สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 21 0 2 23 32 2 0 0 34
2 กุดครองวิทยาคาร 15 3 1 19 22 4 2 0 28
3 อนุบาลกาฬสินธุ์ 14 14 7 35 41 10 1 3 52
4 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 13 11 8 32 49 5 1 2 55
5 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 13 1 0 14 16 1 0 0 17
6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 10 5 2 17 20 0 1 0 21
7 บ้านหนองกุงใหญ่ 8 3 6 17 23 3 0 1 26
8 หนองพอกวิทยายน 8 2 1 11 15 1 2 2 18
9 ชุมชนนาจารย์วิทยา 8 0 1 9 11 3 2 2 16
10 โนนเมืองวิทยาคาร 8 0 0 8 11 1 0 0 12
11 ดงพยุงสงเคราะห์ 7 2 1 10 12 1 0 1 13
12 คำคาราษฎร์บำรุง 7 1 4 12 19 3 1 0 23
13 นามลวิทยาคาร 6 1 1 8 9 1 0 0 10
14 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 6 1 0 7 8 3 0 0 11
15 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
16 ท่าแสงวิทยายน 5 0 1 6 9 1 0 1 10
17 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 4 1 1 6 7 0 0 1 7
18 สิงห์สะอาด 4 0 0 4 5 2 0 1 7
19 บึงไฮโนนสวางวิทยา 3 4 3 10 12 1 0 0 13
20 กุดลิงวิทยาคม 3 2 0 5 9 0 0 0 9
21 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 3 1 1 5 7 0 0 0 7
22 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 3 1 0 4 12 4 3 1 19
23 บึงวิชัยสงเคราะห์ 3 1 0 4 9 0 0 0 9
24 บ้านห้วยยาง 3 1 0 4 5 2 0 0 7
25 ด่านใต้วิทยา 3 0 1 4 8 5 3 0 16
26 เชียงเครือวิทยาคม 3 0 1 4 5 0 0 0 5
27 สะอาดประชาสรรพ์ 3 0 1 4 4 2 1 1 7
28 นิคมลำปาววิทยา 3 0 0 3 5 0 0 0 5
29 บ้านนาวิทยาคม 3 0 0 3 4 1 0 0 5
30 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 2 7 2 11 15 5 1 0 21
31 บุญมีวิทยา 2 2 1 5 16 2 1 2 19
32 แกเปะราษฎร์นิยม 2 2 1 5 10 0 0 0 10
33 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 2 1 1 4 7 1 0 0 8
34 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 2 1 0 3 9 3 0 0 12
35 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 2 1 0 3 5 0 0 0 5
36 โคกเมยประชาพัฒนา 2 0 2 4 7 0 0 0 7
37 คำปลาฝาโนนชัย 2 0 1 3 6 0 1 2 7
38 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
39 สองห้องราษฎร์บูรณะ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
40 หนองโพนวิทยายน 2 0 0 2 3 1 0 1 4
41 โป่งเชือกสถานศึกษา 2 0 0 2 3 0 1 0 4
42 ถ้ำปลาวิทยายน 1 2 1 4 7 0 0 0 7
43 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 2 1 4 6 3 0 2 9
44 บ้านม่วงวิทยาคม 1 2 0 3 9 0 2 0 11
45 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1 1 4 6 9 3 1 2 13
46 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1 1 3 5 8 2 0 0 10
47 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
48 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
49 ดงน้อยสงเคราะห์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
50 นาโกวิทยา 1 1 0 2 10 1 0 0 11
51 ดงน้อยวิทยา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
52 หามแหโพนทองวิทยาคม 1 1 0 2 3 0 1 0 4
53 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 สะอาดโนนงามวิทยา 1 1 0 2 2 2 1 0 5
55 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 0 3 4 4 1 0 0 5
56 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1 0 2 3 5 2 0 1 7
57 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1 0 1 2 7 1 0 0 8
58 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2 6 2 0 0 8
59 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 1 2 5 2 0 1 7
60 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 1 2 4 3 1 0 8
61 คำโพนคำม่วงวิทยา 1 0 1 2 4 3 0 1 7
62 บ้านม่วงวิทยายน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
63 นาคูณวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
64 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
65 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 1 0 0 1 6 2 1 0 9
66 บ้านคำเม็ก 1 0 0 1 6 0 0 1 6
67 บ้านแกวิทยายน 1 0 0 1 5 1 1 0 7
68 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 0 0 1 5 1 0 1 6
69 ชุมชนแก้งคำวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 หนองกุงวิทยาคม 1 0 0 1 3 4 0 0 7
71 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
72 โคกก่องวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 2 4
73 แก่งนาขามสามัคคี 1 0 0 1 3 1 0 1 4
74 ท่าไคร้สามัคคี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านโหมนสงเคราะห์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 นาจำปา 1 0 0 1 2 3 1 0 6
77 หนองแคนวิทยา 1 0 0 1 2 2 1 1 5
78 โคกล่ามวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านท่างามฯ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 โพนสวางพิทยาคม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดเวฬุวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 เขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 สามชัยอุดมวิทย์ 0 4 5 9 16 1 2 0 19
86 อนุบาลทุ่งมน 0 2 1 3 9 3 0 0 12
87 อนุบาลปิยวรรณ 0 2 1 3 9 1 0 1 10
88 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 5 1 2 1 8
89 วัดชัยสุนทร 0 2 1 3 5 1 1 0 7
90 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 0 2 1 3 4 0 0 0 4
91 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 1 2 3 5 1 2 0 8
92 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 1 1 2 4 0 1 1 5
93 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 1 0 1 5 3 0 3 8
94 โคกกลางวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
95 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
96 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 1 0 1 3 0 1 1 4
97 บ้านโนนแหลมทอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
99 บ้านหนองกุงกลาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 เสมาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านโคกใส 0 1 0 1 2 0 1 0 3
102 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
103 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
104 โคกสำราญวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองช้าง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
106 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 หนองตุวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
111 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
112 ภูปอวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
113 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
114 บ้านห้วยแสง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 หนองแซงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
117 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
119 บ้านเหล่าค้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนสนวน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
121 สายป่าแดงวิทยา 0 0 0 0 4 0 1 0 5
122 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
123 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
124 สำเริงวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
125 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
126 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
129 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
130 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
131 ห้วยตูมวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
133 บ้านกุดแห่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
134 หนองแวงแสน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 อนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 หนองแวงเหนือ 0 0 0 0 1 5 2 0 8
137 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บานเย็นศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านหนาดสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 คอนเรียบอนุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 สะอาดไชยศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 อนุบาลจันทรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
151 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 บ้านสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 สะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 เหล่าสูงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 หนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 คำแคนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 เหล่าค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 คำไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 263 118 102 483 825 167 65 57 1,057