เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2556
5 พ.ย. 2556
6 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
  
 

 
 

งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค

นับเวลาถอยหลัง


 
 

แจ้งทุกโรงเรียน การแก้ไขเปลี่ยนชื่อ

ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค

ได้ขยายระยะเวลาในการแก้ไข

 
   
   
 

[ประถมศึกษา][เรียนร่วมประถมศึกษา]

 
 
 
  การแสดงผลงานและการนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS

1.ผู้เข้าประกวดทุกรายการต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเอง
โดยใช้เวลา ไม่เกิน 7 นาที ในการนำเสนอ และ 3 นาทีตอบคำถามกรรมการ
 (หากนำเสนอเกินเวลาที่กำหนดจะมีผลต่อการตัดสินของกรรมการ)


2.การจัดแสดงผลงาน  
ใช้โต๊ะขนาดประมาณ  กว้าง  60 ซม.  และยาว  180 ซม.

สังกัด สพป.
ไม่ต้องนำโต๊ะมา ยกเว้น ครูผู้สอนยอดเยี่ยมขยายโอกาส 
สังกัด สพม.
ให้นำโต๊ะมาเอง ยกเว้นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขต
                                     
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:00 น.

 
 
 
  แจ้งเขตประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าประกวด

ขอให้ผู้ประกวดรางวัล  OBEC  AWARDS  ทุกรายการ  
นำแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
ที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานเขตและลงนามให้เรียบร้อย
มาในวันประกวด
 
 

ติดต่อสอบถาม ๐๘๗-๑๕๙๕๒๘๔
 
 
 
 

การส่งโครงงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63

รายการแข่งขันที่จังหวัดมุกดาหาร

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกกิจกรรม จ่าหน้าซองถึง

นายสุรศักดิ์ ใจคง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ถนนวิวิธสุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-1976-9813

หมายเหตุ กรุณาระบุประเภทโครงงานและระดับชั้นในหน้าซองเอกสาร

 

 
 

เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

จากเดิม ห้องประชุม สพป.กส.2

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

เวลา 13.30 น.

หนังสือราชการ  คลิกที่นี่

 

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน  คลิกที่นี่

 
 

แจ้งทุกโรงเรียน

สามารถตรวจสอบผลการแข่งขัน

พิมพ์เกียรติบัตร

ทุกสาระ ทุกกิจกรรม

ได้แล้ววันนี้ 
 

การแก้ไขระดับภาค

 
 
 
 

ตาราง สถานที่ การแข่งขัน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/?name=index&file=time_table_by_date

 
   
 

งานศิลปหัตถกรรม ระดับภา

นับเวลาถอยหลัง


 
 
การส่งเอกสารประกวด OBEC AWARDS
1.  ระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.

     ส่งมาที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000  (OBEC  AWARDS)


2.  ระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม. และ (ครูผู้สอนยอดเยี่ยมมัธยมต้น ขยายโอกาส)

     ส่งมาที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  เลขที่  125  หมู่ 9  ต.บ้านแก้ง  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130  (OBEC  AWARDS)


โดยให้แยกเอกสารบรรจุเป็นรายบุคคลและดาวน์โหลดใบปะหน้าติดให้เรียบร้อย
(คลิกดาวน์โหลดใบปะหน้า)

ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(ในการณีได้ส่งเอกสารมาแล้วทางผู้จัดการแข่งขันจะดำเนินการส่งต่อให้)
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข ด่วนมาก

ส่งเอกสาร OBEC AWARDS

สถานที่สำหรับการจัดส่งผลงาน OBEC AWARDS

1.  ระดับประถมศึกษา  ส่งที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  (OBEC  AWARDS)

2.  ระดับมัธยมศึกษาและประเภทครูผู้สอน ร.ร.ขยายโอกาส  ส่งที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  เลขที่  125  หมู่ 9  ต.บ้านแก้ง  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130  (OBEC  AWARDS)

หมายเหตุ  :  ส่งเอกสารระหว่างวันที่  1-15 พ.ย. 2556

การส่งเอกสารประกอบการประเมิน

เล่มที่  1  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self  Report)  ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมิน  จำนวนไม่น้อยกว่า  50  หน้า  จำนวน  4  เล่ม

เล่มที่  2  เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการ ประเมิน  เช่น  ผลการสอบ  O-NET  หรือ  NT  ,  ตัวอย่างแบบประเมิน  ,  แผนการจัดการเรียนรู้  ,  คำสั่งการปฏิบัติงาน  ,  รูปภาพ  เป็นต้น  จำนวน  4  เล่ม

 
 

ตรวจเช็ครายชื่อ OBEC AWARDS

หากรายชื่อ รายการ หรืออื่นๆผิดพลาด กรุณาแจ้งโดยด่วน

ตรวจเช็ค  คลิกที่นี่

 โปรดแจ้งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ติดต่อ 087-2372840

นายภัทรพิชญ์  เกตุคำ

 

 
 

App สำหรับ android

เพื่อเปิดเว็บ sillapa.net ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลงใน tablet หรือ มือถือ ครับ โหลดกันได้นะครับ
ios ขั้นตอน 1.เปิดเว็บ sillapa.net 2.คลิกส่งออก(สี่เหลี่ยมมีหัวลูกศรออกใกล้URL) 3.เลือกเพิ่มไปที่หน้าโฮม 4.พิมพ์ชื่อapp เสร็จแล้วครับ

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

เครดิต Kru Paisan

 
 

เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นักเรียน/ครู

คลิกที่นี่

 
 

เชิญประชุม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 และ 13.30 น.

ณ  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม

ภาคเช้า

สาระภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , สุขศึกษา , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเด็กพิเศษ เรียนร่วม

 

ภาคบ่าย 

       สาระศิลปะ , กิจกรรมท้องถิ่น , ปฐมวัย , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ภาษาต่างประเทศ


หนังสือราชการ   คลิกที่นี่


ตรวจสอบรายชื่อ  คลิกที่นี่

 
 

ด่วนที่สุด 

เชิญประชุม 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า

OBEC AWARDS

ตรวจสอบรายชื่อตามคำสั่ง คลิกที่นี่

 
 

เลื่อนการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จากวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2556

มาเป็นวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2556

เนื่องจากต้องดำเนินการ รายงานผลเข้าสู่ระดับภาคโดยด่วน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หนังสือราชการ  การเลื่อนการแข่งขันฯ คลิกที่นี่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร 087-2372840 ผู้ดูแลระบบ


 
 

แจ้งด่วน

การแข่งขัน OBEC AWARDS

ระดับศูนย์ฯ ส่งผลงานมายังเขตฯ ในวันที่ 22  ตุลาคม 2556

จะทำการแข่งขันระดับเขตในวันที่  28  ตุลาคม  2556

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อม

หนังสือราชการ  การเลื่อนการแข่งขันฯ

OBEC AWARDS  คลิกที่นี่

 
 
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ปิดการลงทะเบียน ครู + นักเรียน

วันที่  5  ตุลาคม  2556

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประชาสัมพันธ์การอบรม
การอบรมระดับเขตจะแจ้งให้ทราบภายยหลัง
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:20 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 173
จำนวนทีม 1,212
จำนวนนักเรียน 2,998
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,630
จำนวนกรรมการ 1,057
ครู+นักเรียน 4,628
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,685
ประกาศผลแล้ว 213/244 (87.30%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 76
สัปดาห์ที่แล้ว 116
เดือนนี้ 518
เดือนที่แล้ว 623
ปีนี้ 5,574
ทั้งหมด 165,631