หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ณ ..โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง........
ระหว่าง วันที่ ......6-8

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 1.1ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.1 ประธานคณะกรรมการเนินงาน  
3 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.1 ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4 นายมนตรี เหมะธุลินทร์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
5 นายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 5.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
6 ว่าที่ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
7 ว่าที่ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7.1 ประธานคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
8 นายสุวรรณ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.1.1 ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนกาฬสินธุืพิทยาสัย)  
9 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.2.1 ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์)  
10 ว่าที่ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.3.1 ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียยนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง)  
11 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.4.1 ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนชุมชนนาจารย์)  
12 นายวิจิตร ภูลวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.5.1 ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร)  
13 นางนัฐนานันท์ นาอุ่นเรือน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 9.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
14 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ 1.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายสมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3.2 รองประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
17 นายสมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 4.2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
18 นายผจญ จันโทภาส ผอ.กลุ่มอำนวยการ 5.2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
19 นายอำนวย ศรีโฮง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6.2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
20 นายสมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 7.2 รองประธานคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
21 นายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.1.2 รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน (โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย)  
22 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.2.2 รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์)  
23 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.3.2 รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง)  
24 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.4.2 รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยา  
25 นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.5.2 รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร)  
26 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.5.3 รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน(โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร)  
27 นางพัชรา มังแดะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 9.2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
28 ว่าที่ ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ 1.3 กรรมการ  
29 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1.4 กรรมการ  
30 นายสุวรรณ อรรคสาร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1.5 กรรมการ  
31 นายวิจิตร ภูลวรรณ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.6 กรรมการ  
32 นายรชต ภูพานเพชร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.7 กรรมการ  
33 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.8 กรรมการ  
34 นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.9 กรรมการ  
35 นายมนตรี เหมะธุลินทร์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.10 กรรมการ  
36 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.11 กรรมการ  
37 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทุกคน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.12 กรรมการ  
38 นายอำนวย ศรีโฮง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1.13 กรรมการ  
39 นายผจญ จันโทภาส ผอ.กลุ่มอำนวยการ 1.14 กรรมการ  
40 นางเบญจมาภรณ์ เปาริสาร ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา 1.15 กรรมการ  
41 นายรัตตชัย ปรีดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 1.16 กรรมการ  
42 นางอรวรรณ พูลพัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1.17 กรรมการ  
43 นายสมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1.18 กรรมการ  
44 นายฉลาด ศรีจุลฮาด ผอ.โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2.3 กรรมการ  
45 นางสาวอรุณี มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ 2.4 กรรมการ  
46 นางลักขณา สุทธิธรรม พนักงานธุรการ 2.5 กรรมการ  
47 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ 2.6 กรรมการ  
48 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ 2.7 กรรมการ  
49 นางลลิตา สายสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ 2.8 กรรมการ  
50 นางสาวสุนา หาระทา เจ้าพนักงานธุรการ 2.9 กรรมการ  
51 นางอรอุมา มีจำรัส พนักงานธุรการ 2.10 กรรมการ  
52 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ 2.11 กรรมการ  
53 นางอุทิพย์ ภูปรางค์ พนักงานธุรการ 2.12 กรรมการ  
54 นางสมหวัง พันธ์ประดับ พนักงานพิมพืดีด 2.13 กรรมการ  
55 นางราตรี โลหะมาศ ศึกษานิเทศก์ 3.3 กรรมการ  
56 นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ 3.4 กรรมการ  
57 นายสุริยา ผ่องเสียง ศึกษานิเทศก์ 3.5 กรรมการ  
58 นางชญาภา สุระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ 3.6 กรรมการ  
59 นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ 3.7 กรรมการ  
60 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ 3.8 กรรมการ  
61 นายวรายุทธ ตริสกุล ศึกษานิเทศก์ 3.9 กรรมการ  
62 นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลปชัย ศึกษานิเทศก์ 3.10 กรรมการ  
63 นายจำรูญศักดิ์ ศรีประทุม ศึกษานิเทศก์ 3.11 กรรมการ  
64 นายลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์ 3.12 กรรมการ  
65 นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 3.13 กรรมการ  
66 นายดุสิต ปรีพูล ศึกษานิเทศก์ 3.14 กรรมการ  
67 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ 3.15 กรรมการ  
68 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 3.16 กรรมการ  
69 นางราตรี โลหะมาศ ศึกษานิเทศก์ 4.3 กรรมการ  
70 นายประยูร ภูผิวคำ ศึกษานิเทศก์ 4.4 กรรมการ  
71 นายวาสนา น้อยนาจารย์ ผอ.โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 4.5 กรรมการ  
72 นายอรุณ เนาวะเศษ ผอ.โรงเรียนโคกกล่ามวิทยา 4.6 กรนรมการ  
73 นางชญาภา สุระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ 4.7 กรรมการ  
74 นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส ครู โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 4.8 กรรมการ  
75 นายวันชาติ ปรีดี ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 4.9 กรรมการ  
76 นางพนมวรรณ เถรี ครู โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 4.10 กรรมการ  
77 นางสาวสุคนธมารินทร์ พรหมประเทศ ครู โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 4.11 กรรมการ  
78 นายศิริรัตน์ จันทร์เพชร ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 4.12 กรรมการ  
79 นางทัศนีย์ ชูศรีทอง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 4.13 กรรมการ  
80 นางสาวนิพพิทา กุลชิต ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 4.14 กรรมการ  
81 นายแก้ว ปะหา นักจัดการงานทั่วไป 5.3 กรรมการ  
82 นางวชิราภรณ์ ภูนาโท นักประชาสัมพันธ์ 5.4 กรรมการ  
83 นางพัชรา มังแดะ นักจัดการงานทั่วไป 5.5 กรรมการ  
84 นายประเคน ศุภะเมืองแสน ช่างครุภัณฑ์ 5.6 กรรมการ  
85 นายประสพ อรรถประจง ช่างครุภัณฑ์ 5.7 กรรมการ  
86 นายอำพร พรพนม ลูกจ้าง 5.8 กรรมการ  
87 นางสาววณี นันทเสน นักวิชาการเงินและบัญชี 6.3 กรรมการ  
88 นางสมหวัง พันธ์ประดับ พนักงานพิมพืดีด 6.4 กรรมการ  
89 นางสาวราตรี พิมพ์ชัย พนักงานธุรการ 6.5 กรรมการ  
90 นางกัลยารัตน์ ทองระยับ นักวิชาการพัสดุ 6.6 กรรมการ  
91 นายวรายุทธ ตริสกุล ศึกษานิเทศก์ 7.3 กรรมการ  
92 นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ 7.4 กรรมการ  
93 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ 7.5 กรรมการ  
94 นายพีรพงษ์ โลหะมาศ ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.3 กรรมการ  
95 นายสมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 8.1.4 กรรมการ  
96 นายผจญ จันโทภาส ผอ.กลุ่มอำนวยการ 8.1.5 กรรมการ  
97 นายจำลอง นามบุญลือ รอง ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.6 กรรมการ  
98 นางไพรวัลย์ ชิณฤทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.7 กรรมการ  
99 นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ 8.1.8 กรรมการ  
100 นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ 8.1.8 กรรมการ  
101 นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ 8.1.9 กรรมการ  
102 นายสุริยา ผ่องเสียง ศึกษานิเทศก์ 8.1.10 กรรมการ  
103 นางชญาภา สุระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ 8.1.11 กรรมการ  
104 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ 8.1.11 กรรมการ  
105 นางรวิวรรณ จงสมชัย ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.12 กรรมการ  
106 นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.13 กรรมการ  
107 นายประกาย ดลเจิม ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.14 กรรมการ  
108 นางศุภมาศ ทวยลี ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.15 กรรมการ  
109 นางสาวสุภาวดี จำปี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.16 กรรมการ  
110 นายชาตรี ถาวรรักษ์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 8.2.3 กรรมการ  
111 นายรัตตชัย ปรีดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 8.2.4 กรรมการ  
112 นายอำนวย ศรีโฮง ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8.2.5 กรรมการ  
113 นางสาววนิดา ศรีวิจารย์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 8.2.6 กรรมการ  
114 นายดลเดช แสนอุดม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 8.2.7 กรรมการ  
115 นางราตรี โลหะมาศ ศึกษานิเทศก์ 8.2.8 กรรมการ  
116 นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษานิเทศก์ 8.2.9 กรรมการ  
117 นายลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์ 8.2.10 กรรมการ  
118 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ 8.2.11 กรรมการ  
119 นายปกรณ์ ญาณกาย ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 8.2.12 กรรมการ  
120 นางเรืองอุไร สำราญวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 8.2.13 กรรมการ  
121 นายวิรัช ศรีสถิต ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 8.2.14 กรรมการ  
122 นายบรรยง คงภาษี ผอ.โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8.3.3 กรรมการ  
123 นางวรวรรณ สว่างบุญ รอง ผอ.โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8.3.4 กรรมการ  
124 นายสรรเพชร ดอนเงิน ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8.3.5 กรรมการ  
125 นายกิตติภพ ชาติแพงตา ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8.3.6 กรรมการ  
126 นางกาวัน ชาติแพงตา ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8.3.7 กรรมการ  
127 นายวรายุทธ ตริสกุล ศึกษานิเทศก์ 8.3.8 กรรมการ  
128 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 8.3.9 กรรมการ  
129 นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 8.3.10 กรรมการ  
130 นายจำรูญศักดิ์ ศรีประทุม ศึกษานิเทศก์ 8.3.11 กรรมการ  
131 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8.3.12 กรรมการ  
132 นายสมเกรียรติ พิมพะนิตย์ ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.3 กรรมการ  
133 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ 8.4.4 กรรมการ  
134 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 8.4.5 กรรมการ  
135 นางศรีสุดา มงคลสินธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.6 กรรมการ  
136 นางดรุณี ศรีสว่างวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.7 กรรมการ  
137 นางสาวปรียาพร เหลือศิริ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.8 กรรมการ  
138 นายกฤษณสิทธิ์ ทรัพย์สิริอุดม ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.9 กรรมการ  
139 นายประสิทธิ์ เหล่าธง ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.10 กรรมการ  
140 นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.11 กรรมการ  
141 นายปรัชญา โยธสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.12 กรรมการ  
142 นายก่อกนิาฐ์ ดอนหัวบ่อ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.13 กรรมการ  
143 นางประภาวดี อัคติ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.14 กรรมการ  
144 นางจันดี ฆาสะอาด ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.15 กรรมการ  
145 นางเจียรจันทร์ทอง สำราญจักร ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.16 กรรมการ  
146 นายโกเมนสถิต กั้วสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.18 กรรมการ  
147 นายวาทิต โนนศรี ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.19 กรรมการ  
148 นายยุพิน แก้วกองแสง ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.20 กรรมการ  
149 นายสำราญ ปรีดีย์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.21 กรรมการ  
150 นางอุษณียื กั้วสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.17 กรรมการ  
151 นายประจวบ ขาวศรี ผอ. โรงเรียนบ้านต้อน 8.5.4 กรรมการ  
152 นายนิพนธ์ ผลรุ่ง คูร โรงบ้านต้อน 8.5.5 กรรมการ  
153 นายโกศล จำเริญสาร คูร โรงเรียนบ้านต้อน 8.5.6 กรรมการ  
154 นายอุทัย ประกิระนะ คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.7 กรรมการ  
155 นายกิตติศักดิ์ ศรีทา ครู โรงเรียนบ้านต้อน 8.5.8 กรรมการ  
156 นายชุ่ม พินิจนึก คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.9 กรรมการ  
157 นางจุไรวรรณ วงศ์กาไสย ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.10 กรรมการ  
158 นางมุณีวรรณ มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.11 กรรมการ  
159 นางฉัตรลดา สมพันธ์ คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.12 กรรมการ  
160 นางสำรวย กายะเสนา คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.13 กรรมการ  
161 นางสุดารัตน์ วงศ์พรหมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.14 กรรมการ  
162 นางนิตยา แสงมณี คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.15 กรรมการ  
163 นางอมรรัตน์ พินิจนึก คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.16 กรรมการ  
164 นางนภาภรณ์ ศรีธเรศ คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.17 กรรมการ  
165 นางนันทิยา พิมพืพะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.18 กรรมการ  
166 นางอุบลรัตน์ มุลวิไล คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.19 กรรมการ  
167 นางนันทิยา สรรพเลิศ คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.20 กรรมการ  
168 นางรัตน์ภรณ์ มีหนองหว้า คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.21 กรรมการ  
169 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9.3 กรรมการ  
170 นางสาวอรุณี มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ 9.4 กรรมการ  
171 นางอรอุมา มีจำรัส พนักงานธุรการ 9.5 กรรมการ  
172 นางลักขณา สุทธิธรรม พนักงานธุรการ 9.6 กรรมการ  
173 นางอุทิพย์ ภูปรางค์ พนักงานธุรการ 9.7 กรรมการ  
174 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ 8.5.22 กรรมการ  
175 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ 9.8 กรรมการ  
176 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ 9.9 กรรมการ  
177 นางลลิตา สายสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ 9.10 กรรมการ  
178 นางสาวสุนา หาระทา เจ้าพนักงานธุรการ 9.11 กรรมการ  
179 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.19กรรมการ/เลขานุการ  
180 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ 2.14 กรรมการและเลขานุการ  
181 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 4.15 กรรมการ/เลขานุการ  
182 นางสาวอรุณี มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ 5.9 กรรมการ/เลขานุการ  
183 นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี 6.7 กรรมการ/เลขานุการ  
184 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 7.6 กรรมการ/เลขานุการ  
185 นางลักขณา สุทธิธรรม พนักงานธุรการ 8.1.17 กรรมการ/เลขานุการ  
186 นายนพ ภูธรรมมะ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 8.2.15 กรรมการ/เลขานุการ  
187 นางสิรินาฎ บาลลา ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8.3.13 กรรมการ/เลขานุการ  
188 นางจุไร ผลรุ่ง คูร โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 8.5.23 กรรมการ/เลขานุการ  
189 นางสมหวัง พันธ์ประดับ พนักงานพิมพืดีด 9.12 กรรมการ/เลขานุการ  
190 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ 1.20กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
191 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 1.21 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
192 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ 2.15 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
193 นางสาวสุนา หาระทา เจ้าพนักงานธุรการ 8.1.18 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
194 นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 8.1.19 กรรมการ/ผู้ช่วยเลานุการ  
195 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ 8.2.16 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
196 นางลลิตา สายสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ 8.2.17 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
197 นางอรอุมา มีจำรัส พนักงานธุรการ 8.2.18 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
198 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ 8.3.14 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
199 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ 8.3.15 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
200 นางสมหวัง พันธ์ประดับ พนักงานพิมพืดีด 8.3.16 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
201 นางจุฑามาศ พรพนม ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 8.4.23 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
202 นางสาวอรุณี มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ 8.4.23 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
203 นางลักขณา สุทธิธรรม พนักงานธุรการ 8.4.24 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
204 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ 8.4.25 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
205 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ 8.4.26 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
206 นางอุทิพย์ ภูปรางค์ พนักงานธุรการ 8.5.24 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
207 นางสาวอรุณี มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ 8.5.25 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
208 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ 9.13 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]