เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนสนวน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 สะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
4 โคกล่ามผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 หนองทุ่มสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
4 บ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
5 สะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
4 บ้านดอนสนวน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
5 บ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขื่อนภูมิพล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 นาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
4 บ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
5 สิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
6 อุตสาหกรรมป่าไม้ 7 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 บ้านคำเม็ก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่างามฯ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 โคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกก่องวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -
3 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -