หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมใจ ภูศรีนวลโรงเรียนบ้านกุดแห่ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
3. นางสมัยพร ไชยบุญโรงเรียนหนองตุวิทยากรรมการ
4. นายจาฏุพจน์ พลช่วยโรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางพนิดา บุญชื่นโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสวาสดิ์ แสนพันดรโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ คูนาเอกโรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
3. นางวิภาวรรณ รังคะราชโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางลักขณา เทศทัพโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางแสงเดือน บุญอรัญโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ เพียรสดับโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ โฮมราชโรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะกรรมการ
3. นางวิภาดา โพธิกุดสัยโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางยุวนาถ แก้วเมืองกลางโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยากรรมการ
5. นางสมศรี ช่อมะลิโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ บุญปรกโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางทองทิพย์ ภารเจิมโรงเรียนหนองแคนวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ชรตะวัน เห็มบาสัตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางญาณิศา วิเชียรเพริศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางตะวัน พรรณรัตน์โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ นะตะโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นางสมคิด รังวิจีโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางวงเพชร กมลเลิศโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
5. นางนรินทร ศรีปัญญาโรงเรียนหนองพอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนกุดลิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ เดชพละโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยากรรมการ
3. นางอัคนา คำแสงทองโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น จันทรบุตรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางวงเดือน ไวแสนโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เหมนวลโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางลดาพร อรรคอำนวยโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกรรณิกา ศรรบศึกโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรัพย์สิน ดีสีแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางดรุณี ศรีสว่างวงศ์โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุดโสม เติมทานามโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ ศรีรัตน์พันธ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
3. นางสาววิภา บุญแสนโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางพรรณษร ฆารอำไพโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ศรีธเรศโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จำเริญเจือโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยณุพงษ์ บุตรสุริยะโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยากรรมการ
3. นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนห้วยยางกรรมการ
4. นางธนกฤตา อนันตกิจบำรุงโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพรรณี ศรีอ่อนโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ ซาซุมโรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา พันธอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางเตือนจิต พงศรีโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสันติ กุลค้อโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย พิราลัยโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ทองจอกโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
4. นายเอกราช ปรุงเรณูโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ สิงสุธรรมโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรโชติ สินธุศิริโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ มหิพันธุ์โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมธุรดา ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจรรยา สิงห์ธวัชโรงเรียนท่าไคร้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ ขจรโมทย์โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
3. นายถวัลย์ ปัญญามีโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ทวยดีโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุกัญญา เกษมเศรษฐโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอรุณ เนาวเศษโรงเรียนโคกล่วมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมล ช่วยรักษาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิต แสงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางไสว แก้วบุดดาโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพา ดอนหัวบ่อโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกนก ยนต์ชัยโรงเรียนบ้านโคกใสประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ปาปะกายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายบัณฑิต ยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นางราตรี จิมากรโรงเรียนดงพะยอมสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวประภาพร อันสงครามโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ พลราชมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย โบราณรัตน์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทองใส กองอุดมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ภูละมุลโรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
5. นางนุชนิดา อุมันโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์โรงเรียนบ้านจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววธิรา พนมเขตโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสัจจา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชีวิน ศุขอร่ามโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ พรพนมโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเสริม เถรีโรงเรียนนามลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พนุพะนันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี รักษาพลโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวลสมน เนตวงษ์โรงเรียนอนุบาลกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ดอนโชติโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิคม บุญทิพย์โรงเรียนหนองแวงเหนือประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไถวสินธุ์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ กล้าขยันโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฎฐกานต์ คำศรีพลโรงเรียนสายป่าแดงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประสาท อิ่มประสงค์โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชินบุญโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการ
3. นายทวี เรืองเสนาโรงเรียนหนองโพนวิทยายนกรรมการ
4. นายทองพัน พวงเกตุโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนหนองพอกวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอรุณ โวหารกล้าโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหมาย เกษลาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายแสงทัย หาระทาโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายปฏิวัติ ช่อมะลิโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชัยชนะ ทองจรัสโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ เบญจมาศโรงเรียนวัดชัยสุนทรกรรมการ
3. นายปริญญา สาระโพธิ์โรงเรียนข้ามหลามชัยศรีดอนยางวิทยากรรมการ
4. นายเสรีย์ บุญพันธ์โรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ มาลาแสงโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพุธ คำแสงทองโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมปรีดีย์ คุ้มศรีไวย์โรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จงสมชัยโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางประภาพร เพิ่มพูนโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายฉลอง ศรีวรสารโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุดมรัตน์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ ภูภักดีโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นางยองใย แสนอุดมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสมหมาย ศรีวงศ์แสงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกชพร พิกุลหอมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก่นพุฒโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายณัฐดนัย เหลาสนิทโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์กรรมการ
5. นางอัญชลี สอนชาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ศรีชาติโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล อังครุดโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา บุญธรรมโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
4. นายอนันต์ เปี่ยมดีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสุขสันต์ อาคะราชโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ กมลสารโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จรพิมูลโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการ
3. นายเฉลิม รังคะราชโรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายวีระชัย เสริมพงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง ไกยเลิศโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร นันทพัฒน์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางมณี ไชยสุนทรโรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการ
4. นายอำนวย ผลวาวแววโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
5. นายบุญชิด ชวนจิตรโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ โนวะโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ คำแสนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายอุดร ข้อสกุลโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เกษทองโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางพรพรรณ สุดชารีโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ สมมูลโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ระดาฤทธิ์โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิรัชดา เจริญวงศ์ชัยกุลโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์กรรมการ
4. นายประสงค์ นาบุดดาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางนภา บุตรศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทวี อรรถวิลัยโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสะอาด ศิรธนานนท์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวมาลัยพร จงถวิลโรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
4. นายอักษร ยวงวิภักดิ์โรงเรียนม่วงคำราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจารุณี มละสารโรงเรียนหนองตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชมนาด วิเชียรสารโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบัวพัน อันทรบุตรโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
4. นายบุญชื่น เนื่องสมศรีโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ภูครองนาคโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ภูเต้าสูงโรงเรียนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภานี สำราญเนตรโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา พัฒนสระคูโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกฯกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ กระจายโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางนนทวรรณ คำภาบุตรโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญตา สัตย์ซื่อโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญฤทธิ์ บุญยบุตรโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
3. นางผ่องใสย์ โพธิ์แท่นโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ สินธุมาโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ แวงโสธรณ์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้องสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิชัย มะนัสโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายมนูญ ถิ่นวิลัยโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
5. นางณิชา นาชัยโชติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ปัทมารังกูลโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนที นีละสุนทรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
4. นายทยุตชัย ไสยโชติโรงเรียนสายป่าแดงวิทยากรรมการ
5. นายสำราญ จุทาสงค์โรงเรียนค้อจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสอาด เนตวงษ์โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสฤษดิ์ คันธิยงค์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ทองด่านเหนือโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการ
5. นายเชาวฤทธิ์ หงษ์ชูตาโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุนทร บุญอรัญโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางวีระพันธ์ ดาดีโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพฑูรย์ คำภักดีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายคมสันต์ คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิทโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิไล ภูสัมพลีโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางประนอมศรี ไชยพรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย เขตปัญญาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางเพลินพิศ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสกสรร เขียวไกรโรงเรียนหนองแคนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวี สังไวศรีโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
3. นางกุสุมา โรจนกรโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กรรมการ
4. นายพิษณุ มีไชยยาโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย จันทรนิมะโรงเรียนข้ามหลามชัยศรีดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสว่าง ทิพย์กันโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายสรพงษ์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล คำแสนโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางนงเยาว์ สงวนชาติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสายเพชร ภูผาลาโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวนิดา จันทร์แดงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกตน์นิภา อันพาพรมโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ นาเรืองโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นางกาวัน ชาติแพงตาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจิตณรงค์ โคตรชมภูโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ คำปัดโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี วิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
4. นางสาวไขนภางค์ เนตวงษ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดงโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ดอนสามารถโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ตาลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นายบรรจง ศรีปะมาณโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ นัทธีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพิชิต โลหะมาศโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายบัญชา แก้วเมืองกลางโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
3. นายวิบูลย์ แก้วบุดดาโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ผิวหอมโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ติชาวันโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัสดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัสดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัสดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา วรนามโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา วรนามโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา วรนามโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา วรนามโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางเอื้อมพร ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
2. นายสุวรรณพ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอุบล กันทาโรงเรียนบ้านโคกใสกรรมการ
4. นางภัทราภร งอกศิลป์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางเอื้อมพร ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
2. นายสุวรรณพ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอุบล กันทาโรงเรียนบ้านโคกใสกรรมการ
4. นางภัทราพร งอกศิลป์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮดโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายบุญไทย เงินสลุงโรงเรียนนาคอกควายกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีชาติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮดโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายบุญไทย เงินสลุงโรงเรียนนาคอกควายกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีชาติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชุมพล ภูอ่อนศรีโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางวิไลกุล บุญจันทร์ศรีโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ภูปรางค์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางมยุรี มธุรสโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชุมพล ภูอ่อนศรีโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางวิไลกุล บุญจันทร์ศรีโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ภูปรางค์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางมยุรี มธุรสโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังคม สมบูรณ์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสรไกร พันโกฎิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเตรียม จันสุนาโรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษากรรมการ
3. นายทศพล ตันดิ์ศุภกรโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสังคม สมบูรณ์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสรไกร พันโกฎิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเตรียม จันสุนาโรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษากรรมการ
3. นายทศพล ตันดิ์ศุภกรโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสังคม สมบูรณ์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสรไกร พันโกฎิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางชลพิน หงส์ชูตาโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
3. นางนริศรา เขตเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัยโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการ
5. นางเดือนฉาย พลจรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลพิน หงส์ชูตาโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
3. นางนริศรา เขตเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัยโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการ
5. นางเดือนฉาย พลจรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ญาณกายโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาถ ภูสมปองโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางกอร์ปกุล อรัญรุตม์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ญาณกายโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาถ ภูสมปองโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางกอร์ปกุล อรัญรุตม์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิคม ชากันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ฆารประเดิมโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติภพ ชาติแพงตาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
5. นายทนัน คำกาโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางบุญพร้อม ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์กรรมการ
3. นายดาบ มณีกรรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อินตาหามแหโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิตยา เกตุวิเศษกูลโรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางภักษร จันทะคัดโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
3. นางกัลยาณี ภูหวลโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ ถิ่นโสภณโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางชมเชย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพยุงศาสตร์ อุทโทโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพิมสิริ บุญมากโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนาถอนงค์ แสงวิเศษโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
4. นางสุมาลี แสงสวัสดิ์โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ ระดาเสริฐโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทวี ติวทองโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพพงศ์ คงสมมาตย์โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
3. นางรพีพร ติชาวันโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางวิไพฑูรย์ ไสยโชติโรงเรียนสายป่าแดงวิทยากรรมการ
5. นางสุรัตน์ ภูชำนิโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทินกร อรัญโชติโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร นันทพัฒน์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสันติ โทฮาดโรงเรียนภูปอวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาราพร อัศวจิตต์ภักดีโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
5. นายอังกฤษ ศรีสุวรรณภักดีโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายวินัย รัตนมาลีโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายมานิต ถิตย์อารมณ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักษณพรรณ ศรีวงศ์แสงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางบุษราภรณ์ โพธิจักรโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการ
5. นางมัลลิกา การเวทย์โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ ทับทองโรงเรียนหนองแวงแสนประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บุญสนามโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
3. นางนวลผจง ภูจอมรัตน์โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอกรรมการ
4. นางปราณี โคตรรักษาโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
5. นางรชยา การถักโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกิจธิชัย สารรัตน์โรงเรียนภูปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ คูนาเอกโรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
3. นางพรนิภา มุขพรหมโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
4. นางประดับศรี ชูศรีทองโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ ดีเสมอโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี นาสินสร้อยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กุลศรีโรงเรียนหนองแวงแสนกรรมการ
4. นางศิริภักดิ์ จัตตุมรรคโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา มะเสนาโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ภูปลื้มโรงเรียนบ้านคำเม็กประธานกรรมการ
2. นางสุภรณ์ แสนณรงค์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
3. นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นายเข็มชาติ เขตผดุงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนัช พัฒนภาคินทร์โรงเรียนนาโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ไผ่ผาดโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ประกิระนะโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
3. นายไตรรัตน์ สายสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายทวน ใยแสงโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางมนัญฑิฏาศ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นายวิชัย จิตรแม้นโรงเรียนหนองแคนวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิดโรงเรียนเสมาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายเหรียญทอง เจียมตัวโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยากรรมการ
4. นายศักรินทร์ ภูละมุลโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวหฤทชญา สุริกัลป์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสนิท ศรีลำไพโรงเรียนบ้านดอนสนวนประธานกรรมการ
2. นายฟูเกียรติ สิมสินธุ์โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสุราษฎร์ ตาติจันทร์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ผลรุ่งโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ บัวอาจโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองโรงเรียนสิงห์สะอาดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร จำปาอ่อนโรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการ
3. นายศุกร์สิทธิ์ ภูผิวเหลืองโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางวรรณภา เนาวะเศษโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
5. นายรัศมี จุฑาศรีโรงเรียนบ้านดอนสนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายพัฒนรินทร์ จันทรัตน์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา อารีย์โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพวรรณ สีแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
4. นางตุลา มาลาแสงโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
5. นางพันทิพา ใจหลักโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายฉลาด ศรีจุลฮาดโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ มีหนองหว้าโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉลองขวัญ บุตรดีจันทร์โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราวรรณ ภูมิไชยโชติโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
5. นางสาวจีวราภรณ์ กมลนัสโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายผาสุข ปัตลาโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิรุณศิริ สารผลโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยาพร รมรัตน์โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายใลอ้อน มาลาโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกฯกรรมการ
5. นางฐานิต ภักดีสมัยโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางไพรวัลย์ สิมมาเคนโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วังระหาโรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ปัญญาวัฒนวันชัยโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
4. นางกุลดา งามเมืองโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงพร ศิริภักดิ์โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพันเดช อรัญเวศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางทองยุ่น การฟุ้งโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางศรีสุดา มงคลสินธุ์โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา สรรพเลิศโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายประโมกข์ ดุลนีย์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ศรีพอโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางบุญสิตา ภูกาบไสโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวสายใจ วรพันธุ์โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวแพงกฤต จันทร์โสตถิ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกพร คำโสภาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอานัฐ ปรีสมบัติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสาวพันทิวา หมื่นจิตรโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. MissDing Maoqinโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปิยภา คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
3. นายกุเทพ ผกานนท์โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายนิกสันต์ คลังแสงโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. นางพัฒนา ศรีวรสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศุภรัช เทพพรโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกุล ศรีชะตาโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายติราวัช ปรีจำรัสโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
4. นายวันชาติ ปรีดีโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายธวัช สกุลดิษฐ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุระศักดิ์ ปะกิลาพังโรงเรียนท่านาจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ จำปาลาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายพินิจ เปานาเรียงโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางผ่องศรี ผิวหอมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจันทา มูลต้นโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิศักดิ์ สุขชารีโรงเรียนสะอาดไชยศรีประธานกรรมการ
2. นายชนาสิน เหล่าจุมพลโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจินดา ขันธุแสงโรงเรียนบ้านโคกใสกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ จันทะคามโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพชรจันทร์ ภูทะวังโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวชิรนุช พรหมภัทรโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จิรมหาศาลโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวจตุพิตร บรรณสารโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
4. นางสุชาดา กมลเรืองโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางพรชัย พิกุลหอมโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ บุตรจำรนโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ นาสมบัติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวมณฑวรรณ ใจกล้าโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วงษ์ดีโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
5. นางวรรณิการ์ สุเทวีโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ หีบแก้วโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ต้องสู้โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นางสาวศรีวัณณา คำเสนาะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพิสมัย นาสมใจโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสมชาย เลิศมงคลโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ ดลภักดีโรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ ลมชิดโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
3. นางจิระประภา ยันตะบุษย์โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางทิพยาภรณ์ อนันต์เอื้อโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรีประโชติโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ฯประธานกรรมการ
2. นางสิรินาฎ บาลลาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายปวินวัชร์ ฐิติพัฒนาเดชากุลโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกานดา รินทราชโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางอุษา ลำลองโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลโรงเรียนนาคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ไชยคีรีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกานตวดี กมลโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวรรณภา เนาวะเศษโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
5. นายบุญช่วย แฉล้มขันธ์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางหอมจันทร์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางหอมจันทร์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางหอมจันทร์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางหอมจันทร์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางหอมจันทร์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางพวงพะยอม ศรีสถิตย์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางนวลปราง วิเชียรนิตย์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางไพรพิกุล คำโสภาโรงเรียนชุมชนนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมาโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสถาพร ชูศรีทองโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ขูรูรักษ์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางสาววณิชยา วิเศษนันท์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
4. นางแสงนภา ตาลอำไพโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กรรมการ
5. นางรุจี พันธ์จันทึกโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ชนาสิทธิ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
3. นางมัลลิกา เสียงใสโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสุมาลี ศรีชัยวงศ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุสุมาร์ บุญไชยแสนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางโสภา ลากอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นายปาริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางโสภา ลากอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นายปาริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางโสภา ลากอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นายปาริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางโสภา ลากอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นายประริชาต์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้าโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคธนโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
3. นางภักดี กล้าวิจารณ์โรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
4. นางมะลิ ไถวสินธุ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัญญา อันทรบุตรโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยากรรมการ
2. นายสุระชัย การอรุณโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย การอรุณโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย การอรุณโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนี บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนี บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนี บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนี บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางหนูพิน ยิ้มไธสงโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นางสมร พนมไพรพฤกษาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายอรุณ มหัสสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ ลาภบุญเรืองโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ กุลสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ ลาภบุญเรืองโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]