รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ณ ..โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง........
ระหว่าง วันที่ ......6-8

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง
 
1. นางเตือนใจ  ฟองสมุทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายสี
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 1. นางสาวพรพิมล  ลาภบุญเรือง
 
1. นางกนิษฐา  โพธิ์หวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เหลารื่น
 
1. นางสมศรี  ช่อมะลิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศิริสตรี  แก้วศิลา
 
1. นางมะลิ  โลหะมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงอริสรา  ผลเรือง
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายชลธี  ครองสิงห์
 
1. นางสมคิด  รังวิจี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กหญิงสุพัชตรา  เขตบุญพร้อม
 
1. นางดาราวรรณ  เดชพละ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. นายศรันย์  นุนาดี
 
1. นางอุษา  ลำลอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงมาริ  หาศิริ
 
1. นางเพ็ชรตะวัน  เห็มบาสัตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงขวัญวิไล  ชนิดนอก
2. เด็กหญิงผกากรอง  มีจังหาร
 
1. นายสันติ  ภักดีสมัย
2. นางสำรวย  นัทธี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. นางสาวกมลฉัตร  ธรรมรส
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ระดารุตน์
 
1. นางเพ็ชรตะวัน  เห็มบาสัตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายสิริกร  คำรัศมี
 
1. นางกลิ่นนารี  เลาหวิวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงภาริณี  สำราญสิทธิ์
 
1. นางสาวปรียาพร  เหลือศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตาวรรณ  สุรันนา
2. เด็กหญิงศศธร  ชัยสวณียาภรณ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ม่วงจันทร์
 
1. นายธงชัย  พันอุสาห์
2. นางสุปรียา  พันอุสาห์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. นางสาวชญานิล  พิลาภ
2. นายปัฐวีกานต์  ศรีแพงมล
3. นางสาวพันธิตรา  วรรณศรี
 
1. นางณัฐิกา  สินธุเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ฆารเอี่ยม
2. เด็กหญิงธันยมัย  ภูพิมสันต์
3. เด็กหญิงพรชิตา  ภูชำนิ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
2. นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตรา  แก้วมะ
2. เด็กหญิงญาดา  ตันตะวาโย
3. เด็กชายประเสริฐ  มูลลารักษ์
 
1. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายคณากาญจน์  สืบคำ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทพวงษา
 
1. นางนิภารัตน์  นรางกูลย์
2. นางรัชนีกร  ศิริกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  จงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายสุดา  คำกองราช
 
1. นางสาวปรียาพร  เหลือศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายนครินทร์  ช่วยรักษา
 
1. นางพวงผกา  วัฒนไชย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. นายณัฐสิทธิ์  จันทร์เขียว
 
1. นางพูลทรัพย์  ธรรมเกษร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สนิทชน
2. เด็กชายธนาชัย  ศิริชัยวัฒนกุล
3. เด็กหญิงพณิชา  มัชฌิมา
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางสาวพิสมัย  ปาปะกาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. นายธเนศพล  วันเจริญ
2. นายอณาวิล  บัวอาจ
3. นายอธิวัฒน์  จงใจภักดิ์
 
1. นางสุภาพร  ดอนวิจารย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   เขตอนันต์
2. เด็กหญิงวรรณพร  เกษสัญชัย
3. เด็กชายสิทธิโชค  แพงจันทร์ศรี
 
1. นางทองใส  กองอุดม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงมาลินี  การสอาด
2. นางสาววิมลวัลย์  ศรีวงศ์ชัย
3. นางสาวแคทรียา  จุฬารมย์
 
1. นางจุฑามาศ  พรพนม
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพีรภัทร  สองใหม่
2. เด็กชายวาคิม  ปักษา
3. เด็กชายศุภกร  อาจสงคราม
 
1. นายประสาท  อิ่มประสงค์
2. นางราตรี  กมลสินธุ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายหทัยเทพ  ทรพัย์กุล
2. เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์กุล
3. เด็กหญิงเรืองรอง  พันธุ์ไชย
 
1. นางจุฑามาศ  พรพนม
2. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจันทภา  นาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  สิงห์เจริญ
3. เด็กหญิงปาณิศา  สุนารถ
 
1. นางสาวจิตตา  สะอาดซื่อ
2. นางเยาวนา  ศรีใคร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  พิมพ์เสน่ห์
2. เด็กหญิงอารียา  ผลวาด
3. เด็กชายเสกสรร  สุวรรณมณี
 
1. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
2. นางสาวอรรถพร  วิชาแหลม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรษา  ศรีแพงมล
2. นางสาวเมธิณี  ตรีกมล
 
1. นางทิพวรรณ  ยอดจันทร์
2. นางอัมรา  โทรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงจิรัศยา  สายเจริญ
2. เด็กหญิงนิพาดา  ระดาฤทธิ์
 
1. นายประสาท  อิ่มประสงค์
2. นายสุริยัน  ระดากรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล
2. เด็กชายอาชวี  ลำเหลือ
 
1. นางบุญส่ง  จำเริญสาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายปณวัฒน์  ไชยชิต
2. เด็กชายศักดา  สีลาออน
 
1. นายจักรพงศ์  พลข่า
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ศรีน้ำอ้อม
2. เด็กชายอนุชา  คูนาแก
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
2. นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากร  สุขนิตย์
2. เด็กชายอธิเชฐ  บุญหล้า
 
1. นายแสงทัย  หาระทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายดนุรุทธิ์  เขตจตุรัส
2. เด็กชายทศวรรษ  บุญยืน
 
1. นายแสงทัย  หาระทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรากรณ์  ศรีเผดียง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  โสรมรรค
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อักขะราษา
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  โพธิชา
5. เด็กหญิงอภิรดี  ศรีกมล
 
1. นางสาวกานตวดี  กมล
2. นางพัชรินทร์  จงสมชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัลธิมา  ศรีหาญ
2. เด็กหญิงจารุภา  ภูวัตร
3. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  บรรพสาร
4. เด็กหญิงนันทัชพร  ภูชื่นบาน
5. เด็กหญิงปิยาพร  แจ่มสุวรรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยสงค์
2. นางวงพระจันทร์  ถิตย์อำไพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉายพล
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อิ่มพันธุ์
3. เด็กหญิงบุษยากรณ์  อักษร
4. เด็กหญิงประดา  พันธ์รักษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองมี
 
1. นางกัลยาณี  ภูมูลมี
2. นางชมนาด  วิเชียรสาร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายจีรเจตน์  คงประพัฒน์
2. เด็กหญิงชัชฎาพร  แสงมณี
3. เด็กหญิงนริศรา  คุณาประถม
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ถวิลรักษ์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  โคตรบุญเรือง
 
1. นายกิติพงษ์  แก่นพุฒ
2. นางบัวทอง  ปะกิลาพัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิเศษชู
2. เด็กหญิงจิราวัลย์   จำเริญสรรพ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนประสงค์
4. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีรักษา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ณาณสาร
 
1. นายประกาย  ดลเจิม
2. นางสุภาพร  บัวช่วย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 1. เด็กหญิงชลิตา  เศวตพันธุ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีสุมิ่ง
3. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสุยิ่ง
4. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีกรรณ
5. เด็กหญิงไอรดา  เชื่อมกลาง
 
1. นางพวงแก้ว  อนันทวรรณ
2. นางสุนันทา  หันชัยศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 1. นางสาวปณิตา  สีดาคุณ
2. เด็กหญิงปิยาอร  วันอุทา
3. เด็กหญิงรัตติพร  สมทรัพย์
4. นางสาวสุภาพร  ชื่นกลาง
5. นางสาวอริสรา  อนันทวัน
 
1. นายประเสริฐ  ศรีประโชติ
2. นายอรรถพงษ์  ไชยโคตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกณฑ์สาคู
2. เด็กหญิงชลิตา  สีดาคุณ
3. เด็กหญิงดวงพร  หันไชยโชติ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลภพ
5. เด็กหญิงวันใหม่  ปัญญะพงษ์
 
1. นางสุนันทา  หันชัยศรี
2. นายอรรถพงษ์   ไชยโคตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรรยา  บุญรัตน์
2. เด็กชายจาณุพันธ์  การศิริ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปัญญา
4. เด็กชายดณุพร  ภูบุญพรม
5. เด็กชายบดินทร์  ภูจีวร
6. เด็กชายปรวิทย์  ศรีแพงมน
7. เด็กชายพลวัตร  แสนบุดดี
8. เด็กหญิงภูษนิสา  แจ่มสุวรรณ
9. เด็กหญิงมลฤดี  ผลรัศมี
10. เด็กชายวรเดช  ไร่ไสว
11. เด็กหญิงวิภาภรณ์  กาลวงศ์
12. เด็กชายวิศรุต  ปองได้
13. เด็กชายวีระชาติ  ไร่รัตน์
14. เด็กชายศรชัย  สินธุโคตร
15. เด็กชายศราวุฒิ  มะสิตา
16. เด็กหญิงสกาวใจ  ธารเจือ
17. เด็กหญิงสกาวใจ  เจริญจิตร
18. เด็กชายสหภาพ  ไชยโคตร
19. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ไทรชมพู
20. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีโพธิ์
 
1. นางกชพร   พิกุลหอม
2. นางกชพร   พิกุลหอม
3. นางพานรอง  เขจรภักดิ์
4. นางรุจี  พันจันทึก
5. นายวรโชติ   สินธุศิริ
6. นายอำนวย  ผลวาวแวว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัฒนบุรมย์
2. เด็กชายกรวีร์  การประสพ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ถิตย์ประดิษฐ์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  นันสมบัติ
5. เด็กชายดนุพล  จงศักดิ์สิทธิ์
6. เด็กหญิงดรุณี  จังโกฏิ
7. เด็กชายธนกร  นันสอาด
8. เด็กชายธนกฤต  นันสอาด
9. เด็กชายพลรัตน์  อ่อนทุม
10. เด็กชายมินธดา  ตาลประดิษฐ์
11. เด็กหญิงรุ่งราวรรณ  ศรีบุรัมย์
12. เด็กชายสุพจน์  ดอนวิชิต
13. เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยคำเหลา
14. เด็กหญิงอรวรรณ  กันเจิม
15. เด็กหญิงอรัญญา   คงสมของ
 
1. นายทวี  มาตสรรพ์
2. นายนิคม  ภูฉลอง
3. นายศุภฤกษ์  ขวัญเกษม
4. นางสาวสุดาพรรณ  พะนุพะนัน
5. นางอัญญารัตน์  ขวัญเกษม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตน์วิสัย
2. เด็กชายชนกนันท์  โยคะสิงห์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลวันดี
4. เด็กหญิงญาราภรณ์  ระวาดชู
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ที่ดินดำ
6. เด็กหญิงดารินทร์  เหล่าลุมพุก
7. เด็กชายธนชาติ  กมลกลาง
8. เด็กชายธนวิทย์  คงประเสริฐ
9. เด็กชายธีรภัทร  แสนศักดิ์
10. เด็กหญิงนวลนภา  ระดาฤทธิ์
11. เด็กหญิงนันทนา  จงใจภักดิ์
12. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญา
13. เด็กหญิงพลอยวรีย์  รื่นอารมณ์
14. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขยิ่ง
15. เด็กชายศักดิ์นคร  จ่าเห็ม
16. เด็กชายศิวกร  วันเจริญ
17. เด็กชายสิทธิชัย  ชูศรียิ่ง
18. เด็กชายสุชาติ  บุตรวงศ์
19. เด็กชายเอมิกา  โมฆรัตน์
20. เด็กชายแจ็ค  สาหร่ายทอง
 
1. นายทองใบ  บูรณผาย
2. นายนัธพงษ์  ประทุมลัย
3. นายนิกร  ดอนภิรมย์
4. นายพัฒนศักดิ์  รัตนเกื้อ
5. นางมัลลิกา  ดอนโอฬาร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยมัชฌิม
 
1. นางพัชรินทร์  จงสมชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงอินทิรา  สีซุย
 
1. นางเตือนใจ  มูลมณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยมะรัตน์
 
1. นางสุนันทา  หันชัยศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญถูก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองจันทร์
 
1. นางมุกดาวดี  รัตนประภา
2. นายสุพจน์  ขันธ์ปรึกษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนกานต์  โกมะหะวงษ์
2. เด็กชายปารมี  ญาณสาร
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นางสมรัตน์  สกุลไทย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทะหลวย
2. เด็กชายไกรยุทธ  ทรพัย์กุล
 
1. นางดรุณี  ศรีสว่างวงศ์
2. นายประสิทธิ์  เหล่าธง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานดา  การไสว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ภูละมุล
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ภูแม่น้ำ
4. นางสาวทิมพิกา  นนกระโทก
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  มีสิทธิ์
6. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรรณศรี
7. เด็กหญิงภาวิกา  บุญจิตร
8. นางสาววจี  ระวิโชติ
9. เด็กหญิงวิรงรอง  นันดิลก
10. นางสาวสิริกาญจน์  ไชยันโต
 
1. นางณัฐิกา  สินธุเสน
2. นางทิพวรรณ  ยอดจันทร์
3. นายพรไพสาร  ศิริรักษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงฐิตากร  โพธิศรีรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสสร  มาตสุด
3. เด็กหญิงนภาพร  สายโรจน์
4. เด็กหญิงนภารัตน์  วิสูงเร
5. เด็กหญิงนลิน  ศรีแพงมูล
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  สืบเพ็ง
7. เด็กหญิงรุตินาท  อุ่นบุญเรือง
8. เด็กหญิงวริศรา  ม่วงมูลตรี
9. เด็กหญิงศิรินภา  เถื่อนมา
10. เด็กหญิงสิรินาถ  จอมทรักษ์
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พุฒชา
2. นางวรกัญญา  วิเศษศิลป์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ชำนาญการ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงฐิตาพร  งามเสริฐ
4. เด็กหญิงดรุณี  ดอนหัวบ่อ
5. เด็กหญิงปนิดา  วิชัยผิน
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เห็มสนาน
7. เด็กหญิงมนต์นภา  กองณรงค์
8. เด็กหญิงมนทิชา  วิชัยผิน
9. เด็กหญิงยลดา  จันทะดวง
10. เด็กหญิงวรรณษา  กันทวงศ์
11. เด็กหญิงวริสรา  ศรีวิบูลย์
12. เด็กหญิงสุวนิน  วิชัยผิน
13. เด็กหญิงอรดี  พ่อยันต์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจหาญ
15. เด็กหญิงเบญจพร  สีบุบ
 
1. นางกองแก้ว  เห็มวิพัฒน์
2. นางเอื้อมพร  ขันศรมนต์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรษภรณ์  คำประสาร
2. เด็กหญิงภาวินี  ภูแข่งหมอก
3. เด็กหญิงสิริภัทรา  คงวิจิตร
 
1. นายสฤษดิ์  คันธิยงค์
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวรติมา  เพียรสดับ
2. นางสาวศศิธร  ฝอยทอง
3. นางสาวศศิวิมล  ศิริพิศ
 
1. นายสฤษดิ์  คันธิยงค์
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  คงแสนคำ
2. เด็กชายพลฤน  พรพนม
 
1. นายนพ  ภูธรรมะ
2. นายพิทักษ์  สินธุโคตร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงชุดาภา  คุณธะรักษ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีนามล
 
1. นายพินิจ  เปานาเรียง
2. นายศักรินทร์  ภูละมุล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัชรา  เทือกภูเขียว
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บัวอาจ
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา   ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวริศา  ดีมิตร
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยุพรัตน์  ศิริชัย
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสาวิณี  วิลัยรัตน์
 
1. นายสว่าง  ทิพย์กัน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ภูอาจสูง
 
1. นายจตุพร  จุตาทิศ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายนิธิศ  อุ่นมีศรี
 
1. นางสาวชิรินตรา  เวียงวลัย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กมลมูล
2. เด็กหญิงอลิษา  เฉิดวาสนา
 
1. นางสุกานดา  นาจันทอง
2. นางเต็มกมล  ศิริบุตร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชายพงศธร  เฉิดพันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุธาธรรม
 
1. นางสุกานดา  นาจันทอง
2. นางเต็มกมล  ศิริบุตร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพร  ดอนกระจ่าง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญา
 
1. นายพะยอม  โพนไสว
2. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายอนันต์  ธงวิพันธ
 
1. นายถนอมชัย  ปรีจำรัส
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คงประพัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  นาสิงทอง
3. เด็กชายภูมินทร์  พิมพะโส
 
1. นายวิบูลย์  แก้วบุดดา
2. นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศภัค  สาระชู
2. เด็กชายอนุชิต  ภูกงลี
3. เด็กชายเจริญวุฒิ  บรรณสาร
 
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายชยุติ  มังสุไร
2. เด็กชายภูชิด  เฉิดทรัพย์
3. เด็กชายมรุเดช  แสวงทรง
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมูล
2. นายสุภชัย  ดอนสามารถ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายมารุต  ยอดจิตร
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนกระจ่าง
 
1. นายอดุลย์  ภูภักดี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริภักดิ์
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กหญิงอรณิชา  ลพโภชน์
 
1. นางรจนา  จันทรัตน์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ยะไวทย์
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  จำเริญสาร
 
1. นางรจนา  จันทรัตน์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมมา
 
1. นางสุชาดา  พัสดร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กหญิงยุพา  ภูแสงสั้น
 
1. นางรจนา  จันทรัตน์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงดาริกา  วงศ์ศรีรัตน์
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงบงกช  จันตะวัน
 
1. นายสุพจน์  เลื่องลือ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายนวมนต์  จารุจิตร
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1. เด็กชายสันติภาพ  จุลพล
 
1. นายสุรชัย  สุขบรม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  คำวิโส
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนันทวรรณ
 
1. นางสุพรรณ  ภูอ่อนศรี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงปภัชญา  หมวดดารักษ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนกระจ่าง
4. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
5. เด็กหญิงวริสา  สุริยคำวงศ์
6. เด็กหญิงวิไลพร  บุตราเพ็ง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเมือง
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนสมจิตร
9. เด็กหญิงเปรมยุดา  สามารถกุล
 
1. นายจักรพัน  ไชยโคตร
2. นางมยุรีรัตน์  ภามาตย์
3. นายอดุลย์  ภูภักดี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกำชัย  เทพชา
2. เด็กหญิงจรรยา  ยะไวทย์
3. เด็กหญิงดาริกา  วงศ์ศรีรัตน์
4. เด็กหญิงนฤมล  ศรีแสนดี
5. เด็กชายนวมนต์  จารุจิตร
6. เด็กชายภูวดล  คำวิโส
7. เด็กชายมารุต  ยอดจิตร
8. เด็กหญิงสุขกมล  กมลหา
9. เด็กหญิงอรนุช  สุวรรณศรี
 
1. นายประสงค์  บาลลา
2. นายวิสิษฐ์  กมลาสน์วรกุล
3. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1. เด็กหญิงการติมา  ดอนสินเพิ่ม
2. เด็กชายจีรพันธ์  นาใจคง
3. เด็กชายดนุพร  ศรีชาติ
4. เด็กชายดนุพร  หันไชยโชติ
5. เด็กชายนภาศักดิ์  สุพรมวรรณ
6. เด็กหญิงบุษญา  สุริฉาย
7. เด็กชายปิยวัฒน์  พันสามารถ
8. เด็กหญิงภัทราวดี  คำมา
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัจจัยยาคา
10. เด็กหญิงยศพล  นาใจเย็น
11. เด็กชายวรวุฒิ  ปัญญา
12. เด็กชายวรานนท์  การกันหา
13. เด็กชายวันเฉลิม  นาชัย
14. เด็กชายศศิวิมล  นาใจเย็น
15. เด็กชายศุภณิช  ดอนแถลง
16. เด็กชายสิรภพ  สิงหาราช
17. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีชาติ
18. เด็กหญิงอาภาพร  ถิตย์วิลาศ
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ธาตุไพบูลย์
20. เด็กชายเอกพล  ศรีหาพุฒ
 
1. นายนันทนากรณ์  นาสมบูรณ์
2. นางสาวปณิสรา  ภานุรัตน์
3. นายสมศักดิ์  อนันต์เอื้อ
4. นายสมศักดิ์  อนันต์เอื้อ
5. นายอรุณ  ศรีศิริ
6. นางเพ็ญวิภา  นาชัยโชติ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายวรัญญู  ภูบุตตะ
 
1. นายกำจัด  รังวิจี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายโชคชัย  โสภาพล
 
1. นายสมพร  ประเสริฐนอก
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ภูนิสา
 
1. นางสาวภัทราพร  เขจรลัย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โดรณ
 
1. นายนพรัตน์  คำโสภา
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  อุบลเลิศรัตน์
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายภูมินะ  บรรพบุตร
 
1. นายพันเดช  อรัญเวศ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิมารับ
 
1. นางสาวกชมาส  สำราญวงค์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เห็มสมัคร
 
1. นายพันเดช  อรัญเวศ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กชายจักรกิจ  ไชยา
 
1. นายนิกสันต์  คลังแสง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เวสวรรณกุล
 
1. นายพันเดช  อรัญเวศ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เขตสินบุญ
 
1. นางสาววราลักษณ์  ช่อมะลิ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายพรพจน์  ทองผาด
 
1. นางชนัดดา  อรุณไพร
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกรกต  พรหมสวัสด์
 
1. นางไพวรรณ  ศรีแก่นจันทร์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 1. เด็กหญิงบุษผารัตน์  ฤทธิ์สุวรรณ
 
1. นายพิสัย  กลิ่นศรีสุข
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 1. นางสาวมนรดา  วงษ์กัญหา
 
1. นางกอร์ปกุล  อรัญรุตม์
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กชายกิตติ  ภูทะวัง
3. เด็กชายกิตติวงศ์  พันสนิท
4. เด็กชายคฑาวุธ  แก้วสา
5. เด็กชายคณิตศร  ไกยแสง
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมสิงห์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
8. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อนันตภักดิ์
9. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญไชย
10. เด็กหญิงนวพร  คำหงษา
11. เด็กชายนวิน  จิตกาล
12. เด็กหญิงน้ำหวาน  อิ่มพูล
13. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
14. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
15. เด็กชายพิพัฒน์  นนทะภา
16. เด็กชายภูริพัฒน์  ถนอมสอางค์
17. เด็กชายมงคล  ภูทะวัง
18. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
19. เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์สุวรรณ
20. เด็กหญิงวารุณี  วรรณชัย
21. เด็กชายวิวัฒน์  กันสี
22. เด็กชายศราวิน  พันกะจัด
23. เด็กชายศักรินทร์  แสงพรม
24. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
25. เด็กหญิงสุกัญญา  คงคาโชติ
26. เด็กหญิงสุนิศา  ทองสว่าง
27. เด็กชายสุพร  สารพัด
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ตาเมือง
29. เด็กชายสุรศักดิ์  อนันตพัฒน์
30. เด็กชายอนุชิต  บุญสูง
31. เด็กชายอนุวัฒน์  ตันสุ
32. เด็กหญิงอรชุมา  พันธ์สถิตย์
33. เด็กหญิงอรดี  บุญสนาม
34. เด็กหญิงอรนุช  ไชยศาสตร์
35. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
36. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
37. เด็กหญิงเพียงจันทร์  ทรัพย์พินิจ
 
1. นายชาญยุทธ  ชราปธิป
2. นายทวิทชัย  ราวารินทร์
3. นางบุญเรียบ  วดีศิริภักดิ์
4. นายประยุทธ  คูนาเอก
5. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
6. นางวิลาวัณย์  คูนเอก
7. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
8. นางเบญมาศ  ภูละมุล
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  จินดาโส
2. เด็กหญิงชนิตา  พันธหงส์
3. เด็กชายชาญชล  รักษาสร้อย
4. นางสาวณัฐณิชา  พิมพ์สะกะ
5. เด็กชายณัฐพร  ดอนกระจ่าง
6. เด็กชายณัฐพล  คำสมหมาย
7. นายณัฐพล  ชูศรีทอง
8. เด็กชายณัฐสกนธ์  บุรีวะชิระ
9. เด็กหญิงดวงหทัย  โพธิเสส
10. เด็กชายทศวรรษ  เรืองเพรี
11. นายธนากร  สิทธิเสนา
12. เด็กหญิงนฤมล  ศรีแสนดี
13. เด็กหญิงนวพร  วันเพลาพลิ้ง
14. เด็กหญิงนิตยา  ศรีวิเศษ
15. นางสาวนิตยา  ก้อนคำ
16. นางสาวปริยฉัตร  วรรณคง
17. นางสาวพรทิวา  บัวศรี
18. นางสาวภัคจิรา  บรรพแสง
19. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญา
20. เด็กหญิงมาริษา  มะกา
21. เด็กชายยุทธพง์  ละบุดดา
22. นางสาวรติมา  เพียรสดับ
23. เด็กหญิงรสสุคนธ์  รักษาชาติ
24. เด็กหญิงระติยา  บ่อยกระโทก
25. เด็กหญิงวริญญา  โกตะคาร
26. เด็กชายวิทยา  ภูมิประหมัน
27. เด็กหญิงศศิกาญจน์   อันทะนนท์
28. นางสาวศศิธร  ฝอยทอง
29. นางสาวศศิวิมล  ศิริพิศ
30. เด็กชายศักรินทร์  วันชูเชิด
31. เด็กหญิงสุรีวรรณ  ไชยคำมิ่ง
32. เด็กหญิงสุอาภา  โพธิศรี
33. เด็กหญิงอนุชศรา  ภูมาลัย
34. เด็กหญิงอรนุช  สุวรรณศรี
35. เด็กชายอรรถพงษ์  ดอนภิรมย์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  นาจำรัส
37. เด็กหญิงเปรมปนัดดา  สายชลวิริยสกุล
38. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จุลทะกอง
39. นางสาวเพ็ญศรี  มาสิงห์
40. เด็กหญิงโสธารา  นะอุบล
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
2. นางณิชา  นาชัยโชติ
3. นางมยุรีรัตน์  ภามฟตย์
4. นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
5. นางสาวสมใจ  คำคง
6. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
7. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
8. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤเนตร  หอมดวงศรี
2. เด็กชายปรีชา  ประเสริฐ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุราณาเดช
4. เด็กหญิงรัชณาพร  เหลี่ยมสิงขร
5. เด็กชายอธิป  อยู่เจริญ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ผลราศรี
 
1. นางชลพิน  หงษ์ชูตา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายทศพล  วันจำนงค์
2. เด็กหญิงนิภาพร  ญาณสิทธิ์
3. เด็กชายปรมินทร์  ญาณสาร
4. เด็กชายภาคิไนย  พันตาแก้ว
5. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุระ
6. เด็กชายศรรตวรรษ  ญาณสถิต
7. เด็กชายศราวุธ  สังรวมใจ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  สังรวมใจ
9. เด็กหญิงอรพินท์  ศรเยี่ยม
10. เด็กหญิงเกษราวรรณ  ธารวิจิตร
 
1. นางสาวชิรินตรา  เวียงวลัย
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กหญิงกรกนก  อ้นโต
2. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทะวงค์
4. เด็กหญิงสิริพร   กางอันเดช
5. เด็กหญิงอลิชา  พันธุ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงอารยา  ภูหาด
7. เด็กหญิงอารยา  เสนากิจ
8. เด็กหญิงอุรัสยา  ขันธะวิเศษ
 
1. นางกุลลดา  งามเมือง
2. นางทิวาพร  พันธุ์สะอาด
3. นางสาวอนงค์นาถ  ภูสมปอง
4. นางเปรมฤดี  โคตรพัฒน์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  จุทสิงห์
2. เด็กหญิงชุติมา  พลพุทธา
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรัพย์ผาด
5. เด็กหญิงวิภาพร  ไสยพร
6. เด็กหญิงศิริกัลยา  วรรณสุข
7. เด็กหญิงอนุสรา  ทุมสิงห์
 
1. นางนันทิยา  โรจนกร
2. นางพรทิพย์  นามบิดา
3. นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงดลฤทัย  กุลเกษตร
2. เด็กหญิงดารุณี  ทองชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมั่นคิด
4. เด็กหญิงปนัดดา  ช่างสอน
5. เด็กหญิงปวีณา  ดอนละครขวา
6. เด็กหญิงพรนิภา  ตะพองมาตร
7. เด็กหญิงพรศิริ  ขรึมสันเทียะ
8. เด็กหญิงพัชราวรรณ  หมั่นคิด
9. เด็กหญิงพัสวี  ศรีโยธี
 
1. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
2. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
3. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชาลิดา  พิมพสาร
2. เด็กหญิงชาลินี  วรรณโนนาม
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆารพันธ์
4. เด็กหญิงฟรีด้า  สินเกรน
5. เด็กหญิงภณิดา  สันติชัยรัตน์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีสงแย้ม
7. เด็กหญิงภิรมณ  พลสูงเนิน
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  รัตน์พล
9. เด็กหญิงรุจิกร  เนตวงษ์
10. เด็กหญิงอาริสา  บุญสมบัติ
 
1. นางนงนภัทร์  เนตวงษ์
2. นางเดือนฉาย  พลจร
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวนพวรรณ  สารพันธ์
2. นางสาวนิสายชล  ไสยวรรณ
3. นางสาวพัชราวรรณ์  จันทะคัด
4. นางสาวมลฤดี  ภูจอมแก้ว
5. นางสาวรัชนีวรรณ  เพิ่มขึ้น
6. นายวันชัย  สุดถวิล
7. เด็กหญิงศรัญญา  ชูราศี
8. นางสาวศศิวิมล  นามวงศ์
9. เด็กชายอนุสรณ์  ผ่ายเตชะ
10. เด็กชายอานนท์  ติกาพันธ์
11. เด็กหญิงเจริญพงษ์  ทิพย์ชาติ
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นายพชรพร  วรรณทอง
3. นางสาวศิริญญา  ไชยศีรี
4. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
5. นางอนุรักษ์  ภูเต้าสูง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  ศรีแสนดี
2. เด็กชายชวกร  ศรีค้อ
3. เด็กชายธัญกร  คงหอม
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเสมอ
5. เด็กชายปวเรศ  โยชะนะ
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
2. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนภูมิ  วงค์วรรณ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนสำอาง
 
1. นางสาวศรีวรรณณา  คำเสนาะ
2. นางสาวอรทัย  ทองจรัส
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายอติราช  ชนะศึก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันธุแสง
3. เด็กชายไตรภพ  ฉรวยศรี
 
1. นายบุญยืน  สุโสภา
2. นายประกาย  ศรีสุข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายคมเพชร  วรสุข
2. เด็กชายนิพนธ์  ประจันทร์
3. เด็กชายวิริยะ  ปองไป
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายณวัฒน์  ภูกองไชย
2. เด็กชายวิวัฒน์  วรรณโชติ
3. เด็กชายวีรชัย  ศรีพล
 
1. นายดำริ  ดอนเงิน
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงชัยพร  บุญไชโย
2. นายนพรัตน์  อุดชุมนารี
3. เด็กชายรัตนพล  แฉล้มชาติ
 
1. นายพยอม  โพนไสว
2. นางเพ็ญศรี   ถนอมสิทธิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฎา   ทาระเวท
2. เด็กหญิงชุติมา   โพธิ์ไชยแสน
3. เด็กหญิงมนทิราพร  บรรเจิด
4. เด็กหญิงลลิตา  ศรีกำพล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภารพัฒน์
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุปกอบ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
3. นางนรินทร  ศรีปัญญา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาระเวท
2. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ชัยแสน
3. เด็กหญิงมนทิราพร  บรรเจิด
4. เด็กหญิงลลิตา  ศรีกำพล
5. เด็กหญิงอารัตน์  ภารพัฒน์
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุปกอบ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สงเสรฐ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  คาคำมาตย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  โกสุม
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์  การุณ
 
1. นางสุมาลี  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวเอื้องไพร  สูนย์ราช
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงพรพรรษา  แก้วทะชาติ
3. เด็กชายวัชรพล  ฆารรัศมี
 
1. นางธิดา  วงศ์วิริยะ
2. นายอัษฎาวุธ  สรสิทธิ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนัดดา  ดาด้วง
2. เด็กชายวัลลภ  หระมาตย์
3. เด็กชายเชตุพล  ผลทำมา
 
1. นางกมลพรรณ  ถมภิรมย์
2. นางสาวรัศมี  ปัญญา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ไร่อำไพ
2. เด็กชายภมร  ภูพาดพิน
3. นายวายุ  นันบุญ
 
1. นางสุวรรณนา  เมตตา
2. นางอรชร  เพชรภูมี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษา 1. เด็กชายจตุพล  ไกรวรรณ
2. เด็กหญิงปราณี  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุบิณฑ์
 
1. นางมนัสวรรณ  ผาลาโห
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงจิตเลิศขจร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อรุณไพร
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยนพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยคำภา
3. เด็กหญิงอารียา  ภูผาลาด
 
1. นางบุษบา  ระดาสาร
2. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กชายกิตติชัย  ฉายจรุง
2. เด็กชายจตุพล  ดุจมยูร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงทวี
 
1. นางสาวกาญจนา  การสง่า
2. นางอรวรรณ  บุญสนาม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลาตรี  เสนาลัย
2. เด็กชายรติกรณ์  สุริยา
3. เด็กหญิงหยดเพชร  พันสุวรรณ์
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม
2. นางประดับศรี  ชูศรีทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นาทองคำ
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ถินคำเชิด
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวรจนา  อินทะพงษ์
2. นางสาวสุวรรณี  ปุเลโต
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงอรจิรา  เสริฐวาสนา
2. เด็กหญิงอรไท  โปละ
3. เด็กหญิงเนตรปวีร์  ภูวังแทน
 
1. นางพูลสิน  นามบุญลืม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วงมะลัย
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ฆารพันธ์
3. เด็กหญิงนิดา  ดิษเจริญ
 
1. นางกัลยาณี  ภูหวล
2. นางนงรัตน์  ทิวะสิงห์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงมานิกา  ภูพันเดียว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูนาแก
3. เด็กหญิงอังคณา  สละไชย
 
1. นางทองมี  สระประทุม
2. นางสาวรัตนา  มะเสนา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กชายนพคุณ  อุทัยนิตย์
2. เด็กชายพิทวัส  มะระสี
 
1. นางวิไลกุล  บุญจันทร์ศรี
2. นางเพ็ญพยอม  มะระสี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรกานต์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยบุญทัน
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสิงห์
2. เด็กชายณัชพล  กิตคราม
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 1. เด็กชายปกาศิต  นันตะเสน
2. เด็กชายภราดล  กันยาสน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พรมพิศ
2. นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูกิ่งเดือน
2. นางสาวพรนภา  คำบุดดี
3. นายไกรษร  พละเดช
 
1. นางสุภาภรณ์  แสนณรงค์
2. นางสาวแพงกฤต  จันทรโสตถิ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงศรัญญา  เวินชุม
2. เด็กหญิงอรนิดา  ลับภู
 
1. นายจีรพันธ์  ยี่สารพัฒน์
2. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายนุติ  ไร่เกื้อ
2. เด็กชายปวีณ  โพนสะอาด
 
1. นายประดิษฐ์  ดอนสมจิตร
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายสุรพงษ์  กิ่งฉัตร
2. เด็กชายอนุชา  พุจารย์
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายวิกรม  อรุณพาส
2. เด็กหญิงอารียา  จงหมื่นไวย์
 
1. นายอำนวย  แก้วมา
2. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. นายจรัญ  ทรงวงศ์เกตุ
2. เด็กหญิงมนัสสารีย์  ผาสิงห์
 
1. นายประดิษฐ์  ดอนสมจิตร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมิรันตี  ตามพันธุ์ดี
2. เด็กหญิงอรรถภาวดี  ชาเสน
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพันกร  ดอนวิชัย
2. เด็กหญิงลลิตา  นพวัฒน์
3. เด็กหญิงอรชา  กมุลทรา
 
1. นายพิชิต  อินทวรรณ์
2. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายพายุ  ธารเครือ
2. เด็กชายศรชัย  สินธุโคตร
3. เด็กชายอริสรา  มูลทรัพย์
 
1. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
2. นายศุกร์สิทธิ์   ภูผิวเหลือง
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายกีรติ  รักคำมูล
2. เด็กชายคณินทร์  ไร่สงวน
3. เด็กชายธนากร  บุญดารา
 
1. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
2. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐชัย  ไชยชิน
2. เด็กชายประวิทย์  พาลารักษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  คงพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  ผลรุ่ง
2. นายโกศล  จำเริญสาร
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยุริ ยูริ  เซกิกุซิ
 
1. นายวีระพันธ์  อุทาลุน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  กานต์ธนสุนทร
 
1. นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิชา  ขันแข็ง
 
1. นางไพวัลย์  สิมมาเคน
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม
 
1. นางอ่อนจันทร์  จำเริญเจือ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายปณวัฒน์  นาสิงห์ทอง
 
1. นางสาวปิยพัชร  ตาลรัตน์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันสายออ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวัลยาลา  วรรณญาติ
 
1. นางสาวภาคิณี  สุ่มมาตย์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวริญญา  โกตะคาร
 
1. นางไพวรรณ  ศรีแก่นจันทร์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงเมซี่  แวนมูค
 
1. นายทัพเทพ  แก้วพิลา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงอารยา  สัตนันท์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงชุติพร  อนุสร
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พินึกรัมย์
3. เด็กชายยุทธนา  ปีกุล
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พาส่วย
5. เด็กหญิงสานันทินี  ภารประดับ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
2. นางประไพ   เฉยฉิว
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายปฏิภาน  การะบูรณ์
 
1. นายอานัฐ  ปรีสมบัติ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  นามโยธิน
 
1. นายมานิตย์  ถิตย์อารมย์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายปกรณ์  การรัตน์
 
1. นายอิสรา  การเลิศ
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกิรติกานต์  ถิ่นวิลัย
2. เด็กชายวรรณรัตน์  เพ็ชรด่านเหนือ
 
1. นายสุรชาติ  ทองจรัส
2. นางเกษร  ถิ่นวิลัย
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวปริฉัตร  วรรณคง
2. เด็กหญิงเปรมปนัดดา  สายชลวิริยสกุล
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
2. นางไพวรรณ  ศรีแก่นจันทร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1. เด็กชายทีระพงศ์  หลาบผุ
2. เด็กชายนรินทร์  สุริยะบุญ
3. เด็กชายภาสกร  พันต้น
4. เด็กชายศิริชัย  รัตนเพ็ชร
5. เด็กชายอธิป  ภูบัวคำ
6. เด็กชายอนุชิต  ภูสีเขียว
 
1. นางบรรจง  วรรณวงษ์
2. นางศศิวิมล  ตรีทศ
3. นายอภิสิทธิ์  จำเริญเจือ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1. เด็กชายกันทวิชญ์  ครภาบุญ
2. เด็กชายจันทรวิทย์  ภูเด่นมา
3. เด็กชายทวีชัย  ทฤษฎี
4. เด็กชายธาดา  อิ่มพูล
5. เด็กชายปรเมศวร์  คำหงษา
6. เด็กชายพงศธร  หอมสมบัติ
 
1. นายทวี  เรืองเสนา
2. นางศรีอัมพร  เรืองเสนา
3. นายสุรพล  พานะวาน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายนพพล  โทเพชร
2. นายวรพงษ์  แช่มชื่น
3. นายวรากร  เศษฌเวศ
4. เด็กชายวัชรพงษ์  มามอด
5. นายสัมพันธ์  แก้ววิจารย์
6. นายสุทินัน  วิจันขันธ์
7. นายอนุชิต  จุตาผิว
8. เด็กชายเกียรติณรงค์  พานประดิษฐ์
 
1. นายทรัพย์สิน  ดีสีแก้ว
2. นายรักษ์  พรชะตา
3. นายสุภร  รัตนเสวก
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ก้อนวิมล
2. เด็กหญิงกิตติยา  คำนาดี
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  อิ่มเรือง
4. เด็กชายธีรดนย์  ภูคงสด
5. เด็กชายนนทรี  พันธุ์สะอาด
6. เด็กหญิงบุณฑริกา  ทัดศรี
7. เด็กหญิงประภา  พันธ์รักษ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โตรณ
 
1. นางสาวนิพพัฒน์  กุมชิต
2. นายบุญเคน  ภูล้านแก้ว
3. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายกริชเพชร  บุญไสว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงจิราพร  ถมภิรมย์
4. เด็กหญิงชุติมา  ภูไกรลาศ
5. เด็กชายธรณ์ธันย์  ตัญศิลา
6. เด็กหญิงนฤมล   พิกุลหอม
7. เด็กหญิงพิมลดา  อรรคศรี
8. เด็กหญิงศศินา  จิตเจริญ
9. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ
10. เด็กหญิงโสมผกาสินธุ์  พิลาแดง
 
1. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
2. นายพัฒนา  ศรีโสภา
3. นางสุธิดา  ศรีโสภา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. นางสาวมิถุนา  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญรื่น
3. นางสาวสุชาดา  วงค์แสนน้อย
4. นางสาวสุพัตรา  นันรุ่ง
5. เด็กชายอนุชิต  ทรัพย์สิงห์
 
1. นายกฤษณสิทธิ์  ทรพย์สิริอุดม
2. นายก่อกกนิษฐ์  คำมะลา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงสมหวัง
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
2. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนารินทร์  การอรุณ
2. เด็กหญิงนิติยา  ผลละออ
3. เด็กหญิงอุมาพร  พาพุทธา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญภัทร  เซ่งจัน
2. เด็กหญิงฐานิตา  ชำนาญหัตถ์
3. เด็กหญิงดวงพร  ไสยมรรคา
 
1. นายนางอนงค์  นาสมบัติ
2. นางสิรินาฎ  บาลลา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ประคำนอก
2. เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงค์
3. เด็กหญิงเอวิกา  ภูสงัด
 
1. นางสาวปราณี  ฉายเพิ่ม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงทัศนาวรรณ  บุญกัณฑ์
2. เด็กหญิงภาวดี  งอยปัดพันธ์
 
1. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำเรือง
 
1. นางสาวศรีวัณณา  คำเสนาะ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายชินกร  ทองด่านเหนือ
2. เด็กชายหฤทธิ์  ศรีนามล
 
1. นางณัฐิกา  สินธุเสน
2. นางสาวเกศติยา  วรรณจักร
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชยางกูร  บุญแนน
2. เด็กชายธนโชค  ภคประสิทธิ์
 
1. นางสาววรารัตน์  แสนสิงห์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงวรญา  ภูทองแหลม
2. เด็กหญิงวิภาดา  อุ่นฤทธิ์
 
1. นางสุพรพรรณ  ศรีหาบัว
2. นางอุษา  ลำลอง
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสดามรรค
2. เด็กหญิงกุสุมา  นาสิงทอง
 
1. นางจิราภา  อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี  ขันธ์ปรึกษา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มีจิตร
 
1. นายอนุชิต  แสงสวัสดิ์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุดมรัตน์
 
1. นางสวัสดิ์  วรรณศิลป์
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ทรัพย์มีชัย
 
1. นายอดิศร   ปัญญามี
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยชนะ  เลี่ยมขันทอง
 
1. นายประชิต  ครบอุดม
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจุลภัทร  พวกพูล
 
1. นายเฉวียน  ไชยฮะนิต
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายสุพล  ทองไม้
 
1. นายประชิต  ครบอุดม
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  หอมทรง
 
1. นางพัชราภรณ์  แสนพันดร
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 1. เด็กชายศรายุทธ  แน่นอุดร
 
1. นายบรรจบ   วรสิงห์
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  วิเศษวิสัย
 
1. นายอัศรายุธ  บุรีรัตน์
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายสายฟ้า  พัฒนบุรมย์
 
1. นายยงยุทธ  โพธิปัตชา
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วรโคตร
2. เด็กชายกันตพงษ์   ไตรระเบียบ
3. เด็กหญิงกาญจนา  กาญสะอาด
4. เด็กชายคณิต   ตะบุตร
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันยาว
6. เด็กหญิงณัฐพร  ผลถวิล
7. เด็กหญิงถิราวรรณ  สุวรรณเรือง
8. เด็กชายนครินทร์  รัตนศรีหา
9. เด็กชายนันทวัฒน์  อุตตมะ
10. เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  เกื้อจรูญ
11. เด็กชายภาณุพงษ์   พัฒนบุปผา
12. เด็กชายภิญโญ   ถิตย์วาส
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  การกุล
14. เด็กหญิงลลิตา  การภักดี
15. เด็กหญิงวรรณภา  สุกุฎี
16. เด็กหญิงวรินดา  เครือบุญ
17. เด็กหญิงวิภากร  จงสมชัย
18. เด็กชายศราวุธ  พันธ์สุ
19. เด็กชายศิวกร  การรัตน์
20. เด็กหญิงศุตระกิจ  การนิตย์
21. เด็กชายสายฟ้า  พัฒนบุรมย์
22. เด็กหญิงสายสุดา  นันเชียงเครือ
23. เด็กชายสุชานนท์  ทรัพย์สมบัติ
24. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีมาลา
25. เด็กหญิงสุวิมล  ผลเจือ
26. เด็กหญิงอัจรา  วรโคตร
27. เด็กหญิงเกศรา  จงเรืองศรี
28. เด็กชายเอกพล  เครือบุญ
29. เด็กชายเอกภพ  หนองบัว
30. เด็กชายโยธิน  ไร่รัตน์
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม
2. นางกรรณิกา  ศรรบศึก
3. นายกีรติ  ไสยวรรณ
4. นางประครอง  โพธิปัตชา
5. นายยงยุทธ  โพธิปัตชา
6. นางวนิดา  จันทร์แดง
7. นายสำราญ  ถิตย์ประดิษฐ์
 
201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโสดา
 
1. นางกรรณิการ์  แสนอุดม
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เขตสงคราม
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทรชัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  นิจครบุรี
 
1. นางสมมาศ  กุลสุทธิ์
2. นางเรืองอุไร  สำราญวงศ์
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล
2. เด็กหญิงภิญญาลักษณ์  นนทภา
3. เด็กหญิงไอยริสา  ฉายผล
 
1. นางสาวกุสุมาร์  บุญไชยแสน
2. นางวนิดา   มาตประดับ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  โพธิกมล
 
1. นายอัครพล  ศรีแพงมล
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางมะลิ  ไถวสินธุ์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายสิทธิพล  กระแสเสริม
 
1. นางสาวพรรณภา  วังระหา
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคูณวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์   สงเมือง
 
1. นางสาวพวงเพชร  สาระขันธ์
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายสุวิช  ทองดี
 
1. นางนิ่มนวล  ดีพรม
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายสัทพงศ์  พันธ์ประดับ
 
1. นางสุรัตน์  ภูชำนิ
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพัชรี  บัดชาพงษ์
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายจักรภัทร  หมั่นคิด
 
1. นางเครือฟ้า  วังระหา
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางสาวศิรินภา  แจกกระโทก
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ภารประดับ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาทุ่งมล
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภารไสว
2. เด็กหญิงชุติวรรณ  การปรีชา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
2. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  ภารกุล
2. เด็กชายพงศธร  ฤทธิ์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
2. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กชายดิศรณ์  ยุบลลา
2. เด็กชายอาทิตย์  เมืองพิล
 
1. นายชาติชาย  ฉายมงคล
2. นายแสงปัญญา  ลำลอง
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
2. นางสาวสุจิตรา  สีรักษ์
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายครรชิต  ชุ่มเกลี้ยง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ทองจันทร์
2. นางสุภาวดี  ขันธ์ปรึกษา
 
219 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภัสรา  วังคะฮาด
2. เด็กหญิงอมิตา  ภารวิบูลย์
 
1. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
220 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  ภูปรั่ง
2. เด็กหญิงสุปราณี  นันช่วง
 
1. นางจุฬาภรณ์  ภูติโส
2. นางสุภาณี  สำราญเนตร
 
221 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรเทพ  นามภูมี
2. เด็กหญิงสมพร  ยุติกิจ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญา  ทองจันทร์
2. นางมุกดาวดี  รัตนประภา
 
222 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรันเจริญ
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญญ์  บุญจันทร์ศรี
5. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
6. เด็กชายภีรภัทร  สันติชัยรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
2. นางภารดา  คำแพงดี
3. นางสาวสุุจิตตรา  สีรักษ์
 
223 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภิกสุวรรณ
2. เด็กหญิงจริยา  ฤทธิ์จำรัส
3. เด็กชายประสิทธิ์  จันมหา
4. เด็กหญิงปัทมา  มูลมาตร
5. เด็กหญิงสุวนัน  บุญวิเชียร
6. เด็กชายเริงชัย  ภูใบบัง
 
1. นางจริภรณ์  ปิ่นตระกูล
2. นางสาวพรรนิภา  ฉายละออ
3. นางอรดี  ฉายวิไชย
 
224 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริยา  เวียงกมล
2. เด็กชายชาญชัย   ผ่านจังหาร
3. เด็กชายชินโชติ  โคตะนนท์
4. เด็กหญิงดารวี  ผ่านจังหาร
5. เด็กชายศิวกร  สุมังเกษตร
6. เด็กชายสราวุธ  สุนะไตร
7. เด็กชายอิทธิกร  ผลสว่าง
 
1. นางทองสุข  ทองจรัส
2. นางพนมวรรณ  เถรี
3. นางสาววันเพ็ญ  สารีศรี
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กหญิงสุมาลา  บุญราศรี
 
1. นางวลัยพร  สังไวศรี
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นางสาวดวงใจ  มณีกรรณ์
 
1. นางมะลิ  สายสินธุ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายศิวะ  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  การเรือง
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มังสุไร
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพวงผกา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กหญิงมณิกา  คำผง
2. เด็กหญิงวริศรา  คงจำนงค์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  บุราณผาย
4. เด็กหญิงเบญญาภา  เดชวัน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ขันธ์ปรึกษา
2. นางสาวรภัสศา  ขันธ์ปรึกษา
3. นางสาวเนตรชนก  อุดรศรี
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  นามมาลา
2. เด็กชายนรุตม์  จันประทัด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  กัลยา
4. เด็กชายอาทิตย์  อรรคดี
 
1. นายพนมพร  โพธิ์ชิต
2. นางสาวเสาวนีย์  เดชบุรัมย์
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กชายวิชิต  จันทเสนา
 
1. นายวิลาศ  ปรีดี
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพล  ภารถวิล
 
1. นายมานิต  ถิตย์อารมย์
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายสุรพัฒน์  บุตรศิริ
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กหญิงกานติมา  ดอกบัวกลาง
 
1. นายบัญญัติ  อิศรานนท์
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานติมา  พ่อตา
2. เด็กหญิงญานิกา  แสนดี
3. เด็กหญิงนัฏกร  จัตวากุล
4. เด็กหญิงราตรี  มีโคตรกอง
5. เด็กหญิงศศิธร  งามเมือง
6. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพศร
7. เด็กหญิงเกศสุดา  บุตรวัง
 
1. นางจิราภา  อุดมรัตน์
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ทองจันทร์
3. นางสุภาวดี  ขันธ์ปรึกษา
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จังโกฏิ
2. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ทรัพย์สำราญ
3. เด็กหญิงตรีนุช  มูลอุดม
4. เด็กหญิงนาตยา  กองแก้ว
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  นันบุญ
 
1. นางบุญฤทธิ์  บุญยบุตร
2. นางสุวรรณา  เมตตา
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กชายดำรง  ระดมทอง
2. เด็กชายธนากร  ภารจำนงค์
3. เด็กชายธีระ  แดนภาคีย์
4. เด็กหญิงอธิติยา  อามาตมนตรี
5. เด็กหญิงอลิศา  พยัฆเดช
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เชจรักษ์
7. เด็กหญิงไพลิน  ธนาพานิชย์
 
1. นางจิรันธนิน  สันคะนุช
2. นางสาวนุชนาถ  ภูอิ่นอ้อย
3. นางสาวพิชย์ญากรณ์  ธารเอี่ยม
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงกินรี  ลุนชิด
2. นายธีรชา  ทุมทอง
3. เด็กชายฤทธิ์เดช  ฤทธิ์ประดิษฐ์
4. นางสาวสร้อยสุดา  อุไรคำ
5. นางสาวสุดาพร  รัตนวัน
6. เด็กหญิงสไบทิพย์  ฉายถวิล
 
1. นางกุสุมา  ญาณกาย
2. นายชาติชาย  ฉายมงคล
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรันเจริญ
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
5. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
6. เด็กชายภีรภัทร์  สันติชัยรัตน์
 
1. นางชลารักษ์  โตโส
2. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
3. นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายปนัดดา  ฉายถวิล
2. เด็กชายสมพงษ์  ขันธ์จำนงค์
3. เด็กหญิงอิงอร  ภูมูลนา
 
1. นางดิษยา  เบญจมาศ
2. นางสุภาพักตร์  สังข์เงิน
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงจิรมล  ยุบลชู
2. เด็กหญิงพรรณนาลาย  สามพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลิมวันดี
 
1. นางบุญสิตา  ภูกาบไส
2. นางสุภัตรา  เขตปัญญา
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยศิริ
2. เด็กหญิงวิภาดา  พลศรี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ศรีแพงมล
2. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ชมเชี่ยวชาญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มีธรรม
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ภรมชัย
 
1. นางอาภากร  วิชระพล
2. นางโสภา  ลากอก
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายวิวัฒน์  ฐานโอฬาร
2. เด็กชายสุรัตน์  ขันประมาณ
3. เด็กชายอัครพล  คะนะสอน
 
1. นางเพ็ญศิริ  สงเสรฐ
2. นายเรืองยศ  ภูคงทอง
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 1. เด็กชายฐิติพันธุ์  เหล่าโล่
2. เด็กชายบุรินทร์  อุ่นศรี
3. เด็กชายวีระ  ประทุม
 
1. นายดุสิต  สินธุศิริ
2. นางเมธวี  เยี่ยมสมบัติ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่างามฯ 1. เด็กชายนัทพงศ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายยิ่งยศ  น้อยนวนคำ
 
1. นายกฤตยชญ์  ไพรสณฑ์
2. นางลำดวน  ไพรสณฑ์
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ผ่านสำแดง
2. เด็กชายนนทกร  โมฆรัตน์
3. เด็กหญิงพรปรียา  โชยจอหอ
 
1. นางภักษร  จันทะคัด
2. นางลักขณา  เครือวงษา
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แน่นอุดร
2. เด็กชายอนุชา  พุจารย์
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนรัฐ  งามเมือง
2. เด็กชายภูณิทัศน์  คำพวงศ์
 
1. นายถวัลย์  เครือวรรณ์
2. นางสาวรัศมี  ชัยมณี
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงกัลลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวอารยา  ชุ่มเรืองศรี
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญสนาน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วคาม
3. เด็กชายมณฑล  ไสยจรัญ
 
1. นางจรรยา  วิริยะผลปรีชา
2. นางชญาณี  โพธิรัตน์โส
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
3. เด็กชายภีรภัทร  สันติชัยรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
2. นางภารดา  แพงคำดี
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายชยุตย์  ถิตย์สรรพ์
2. เด็กชายบารมี  เดชา
3. เด็กชายอมรเพชร  ชัยสิทธิพัฒนา
 
1. นางพจนีย์  บุญชูศร
2. นางอรุณ  นิลสนธิ
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายทศวีธ์  วิชาชัย
2. เด็กชายบริลักษณ์  บุญนาถ
3. เด็กชายเมธี  คุณาคม
 
1. นางชญาณี  โพธิรัตน์ใส
2. นางรุ่งอรุณ  พิลสนธิ
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายชยุตม์  ถิตย์สรรพ์
2. เด็กชายชะร๊อก  หะยี
3. เด็กชายอนุชิต  พันธ์แผง
 
1. นางชญาณี  โพธิรัตน์ใส
2. นางรุ่งอรุณ  พิลสนธิ
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรันเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญญ์  บุญจันทร์ศรี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ผลโคกก่อง
 
1. นางสาวภารดา  แพงคำดี
2. นางสาวสุิจิตรา  สีรักษ์