สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 21 0 2 23 32 2 0 0 34
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 14 14 7 35 41 10 1 3 52
3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 13 11 8 32 49 5 1 2 55
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 10 5 2 17 20 0 1 0 21
5 ชุมชนนาจารย์วิทยา 8 0 1 9 11 3 2 2 16
6 โนนเมืองวิทยาคาร 8 0 0 8 11 1 0 0 12
7 บ้านหนองกุงใหญ่ 7 3 6 16 22 3 0 1 25
8 ดงพยุงสงเคราะห์ 7 2 1 10 12 1 0 1 13
9 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 6 1 0 7 8 3 0 0 11
10 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
11 กุดครองวิทยาคาร 5 3 1 9 12 3 2 0 17
12 หนองพอกวิทยายน 5 2 1 8 12 1 2 2 15
13 นามลวิทยาคาร 5 0 0 5 6 1 0 0 7
14 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 3 1 1 5 7 0 0 0 7
15 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 3 1 1 5 6 0 0 1 6
16 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 3 1 0 4 12 3 3 1 18
17 คำคาราษฎร์บำรุง 3 0 4 7 14 2 1 0 17
18 ด่านใต้วิทยา 3 0 1 4 8 5 3 0 16
19 สะอาดประชาสรรพ์ 3 0 1 4 4 2 1 1 7
20 นิคมลำปาววิทยา 3 0 0 3 5 0 0 0 5
21 บ้านนาวิทยาคม 3 0 0 3 4 1 0 0 5
22 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 2 6 2 10 14 5 1 0 20
23 บุญมีวิทยา 2 2 1 5 16 2 1 2 19
24 แกเปะราษฎร์นิยม 2 2 1 5 10 0 0 0 10
25 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 2 1 1 4 6 1 0 0 7
26 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 2 1 0 3 9 3 0 0 12
27 บ้านห้วยยาง 2 1 0 3 4 2 0 0 6
28 โคกเมยประชาพัฒนา 2 0 2 4 7 0 0 0 7
29 คำปลาฝาโนนชัย 2 0 1 3 6 0 1 2 7
30 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
31 เชียงเครือวิทยาคม 2 0 1 3 4 0 0 0 4
32 สองห้องราษฎร์บูรณะ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
33 บึงวิชัยสงเคราะห์ 2 0 0 2 7 0 0 0 7
34 ท่าแสงวิทยายน 2 0 0 2 5 1 0 0 6
35 หนองโพนวิทยายน 2 0 0 2 3 1 0 1 4
36 โป่งเชือกสถานศึกษา 2 0 0 2 3 0 1 0 4
37 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1 3 3 7 9 1 0 0 10
38 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 2 1 4 6 3 0 2 9
39 บ้านม่วงวิทยาคม 1 2 0 3 9 0 2 0 11
40 กุดลิงวิทยาคม 1 2 0 3 7 0 0 0 7
41 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1 1 4 6 9 3 1 2 13
42 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1 1 3 5 8 2 0 0 10
43 ถ้ำปลาวิทยายน 1 1 1 3 6 0 0 0 6
44 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
45 นาโกวิทยา 1 1 0 2 10 1 0 0 11
46 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1 1 0 2 4 0 0 0 4
47 ดงน้อยวิทยา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
48 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
49 สะอาดโนนงามวิทยา 1 1 0 2 2 2 1 0 5
50 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 0 3 4 4 1 0 0 5
51 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1 0 2 3 5 2 0 1 7
52 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1 0 1 2 7 1 0 0 8
53 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2 6 2 0 0 8
54 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 1 2 5 2 0 1 7
55 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 1 2 4 3 1 0 8
56 คำโพนคำม่วงวิทยา 1 0 1 2 4 3 0 1 7
57 บ้านม่วงวิทยายน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
58 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 1 0 0 1 6 2 1 0 9
60 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 0 0 1 5 1 0 1 6
61 บ้านคำเม็ก 1 0 0 1 5 0 0 1 5
62 หนองกุงวิทยาคม 1 0 0 1 3 4 0 0 7
63 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
64 โคกก่องวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 2 4
65 แก่งนาขามสามัคคี 1 0 0 1 3 1 0 1 4
66 ท่าไคร้สามัคคี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
67 บ้านโหมนสงเคราะห์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
68 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 โพนสวางพิทยาคม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 วัดเวฬุวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 สามชัยอุดมวิทย์ 0 4 4 8 15 0 2 0 17
74 อนุบาลทุ่งมน 0 2 1 3 9 3 0 0 12
75 อนุบาลปิยวรรณ 0 2 1 3 9 1 0 1 10
76 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 5 1 2 1 8
77 วัดชัยสุนทร 0 2 1 3 4 1 0 0 5
78 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 0 2 1 3 4 0 0 0 4
79 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 1 2 3 5 1 2 0 8
80 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 1 1 2 4 0 1 1 5
81 ดงน้อยสงเคราะห์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 1 0 1 5 3 0 3 8
83 โคกกลางวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
84 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
85 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 1 0 1 3 0 1 1 4
86 บ้านโนนแหลมทอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
88 เสมาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านโคกใส 0 1 0 1 2 0 1 0 3
90 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
91 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
92 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 โคกสำราญวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองช้าง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
95 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
97 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 หนองตุวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
100 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
101 ภูปอวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
102 บ้านห้วยแสง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
103 นาคูณวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 หนองแซงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
106 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
107 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
108 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
109 บ้านเหล่าค้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 สายป่าแดงวิทยา 0 0 0 0 4 0 1 0 5
111 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
113 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
114 สำเริงวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
115 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
116 ชุมชนแก้งคำวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
118 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
119 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
120 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
121 ห้วยตูมวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
123 บ้านกุดแห่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 หนองแวงแสน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 อนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 หนองแวงเหนือ 0 0 0 0 1 5 2 0 8
128 หนองแคนวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
129 นาจำปา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
130 สิงห์สะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 บานเย็นศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
133 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองกุงกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านหนาดสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 โคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 คอนเรียบอนุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านท่างามฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 สะอาดไชยศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 อนุบาลจันทรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 บ้านสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 สะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 เหล่าสูงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 หนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 คำแคนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านดอนสนวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 เหล่าค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 คำไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 109 97 411 746 161 64 55 971