หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน พฤศจิกายน 2556.

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 4 พ.ย. 2556 09.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 4 พ.ย. 2556 09.00
3 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 4 พ.ย. 2556 09.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 4 พ.ย. 2556 13.00
5 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 4 พ.ย. 2556 13.00
6 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 4 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 พ.ย. 2556 13.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 พ.ย. 2556 13.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 พ.ย. 2556 13.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 4 พ.ย. 2556 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 4 พ.ย. 2556 09.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 4 พ.ย. 2556 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 4 พ.ย. 2556 11.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 4 พ.ย. 2556 09.00
6 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 4 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 4 พ.ย. 2556 10.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 4 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 4 พ.ย. 2556 13.00
2 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 4 พ.ย. 2556 13.00
3 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 4 พ.ย. 2556 13.00
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีหน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
11 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 4 พ.ย. 2556 13.00
12 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 4 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 13.30
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 14.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 14.30
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 14.30
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 15.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 15.30
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม เวทีห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 16.00
9 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 4 พ.ย. 2556 09.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]