นายวรยุทธ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง  
230 นางประยงค์ ชนะบุญ ครูโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงานโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง  
231 นางสุพร จันทร์ประทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง  
232 นางสุภาวดี เทียนน้อย นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการประสานงานโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง  
233 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนโคกเครือวิทยา  
234 นายสุพล คำแหงพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยา รองประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนโคกเครือวิทยา  
235 นา่งธัญญา คำแสน ครูโรงเรียนโคกเครือวิทยา กรรมการประสานงานโรงเรียนโคกเครือวิทยา  
236 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานโรงเรียนโคกเครือวิทยา  
237 นางวาสนา ไชยชำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
238 นายวัลลภ ภูจอมจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ  
239 นายดาวเรือง สิงหราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ  
240 นางระวิวรรณ โขมพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ  
241 นางรัตนี คงน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ  
242 นางสุรีย์ นามเทพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ  
243 นางรุ้งเพชร หัตถามาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ  
244 นายมาโนช ภูคงกิ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ  
245 นางระเบียบ จันทร์ชมภู ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ  
246 นายยรรยงค์ ภูขลิบม่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ  
247 นางวรรณา โพธิ์หล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ  
248 นายภาคิน ภูจอมนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ  
249 นางนิลบล วังคะฮาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ  
250 นายสุวัฒน์ ภูพาที ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ  
251 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
252 นางยุพิน เมืองฮาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
253 นายอารยันต์ แสงนิกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
254 นายทักษิน เชื้อสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
255 นายจักรพันธ์ นาทองไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
256 นางพรทิวา พละเอ็น ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
257 นางกัลยา เลิศล้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
258 นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
259 นางปณิตา ภูงามทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
260 นางฮงศิริ หาวิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
261 นางปนัดดา ระดาดาษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
262 นายณรงค์ รัตนบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
263 นางศรีสมพร จันทะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]