หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน พฤศจิกายน 2556.

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
4 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
5 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
6 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 5 พ.ย. 2556 13.00
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 5 พ.ย. 2556 13.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 5 พ.ย. 2556 09.00
7 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 5 พ.ย. 2556 09.00
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 5 พ.ย. 2556 09.00
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 13.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 13.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 13.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 13.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 13.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 13.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00
18 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 5 พ.ย. 2556 09.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 5 พ.ย. 2556 09.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 5 พ.ย. 2556 09.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 13.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 13.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 13.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 13.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 13.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 13.00
13 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อาคาร อนุบาล 5 พ.ย. 2556 13.00
14 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อาคาร อนุบาล 5 พ.ย. 2556 13.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 09.00
16 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 10.00
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 11.00
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 12.00
19 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 13.00
20 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 14.00
21 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 15.00
22 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 5 พ.ย. 2556 15.30
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อาคาร อนุบาล 5 พ.ย. 2556 09.00
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อาคาร อนุบาล 5 พ.ย. 2556 10.00
25 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2556 09.00
26 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2556 13.00
27 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2556 14.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
3 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]