หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายโกวิท มัชฌิมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ปากแก้วโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการ
3. นางดวงใจ เทพนะทีโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายใจ ภูสีเขียวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนาวดี ภูมาศโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายชอบ โพธิ์หล้าผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑัศดาพร ศรีศิริโรงเรียนบ้านชลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางวิมล เหล่าเคนโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางรุ้งรวี ขันดีโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
5. นางปนัฎดา บุญเสนาะโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสุพล คำแหงพลผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิทธิพร เพียงแก้วโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ทองเจริญโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางรัชนี ศรีโสภาโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สุขเจริญโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายทักษิน เชื้อสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเพิ่ม หินคำโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นายไสว มาตราโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ นาชัยสิทธิ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสุภัทร์ บุตรชาโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใสผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภาพร ฤทธิโครตโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นางถาวร ขาวสระใครโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางรจนา เชื้อสูงโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางพรไพฑูรย์ จุระยาโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ฉวีรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางอุษา แก้งกู่โรงเรียนห้วยยางดงวิทยากรรมการ
3. นางโสภิต แสนคำโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ ทำแนบโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉลองรัตน์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวีระชัย มูลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์รองประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ ภูกองชนะโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นางเพียงนุช มูลสารโรงเรียนพรมลีศรีสว่างกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ โยธะไชยสารโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ มูลปลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ภูสง่าโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ฆารโสภณโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นางสุคนธ์ กัลยาวงศ์โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นางเปรมยุดา เจริญศิริโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง อัครราษฏร์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญล้อม พรหมมาหล้าโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ เนื่องไชยยศโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ ศุกรภาคโรงเรียนหนองคูวังเดือนห้ากรรมการ
5. นางพรทิวา พละเอ็นโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เนตรมุขผู้อำนวยการโรงเรียนภูฮังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวี มาสังข์โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
3. นายโกศล ศิริสำราญโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
4. นางพันนา ธงหารโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา ฉัตรจรัสกุลโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ภูภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเม็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภารมณ์ ภูมาศรีโรงเรียนขมิ้นพัมนาวิทย์กรรมการ
3. นางยุภาวดี ขันธุลาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจันทรา สอนอาจโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
5. นางเปรี่ยม อินทร์เหล่าใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นางศรมณี กุโรรัตน์โรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นางบังอร ทิพย์อาสน์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายมานิต พิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
5. นางจบ แพงขวาโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนิกร นามโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวทองโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นางสดชื่น ศรีบุญเรืองโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา คันธาโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการ
5. นางเฉลิมพล ภูแล่นกี่โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายประสาน จันทะโยธาโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
3. นางสุภาพร ศรีเนตรโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายไสว อุปพงษ์โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการ
5. นางผกามาศ โชติจำลองโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ วรรณสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)ประธานกรรมการ
2. นางสุฤดี แก้วเมืองโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ยุทธศรีโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายชัชวาล นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางจิรัณดา ภูน้ำย้อยโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอวิรุทธ์ มูลเอกผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ดวงปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายวิชัย หัสจรรย์โรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอวิรุทธ์ มูลเอกผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ดวงปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายวิชัย หัสจรรย์โรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นาสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุวิบุล คชคีรีโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศรโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
4. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนชัยศรีสุขกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ เสดสีกางโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายทองใส จันทะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ นิตยาชิตโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชีพ พันธุ์โพธิ์คาโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
4. นายสมพร นาชัยฤทธิ์โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางปิลดา ยศระวาสโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ ภูจอมจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางชนาภา ดอนศิลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธื์กรรมการ
3. นางสุภาพร ดรฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อุ่นสำโรงโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางราตรี ปาละนันท์โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โนนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร เสนาวงษ์โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
3. นางนิติยาภรณ์ วรรณธจักรโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายสุขเกิด ภูกำเนิดโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
5. นางพินิช มหาชัยโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายศิริพงษ์ คำอาจผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กองณรงค์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางสารภี คำทุมโรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย ภูพลผันโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนริศ ภูอารามผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมประธานกรรมการ
2. นายบุญหลาย ภูพันนาโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ฉายบุญครองโรงเรียนหนองใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ปรีพูลโรงเรียนหนองแวงม่วงกรรมการ
5. นางพวงเพชร ผังรอดรัตน์โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรมผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายแดนไทย พรมรัตน์โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์กรรมการ
3. นายสุจินต์ ละม้ายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายณรงค์ชน ภูสง่าโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ นาชัยพลูโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ศรีชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ภูต้องใจโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นางสมปอง อ่อนพรรณนาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสยาม ดีพลงามโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายจีรภพ แสงบุญมีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเชาว์เมนทร์ นระแสนผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤดล โอษคลังโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
3. นางอำนวย สุโพธิ์โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรชุลี สุวรรณผาโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางพรเพ็ง โพนกองเส็งโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พีระ แพงวาปีโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ มาลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธื์กรรมการ
4. นางวาสนาส่ง นาชัยฤทธิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายยรรยงค์ ภูขลิบม่วงโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ภูคงกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเพ็ง มะลิสาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มูลดีโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางเอราวัลย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร คำแสนผู้อำนวยการโรงเรียนท่อนสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ฉายวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นางกาญจนา สุภารีโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นายสากล ศรีวาปีโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
5. นายวชิระ เหล่ามาลาโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร แสนพันดรผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธื์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ศิลากุลโรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางน้ำฝน อินทะวรรณโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
4. นางพลอยไพลิน โคตรตาแสงโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายวิฒิพงษ์ ภูกองทองโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเสมียน คำเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายหัด พลเกิ้นโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางรัตนา แก้วคำหาญโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวทัศนีญา ทองเงินโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายทินกร คงภิรมณ์โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกมลศักดิ์ ภูชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายกมล เรืองจันทร์โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ สิมมะลิโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมพร เหล่าดีโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประกาย ภูขมังผู้อำนวยการโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยาวุธ เขตเจริญโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ บัวสุขโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงผกา จวงทองโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประกาย ภูขมังผู้อำนวยการโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยาวุธ เขตเจริญโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ บัวสุขโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงผกา จวงทองโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ ปรีพูลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงม่วงประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญหล้าโรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเพทาย ศิริปีโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายเดือน คำนวณอินทร์โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา อุ่นเจริญโรงเรียนดอนขีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สมภารผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ ทองภูโรงเรียนภูฮังวิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ อัครชัยโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสังคม ชินนะรามโรงเรียนพรมลีศรีสว่างกรรมการ
5. นายสุนทร ภูนาชัยโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิศูตร์ เรืองเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ศรีชาติโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ภูทะวังโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรศาสวัศ สนทาธรโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุริยา ภูโอบโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิยะกุล อุทโทผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ มาตราโรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ สีนวนแสงโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายบุญหลาย ศรีกุดตาโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ศรีศักดิ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ พิมแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ภูชำนิโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ราชลีโรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ภูการุณโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นายประเสริฐ ไชยมณีโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ ค้อไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชุมศรีโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
3. นางรติพร เนตรมุขโรงเรียนประชารัฐศึกษากรรมการ
4. นางบุญพริ้ง โนนลำดวนโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นายสำอาง ทัพสุริย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสดใส ภูเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายคะนอง สีลาดเลาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เสนฤทธิ์โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายประยงค์ ชารีโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นางนวลมณี ภูกองไชยโรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติยศ คำโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปาริชาติ เนื่องลีโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นายแสวง ห้าวจันทึกโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุคนธ์ ศรีวรรณาโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นางสกุณา เสนฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญ ยอดประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชน๕ (บ้านไทยเจริญ)ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภูคามโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศิริมงคลชัย ภูสง่าโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นายวันชัย ดอกนารีโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ชาวงษีโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายขวัญใจ อุดมรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแย้ม ใจสู้สึกโรงเรียนพรมลีศรีสว่างกรรมการ
3. นายบุญล้อม สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
4. นางสมจิต อินทร์แสงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางพิกุล ภูมาศโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงินผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ กองปัญญาโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการ
3. นางนุชศรา กิตย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ โฮชินโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางจิระวดี เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่ผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประณต บุญศรไชยโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเมตตา ภูนาวันโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่ผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประณต บุญศรไชยโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเมตตา ภูนาวันโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายเทิดเกียรติยศ คำโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปาริชาติ เนื่องลีโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นายแสวง ห้าวจันทึกโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ ศรีวรรณาโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นางสกุณา เสนฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฉลาด อินธิศรผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ภูสดแสงโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกัลป์ยกร ภูครองนาโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช หารพรมโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
5. นางยวนใย เหมโสโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์สุข นาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยง ฆารโสภณโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ หีบแก้วโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวปาริชาด กรรณิการ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายบุญมา ขันดีโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัส อินทะพุฒผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรง แสนวังโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นายประยุทธ นามทองโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิตย์ เนตรทัศน์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางกมลชนก ฉิมโพธิ์กลางโรงเรียนหนองแวงม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายกำพล อุปัชฌาย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี นาชัยเวียงโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นายไตรรัตน์ สอนจิตรโรงเรียนหนองบัวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศรันย์ญาภัค คนใจบุญโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางบังอร กองการโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ภูจอมผาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พยัคฆ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางพรณระวี โพธิ์กลางโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ สอนจิตรโรงเรียนหนองบัวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา วีระจันทร์โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางวรนันท์ มัจจุปะโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางวิภาดา พลอาจทันโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางยุพา จันทวงศ์โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยากรรมการ
5. นางขันทอง ดีรักษาโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมพร ไชยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายเสมียน ลินลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประกาย ลีสีคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริเนตร ศรีดาบุตรโรงเรียนดอนแคนโนนเปลลือยวิทยากรรมการ
5. นางวัชรี ภูนิคมโรงเรียนหนองบัวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมพร ไชยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายเสมียน ลินลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประกาย ลีสีคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริเนตร ศรีดาบุตรโรงเรียนดอนแคนโนนเปลลือยวิทยากรรมการ
5. นางวัชรี ภูนิคมโรงเรียนหนองบัวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา วรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมควร รัตนเมืองโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ภูกองชัยโรงเรียนห้วยยางดงวิทยากรรมการ
4. นางสมควร กุลาสาโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ภูแล่นคู่โรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง สิงหราชผู้อำนวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิมลาโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
3. นางมัลลิกา เชยชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเสนอ ตีบบดตโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายพนมพร พรพนมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายคม เอกพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ภูหัวดอนโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางใจศิลป์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ แสนกั้งโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ คำก้อนโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเพทาย ภูมาศผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร เกิดมีโรงเรียนหนองสรวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ โคกคานโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ อัมรานนท์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ภูสีเขียวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนรากร เสนฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายสุพรม วิชาชัยโรงเรียนภูฮังวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ราชสำเภาโรงเรียนบ้านชัยศรีกรรมการ
4. นายประมวล พันธรักษ์พงษ์โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ภูครองนาโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเกศรา ทะรังศรีผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ภูแสนดีโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นายชาญชัย บรรพชาติโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นายกร เรืองสมบัติโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายบุญเรือง เพ็ชรน้อยโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชวนจิต ภูมาศผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมภาร คามวัลย์โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมกรรมการ
3. นายณรงค์ ชัยชาญวัฒนาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ดีรักษาโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกาญจนา ภูอวดโรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอภิชัย ดาวดึงส์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ สอนอาจโรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายอุฤทธิ์ อินเอี่ยมโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นายรัชรักษ์ ตรีชารีโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นายเข็มชาติ โต้หนองแปนโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ไทยแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร พละสารโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นายสกล ภูนิคมโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญชู ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายชาติชาย ไชยบูรณ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอุทัย นนทะบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา สว่างบูรณ์โรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวดี เรื่องสุวรรณโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ โยธะไชสารโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ภูกันดานโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐิ์ นันทสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน บุญราวิกุลโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายคเณศ ชนะบุญโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
4. นางคำพันธ์ พิลาโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
5. นายธวัฒน์ นาชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อินอุ่นโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงินโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยายนกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย หนูชื่นโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
4. นายสายันต์ พงษ์พูลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ทองเฟื่องโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ อาญารักษ์โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
3. นางสังวาล เมืองมนตรีโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
4. นายตวงสิทธิ์ ขจรปัญญาไพศาลโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
5. นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ศรีสุวัฒน์โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายธงชัย กุตันโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
5. นางมณิดา โพธิ์คำโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีระพงษ์ โชติจำลองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ พงษ์นภิสโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นายเกษม อันทะโยโรงเรียนหัวดงวิทยากรรมการ
4. นายผ่องศรี น้อยเสนาโรงเรียนหลักด่านวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ เมิดไธสงโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทวี คำเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปากแก้วโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการ
3. นางวนิดา เกษทองมาโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
4. นายบุญสวย นาสะอ้านโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
5. นางลักขณา คำมณีโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนหนองใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคำปูน เนินชัดโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศุภชัย พุ่มพฤษ์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
4. นายบุญรอด ภูต้องสีโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางบุญเรียม รัตนสีหาโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย วิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนคำโองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร โนนทิงโรงเรียนดอนขีวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ แก้วบุปผาโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย นาถมทองโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการ
5. นางวาสนา ก้อนคำโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบุญมา ภูมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดท่าลือประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ชนะกาญจน์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางอรพิน อุ่นทะยาโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางฮงศิริ หาวิเศษโรงเรียนหนองใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณ เหล่ายนต์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ โสมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนยางเนียมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บุษดีโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายประนอม ภูแย้มไสย์โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายทองแดง ภูมีสีโรงเรียนหนองโนวิทยากรรมการ
5. นางพูนสุข สิทธิจินดาโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ตาลพลโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ รัตนสีหาโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
4. นายภุชพงษ์ แสนสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นางบุญช่วย พัฒนาโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นางวิไล สิงขรเขตโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นางวิไล สิงขรเขตโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นางวิไล สิงขรเขตโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นางวิไล สิงขรเขตโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพยุงค์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เหล่านิลโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประยงค์ ภูขันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นางละอองดาว อรรคฮาดศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
5. นายเดชวิชัย วารินทร์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพยุงค์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เหล่านิลโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประสงค์ ภูขันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นางละอองดาว อรรคฮาดศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
5. นายเดชวิชัย วารินทร์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพยุงค์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เหล่านิลโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประสงค์ ภูขันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นางละอองดาว อรรคฮาดศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
5. นายเดชวิชัย วารินทร์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุนทรา กุลาสาผู้อำนวยการโรงเรียนนาค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนภูงาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
3. นางศยมล หอมชื่นโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางรัชนี แสนวอโรงเรียนชัยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
5. นางศิริวรรณ นาไชยโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทรา กุลาสาผู้อำนวยการโรงเรียนนาค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนภูงาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
3. นางศยมล หอมชื่นโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางรัชนี แสนวอโรงเรียนชัยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
5. นางศิริวรรณ นาไชยโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นางวิไล สิงขรเขตโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายบัญชา เสนาคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมวิทย์ อินทะวรรณโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายพินิจ อุนารัตน์โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เสนาคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมวิทย์ อินทะวรรณโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายพินิจ อุนารัตน์โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเสนอ กัลยาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ภูสมนึกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอำนวย อะโนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นายประมวล โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายเทวิน ดีจรัสโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เสนาคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมวิทย์ อินทะวรรณโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายพินิจ อุนารัตน์โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเสนอ กัลยาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ภูสมนึกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอำนวย อะโนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นายประมวล โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายเทวิน ดีจรัสโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ไกรพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
3. นายกมลเดช ภูนิคมโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
4. นางอัมพร ศรีสวัสดิืโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นายชยกร วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ไกรพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
3. นายกมลเดช ภูนิคมโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
4. นางอัมพร ศรีสวัสดิืโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นายชยกร วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สุดชาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ภูมิสายดรโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิสม คงแสนคำโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางชนากาน วิเศษภัยโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ พรพนมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สุดชาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ภูมิสายดรโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิสม คงแสนคำโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางชนากาน วิเศษภัยโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นายลัดดาวัลย์ พรพนมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา มาศงามเมืองโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ศิลป์ เสรพลโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางปนัดดา ระดาดาษโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ภูสดศรีโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ นิกรแสนผู้อำนวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอโศก กิ่งพลอยเดิมโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรหมโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
5. นางอรทัย พรหมกุลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา มาศงามเมืองโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ศิลป์ เสรพลโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางปนัดดา ระดาดาษโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ภูสดศรีโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ นิกรแสนผู้อำนวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
2. นายอโศก กิ่งพลอยเดิมโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรหมโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
5. นางอรทัย พรหมกุลโรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเก่ง มัธยมนันทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรีโคกคึมประธานกรรมการ
2. นางผุสดี วิชาเรืองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จำนงบุญโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง ไกรนราโรงเรียนหัวดงวิทยากรรมการ
5. นายประมูล สายเสมาโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกมลจิต วงศ์เชียงยืนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางงามเนตร คำนวณโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางพรสุข ภูปาโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
4. นางปาลิดา อุ่นทุลัยโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเก่ง มัธยมนันทน์ผูํ้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรีโคกคึมประธานกรรมการ
2. นางผุสดี วิชาเรืองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จำนงบุญโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง ไกรนราโรงเรียนหัวดงวิทยากรรมการ
5. นายประมูล สายเสมาโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกมลจิต วงศ์เชียงยืนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางงามเนตร คำนวณโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางพรสุข ภูปาโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
4. นางปาลิดา อุ่นทุลัยโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ภูทองขาวโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางเรืองศิลป์ ดวงอุทาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันต์ ศรแสงโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ภูทองขาวโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางเรืองศิลป์ ดวงอุทาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันต์ ศรแสงโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ้งเพชร หัตถามาศผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพัมนาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ ภูกองพลอยโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นายบุญมี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา ลาดล้ายโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ้งเพชร หัตถามาศผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพัมนาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ ภูกองพลอยโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นายบุญมี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา ลาดล้ายโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางประนอม ปฏิการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ภูดินทรายโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางประนอม ปฏิการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ภูดินทรายโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงระวี ภูกองไชยโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอุดร เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงระวี ภูกองไชยโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร เมืองฮามผู้อำนวยโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงระวี ภูกองไชยโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสำเริง สุจิตตกุลผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ภูพุฒโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ กุโรรัตน์โรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
4. นายคมเพชร ภูครองหินโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ สีโทผู้อำนวยการโรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปัชฌาย์โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ภูภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางชัชชษา ฆารประเดิมโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการ
5. นายธรรมนูญ ศรีธรรมสารโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ เชื้ออันผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ดลภักดีโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกัลย์กมล ผาพิบูลย์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศรุตา สิงหาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท ประทุมตาโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสวาท น้อยเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา ศิริเดชโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมกรรมการ
3. นายดาวเรือง ภูแสนใบโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
4. นายบำรุง ภูผายางโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
5. นางจงกล ภูลวรรณโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางแสงไทย ดวงปากดีผู้อำนวยการโรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำชมพูโรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา ไชยชำโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
4. นายกมล สุวรรณโคตรโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ทิพย์สอนโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกชภรณ์ เนื่องโสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สายนาโกโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางถาวร นนทะบูรณ์โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สุขมณีโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางณทัยรัตน์ สีพูแพนโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายธานี ภูสดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองยุ่น เหล่าเคนโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางนวนิชญ์ เครือวรรณโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายไพสิฐ ภิณพงษ์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไชยทองยศโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนิต โพธิ์พรมผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง ชาญชำนิโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมนนท์โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา ภูสะทดโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
5. นายเกตุพล โกสุมโรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยุทธชัย ภักดีกำจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี หอมพิกุลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ ไชยศรีโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางพะยอม โสภาเลิศโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
5. นางวรรณา โพธธิ์หล้าโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ บุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิญญู สุขช่วยชูโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ จีระสมบัติโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
4. นายสมหมาย อุ่นทะยาโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา จิตศรัทธาโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุธดา รักษานามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสรารัตน์ ทัพพันธ์โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
3. นางละมัย ภูครองนาคโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายประดิษฐิ์ ภูพุฒโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ดีรักษาโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพรผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา เพ็ชรพราวโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศเรศ ภูกันดานโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
4. นางเยาวภา กัลยาวงศ์โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายพลนภา ภูหานามโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ฤาชาผู้อำนวยการโรงเรียนพิมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ โพธิ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางชวนชื่น สุวรรณโคตรโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสะบันงา มนทชาติโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายอนันต์ ภพสมัยโรงเรียนโนนชัยประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพูนสุข ศักดิ์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผลประธานกรรมการ
2. นางชูศรี รินทรึกโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ ศรีหาจ่องโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
4. นางอนงค์ วันดีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
5. นางวรารัตย์ เชื้อตาวงศ์โรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข ศักดิ์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผลประธานกรรมการ
2. นางชูศรี รินทรึกโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ ศรีหาจ่องโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
4. นางอนงค์ วันดีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
5. นางวรารัตน์ เชื้อตาวงศ์โรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายบวร ภูแสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี ภูเนตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์ ภูสง่าโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงอรุณ นาชัยพูลโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์ นามเทพโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบวร ภูแสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี ภูเนตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์ ภูสง่าโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงอรุณ นาชัยพูลโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์ นามเทพโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประยูร มังสังคำผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สายเสมาโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางวิระวรรณ ช่ำชองโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา ทองเสนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยายนกรรมการ
5. นางธารายาห์ คัสกรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประยูร มังสังคำผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สายเสมาโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางวิระวรรณ ช่ำชองโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา ทองเสนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยายนกรรมการ
5. นางธารายาห์ คัสกรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ ศรีประภาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สารพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
3. นายไชยา ภูศิลาโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์กรรมการ
4. นางสาวกฤษฎา นาใจแก้วโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ภูมิสายดรโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายระวี ลาดล้ายผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปราณี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ มงคลสินธุ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางศิริพร พายุบุตรโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
5. นายจำรัส ภูระบัตรโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตตา โพธิ์พรมโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ เจริญผลโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางศิริพร ทันโทภาสโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
5. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุทัด ช่างนอกผู้อำนวยการโรงเรียนดอนขีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคะนอง วิเท่ห์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมาศ เกชิตโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางศิรารัตน์ นาถมทองโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจุมพล สิงห์จรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกรกฏ เนื่องไชยยศโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เสนาชุมโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นายศรันยพงษ์ ระเวงวรรณโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
5. นายนริศร เชื้ออัญโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมิตรประชา ทะรังศรีผู้อำนวยการโรงเรียนน้อยดอนข่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมพร จันทะเลิศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นายสุภชาติ สาระผลโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นายอุไรพร ไชยคำมีโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิเดช เกษีโรงเรียนหนองแวงฮีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีคำมูลโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
4. นายสมพิตร เนื่องลีโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมพูน สีหาโภชน์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีคำมูลโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
4. นางสมพิตร เนื่องลีโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมพูน สีหาโภชน์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร ศรีโนนยางผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายรชต ดวงเพชรโรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ แซงราชาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางรักชนก โพธิ์สกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ทิพย์พันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ เลิศมงคลโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แสนคำโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ สกุลซ้งโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ทิพย์พันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ เลิศมงคลโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แสนคำโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ สกุลซ้งโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจุมพล สิงห์จรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกรกฏ เนื่องไชยยศโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เสนาชุมโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นายศรันยพงษ์ ระเวงวรรณโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
5. นายนริศร เชื้ออัญโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายดำรง เสนาวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางบุญญานันท์ ไผ่ฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงม่วงกรรมการ
3. นางสายยนต์ เฉลิมแสนโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นางคมคาย ภูครองหินโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ภูผาลาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา นาสมปองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสกุณา นารินทร์โรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางสาวบังอร ทองเจริญโรงเรียนท่อนสังข์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณรท เลื่อมใสโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผันผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ ปุณะตุงโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา นาสะอ้านโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฏฐณิชา ศรีคามโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายณรงค์ รัตนบุตรโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายครองทรัพย์ หน่อสีดาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวงัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุมารินทร์ ปัจฉิมโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย ภูแย้มไสย์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
4. นางถาวร จักรมานนท์โรงเรียนชุมชนสามีคคีราษฎ์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวลำเพียง สมคำศรีโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายภวัฒน์ มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ สิทธิจินดาโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
3. นางจีรนันท์ กุญชะโมรินทร์โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนงรักษณ์ พลนาคูโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา แซงราชาโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ เมืองชื่นโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางณัฐพร ภูครองแถวโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกภรณ์ พุทธมาโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปณิตา ภูงามทองโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ ภูคงตาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร บุญพิคำโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางลำดวน ภูลิ้นลายโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
4. นางสาวสถิตย์ภรณ์ ถิตย์บุญครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวชมนาฏ งามยิ่งไพศาลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ก้อนวิมลผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำใย ดีรักษาโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางธีรนันท์ ภูขมังโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวไอศวรรย์ สิริฤทธนุภาพโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการ
5. ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขกโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทะสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญณ์ณิกา คชโสโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
3. นางลำปาง คำนวณโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวบุษบา พัสดรโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการ
5. นางบุษบา นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ หารัญดาผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานประธานกรรมการ
2. นางศรีประจันทร์ ประคำทองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางพิกุล วิเท่ห์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนี คงน้อยโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางทองษร นาสมวาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนภดล พิมพิไสยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยานางศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตย์ ไชยบุดดีโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางวัลลิษา คำควรโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
4. นายสุรชัย คำก้อนโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุรเนตร เนตรมุขโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสุพเมธ พลเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ชัยจำรัสโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววันดี ทับสมบัติโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ ประจันโตโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายเชิดชัย ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทองผู้อำนวยการโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุณฑีรา วงศ์หาเทพโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางพันธิมา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางประนอม โพนทองโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร ศิริคำเพ็งโรงเรียนเตาไหหนองแกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีสิน คชโสผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายอุดมศิลป์ กุลาสาโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ นิตยารสโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
5. นางบังอร เทพบาทโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ภูลวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายทวี ภูนาสูงโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายอาคม ศิริจันทร์โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ภูลวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณนาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายทวี ภูนาสูงโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายอาคม ศิริจันทร์โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชายิกา กิ่งพลอยเดิมโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล นันทะประเสริฐโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชัชวาล สุริสารโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
5. นางสาวรุจิราภรณ์ คำศิลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชายิกา กิ่งพลอยเดิมโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล นันทะประเสริฐโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชัชวาล สุริสารโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
5. นางสาวรุจิราภรณ์ คำศิลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย รัตนแสงโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิพร ประทีปทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายปวโรฒน์ สีนานวลโรงเรียนโนนชัยประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายจำลอง ฆารละอองโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม คงแสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ภูนบผาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านชัยศรีกรรมการ
4. นางเทียนทอง ธาตุรักษ์โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มุสิกาผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ ภูสีเขียวโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวงเดือน โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางศรีเมือง โพธิไชยแสนโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ บุตรราชโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมาน ศรีสุธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอเนก ภูจอมรัตน์โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประคอง ภูลายยาวโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวชัชวรรณ แฝงจันดาโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมาน ศรีสุธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอเนก ภูจอมรัตน์โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประคอง ภูลายยาวโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวชัชวรรณ แฝงจันดาโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายจำปี มัจจุปะผู้อำนวยการโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางนิรบล วังคะฮาตโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณลาย์ คำเขียวโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวินิจ อุ่นทะยาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี พลชำนิโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสนิท ศรีสุวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญาสมาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรีพันธ์ สีพูแพนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายมาสม มาตุรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวธนันยา ภูขมังโรงเรียนบ้านสีสุขกรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา เสนาวังโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ นาชัยลานผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอาณัตญา ทองสุพรรณโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
3. นายอมตะ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นางทองอินทร์ มังสังคำโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
5. นางชโรกานต์ ภูสดศรีโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายนัฏฐพนธ์ ทองแสนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ปารมีชัยโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุบิน พัสดรโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นางราตรี ภู่สวัสดิ์โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายบุญเคน นามรักษาโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายพงศกร ภูช่างทองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ดีพลงามโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเวช นาชัยเวียงโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางเตียงทอง จันทร์เจริญโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สังฆมณีโรงเรียนคำขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนันทิยากร สารมาตย์โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์กรรมการ
3. นายธงชัย จันทร์เจริญโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอัมพร คชคิริโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายอนุชา เหล็กเพชรโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประเจน ทบวอผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทองมุข ปารมีชัยโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางคำพอง ภูกันดานโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร คันธศรโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
5. นายเจริญศักดิ์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรงค์ นาถมทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา ดาวดึงส์โรงเรียนหนองโนวิทยากรรมการ
3. นางพิศมัย ฐานวงศ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายเรวัต ชัยจำรัสโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
5. นายทรัพย์ ปราณีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย ศรีโทผู้อำนวยการโรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ภูพานเพชรโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสังวาล วันทาวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายบุญธรรม โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววิรากานต์ พันธุ์ผาดโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผู้อำนวยการโรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ภูพานเพชรโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสังวาล วันทาวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายบุญธรรม โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววิรากานต์ พันธุ์ผาดโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สมชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมาลย์ ประไพเพชรโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางนุจันทร์ ภูแสงสีโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสำเนียง ภูจอมผาโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวชูศรี ภาวสุริยกุลโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สมชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมาลย์ ประไพเพชรโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางนุจันทร์ ภูแสงสีโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสำนียง ภูจอมผาโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวชูศรี ภาวสุริยกุลโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพานิชย์ ศรีหาเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม สิมลาโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอัมพันธ์ ปัญญารมย์โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจักษ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางพนมพร วงศ์วอนโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพานิชย์ ศรีหาเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม สิมลาโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอัมพันธ์ ปัญญารมย์โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจักษ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางพนมพร วงศ์วอนโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ภูภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีประธานกรรมการ
2. นายภูริต ภูศรีโสมโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายเกษม ปัญญูรัตน์โรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร มังครุดรโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายณฐพร ถิตย์รัตน์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ภูภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีประธานกรรมการ
2. นายภูริต ภูศรีโสมโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายเกษม ปัญญูรัตน์โรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร มังครุดรโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายณฐพร ถิตย์รัตน์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย ศรีโทผู้อำนวยการโรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ภูพานเพชรโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสังวาล วันทาวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายบุญธรรม โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววิรากานต์ พันธุ์ผาดโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทผู้อำนวยการโรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ภูพานเพชรโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสังวาล วันทาวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายบุญธรรม โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววิรากานต์ พันธุ์ผาดโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางมะลิจันทร์ บัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางแสนดี ภูสงัดโรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางสุปราณี ศรแสงโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางแพงศักดิ์ นาสมภักดิ์โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
5. นางนิรันดร์ ก้อนวิมลโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรำไพ แสงนิกุลโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
3. นางสุภรณ์ นาถาดทองโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
4. นางกลีบผกา ภูกองชนะโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางชุติประภา ภูนีละมัยโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพนาพร ภูจอมจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู จินดารัตน์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางปภาวรินทร์ สายเสมาโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางจำเนียร นิตยาชิตโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางพนิตสุภา โกศิลาโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชิณภัทร อุ่นทะยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไพรสณฑ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางปราริชาติ คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางวรัชยา คงสมบัติโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชิณภัทร อุ่นทะยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไพรสณฑ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางปราริชาติ คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางวรัชยา คงสมบัติโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชิณภัทร อุ่นทะยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไพรสณฑ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางปราริชาติ คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางวรัชยา คงสมบัติโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางหิรัญญา ทองวุฒิโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา แสงสุวรรณโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการ
4. นายวินัย ชินคีรีโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางหิรัญญา ทองวุฒิโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา แสงสุวรรณโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการ
4. นายวินัย ชินคีรีโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางหิรัญญา ทองวุฒิโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา แสงสุวรรณโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการ
4. นายวินัย ชินคีรีโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภนันท์ ประทุมวันผู้อำนวยการโรงเรียนหัวงัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ไขแสงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ภูบุญเต็มโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ แก้วลีโรงเรียนหนองหอไตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายมีชัย ไขแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ แก้วลีโรงเรียนหนองหอไตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ภูบุญเต็มโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศุภนันท์ ประทุมวันโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิจิตร ชินมาตรผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วารีศรีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร ภูนาหาโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี อุตวัฒน์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิจิตร ชินมาตรผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วารีศรีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร ภูนาหาโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี อุตวัฒน์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิจิตร ชินมาตรผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วารีศรีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร ภูนาหาโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี อุตวัฒน์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฎทบวง รัตนพลทีผู้อำนวยการโรงเรียนพรมลีศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางพัชราวลัย ภูสีเขียวโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นางเพรชรัตย์ เค้าแคนโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางสาวชนัฎดา ภูโปร่งโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคนึงพร ภูภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัยวรรณ เกตุคำโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววนิดา วิลาสุขโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวรพล บุตรจันทร์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสังเวช ศรีหริ่งผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ประธานกรรมการ
2. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนหัวหินราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา เลิศล้ำโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวัฒนา ธรรมรงค์โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสังเวช ศรีหริ่งผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ประธานกรรมการ
2. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนหัวหินราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา เลิศล้ำโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวัฒนา ธรรมรงค์โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสังเวช ศรีหริ่งผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ประธานกรรมการ
2. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนหัวหินราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา เลิศล้ำโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวัฒนา ธรรมรงค์โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสังเวช ศรีหริ่งผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ประธานกรรมการ
2. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนหัวหินราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา เลิศล้ำโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวัฒนา ธรรมรงค์โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแต้ม พิมพิวาลโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
3. นางนุศรา โคตะวินนท์โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธัชพล ใจศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ สุจิตตกุลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยายนกรรมการ
3. นางดวงใจ พัฒเพ็งโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
4. นางสาวอำภา ภูโปร่งโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแต้ม พิมพิวาลโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
3. นางนุศรา โคตะวินนท์โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์โรงเรียนโคกคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ภูมิโคกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชธิดา เหมกุลโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนตรี บ่อสินผู้อำนวยการโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ใจบุญโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอำพร นาสมพันธ์โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ กองวงษาโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนตรี บ่อสินผู้อำนวยการโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ใจบุญโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอำพร นาสมพันธ์โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ กองวงษาโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ อาสนาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิรภา นามแก่นท้าวโรงเรียนโนนชัยประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ งามชินโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา มูลปลาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ อาสนาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิรภา นามแก่นท้าวโรงเรียนโนนชัยประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ งามชินโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา มูลปลาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวรรณ ภูระวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวดลจิตร ภูชมพูลโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางสมร ศรีธรรมสารโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยากรรมการ
4. นางนิศากร โคตรบาลโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองพูล คำเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์กรรมการ
4. นางอังคนา กมลครโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองพูล คำเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์กรรมการ
4. นางอังคนา กมลครโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุขประธานกรรมการ
2. นางกัลยากร ภูครองนาโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร คงแสนคำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ คำแนบโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุขประธานกรรมการ
2. นางกัลยากร ภูครองนาโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวพร คงแสนคำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ คำแนบโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]