หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 142 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 4 7 4
2 130 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 5 21 7
3 113 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 3 2
4 147 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 7 24 10
5 091 โรงเรียนคำขามวิทยา 5 6 5
6 185 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 4 8 4
7 162 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 13 17 14
8 088 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 4 3
9 197 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 4 5 4
10 107 โรงเรียนคำไฮวิทยา 13 23 17
11 180 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 11 6
12 084 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 11 23 16
13 156 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 8 7
14 166 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 13 23 16
15 110 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 5 12 7
16 105 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 4 4
17 054 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 7 14 10
18 025 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 15 53 26
19 201 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 15 14 7
20 192 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26 66 43
21 094 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 22 43 25
22 027 โรงเรียนดงบังวิทยา 24 91 45
23 150 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 2 9 3
24 160 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 17 37 20
25 134 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 1 5 1
26 108 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 2 2 2
27 065 โรงเรียนดอนขีวิทยา 4 10 6
28 051 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 10 10 9
29 140 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 7 9 7
30 184 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 4 8 5
31 133 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 43 101 56
32 146 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 2 4 2
33 137 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 2 4 2
34 141 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 3 8 3
35 040 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 1 3 2
36 164 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 25 44 36
37 073 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 1 1 1
38 117 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 13 76 32
39 155 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 3 24 4
40 086 โรงเรียนนาบงวิทยา 5 9 6
41 081 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 1 3 2
42 087 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 2 1
43 047 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 35 60 37
44 048 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 2 11 3
45 154 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 3 1
46 148 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 5 8 6
47 070 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 2 4 2
48 132 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 4 2
49 028 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 1 1
50 205 โรงเรียนบ้านชัยศรี 8 17 8
51 149 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 2 6 2
52 106 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 3 2
53 057 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 1 1
54 202 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 14 25 15
55 079 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
56 050 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 12 38 23
57 049 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 8 3
58 082 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 13 21 14
59 102 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 8 6
60 055 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
61 083 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
62 042 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
63 043 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 7 5
64 161 โรงเรียนบ้านหนองแซง 11 68 16
65 068 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 16 65 36
66 071 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 7 28 15
67 041 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 8 5
68 188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
69 206 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 2 4 1
70 131 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 1 1
71 056 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 4 12 4
72 109 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 5 8 6
73 067 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 22 50 32
74 135 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 5 1
75 061 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
76 187 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 3 13 3
77 159 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 10 32 13
78 033 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 0 0 0
79 112 โรงเรียนปอแดงวิทยา 20 55 31
80 098 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 3 5 4
81 176 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 2 3 2
82 034 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 29 66 48
83 089 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 4 21 10
84 066 โรงเรียนยางคำวิทยา 13 28 17
85 129 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 10 14 10
86 194 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา 2 1 1
87 115 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 4 3
88 023 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 27 58 43
89 111 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 0 0 0
90 038 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 5 15 8
91 037 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 5 13 8
92 189 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0
93 053 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 18 92 36
94 136 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 1
95 186 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 7 7 7
96 096 โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม 0 0 0
97 177 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 9 29 13
98 077 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 16 36 21
99 090 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 4 7 6
100 046 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 4 7 4
101 045 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 8 22 15
102 175 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 48 89 75
103 138 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 2 2 2
104 168 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 14 22 14
105 095 โรงเรียนหนองบัวชุม 1 1 1
106 163 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 9 43 13
107 062 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 0
108 085 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 17 40 26
109 191 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0
110 100 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 4 6 6
111 143 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 4 8 4
112 092 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 6 20 12
113 173 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 0 0
114 167 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 17 37 26
115 172 โรงเรียนหนองแวงม่วง 4 5 4
116 183 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 7 21 10
117 078 โรงเรียนหนองโนวิทยา 2 2 2
118 181 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 3 20 6
119 080 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 2 6 2
120 072 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 2 1
121 103 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 0 0 0
122 207 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 3 3 1
123 171 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 10 19 11
124 114 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 0 0 0
125 099 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 10 3
126 039 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 5 8 6
127 195 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 2 3 2
128 193 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 7 10 7
129 076 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 3 13 6
130 044 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 6 27 10
131 209 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 6 4 0
132 119 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 2 4 2
133 101 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 16 30 21
134 052 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 2 2 2
135 032 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 8 15 7
136 208 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 1 0 0
137 118 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 12 66 16
138 174 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 0 0 0
139 145 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 8 31 8
140 169 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 2 2
141 059 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 1 0 0
142 116 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0 0 0
143 024 โรงเรียนโคกคำวิทยา 14 20 16
144 069 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 14 31 26
145 139 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 16 28 15
146 104 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 4 23 9
147 030 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 10 47 19
148 190 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 3 7 5
149 152 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 5 6 5
150 151 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 7 18 9
151 165 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 5 8 6
152 064 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 6 15 9
153 144 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 2 9 3
154 203 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 6 16 7
155 031 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 5 11 7
156 058 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 3 1
157 060 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 4 4 4
158 179 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 3 17 3
159 182 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 2 4 4
160 093 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 3 36 4
161 075 โรงเรียนจรชนะศึกษา 0 0 0
162 074 โรงเรียนธนพรวิทยา 7 29 12
163 204 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 10 9 8
164 198 โรงเรียนบุญทัศพลประสิทธิ์ 1 0 0
165 200 โรงเรียนรวมบัณทิตศึกษา 17 22 16
166 157 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 21 6
167 199 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 24 48 19
168 097 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 15 34 15
169 178 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 16 26 19
170 153 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬ 11 16 13
171 063 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 3 12 5
172 170 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 4 21 5
173 158 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 15 34 18
รวม 1212 2998 1630
4628

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]