รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 29-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่แข่งขัน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทยศิลา
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐฐิดา  พะภูมี
 
1. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพียกเพีย
 
1. นางเพ็ญศรี  โสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยภัทร  โถชารี
 
1. นางมุกดา  โขนภูเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  อ่ำจิ๋ว
 
1. นางเบญญาภา  ลาบบุญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  สุขเกษม
 
1. นางสีกา  วงศ์ชู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงภุมวารี  อินทรประสิทธิ์
 
1. นางศุทนา  อักขราสา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงญัฐกมล  คำเวียง
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  ชุดนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แพงน้อย
 
1. นางสาวศศิธร  กิจโป้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายธนดล  สนเค
 
1. นางสาวนฤมล  รัตน์อ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  กิ่งพรม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวยุพิน  ชินพลทราย
2. นางอุไร  วงศ์วทัญญู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เขียนชานาจ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนท้าว
 
1. นายพนมชัย  แพงบุบผา
2. นายสุจินดา  หณุสิงห์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล
 
1. นางอมรา  จิวาลักษณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายสุปวีณ์   สิทธิ์น้อย
 
1. นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. นางสาวเกษรินทร์  ตุ่นคำ
 
1. นางชุติมาพร  ยี่สารพัฒน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 1. เด็กหญิงรัติกาล  แสงหิม
2. เด็กหญิงศิริพร  โปร่งสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงแคทรียา   ศรีสงคราม
 
1. นางอรชุลี  บุญพาเกิด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยันป้อม
2. นางสาวปณิดา  โนนสูงเนิน
3. นางสาววิจิตร์ณาวรรณ  ยนศิริ
 
1. นางจรัสศรี  ทองมี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิดตาระโส
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เปรมผล
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีอัดชา
 
1. นางดวงจันทร์  แก้วเวียง
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  นันทัยทวีกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สอนเสนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวเนียม
3. เด็กหญิงศิริโสภา  โม้แซง
 
1. นายสุชาติ  พงษ์โคกสี
2. นายโกศล  ครุธวงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์   ลาดเหลา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นางธีรภัทร์  ประวันจะ
2. นางนริชยา  ศึกษา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายฉัตรชัย  สีบัว
2. เด็กชายอนุชา  ดวงพลอ่อน
 
1. นางน้ำฝน  เดชแพง
2. นางสายใจ  จำปาหวาย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายพงศกร  พรมมี
 
1. นายสุขี  ภูมิโสม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นางทองสุข  ขวัญพรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. นายเจษฎา  จำปานิล
 
1. นางวาสนา  น้อยสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกีรติกา   ทองสุขแก้ว
2. เด็กชายชัยอนันต์   ไกรษร
3. เด็กชายพิทยา   โพธิจันนา
 
1. นางจินตนา  ทองศรี
2. นางประกอบ  อักษร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา  ชัยชมภู
2. นางสาวณัฐธิดา  ทองสม
3. เด็กหญิงสุนิตา  ทีภูเวียง
 
1. นางดวงกมล  สมวงษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อินเพ็ชร
2. เด็กชายอภิบัณฑิต  เครือไกรวรรณ
3. เด็กหญิงเตชินี   สิงห์ทอง
 
1. นางนันทกา  แสนคำภา
2. นางวันวิสาข์  ศรีวิไล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทศช่วย
2. นางสาวศศิวิมล  หงษ์ยนต์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์เสน
 
1. นางกนิษฐา  มะหิงษา
2. นางพรศิริ  โสภาราษฎร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โสภา
2. เด็กหญิงปนัทดา  ชินเนหันหา
3. เด็กหญิงสกฤตา  แผงสี
 
1. นายคำบ่อ  ลากูล
2. นายวิโรจน์  แสนคำภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายธนทัต  รัชตะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  สีผาย
3. เด็กชายอมรเทพ  มีที
 
1. นางกาญจนา  เจริญบุญ
2. นางสุดารัตน์  ปาปะขัง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หมั่นมี
2. เด็กหญิงวาสนา  เมยมงคล
3. เด็กหญิงอรปวีณา  หรพูน
 
1. นางกลีบแก้ว  บาลยอ
2. นางวนิดา  สุขสมโสด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงประภาพร  วังทองดี
2. เด็กหญิงศิริพร  เดชสิมมา
3. เด็กหญิงอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางวนิดา  สุขสมโสด
2. นายสุภาพ  สารรัตน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายวรเชฐ  สิงเทพ
2. เด็กชายไตรวุฒิ  จำปาหวาย
 
1. นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว
2. นางสาวจินดาพร  พลรักษา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทานะสี
2. เด็กชายสุภโชค  เศิกภูเขียว
 
1. นายอรรถวัต  ทวยภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ครุธวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทุ่งระเหิน
 
1. นางปรางศรี  โพธิ์หล้า
2. นายไกรยุทธ์  วินทะไชย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายพีระภัทร  ทองคำภา
2. เด็กชายอาทิวุฒิ  วิสิทธิ์วงศ์
 
1. นายนพรัตน์  มั่นคง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองดีบุตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  ขัวอั้ว
 
1. นางนวรัตน์  กฤตเวทิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลา 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทราช
2. เด็กชายพิทักษ์   พรหนุน
 
1. นายประกอบศักดิ์  พันธ์ใย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 1. เด็กชายฤทธิเดช  แสงพันธ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  นรสิทธิพงษ์
 
1. นายทรงยศ  เหล่าทองสาร
2. นายวัฒนา  ลำเพยพล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนนทิชา  อุตมูล
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ทองจำรูญ
3. เด็กหญิงปนิตตา  แสนเศษ
4. เด็กหญิงศิริมน  สุนทอง
5. เด็กหญิงอธิติยา  ปราบราบ
 
1. นางดวงจันทร์  สินไธสง
2. นางสุปรียา  ละครขวา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กหญิงกีรัตยา เจน่า  บรูคส์
2. เด็กหญิงจิรัชดา  บูรณวิชิต
3. เด็กหญิงชลธิดา  เขียวนาค
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  รัตน์ไกรสิน
5. เด็กหญิงมณฑิรา  สงพัฒน์
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
2. นางพวงเพชร  ปราบสมรชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงถนอมทรัพย์  โอนทอง
2. เด็กหญิงทิวากร  สมสัตย์
3. เด็กหญิงบุษกร  วิริยผล
4. เด็กหญิงศิรินธร  จันดาเบ้า
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเรือน
 
1. นางทองเพชร  ธิตะเชียง
2. นางวนิดา  หนูมั่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มหามะณี
2. เด็กหญิงชริญญา  เปชัยสงค์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  พร้อสมุทร
4. เด็กหญิงพิยดา  ทองจีน
5. เด็กหญิงสุภา  คำแก้ว
 
1. นางกนกอร  สุนทรส
2. นางสาวเพียงเพ็ญ  จันทร์แย้มแสง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กหญิงญดา  เพชรโคตร
2. เด็กหญิงธีมาภรณ์  พุทธจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  สีหา
4. เด็กหญิงนิดารัตน์  หล่ายบุญ
5. เด็กชายพงศธร  สีสด
 
1. นางหฤทัย  คำบุญเกิด
2. นางเตรียมใจ  มาทน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 1. เด็กชายกังวาลไพร  ก่อศิลป์
2. เด็กหญิงปภัสรา  เพชรวิเศษ
3. เด็กหญิงพวงประกาย  เฮียงหล้า
4. เด็กหญิงมัทรียา  จันทร์กำธร
5. เด็กหญิงเอเซีย  ชูโคกกรวด
 
1. นางกฤษณา  วงศ์วิวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์  มัครินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูเวียง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  อุดทาโกสุม
3. เด็กชายชลสิทธิ์  พงษ์สะพัง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีสุระ
5. เด็กหญิงอดิศร   มนต์ก้อม
 
1. นายวิทูร  ทองนาค
2. นางอุไลพร  โพธิรุกข์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายธนัชชา  มาตรมูลตรี
2. เด็กชายปฏิภาน  จำปาทอง
3. เด็กชายระวิพล  โกนคำ
4. เด็กชายรัตนพร  เมลวิน
5. เด็กหญิงหนึ่ง  จิอู๋
 
1. นางสาวประภาพร  เหล่าสมบัติ
2. นายไตรนาถ  โพธิรุกข์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงจริภา  ลื่นกลาง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาติประยูร
3. เด็กชายธนากร  ศรีดา
4. เด็กหญิงนพมาศ  ปอป้อม
5. เด็กหญิงประภัสสร  พลดร
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ลาย
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะภูมิชัย
8. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ผ่านสำแดง
9. เด็กชายวิชาญ  เคนคำภา
10. เด็กหญิงวิลัยพร  ตุ้มสีคูณ
11. เด็กหญิงสายเพชร  สุธรรมมา
12. เด็กชายสิทธิพงษ์  เข็มจรูณ
13. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เครือแดง
14. เด็กหญิงสุมินตรา  ยาสาสัน
15. เด็กชายอษฎาวุฒิ  เศษนาเวช
16. เด็กหญิงอารยา  เกษสุวรรณ
 
1. นางชลิดา  โพพาฤทธิ์
2. นางสาวนิตย์ประภา  นามวิจิตร
3. นางปาณิศา  คล้ายสงคราม
4. นางสาววลาพร  ชัยลิ้นฟ้า
5. นายวิไล  ไชยสงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายคณิศร  เสนาไทย
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ถุงเกษหงษ์
3. เด็กหญิงณิชากร  ชัยฉลอง
4. เด็กชายดำรงศักดิ์  พันธมาศ
5. เด็กชายธนดล  นามปัญญา
6. เด็กชายธีรศักดิ์  พรานเนื้อ
7. เด็กชายนพนัย  บุญยืน
8. เด็กชายบรรพต  พรหมรินทร์
9. เด็กชายปฐวิกรณ์  สีไว
10. เด็กชายปาริชาติ  เพ็ชรสุก
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เกตุอยู่
12. เด็กหญิงวรรณพร  โสมาบุตร
13. เด็กหญิงวราวรรณ  กัณหาเลห์
14. เด็กชายวราวุธ  อาสา
15. เด็กชายวีรภาพ  สายหยุด
16. เด็กชายสิทธิโชค  สายหยุด
17. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วอาสา
18. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงอาจารียา  โพนสิงห์
20. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ดวงสา
 
1. นางมนฤดี  อรรคฮาด
2. นายมานพ  ศิริคำ
3. นางสังวาลย์  ทะกอง
4. นายเอกชัย  บุญไตรย์
5. นายไพบูลย์  จันทร์สงคราม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชสมบัติ
2. เด็กชายคริสต์มาส  ทัพซ้าย
3. นายฎิศกร  ดีโนนโพธิ์
4. เด็กชายธีรพัฒน์  หาโคตร
5. เด็กชายธีรเกียรติ  สุขจิต
6. นางสาวน้ำฝน  บุจันทร์
7. เด็กชายพงษ์ศิริ  เถาเมฆ
8. นายภัทรพล  ภิญโญทรัพย์
9. นายภาคภูมิ  จันทร์วิบูลย์
10. นายภานุวัฒน์  โสภาคุณ
11. นายภูมรินทร์  สิงห์สนอง
12. เด็กหญิงศุกร์นภา  ไกรโนนทอง
13. เด็กชายสิทธิโชค  หารประชุม
14. เด็กหญิงสุพัฒตรา  วนสันเทียะ
15. เด็กหญิงสุรัติกาล  สาหล้า
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาหล้า
17. นายอัครเดช  สีจันทร์งาม
18. นางสาวอัมริน  พานหล้า
19. นางสาวเกศราพร  จันทร์หล้า
20. เด็กหญิงเสาวรส  พัดทะรักษ์
 
1. นายนิราช  ดีโนนโพธิ์
2. นางสุนิตรัตน์  ดีโนนโพธิ์
3. นางอนันตพร  สาวิยะ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย  หงษ์อาจ
5. นางไฉยา  แสนยศบุญเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กชายกฤษณพล  โหน่งเวียง
2. เด็กหญิงกิตติมา  อ่อนอภัย
3. เด็กชายจิรายุส  วงษ์สีหา
4. เด็กชายชัชวาล  ปราบราบ
5. เด็กชายณัฐพนธ์  เมาทา
6. เด็กชายธนพล  ชินนะมาตย์
7. เด็กชายธีรภัทร  สุรศักดิ์
8. เด็กชายปฎิภัทร  สุดตาสอน
9. เด็กชายปฏิภาณ  สุดตาสอน
10. เด็กชายประรัตถกร  โคตรบุญเรือง
11. เด็กหญิงวิภาวดี  อุทัยเลี้ยง
12. เด็กชายวิรัตน์  จันเวียง
13. เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศอุดมโชค
14. เด็กหญิงสิริยากร  นามโนนเขวา
15. เด็กชายอนณ  ศรีจันทร์
16. เด็กชายอรรถพล  กิตตระการ
17. เด็กชายเดชา  โยธาสุภาพ
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรรคพงษ์
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันดี
20. เด็กชายเอกราช  พรมนัด
 
1. นางจันทร  กรมเหลี่ยมสาระ
2. นางจิตตรา  อยู่ดี
3. นายนิธิดนย์  มนตรีเฉลิมฤทธิ์
4. นางปราณีต  เปี่ยมชัยนันท์
5. นายศุภดล  นุฤทธิ์มนตรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางสุวรรณภา  บุตรอุดม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอนยุทธ
 
1. นางสุวรรณภา  บุตรอุดม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีกัน
 
1. นางปิยนุช  โคตา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมืองสนธ์
2. เด็กหญิงพลอยมณี  วงศ์สถาน
 
1. นางพัชราพร  ไชยประปา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายจักรินทร์  สักขวา
2. เด็กหญิงภัชกุล  สิงห์สำราญ
 
1. นายทวี  ศรีภา
2. นางโชติกา  สิงห์ทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปะหุประมง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยศม้าว
 
1. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  พลเมืองดี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพชรเสถียร
3. นางสาวณิภาพร  โสภาเลิศ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีสุรักษ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรชุม
6. เด็กหญิงสุดาวรรณ  โคตรท่าค้อ
7. เด็กหญิงสุนิษา  รักไทย
8. นางสาวสุภาพันธ์  น้อยยาสูง
9. เด็กหญิงอนิสรา  แก้ววงศ์ษา
10. นางสาวเพ็ญนภา  พลอาจ
 
1. นายฉัตรชัย  จีระออน
2. นางพัชรินทร์  ศรีพุทธิรัตน์
3. นายวีรศักดิ์  ยืนยาว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์บุตรศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกษร
3. เด็กหญิงดลนภา  ปัตถาติ
4. เด็กหญิงตะวัน  เหลาเมืองเพีย
5. เด็กหญิงพรนภา  พรมหาไชย์
6. เด็กหญิงพรนัชชา  หุ้มไธสง
7. เด็กหญิงภิชชาภา  วัชรากร
8. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสีขาว
9. เด็กหญิงสุนิตา  เดชมุลตรี
10. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ซาเซียง
 
1. นางนิภา  มาหนู
2. นางแพรวพรรณ  ลิละคร
3. นายไพศาล  ศิริมั่งมูล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนโพธิ์
2. เด็กชายดนุพร  คุณโพธิ์
3. เด็กหญิงทิพกัญญา  อมาตยคง
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  นิลผาย
5. เด็กหญิงปิยะพร  เยาว์สูงเนิน
6. เด็กหญิงพัชรีพร  อาสาราช
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สอนโพธิ์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ถมอุธา
9. เด็กชายอดิศร  ไทยง่อม
10. เด็กชายอนุสรณ์  เกษเวียง
11. เด็กหญิงอภิสญา  ศิริคำ
12. เด็กหญิงอุไรพร  อินพิทักษ์
13. เด็กหญิงเนื้อทอง  แปนุ่น
14. เด็กหญิงเปรมศิริ  ทองดี
15. เด็กหญิงเสาวรักษ์  คนชม
 
1. นางสาวฑุติยาภรณ์  เคนนาดี
2. นายนิรันดร์  แสงฤทธิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1. เด็กหญิงจริยา  จอมทอง
2. เด็กหญิงจันทร์จนา  เหลาปัญญา
3. เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จุฬา
4. เด็กหญิงนิธิดา  การินทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยถาฤทธิ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์คีรี
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ดาก่ำ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปราบจรินทร์
9. เด็กหญิงรัชนีกร  หงษ์แดง
10. เด็กหญิงวรากรณ์  กรมน้อย
11. เด็กหญิงศิรินทรา  เถาเกลือ
12. เด็กหญิงสรารัตน์  กงเวีียน
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ดาก่ำ
14. เด็กหญิงสุธิดา  พานสมัน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  สนธิสัมพันธ์
 
1. นางดวงใจ  สูงเนิน
2. นางนงเยาว์  พึ่งสว่าง
3. นายวิรัช  วิทยา
4. นายสุวิทย์  อุปฮาต
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอนยุทธ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นเทียม
3. เด็กหญิงพิมพิศา  อุปฮาด
 
1. นายบุญแทน  หยองเอ่น
2. นางสุวรรณภา  บุตรอุดม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. นางสาวจามจุรี  หมื่นวิชา
2. นางสาวชรัญยา  เหง้าขัวเรียง
3. นางสาวชไมพร  สิงห์อาจ
 
1. นางราตรี  เหล่าประเสริฐ
2. นางละเอียด  ดวงตะวงษ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1. เด็กหญิงปณิตา  กุทา
2. เด็กหญิงสุภาสิริ  นีอำมาตย์
 
1. นายวิเชียร  ชัยดีจันทร์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงอรสา  วิทยาสิทธิ์
2. เด็กหญิงอาธิฏิญา  เหมือนมาตย์
 
1. นายพรชัย  พลแดง
2. นางเบญจมาศ  บังลาด
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิง ปทิตตา  ผิวนางาม
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงพนัสยา    ลักษณะวารี
 
1. นายนิธิดนย์  มนตรีเฉลิมฤทธิ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงสี
 
1. นายอนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยช่วย
 
1. นายสุภชาติ  พรมแพง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 1. เด็กชายธีรพงษ์  แซ่เฮง
 
1. นายแหลมทอง  น้อยโนนทอง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงภัททิยา  มูลบัวภา
 
1. นางเพ็ญศรี  โสภา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สิงห์สี
 
1. นายอนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายชลนที  บุตรภักดี
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำยาง 1. เด็กหญิงดารินทร์  สมัครไทย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แซงดานุช
 
1. นางศิริลักขณา   ลูกคำ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงนัญธิฌา  นวลแยง
2. เด็กหญิงภูริษา  สมศรี
 
1. นางณิภ์รัสติยา  ภาษี
2. นางสาวเกษร  มาขน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชราพร  จันไทย
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นามหล้า
 
1. นางดวงมกล  สมวงษา
2. นางเพ็ญศรี  โสภา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. นายอธิพงศ์  สกุลตาล
 
1. นายนิติญวัฒน์  วรรทวี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงธีรนาฏ   อ่อนอรภัย
2. เด็กชายวิชา    แก้วกงพาน
3. เด็กหญิงอัยดา   ลาดา
 
1. นางฤดีวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางสุวารี  มหาโพธิ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กชายนนทณัฐ  ไชยเดช
2. เด็กชายสรายุทธ  แก้วคร
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ธีระ
 
1. นางจิรภา  สุวรรณธรรมา
2. นางดวงพร  สิงห์รัง
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสวาบ 1. นายธนัทชัย  ลุนศรี
2. นายนิรันดร์  สิทธิบุญ
3. นายวัชรินทร์  ชาวลำปาว
 
1. นายวิมล  ศรีบุตรตา
2. นายเกียรติชัย  ศรีระชัย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแหง
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. นายพลณรัตน์  พิมพลทอง
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงฐิตาพา  อุ่นกุดเชือก
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพล  เชื้อสาวถี
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงชญุดา  แคนหมั้น
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายอภิรักษ์  พิโสมรัมย์
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงสุพรรญา  รักใจ
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายนิกร  พรมสูงเนิน
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จัตตุ
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบียดกลาง
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีลางาม
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยุวรินทร์  ครองหินราช
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญมา
 
1. นางภรณ์ภัศกรณ์  ชัยชนะเจริญ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นางสุดาพร  ชารีวรรณ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงอรนภัส  เหล่าหนองจันทร์
 
1. นางภรณ์ภัศกรณ์  ชัยชนะเจริญ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กหญิงวนิดา  หมื่นนะ
 
1. นายประพิศ  ทองบุ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายพีรพงษ์  พงษ์พันธ์
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัศมี  ศรีกัณหา
 
1. นางสุดาพร  ชารีวรรณ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงจิตรา  ไพศาลธรรม
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกฤษดา  อั้นทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พม่าศรี
3. เด็กชายทักษิณ  ดวงเทียน
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ศิรวตานนท์
5. เด็กชายพีรพงษ์  พงษ์พันธ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  จันขามเรียม
7. เด็กหญิงศุภารัตน์  สีผาย
8. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  สีชมชื่น
9. เด็กหญิงอภิภาวดี  กล๋ำโก๋
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
2. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกฤษดา  อั้นทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พม่าศรี
3. เด็กชายฑิมพิกา  ประเสริฐแก้ว
4. เด็กชายทักษิณ  ดวงเทียน
5. เด็กหญิงทิกันนิการ์  ทวยภา
6. เด็กหญิงบุษราคัม  แช่มขุนทด
7. เด็กชายพีรพงษ์  พงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงรัชนีกร  จันขามเรียม
9. เด็กหญิงรัตนมณี  โคตรชา
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนราชา
11. เด็กหญิงศุภารัตน์  สีผาย
12. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  สีชมชื่น
13. เด็กหญิงอภิภาวดี  กล๋ำโก๋
14. เด็กหญิงอริษา  ไพรเขต
15. เด็กหญิงอริสสรา  ต้นตะภา
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
2. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณธิมาภร  พรมบุตร
2. เด็กชายจตุพนธ์  นันบุญมา
3. เด็กหญิงจิราพร  โสภารัตน์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  หนูนา
5. เด็กหญิงปฏิมา  เสียงดัง
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  ก้อนคำ
7. เด็กชายพายุ  เนตรสว่าง
8. เด็กชายพีรพล  พรมเมือง
9. เด็กชายมนตรี  ศรีรังษ์
10. เด็กหญิงมุกธิดา  แนวบุตร
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  โกกอุ่น
12. เด็กชายศราวุฒิ  คนยืน
13. เด็กหญิงศศิกาญ  สายสำโรง
14. เด็กหญิงศิรินภา  อุ่นอบ
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำแข
16. เด็กหญิงสุจิตา  นนทะเสน
17. เด็กหญิงสุภางาม  ทองดีเขียว
18. เด็กชายอนุกูล  ประทุมชาติ
19. เด็กหญิงอรณิชา  ภูมิโสม
20. เด็กหญิงอรทัย  ใจทน
21. เด็กหญิงอารยา  สิงห์ทา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  กมลทิพย์
2. นางดอกไม้  โนพันธุ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีอุทธา
4. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศรี
5. นางอัจฉรา  สุดสะอาด
6. นางอุไลวรรณ์  ธีระปถัมภ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายกล้วยไม้  แย้มร่วมญาติ
2. เด็กหญิงจันทิมา  อนุศรี
3. เด็กชายจิรายุตม์  วิเศษหอม
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขียนชัยนาจ
5. เด็กหญิงชนากานต์  เขียนชัยนาจ
6. เด็กหญิงชลดา  เหลาประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชารี
8. เด็กชายธนธร  วุฒิ
9. เด็กหญิงพรนุภา  ขาวหยวก
10. เด็กชายภูวดล  แซ่อึง
11. เด็กหญิงวนิดา  แก้วอาณา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโย
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มร่วมญาติ
14. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษสิมรี
15. เด็กหญิงสุภานันท์  วิเศษหอม
16. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองตา
17. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อมอ่อน
18. เด็กชายอภิว้ฒน์  อำท้าว
19. เด็กหญิงอันทิกา  ผุยเจริญ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซงจำปา
 
1. นางกฤษณพร  ดวงหะคลัง
2. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
3. นายธีรพงศ์  ศุภชารี
4. นายนายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ
5. นางบัวคำ  บุญมี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  โมทอง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  แพงสม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งพรม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำแก้ว
5. เด็กหญิงชุติมา  วงยา
6. เด็กหญิงฐิติมา  มังกษัตริย์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาระพันธ์
8. เด็กชายธนการณ์  สมพาน
9. เด็กชายธนธรณ์  ทินบุตร
10. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิประภา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับทิมหิน
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระจิตร
13. เด็กชายนพพงษ์  สงคลัง
14. เด็กชายนฤมิตร  กรอกกระ
15. เด็กชายนิพล  คำตัน
16. เด็กชายปฏิพล  จำรัสลาภ
17. เด็กหญิงปนัฐดา  ไชยบุญ
18. เด็กชายปรเมศวร์  บุดดา
19. เด็กชายพนัส  นาทสีเทา
20. เด็กหญิงพนิดา  ดีธรรมา
21. เด็กหญิงพรพิมล  นาคสวัสดิ์
22. เด็กหญิงมาลิธา  แคนถา
23. เด็กชายวัชรพล  คำสมหมาย
24. เด็กชายวัชรพล  แว่นศิลา
25. เด็กชายวัชรินทร์  ค่อสิงห์
26. เด็กหญิงสุธิดา  อ้วยเถาว์
27. เด็กหญิงสุรัมภา  แผ่นศิลา
28. เด็กชายอดิศร  ลาภทวี
29. เด็กหญิงอรยา  แถนชัยภูมิ
30. เด็กชายอำพล  ดีภูงา
31. เด็กชายเยาวมาลย์  น้อยแพง
 
1. นายกริชกีรติ  พร้อมสุข
2. นายจำเริญ  อุ่นใจ
3. นางน้องนุช  ระติวรารัตน์
4. นายวิวัฒน์  แก้วปัด
5. นายสมบัติ  ปัญญา
6. นายอำนวย  ธุริวรรณ
7. นายเกรียงไกร  จันทร์สม
8. นายเสนีย์  การกระจ่าง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชาติสุวรรณ
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. นายอานนท์  สารีเกิด
 
1. นางแพงบุญ  พรมแวง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีวงศ์
 
1. นางพิศมัย  เพชรประไพ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 1. นางสาวศศิมา  สาระรัตน์
 
1. นายสุเมต  แสงยศ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เหินสันเทียะ
 
1. นางสายพิณ  พีรราศี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นางพิศมัย  เพชรประไพ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กชายอดิเทพ  จันตะรักษ์
 
1. นางอัญชลี  แพทิศาสกุล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ทองโม้
 
1. นางจรรยา  โชคพันธชาติ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธรรมประกอบ
 
1. นางสาวอโณทัย  อ่อนนางใย
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายธนกฤต  อุนทะยานนท์
 
1. นางวิทวดี  ดีวงษ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภาวิดา  จันทะอินทร์
 
1. นางจรรยา  โชคพันธชาติ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กหญิงชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางสายพิณ  พีรราศี
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายไพโรจน์  คำทอก
 
1. นางนันทนาภรณ์  อินทะราช
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายจักร์กฤษ  แสนคำภา
 
1. นางแพงบุญ  พรมแวง
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นางรัญจวน  ดวงตะวงษ์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวอนุสรา  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพิทยพันธ์  แวะศรีภา
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กหญิงกาญจนา   พันสนิท
2. เด็กชายการะเกด  เห็มทิพย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทะเกิงผล
4. เด็กหญิงจิลาวดี  หารลี
5. เด็กชายจีระวัฒน์   พิมพาคุณ
6. เด็กชายชญานี  เทียมเวียง
7. เด็กหญิงชนกานต์   ศรีนอก
8. เด็กชายชลชาติ  ทาเชาว์
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แก่นมาลี
10. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  จันทร์บุรี
11. เด็กหญิงณัฐมน   ศรีชานิล
12. เด็กหญิงทิพวรรณ   แสนบุตร
13. เด็กหญิงปาริชาติ  พันสนิท
14. เด็กหญิงผกามาศ   หนองยาง
15. เด็กหญิงพรฟ้า   เฆ้นา
16. เด็กหญิงพรรณศิตา   สาแพงน้อย
17. เด็กชายพัฒนพงศ์   วงษ์บุญชา
18. เด็กชายภิพัฒณ์ชัย   โปยทอง
19. เด็กชายภูตะวัน    ปัดบุญทัน
20. เด็กหญิงมนัสนันท์   พุทธวงษ์
21. เด็กหญิงมาริสา   ทศไกร
22. เด็กชายยุวธินันท์  โยธิดา
23. เด็กหญิงลำไพร   ใจมัง
24. เด็กหญิงวันวิสา   พันสนิท
25. เด็กชายวิทวัฒน์   ทานนท์
26. เด็กหญิงวิไลพร   ศรีเวียง
27. เด็กชายวุฒิชัย   แก้วกา
28. เด็กชายศราวุฒิ   โคตรหา
29. เด็กชายสมเกียรติ   แซงคำสิงห์
30. เด็กชายสุขปัญญา   ระยาย้อย
31. เด็กหญิงสุภาวดี   หารลี
32. เด็กหญิงหรรษา  ทิพรักษ์
33. เด็กหญิงอรญา    อินทร
34. เด็กหญิงอรรถยา  พุฒเคน
35. เด็กหญิงอรอนงค์    สุขอุทธา
36. เด็กหญิงอริสา   พรมหลวงศรี
37. เด็กหญิงอริสา  แก้วประเสริฐ
38. เด็กหญิงอาทิตยา  ติ่งภูเขียว
39. เด็กชายเจตนิพัทธ์   นนตะพา
40. เด็กชายเจษฎา    แก้วสิงห์
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา
2. นางพรธนา  ทิพย์รักษ์
3. นายพิชิต  เค้าโคตร
4. นางมะลิ  คำตัน
5. นายสนิด  อ่อนสา
6. นายสมนึก  คำตัน
7. นายแวว  ศิลาพิมพ์
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายชาคริต  ขานพล
2. เด็กหญิงดวงรัตน์ดาพร  กาฬภักดี
3. เด็กชายธนพล  เบ้าชนะ
4. นายธนพล  วันไชย
5. นายธนากร  คำฝั่น
6. เด็กชายธวัชชัย  ขานพล
7. เด็กหญิงนรินทร์  อาจมนตรี
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาจมนตรี
9. นางสาวภาวิณี  สาหล้า
10. เด็กหญิงมาริสา  สำราญบำรุง
11. นายราชันย์  เคนบ้านเป้น
12. นายฤทธิเกียรติ  งามบ้านผือ
13. เด็กหญิงลินดา  ตาแหวน
14. นายวรพงษ์  หล้าทุม
15. เด็กชายวรพล  เกณทโกฎ
16. นายวรินทร์  สวยสี
17. เด็กหญิงวิราวรรณ  ร่องบุตรศรี
18. นายวุฒิชัย  พิพวนนอก
19. เด็กชายศุภชัย  อินทไชย
20. เด็กหญิงสุนิษา  เนินสุด
21. นางสาวสุภาภรณ์  หมีกุละ
22. นางสาวหนึ่งฤทัย  วงษ์นอก
23. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทอน
24. นางสาวเกวลิน  ปัองบุญจันทร์
25. เด็กชายโชควิทยา  ขันอาสา
 
1. นายณรงค์วิทย์  ตรีพงษ์รัตนกูล
2. นางสาวผกาวดี  วงศ์สายเชื้อ
3. นายพิสิทธิ์  สำราญบำรุง
4. นางละออ  ศิริสุนทร
5. นางลัมพร  ชารินทร์
6. นางวาสนา  พันธุ์สุโพธิ์
7. นางสาวศิวะลักษณ์  มหาชัย
8. นายสุรศักดิ์  เทพรังสฤษฎิ์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิง พรรณธร   เมืองสอน
2. เด็กชายกฤษณะรักษ์   ขันลุน
3. เด็กชายณัฐปคัล   หอมการเกตุ
4. เด็กหญิงธนัชชา   ราชธานี
5. เด็กชายภานุวัฒน์   หงษ์แดง
6. เด็กหญิงมัณยาภา   พรมโสภา
7. เด็กชายศุภชัย   นามนัย
8. เด็กหญิงอภิชญา   มาตราช
9. เด็กชายอัษฎาวุธ   สีดาอุบล
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ตลับเพชร
 
1. นางสมจิตร  เดชครอบ
2. นางสมทรัพย์  ทองมูล
 
125 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณโค
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทัพลา
3. เด็กหญิงพรนภา  เทศสนั่น
4. เด็กชายวรันทร  ทัพลา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรินไธสง
6. เด็กชายสุภชัย  เดชดำรงค์
7. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญเกิด
8. เด็กชายอานนท์  มานะสี
9. เด็กหญิงอุไลวรรณ  แสวงสาย
10. เด็กชายเดชปราการ  ศรีเทศ
 
1. นางปริญญาภร  คมขำ
2. นางสาวภณิชสรา  ป้องบ้านเรือ
3. นางเสาวนีย์  บุตรโพธิ์ศรี
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาญณรงค์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  จูสั้น
5. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร
6. เด็กหญิงวรรณษา  กางร่มกลาง
 
1. นางนิรมล  สมตัว
2. นางปิยะดา  บุญรอด
3. นางสาวเบญญาภา  กงสะเต็น
4. นางสาวเยาวลักษณ์  คุ้มบัว
 
127 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์เวียง
2. เด็กหญิงณัฐจินันท์  หนูเวียง
3. เด็กหญิงปณิดา  ฉันท์ประเดิม
4. เด็กหญิงรัชนี  ศาลา
5. เด็กหญิงวรดา  บุญศรี
6. เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์เวียง
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประทุมชาติ
2. นางรจนา  ธงชัย
3. นายสมยศ  สิทธิมงคล
4. นายสวรรค์  นาคสุวรรณ
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรัตน์  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ครุฑตำคำ
3. เด็กหญิงนภกมล  บุพพิ
4. เด็กหญิงนภัสสร  หมู่เพชร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหมฤดี
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  จูสั้น
7. เด็กหญิงรัชนีกร  สีจันโท
8. เด็กหญิงรัตนากร  สีจันโท
9. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สารคำ
11. เด็กหญิงสุญาดา  รถสีดา
12. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางปิยะดา  บุญรอด
2. นางพิมพ์สุภา  เจียงภูเขียว
3. นางอรพันธุ์  จิระศิริ
4. นางสาวเยาวลักษณ์  คุ้มบัว
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงกำไร  คชเดช
2. เด็กหญิงจิราพร  ไกษร
3. เด็กหญิงนันธิยา  จันทร์ชื่น
4. เด็กหญิงปวีณา  อาชาในย
5. เด็กหญิงพรนภา  แพงบุดดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผิวพรรณ
7. เด็กหญิงวรรณภา  เสมอหน้า
8. เด็กหญิงวลัยรัตน์  พลอยกระโทก
9. เด็กหญิงสุรารัตน์  ทัศวงษ์
10. เด็กหญิงโสรยา  คำศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เพียสาร
2. นางพิสมัย  ขำติ๊บ
3. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
4. นางเพชรรัตน์  แก้วประเสริฐกิรติ
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จิตจง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  น้อยโนนงิ้ว
3. เด็กหญิงกุลนันทน์  คำถาเครือ
4. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
5. เด็กหญิงชญานี  เผียงสูงเนิน
6. เด็กหญิงชื่นนภา  วรสุทธิ์
7. เด็กหญิงฐิติยา  เจ็กภูเขียว
8. เด็กหญิงณัฐติญา  เค้าโนนกอก
9. เด็กหญิงธัญชนก  พรมผิว
10. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
11. เด็กหญิงบุญสิฬา  พิมพ์ดี
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  โม้ภุเขียว
13. เด็กหญิงภาวิณี  ประเสริฐสาร
14. เด็กหญิงสุธาสินี  หล่ำแขก
15. เด็กหญิงอัญชลี  ฤาชัย
16. เด็กหญิงเพชรลดา  บัวเวียง
 
1. นางสถาพร  แพร่งสุวรรณ
2. นางสุดาพร  ชารีวรรณ์
3. นางสุดาพร  ศิริชัยโชค
4. นางสุภาพ  ชนะบัว
5. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชำนาญไพล์
2. เด็กหญิงชนลดา  ศักดิ์เทวี
3. เด็กหญิงพัชรา  นิลาพุต
4. เด็กหญิงพัชรี  นิลาพุต
5. เด็กหญิงวิษา  โสภารัตน์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมา
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ภิระสาโรจน์
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทะอินทร์
9. เด็กหญิงแววตา  ดอนเพ็ง
10. เด็กหญิงไพลิน  หนูนา
 
1. นางจรรยา  โชคพันธชาติ
2. นายจำรูญ  โชติศรี
3. นางสาวณัฏฐธิดา  กมลทิพย์
4. นายภกรณ์  ขันรักษา
5. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศรี
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยานี  น้อยเชียงคูณ
2. เด็กชายธวัชชัย  ปิงแก้ว
3. นายภีรภัทร  เชื้อแสดง
4. นายวายุ  สีหาบุตร
5. นายศิริพงษ์  พรมศาสตร์
 
1. นายจำรูญ  โชติศรี
2. นายภกรณ์  ขันรักษา
 
133 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรสบาย
2. เด็กชายอัยการ  เกษจันทร์
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
2. นางอำพร   หงษ์วิลัย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายชาญชัย  ดอนลิวงค์
2. เด็กชายวิจารณ์  กองรัตน์
3. เด็กชายสุริยันต์  ขันทองชัย
 
1. นายผจงภักดิ์  พ่อค้าช้าง
2. นายเดช  เถาวัลย์ดี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายนิตินันท์  วรรณคำ
2. เด็กชายพัชระ  สอนธรรม
3. เด็กชายวิษณุ  หมอไชย
 
1. นายฉลอง  พันสนิท
2. นายผจงภักดิ์  พ่อค้าช้าง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญฉลวย
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ไชยกิจ
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นางอมรา  เหล่าคูณ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  ดาวรุ่ง
2. เด็กชายชญานนท์  เศษวิสัย
3. เด็กหญิงปราณี  วิจิตรปัญญา
 
1. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงชนากาญต์  ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐา  แอมปัดชา
4. เด็กหญิงพรรณทิกา  สนไลย์
5. เด็กหญิงรัขนี  คำหา
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยวงศ์
 
1. นางรัชณีย์  สิงห์ทุย
2. นางสายบัว  แพงคำ
3. นางสุมาลี  อนันตศิพาบุตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
3. เด็กหญิงสุชาดา  การภักดี
4. เด็กหญิงสุธิตรา  ทาแน่น
5. เด็กชายอดิศร  ถือสยม
6. เด็กชายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองผา
2. นางสาวนิภาพร  ขยันหา
3. นางสุกัญญา  ธรรมศิลป์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เมหิ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   กันทะลอง
3. เด็กหญิงอารยา   สระขาม
 
1. นางประภาพรรณ   โซ่มาลา
2. นายสนัด   บาลเย็น
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กชายภูวดล  ทองสน
2. เด็กชายอโนชา  หอมจู
3. เด็กชายไกรภพ  ชาหล่อน
 
1. นางชนิสรา  พลแสน
2. นางสาวศรีสุดา  ดวงมณี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  กันภูมิ
2. เด็กหญิงวิยะดา  ชัยยะเสริม
3. เด็กหญิงโสรยา  โกศล
 
1. นายศิรยุทธ  ณ พล
2. นางสาวอุดมพร  แสนนาม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ตู้คำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สีทา
3. เด็กหญิงอรทัย  โทนเอี่ยม
 
1. นายประจวบ  สวัสดิรักษ์
2. นายวิจักษณ์  ศิริสุข
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 1. นางสาวณัฐดาภรณ์  วิชาชัย
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ขนทรัพย์
3. นางสาวยลธิดา  ขอนดู่
 
1. นางสาวบุพชาติ  จันทะเรืง
2. นางสุรคนธ์  สารผล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1. เด็กหญิงทรรศนิตา  เฮ้าสีดา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาภเจริญ
3. เด็กหญิงภาวดี  เสรีภาพ
 
1. นางอารยา  พึ่งภพ
2. นายไกรศร  พึ่งภพ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกาญจนี  สุขเสน
2. เด็กหญิงนริศรา  ชวนะภูตานนท์
 
1. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ข้อหล้า
2. เด็กหญิงลลิตา  แก้วประทุม
3. เด็กหญิงอรษา  จ่าหล้า
 
1. นางประภัสสร  พรเพ็ง
2. นางเฉลิมพร  สุขบิดา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา  จำปาขาว
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุทธิษร
3. นางสาวศิริลักษณ์  งามบท
 
1. นางจรรยา  จันดาเบ้า
2. นางชัชฎาภรณ์  พงษ์ภักดิ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงกนกอร  ซาเซียง
2. เด็กหญิงพีรยา  อะโนศรี
3. เด็กหญิงภัทราพร  เหลาธิ
 
1. นางธิติมา  วิริยะกุล
2. นางสถาพร  วิบูลย์วิมลรัตน์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิติพร  ไชยชมพู
2. นางสาวณัฏรินทร์  ยินดีงาม
3. นางสาวอาทิตยา  หล่มชาลี
 
1. นางจิณห์จุฑา  โนนสุวรรณ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กหญิงดวงดี  กองหา
2. เด็กชายพงษ์ตะวัน  พามี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ซูซันธ์
 
1. นางภัทรานุช  คำมี
2. นางละออง  ดวงธัมมา
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงรจนา  นวนกนก
2. เด็กชายเกียรติศักด์  จันทะลัง
3. นายโชคชัย  บัวจันลา
 
1. นางพิสมัย  ขำติ๊บ
2. นางเพชรรัตน์  แก้วประเสริฐกิรติ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กชายพีระพล  แซ่หวู
 
1. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายกิตตินันท์  พันธุ
2. เด็กชายภาณุเดช  คำเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นายมนตรี  ไตรนพ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงเมทินี  หนูซึม
 
1. นางสุมาลี   ผานิชกุล
2. นายเดชา   สุจริต
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กชายธีรพงศ์   คะนนท์
2. เด็กหญิงพิมนภัส   รัตนมาตร
 
1. นายจักรินทร์  สุขชัย
2. นายวิฑูรย์  สมบัวคู
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. นายพงศธร  ทันที
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีเศียร
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อาจวงศ์
 
1. นายบุญเรียน  ลาอินทร์
2. นางพรพรรณ  เหล่าสุขา
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนริศรา  บุตรดางาม
2. เด็กชายราเชนทร์  ตามพยุง
 
1. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
2. นายสมโภช  แก้งกงพาน
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พละดร
2. เด็กหญิงอธิมาตร  อาจยาทา
 
1. นายนิกร  ซุนพุ่ม
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงพรนิภา  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงพรรณี  ก่ำศรี
 
1. นางมยุรี  คลังภูเขียว
2. นางสาวอุภรรัจน์  จันธะกุลวงศ์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีคำพันธ์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีคำม้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นายมนตรี  ไตรนพ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายภาณุเดช  คำเวียง
2. นายสุขวิทย์   พลชิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นายมนตรี  ไตรนพ
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
2. เด็กชายอนุชิต  ทบประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี   ผานิชกุล
2. นายเดชา   สุจริต
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายชาญชัย  แพงทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจดำ
3. เด็กชายรังสิมันต์  มูลลอด
 
1. นางสาวสำราญ  ธงน้อย
2. นายโกวิทย์  โคตจันทา
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายธีรพงษ์  แก้ววงษา
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  กฤติดำรง
3. เด็กชายเนตินัย  จำปาทิพย์
 
1. นายอนุพงษ์  คำยัง
2. นายอาทิตย์  ทองดี
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. เด็กชายกฤษฎา    โคตรสาขา
2. เด็กชายภควัฒน์   หอมสมบัติ
3. เด็กชายวัชรชัย   คำยัง
 
1. นายวัชรพงษ์   อินทร์เพชร
2. นางอรัญญา   ศรีเคน
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. นายประทิน   ดอกทองหอม
2. นายวสันต์   วงษ์ไชยา
3. นายสมร   ทวีผ่อง
 
1. นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร
2. นางอรัญญา   ศรีเคน
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หงษา
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กหญิงชนิตาภา  พิชัย
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 1. นางสาวณฐกรณ์  ไทยธนงค์
 
1. นางสาวอรอุมา  ชัยงาม
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางเบญจวรรณ  บุญศรี
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา   จำปาบุญ
 
1. นางศิริลักษณ์   ลาสอน
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงพัชริดา  นาสมชัย
 
1. นางนุชจนาถ  สมร
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สงพัฒน์
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันทร์บ้านโต้น
 
1. นายไกรยราช  ปุริสาร
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายภูมิภัทร  พรหมเมืองขวา
 
1. นางจินตนา  ศิริเนตร
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชาพร   นิลทะสิงห์
 
1. นางสาวชนาธินาถ   โพธิศรี
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กชายนพฤทธิ์  เนตรวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ลงโลด
3. นายวสันต์  งามดอน
4. นางสาวสุนิษา  วางาม
5. เด็กหญิงอำภิกา  เคนโพธิ์
 
1. นางจุรินทร์  ธนะภูมิชัย
2. นางเจียระไน  เสรพล
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กหญิงพัชริดา  ดีสุข
 
1. นางสาวขวัญปรียา  โพธิรัตน์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมลดา  เมืองแสน
 
1. นางลักษณ์เสด็จ  บุญหล้า
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงรังรอง   เอี้ยมออง
 
1. นางสาวชนาธินาถ    โพธิศรี
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  ฐานะดี
2. เด็กหญิงอรนภา  ก้อนเพชร
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. นายสันติพงศกร  จำปา
2. นางสาวเปรมวดี  อ่อนสา
 
1. นายปณตพงศ์  ปิติสัมพันธ์รัตน์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กชายกฤษฎากร  เหมือนมาตย์
2. เด็กชายทักษิณ  เวียงทา
3. เด็กชายธนพร   ชุุุ่มประมล
4. เด็กชายศรยุทธ  พิมพ์สิงห์
5. เด็กชายเพชรทักษิณ  รักไทย
 
1. นางสาวรำพรรณ  ถานอาจนา
2. นางวิไล  เฉยสวัสดิ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนวัต  สมนอก
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  พิมพ์ภูมี
3. เด็กชายพิพัฒน์   สังศรี
4. เด็กชายวาระพล  ทศบาย
5. เด็กชายสังขพงศ์  พันสนิท
6. เด็กชายอภิชัย  ศรีนวลสูง
 
1. นางสาวชัญญานุช  ไร่สิงห์
2. นายนิรันดร์  ราชสว่าง
3. นายมนต์ตรี  กำกูด
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มะโนวรรณ์
2. เด็กชายจตุรงค์  มาตย์นน
3. เด็กชายณัฐพล  เรืองเจริญ
4. เด็กชายธนวัฒน์  ผางเวียง
5. เด็กชายวรพจน์  ชื่นชมยิ่ง
6. เด็กชายสวัสดิพงษ์  พันธ์ศรี
7. เด็กชายสุรพล  สีเวียง
8. เด็กชายเสกสรร  ช่วงหาราช
 
1. นายชูศักดิ์  ทองสีดา
2. นายวิไล  เวียงทอง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายคมสันต์  มั่นโยม
2. เด็กหญิงจุรารัตน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมเวียง
4. เด็กหญิงนพมาศ  เหลืองดี
5. เด็กหญิงปวีณา  อาชาในย
6. เด็กหญิงมาลี  โนนโม้
7. เด็กหญิงวลัยรัตน์  พลอยกระโทก
8. เด็กชายวิทยา  ยุ่นดร
9. เด็กหญิงสุพิศตา  สุระชัย
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ชูสุข
 
1. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
2. นายสุระชาติ  วรรณสุพริ้ง
3. นางอมรรัตน์  ทองผา
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เวียงสอนศิริกุล
2. เด็กหญิงจณิสตา  ทองนาค
3. เด็กหญิงบุษยากร  พระพลพันธ์
4. เด็กหญิงพรรณษา  พาละพล
5. เด็กหญิงพิชญาภา  สุรวาจากุล
6. เด็กหญิงวริศรา  ภูคำกอง
7. เด็กชายวรเมธ  แก้วดวงเล็ก
8. เด็กหญิงศศิประภา  ดีศรี
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อ้นเวียง
10. เด็กหญิงเมฑาวดี  อาจปา
 
1. นางสาวมาลีรัฐ  สมภาร
2. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
3. นางสุดารัตน์  จิบจันทร์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงทัศยาพร  ยุ่นดร
2. เด็กชายธนดล  สนเค
3. เด็กชายธีรยุทธ  ไชยคุณ
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญมี
5. เด็กชายโชคชัย  บัวจันลา
 
1. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
2. นางอมรรัตน์  ทองผา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชมแพ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทรา
2. เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสนธิ์
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ดำเนตร
2. เด็กหญิงฝันฤดี  นิดคำหาร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ดอนวิธาน
 
1. นางราตรี  กองจันดี
2. นายสุพรรณ  ระพรหมมา
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  หล้าเวียง
2. เด็กชายปรีชากร  คำตุ้ม
3. เด็กหญิงอริสา  สีภูขน
 
1. นางวิมลลักษณ์  ชาหนองหว้า
2. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาลัย  สนจุมพะ
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  ชอลแก้วกลาง
3. เด็กหญิงโสรยา  หล้าทอง
 
1. นางสาวปณิดา  สุภารมย์
2. นางสมพร  จำปานิล
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฆ้อง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สำลีปั้น
 
1. นางอารีย์  หล้าคูณ
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฮาดวิเศษ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กมลเพชร
 
1. นางวิไลวรรณ  ฮ่านต่ำ
2. นางสุมาพร  ทองใบใหญ่
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เลขกลาง
2. เด็กชายสาธร  ปัญญา
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
2. นายธาตรี  ปาลี
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำ
2. เด็กหญิงรัชนิดา  ไท้สุวรรณ
 
1. นายธาตรี  ปาลี
2. นางปิยธิดา  แก้วคำแสน
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลอาชา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เย็นประโคน
 
1. นายบันทึก  คงพิรุณ
2. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงแสง 1. เด็กชายจิรายุ  กองจันดี
2. เด็กชายอรชุน  ชัยเนตร
 
1. นางอมลวรรณ  สุขสม
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุขะพันธ์
 
1. นางสุภาพร  แสงกงพลี
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายอัครวินท์  ดำเนตร
 
1. นางหทัยรัตน์   ศศิวรกานต์
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชาย จักรพงศ์   ภูมิคอนสาร
2. เด็กชาย นันทวุฒิ   ดอนน้ำขาว
3. เด็กหญิง ประภัสสร   วังทองดี
4. เด็กหญิง พิณธิดา   อภัยนิจ
5. เด็กชาย ภูวดล   วงษ์ทองรักษ์
6. เด็กหญิง มณีรัตน์   มาลาเพชร
7. เด็กชาย วัชพล   นาเข้ม
8. เด็กหญิง วาสนา   คำผิว
9. เด็กหญิง สุดารัตน์   สมภาร
10. เด็กชาย สุพรชัย   สุ่มมาตย์
11. เด็กชาย อนุสรณ์   สุภาพงค์
12. เด็กชาย อภิลาภ   ส่องแสงจันทร์
13. เด็กชาย เอกรัตน์   สุขพันธ์
14. เด็กชายกฤษณวงศ์   คงสมบัติ
15. เด็กชายขจรเกียรติ   สิงห์วงษ์
16. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วาดไชยสงค์
17. เด็กหญิงคัทริยา   รำเพยพล
18. เด็กชายจักษุพงษ์   วิเศษ
19. เด็กหญิงจันทนาพร   ภูสำรอง
20. เด็กหญิงจันทร์ทิมา   ภูครองตา
21. เด็กหญิงจินตพร   ภูเต้าน้อย
22. เด็กหญิงจิราภา   พีป่วน
23. เด็กชายจีระศักดิ์   อึ่งจันทร์
24. เด็กหญิงจุฑามาศ   มังคูณ
25. เด็กหญิงจุฑารัตน์   หมั่นมี
26. เด็กหญิงชฎาพร   มังคุณ
27. เด็กหญิงชลธาร   คงสมบัติ
28. เด็กชายชวิน   ศรีวิไล
29. เด็กชายณัฐกานต์   ทองเหง้า
30. เด็กหญิงณัฐณิชาพร   ตรีปัญญา
31. เด็กชายณัฐพงษ์   รัตนวงษา
32. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุปดิษฐ์
33. เด็กชายดนัย   บุตรสานาม
34. เด็กชายดนัย   ไชยจิตร
35. เด็กชายทวีชัย   วัชรพงศ์อนันต์
36. เด็กชายธรรณธรณ์   มีพันธ์
37. เด็กชายธวัชชัย   ศรีรัตนพันธ์
38. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณ์
39. เด็กชายธวัชชัย  เทพาลุน
40. เด็กชายธีระนัยต์   ดวงสา
41. เด็กชายนครินทร์   มีบ้านต้น
42. เด็กหญิงนภากร   สุขเจริญ
43. เด็กหญิงนภาลัย   คำวิชัย
44. เด็กหญิงนันธิตรา   กุดยาง
45. เด็กหญิงนิภาดา   บุดดาซุย
46. เด็กหญิงบุษบา   ลื้อเพ็ง
47. เด็กหญิงปนัดดา   หมั่นมี
48. เด็กหญิงประกายเพชร   รักษ์ภักดี
49. เด็กหญิงปริญญา   สิมจันทา
50. เด็กชายปวินท์   น้อยหลุมเหลา
51. เด็กชายปวเรศ   ไสลวงษ์
52. เด็กหญิงปาริชาติ   สิงห์วงษ์
53. เด็กชายปิยะวัฒน์   จำปาเวียง
54. เด็กชายพงษ์เพชร   วงค์ละคร
55. เด็กชายพลากร   ถามาสา
56. เด็กชายพัฒนพงษ์   น้อยคูณ
57. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์   คงสมบัติ
58. นางสาวพุ่มพวง   หรพูน
59. เด็กชายฟังโก้   บุญละคร
60. เด็กชายภัทรพล   บุญปก
61. เด็กชายภูมิมินทร์   ไชยบุรมย์
62. เด็กชายมงคล   หมั่นมี
63. เด็กหญิงมนัสวี   สายสุด
64. เด็กชายรัชศักดิ์   ชุมดี
65. เด็กชายรุ่งเพชร   โนราช
66. เด็กหญิงลักษิกาพร   ตรีปัญญา
67. เด็กหญิงวรดา   ประสาน
68. เด็กชายวราวุฒิ   ลาเสือ
69. เด็กชายวิชาญชัย   สารมาตย์
70. เด็กหญิงวิภาวี   น้อยหา
71. เด็กหญิงวิราพร   วงษ์สา
72. เด็กหญิงวิราพร  อรัญญโสตร
73. เด็กชายวีระศักดิ์   ศรีชุม
74. เด็กชายศราวุธ   พรมศรี
75. เด็กหญิงศศิวิมล   ผ่านพูล
76. เด็กชายศักดิ์รวี   ศรีโคตร
77. เด็กหญิงศิริรัตน์   ถามาสา
78. เด็กชายสมจิตร   แก้วกาโศรก
79. เด็กชายสามารถ   ทองเดช
80. เด็กหญิงสายใจ   คงสมบัติ
81. เด็กชายสิทธิพร   ประเสริฐผล
82. เด็กหญิงสิรินภา   กองเพชร
83. เด็กหญิงสิลักษณ์   คำทอก
84. เด็กหญิงสุกัญญา   ภูคำไพ
85. เด็กหญิงสุดารัตน์   โททิพย์วงษ์
86. เด็กหญิงสุธาสินี   มีฮาด
87. เด็กหญิงสุปราณี   หลงคำหงษ์
88. เด็กชายอดิศักดิ์   น้อยคูณ
89. เด็กชายอนุชา   ประจำค่าย
90. เด็กชายอนุชา   บุญยะศาสตร์
91. เด็กหญิงอรทัย   ขำรักษา
92. เด็กหญิงอรวี   หมั่นมี
93. เด็กหญิงอริญา   จิตมา
94. เด็กหญิงอลิศรา   เชื้อพรมมา
95. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ภูเต้าน้อย
96. เด็กหญิงเจนจิรา   ยุพลา
97. เด็กหญิงเมขลา   วงษ์เชียงยืน
98. เด็กชายไชยา   มุ่งโลยกลาง
99. เด็กชายไมตรี   คงสมบัติ
 
1. นางกิติมา  สุทธิแก้ว
2. นางจำเนียร  ถากง
3. นายทรงศักดิ์  ลาดเหลา
4. นายประเสริฐ  บาลยอ
5. นายสมหมาย  ดอนโคตร
6. นางสิริพิน  ฮามพิทักษ์
7. นางสุญาณี  ศรีวิไล
8. นายอนันต์  ชาเวียง
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กำเนิดขอนแก่น
 
1. นายวีระ  อาจเอี่ยม
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายวัชรินทร์  จุมสุวรรณ
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กชายจักรตุพล    กันดี
 
1. นางพรธนา  ทิพย์รักษ์
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. นายปิยะพงษ์  บุดดี
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายวิสุทธิ์  อ่อนตาแสง
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  งามบ้านผือ
 
1. นายพิสิทธิ์  สำราญบำรุง
 
209 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายสถาพร  สุดลี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สุลำนาจ
 
210 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นายภัทราวุฒิ  สิทธิทุม
 
1. นายธีระ  จำปาชน
 
211 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุมังคะเศษ
2. เด็กชายขวัญ  กุดวิลา
3. เด็กชายจักรพงษ์  ชูขันธ์
4. เด็กชายจิตติชัย  โยธะการี
5. นางสาวจุฬารักษ์  อุทหัส
6. เด็กหญิงณัฐฐา  บุญประกอบ
7. เด็กหญิงถิรณิชา  ผาคำ
8. เด็กชายธนาคม   ศรีรังษ์
9. เด็กชายธนายุทธ  เพ็ชรดี
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูขันธ์
11. เด็กชายพงศกร  วรรณไสย์
12. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์พงษ์
13. เด็กหญิงภัทรกานต์  วังสา
14. นางสาวภัศรา  ศรีหัวแฮ
15. เด็กหญิงภาวิณี  เพิ่มจัตุรัส
16. เด็กหญิงรัตนพร  ปาฬี
17. เด็กชายราเชน  ปานนาค
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฐานวิเศษ
19. เด็กหญิงวรรณิสา  แก่นภูเขียว
20. นางสาววารุณี  สุขใจ
21. นายวีรยุทธ  มะธิปิไข
22. นางสาวศุภรัตน์  มีศรี
23. นางสาวสุทธิดา  นาเจิมทอง
24. นางสาวสุรินทร  ขุมทอง
25. เด็กชายอภินันท์  พันธุ์มี
26. เด็กชายอาทิตย์  บุญศรี
27. เด็กหญิงอาภาพร  เมืองพนัส
28. นายอโนชา  เพียเพ็ง
29. นายเจษฎา  แก้วมิ่ง
30. เด็กหญิงเยาวดี  ศรศักดิ์ดา
 
1. นายคำรณ  ทองสารไตร
2. นางจงจิตร  มูลกัณฐ์
3. นางยุวารี  สมใจ
4. นางสาวสมพร  หล้าคำภา
5. นางสุชีรา  คำคง
6. นายสุรพล  ซ้ายหนองขาม
7. นายสุวิทย์  เหล่าดิ้ม
 
212 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เห็มทิพย์
2. เด็กชายจรัลชัย   เวสะมูลา
3. เด็กชายจักรตุพล   กันดี
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา   อ่อนทะ
5. เด็กหญิงชุติมา   สุขกาย
6. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วกา
7. เด็กชายทิวากร  พงษ์เจี่ย
8. เด็กชายธนาเทพ  ผาจันทร์
9. เด็กชายธรรมสรณ์   สมัดชัย
10. เด็กหญิงบรรจิรา    เพียซ้าย
11. เด็กชายบุรินทร์   บุญรัตน์
12. เด็กชายปิยะ  เหมือนพงษ์
13. เด็กหญิงปิ่นมณี    พิมพาคุณ
14. เด็กชายพงศภัค   สมัดชัย
15. เด็กหญิงพรนภา   ชาญชัย
16. เด็กหญิงพริตา    ชิดโคกสูง
17. เด็กชายภาคิน   ยอดรัก
18. เด็กชายภานุวัฒน์    เรืองเจริญ
19. เด็กหญิงรัตนา   เมืองอาชา
20. เด็กหญิงลำใย   ใจมัง
21. เด็กชายวรวุฒิ  สุทธิอาด
22. เด็กชายศราวุฒิ  รักษ์มณี
23. เด็กหญิงศศิภา   คำสะอาด
24. เด็กชายสันติวัฒน์  เกิดกร
25. เด็กหญิงสุดารัตน์   ขวัญปาก
26. เด็กหญิงสุภิษา   ประจำเมือง
27. เด็กหญิงสุวรรณนา   ตลับแก้ว
28. เด็กชายอนุชา   อนุวัน
29. เด็กชายอนุภาพ   แตงทิพย์
30. เด็กหญิงเจนจิรา   อ่อนทะ
 
1. นางพรธนา  ทิพย์รักษ์
2. นายพิชิต  เค้าโคตร
3. นางมะลิ  คำตัน
4. นายสนิด  อ่อนสา
5. นายสมนึก  คำตัน
6. นายสุวิทย์  น้อยลา
7. นายแวว  ศิลาพิมพ์
 
213 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยนศิริ
 
1. นางสาวสมถวิล  ลองหานาม
 
214 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนวรินทร์  ผ่านสุข
2. เด็กชายภควัฒน์  ริมหนองเรือ
3. เด็กหญิงวณิชยา  นุภา
 
1. นางสาวชลธิชา  ไกยราช
2. นางบุปผา  พันสนิท
 
215 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กชายกวีวัฒน์  จินาย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ภิญโยยง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงชาลี
 
1. นางรัฏฏิกร  ศรีพา
2. นางสุบัน  มะมา
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวณัฐรีญา  ค่อนดี
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 1. เด็กชายนิพนธ์   ถานอาจนา
 
1. นางสุมล  ชัยสิทธิ์
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายอนุชา  แสนบางชล
 
1. นางดรุณี  ศรีบุรินทร์
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวสุมิตรี   เถาโต
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
 
1. นางสาวปาณิศา  คล้ายสงคราม
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจิรพงษ์  อาจพงไพร
 
1. นางสาวพิลัยวรรณ์  ดวงโพธิ์ศรี
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระพันธ์  ดาแพง
 
1. นางถวัลย์วงษ์  แก้วมาตย์
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 1. เด็กหญิงวันวิสา  คำเย็นสา
 
1. นางใครศรี  ภูคงกิ่ง
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญา
 
1. นางสาวนวีนา  พิมพล
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายอนุสรณ์  เนียมพลกรัง
 
1. นางสมถวิล  รุ่งสุวรรณ
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้ววิเศษ
 
1. นางอรอุมา  ธารากุลทิพย์
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
228 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ากุญชร 1. เด็กหญิงพิมพ์เดือน  สีทะรัง
 
1. นางสมจิตร  สิทธิคุณ
 
229 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กชายอนิรุต   บิดา
 
1. นางสาววรรธิดา   ขุนสุนทร
 
230 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  ทิวพิมาย
 
1. นายบัวเรียน  นามสม
 
231 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุ้งลึงค์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ง่อนชัย
3. เด็กหญิงศรุตา  เผยศิริ
 
1. นางบุญร่วม  พูลผล
2. นางอรทัย  จันทลือชา
 
232 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายนภดล  อิ่มสำอางค์
2. เด็กชายปรมินทร์  โม้หอชัย
3. เด็กชายพิสิทธิ์  ฮ่านต่ำ
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
233 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยา 1. เด็กชายสุดใจ  แพ่งพนม
2. เด็กชายอุทัย  แพ่งพนม
 
1. นางสาวจามรี  ศิริจันทร์
2. นางพัชรีพร  ศรีอุทธา
 
234 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
2. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
235 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายชาณรงค์   บุญตา
2. เด็กชายนิพนธ์   ถานอาจนา
 
1. นางสุมล  ชัยสิทธิ์
2. นางอังศุมารินทร์   ชุมชัย
 
236 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวณัฐรีญา  ค่อนดี
2. นายสิทธิโชค  ศรีใส
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวรัศมี  ดวงธานิน
 
237 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือ 1. นางสาวปกรณ์ทิพย์  บัวคำ
2. นางสาวพาณินี  อุปนันท์
 
1. นางธนพร  แสงสีงาม
2. นายบุญถิ่น  นุ่นหลักคำ
 
238 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พันสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัสรา   มูลตรีเสา
 
1. นางธนภรณ์  สมเทศน์
2. นางรจนา    ธงชัย
 
239 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. เด็กชายสุรพิชญ์   สุริยะ
2. เด็กชายสุริยา   วงศ์เสนา
 
1. นางจิดาภา   ธงน้อย
2. นางหนูรัก   ทัพทะมาตย์
 
240 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลือนุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร์  ราชบาศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทักษ์
 
241 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายณัฐพล  อุดน้อย
2. เด็กชายอภิชาติ  เกตุมี
 
1. นางนุชกานต์  ข้อยุ่น
2. นางพัทรญาดา  จันทรา
 
242 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  น้อยรถ
2. เด็กหญิงอลิษา  รอดเกิด
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์หนองหอย
2. นายปรีดา  มาอุ้ย
 
243 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายธนพจน์  จีนบุตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญา
 
1. นางสาวนวีนา  พิมพล
2. นางระเบียบ  สมหวัง
 
244 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  พาวสูงเนิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไทยอ่อน
 
1. นางศุทนา  อักขราสา
2. นางโชติกา  สิงห์ทอง
 
245 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
 
1. นางชลิดา  โพพาฤทธิ์
2. นางรัตนภรณ์  ภูมิเวียงศรี
 
246 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายศิริชัย  แอมนนท์
2. เด็กหญิงสุมิตรี  เถาโต
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางลักษมี  ดวงธานิน
 
247 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กชายสามารถ  คำมูล
2. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภูยอด
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
248 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  อุ่มสุข
2. เด็กหญิงโสภาดา  สีหาบุตร
 
1. นางอรนุช  คุ้มวงศ์
 
249 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนโพธิ์
2. เด็กชายดนุพร  คุณโพธิ์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  ศรีดาอุบล
4. เด็กหญิงวิภาดา  ถมอุธา
5. เด็กชายอดิศร  ไทยง่อม
6. เด็กหญิงเสาวรักษ์  คนชม
 
1. นางสาวฑุติยาภรณ์  เคนนาดี
2. นายนิรันดร์  แสงฤทธิ์
 
250 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจักกฤษณ์  เขียวหัน
2. เด็กหญิงนิตยา  คารวะสมบัติ
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ฮ้อยคำภา
4. เด็กชายวัชรพล  แสนแก้ว
5. เด็กชายวิศนุ  จันทร์บุรี
6. เด็กหญิงสุภัทรา  แสนภูเวียง
 
1. นายถวิล  สารีพร
2. นางสมพร  แสงฤทธิ์
 
251 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงภัสรา  มูลตรีเสก
 
1. นางรจนา  ธงชัย
 
252 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายอาทร  ไกรเวียง
 
1. นางเสาวลักษณ์  เชิดชู
 
253 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยสอ 1. เด็กชายกฤษดา  นากุดนอก
 
1. นางอุทัยวรรณ  พรหมเทพ
 
254 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายสิทธิโชค  ศรีใส
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
255 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม่วง 1. เด็กหญิงปิยะดา  ปราบไพรี
 
1. นายประจวบ  ใกล้กลาง
 
256 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 1. เด็กชายกิตติขจร  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สาริย์มา
 
257 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงภาชินี   ชาดาเม็ก
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายทิวัตถ์  พิมพ์โม้
 
1. นางชุติมา  ทุมมี
 
259 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  รองกลั่น
 
1. นางบังอร  ปราบแกะ
 
260 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
261 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวประกาย  ประโมทาติ
2. นางสาวพรนิภา  อินทรลาด
3. เด็กหญิงเกศกนก  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางกรรณิกา  บู่แก้ว
2. นางนฤมล  สาหล้า
3. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
262 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  โอนกระโทก
2. เด็กหญิงพิชดา  อินทร์รักษา
3. เด็กหญิงรัตนา  สาหล้า
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์ชัยศรี
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  ฮุมเปลือย
 
1. นางกรรณิกา  บู่แก้ว
2. นางสาวจริยา  รัตนนท์
3. นางนฤมล  สาหล้า
 
263 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลนาถ  นาคต้อย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปัญญากร  สิงห์ทุย
4. เด็กหญิงมัณฑนาพร  คำสีพาย
5. เด็กหญิงมัณฑนาพร  คำสีพาย
 
1. นางจันทร์มณี  เขื่อนศิริ
2. นางพเยาว์  แสนท้าว
3. นางเปรมใจ  ซาซุม
 
264 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กหญิงนันทิกา   จันทร์หอม
 
1. นางอนงค์รัตน์   แทบมาลัย
 
265 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวพรนิภา  อินทรลาด
 
1. นางสาวจริยา  รัตนนท์
 
266 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
 
1. นางสาวเรมิกา  เคนโพธิ์
 
267 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงวรนุช  มากพูน
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
268 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 1. เด็กชายนัทธศักดิ์  ราชวงศ์
 
1. นายสำรอง  อมัติรัตนะ
 
269 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวณัฐรีญา  ค่อนดี
2. นางสาวประกาย  ประโมทาติ
3. นางสาวพรนิภา  อินทรลาด
4. เด็กหญิงเกศกนก  พิพิธกุล
5. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางกรรณิกา  บู่แก้ว
2. นางสาวจริยา  รัตนนท์
3. นางนฤมล  สาหล้า
 
270 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มานาดี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  หร่องบุตรศรี
3. เด็กหญิงพัชรา  มะวัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พร  หอมสุดใจ
5. เด็กหญิงศิราณี  จันทร์ผิว
6. เด็กหญิงสุทัตตา  แถวทองคำ
 
1. นางกองสิน  แก้วดวงตา
2. นางสาววงเดือน  อินทร์เพชร
3. นางสาววันแวว  ภู่ศิริภิญโญ
 
271 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1. นางสาวชดาภา  ขวัญชัยมงคล
2. เด็กชายธนพร  สุดอุทธา
3. เด็กชายธีระศักดิ์  จันทะแก้ว
4. เด็กหญิงนัฐพร  อุปถัมภ์
5. นางสาวศิริพักตร์  ไชยมาคำ
6. นางสาวเกษมณี  แก้วยอด
 
1. นายชนาธิป  สว่างสี
2. นางพเยาว์  แสนท้าว
3. นางสาวอารีรัตน์  เหล่วแซง
 
272 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พันสูงเนิน
2. เด็กชายธนากร   พิมพวัน
3. เด็กชายอภิศักด์   ศิริสอน
 
1. นางธนภรณ์   สมเทศน์
2. นางสุภาพร  แก้วหล่อน
 
273 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายชัยธวัช   ทูนพุฒ
2. เด็กชายนิพนธ์   ถานอาจนา
3. เด็กชายรุ่งสุริโย   ผลเพี้ยง
 
1. นางสมภาร   น้อยกล่ำ
2. นางสุมล   ชัยสิทธิ์
 
274 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวกุสุมา  ชัยเสนา
2. นางสาวพูนทรัพย์  จันทร์นวล
3. เด็กชายวสันต์  ลัดเหลา
 
1. นางสาวญาริณัฏฐ์  สิทธิหิรัณย์
2. นางเจียระไน  เสรพล
 
275 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงบุศรา  จันทร์ซุย
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ศิริธรรมจักร
 
1. นางประภัสสร  พรเพ็ง
2. นางสาวพรทิพย์  ดีลุน
 
276 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กชายประกาย  คำอ่อน
2. เด็กหญิงสุมาลี  หล้าสวย
3. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางสาวจินตนา  สุศรี
2. นางนภาพร  ชาธรรมมา
 
277 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด่านขุนทด
2. เด็กชายชวณัฐ  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงสุกฤตา  กิตติญาณ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทรา
2. นางอภิญญา  ซื่อตระกูลพานิชย์
 
278 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภูยอด
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
279 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กชายปฏวัติ  สีขวา
2. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
3. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางพรวจี  เขตรกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำแสน
 
280 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กชายนครินทร์  วิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มิ่งอั๋น
3. เด็กหญิงเกวาลิน  ช้างสลัก
 
1. นางสมพร  ขึงภูเขียว
2. นายอาทิตย์  สอนมี
 
281 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วหาญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  เพียกเพีย
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
282 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
283 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นายมรุต   บุดดีเหมือน
 
284 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจืรพงษ์   อาจพงไพร
2. เด็กชายชวันวิทย์  ฤทธิ์ลือไกล
 
1. นางดอกไม้  จันทร์ภู่
2. นายไพจิตร   ละหว้า
 
285 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
3. เด็กหญิงสโรชา  ทุมมา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น
2. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
 
286 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. นายนฤเบศร์  เสียงดัง
2. นายนุศิลป์  พันธ์ขันธ์
3. นายสุทธิพงษ์  อัคฮาต
 
1. นายจำรูญ  โชติศรี
2. นางสมภาษ  นมัสศิลา
 
287 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
288 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วหาญ
2. นางสาวประกาย  ประโมทาติ
3. เด็กหญิงเกศกนก  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
289 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นายมรุต  บุดดีเหมือน
 
290 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  อิ่มจีน
2. เด็กชายพงศธร  แน่กลาง
3. เด็กชายสุพล  ชนะพ้อง
 
1. นางธนพร  แสงสีงาม
2. นายบุญถิ่น  นุ่นหลักคำ
 
291 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจืรพงษ์  อาจพงไพร
2. เด็กชายชวันวิทย์  ฤทธิ์ลือไกล
 
1. นายสถิตย์   อุดเมืองเพีย
2. นายเศรษฐา   มอกทำมา
 
292 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
3. เด็กหญิงสโรชา  ทุมมา
 
1. นางกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น
2. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
 
293 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กชายปฏิวัติ  สีขวา
2. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
3. เด็กหญิงเสวาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางกัญญา  โนพันธ์
2. นางพรวจี  เขตกลาง
 
294 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด่านขุนทด
2. เด็กหญิงศิริญากรณ์  ศรีครินทร์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  จิตติญาณ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทรา
2. นางวิภาวดี  มูลวิชา
 
295 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำเวียง
2. เด็กหญิงพิทยา  แหม่งปัง
3. เด็กหญิงวณิชยา  หวานหอม
 
1. นางจำปรีญา  อุตรา
2. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วแก่นคูณ
 
296 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวทุนยรัตน์  หล้าบาง
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
297 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษาโคตร
2. เด็กชายวีระชัย  สร้อยเปราะ
 
1. นางนิภาพร  หาจันดา
2. นายประเสริฐ  ลาปะ
 
298 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
 
299 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กชายสามารถ  คำมูล
2. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวทุนยะรัตน์  หล้าบาง
2. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
 
300 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1. เด็กชายจรูญ  ขึ้นเสียง
2. เด็กชายทนงชัย  นามวงษา
 
1. นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริวงษ์
 
301 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  น้อยรถ
2. เด็กหญิงอลิษา  รอดเกิด
 
1. นายชาญวิทย์  สุทำมา
2. นางสุรีรัตน์  เคนจันทร์ทา
 
302 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. เด็กชายประทิน   ดอกทองหอม
2. เด็กหญิงมณทิชา   ชัยพิเดช
 
1. นายนพพร   ภูมาก
2. นางอรัญญา   ศรีเคน
 
303 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คงแสง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จูด้วง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองภู
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นายณัฐพล   เดชะคำภู
 
304 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายธีรนันท์  บุญคำ
2. เด็กหญิงภาวิณี  ลาดี
3. เด็กชายสะอาด  งามลา
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประทุมชาติ
2. นายสมยศ  สิทธิมงคล
 
305 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
306 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายมนตรี  ไตรนพ
 
307 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กชายประกาย  คำอ่อน
2. เด็กหญิงมาลินี  หล้าสวย
3. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางนภาพร  ชาธรรมา
 
308 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
3. เด็กหญิงสโรชา  ทุมมา
 
1. นางรัตนภรณ์  ภูมิเวียงศรี
2. นางสาวเรมิกา  เคนโพธิ์
 
309 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แนวประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนพล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ศิริขันธ์
 
1. นางรจนา  ธงชัย
2. นายอนิวรรตน์  กฤตเวทิน
 
310 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การะพันธ์
2. เด็กชายทินกร  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  จิตภักดี
 
1. นางจารุวรรณ  สุดสะอาด
2. นายสมเด็จ  ปาเขียว
 
311 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน
 
312 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายมนตรี  ไตรนพ