หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ณ ..โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง........
ระหว่าง วันที่ ......6-8

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ห้อง ป. 3/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/3 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ห้อง ป. 3/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/5 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/6 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/7 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.5 (ทองกวาว) ห้อง ป.5/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 5 (ทองกวาว) ห้อง ห้อง ป.5/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.5 (ทองกวาว) ห้อง ป.5/3 และ ป. 5/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 5 (ทองกวาว) ห้อง ป.5/5 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.5 (ทองกวาว) ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 5(ทองกวาว) ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 5 (ทองกวาว) ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ESM(ดาวเรือง) ห้อง ป.1/8 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.5 (ทองกวาว) ห้อง ประชุมทองกวาว 1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00 - 17.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธ์ทิพย์ ห้อง ป.2/4 และ ป.2/5 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธ์ทิพย์ ห้อง ป.2/6 และ ป.4/7 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธ์ทิพย์ ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง ป.2/3และป.2/7 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร EMS(ดาวเรือง) ห้อง LAB MATHS 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.6 (เฟื่องฟ้า) ห้อง ป.6/6 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 6 (เฟื่องฟ้า) ห้อง ป.6/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.6 (เพื่องฟ้า) ห้อง จริยธรรม 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 6 (เฟื่องฟ้า) ห้อง จริยธรรม 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 6(เฟื่องฟ้า) ห้อง คุณภาพ ป.6 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สนามข้างศาลาพระ ห้อง ตรงข้ามอาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ใต้ถุนอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคาร 4 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ห้อง ป.5/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ห้อง ป.6/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ลานธรรม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ลานธรรม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
11 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
12 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
15 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
16 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
17 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
18 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
19 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ลานกิจกรรม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
20 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ลานกิจกรรม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
21 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 11.00-14.00
22 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 14.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ลานอนุบาลร่วมใจ 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 และ ป.2/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ชั้น ป.6/3 และ ป.6/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอม 1 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียตร ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
10 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.1 EP และ ป.2 EP 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.3 EP และ อนุบาล 1 EP 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมบัวชมพู 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมบัวชมพู 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ห้อง ห้องประกัน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ห้อง ป. 4/5 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.1/5 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ห้อง ป.5 EP 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สนามวอลเล่ย์บอล 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ใต้ถุนอาคาร 1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.4/2 และ ป.4/3 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 1 ห้อง ป.2/3 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ใต้ถุนอาคาร 1 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ใต้ถุนอาคาร 1 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ใต้ถุนอาคาร 1 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ใต้ถุนอาคาร 1 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ลานอนุบาลร่วมใจ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล1/1 และ อนุบาล 1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/3 และ อนุบาล 1/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ห้องประชุมเรียนรวม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ห้องประชุมเรียนรวม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ห้องประชุมเรียนรวม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ห้องประชุมเรียนรวม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ห้องประชุมเรียนรวม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 4 (อาคารอนุบาล) 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารมัธยม) 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารมัธยม) 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 (อาคารมัธยม) 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ห้อง เวทีห้องประชุม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
7 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เวทีห้องประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]