สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนทอง 25 12 10 47 56 10 4 8 70
2 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 16 10 3 29 38 9 8 7 55
3 บ้านนาก้านเหลือง 10 3 5 18 24 8 0 1 32
4 ก้องอุดมวิทยาคาร 9 2 3 14 20 4 3 4 27
5 บ้านกุดแคน 8 1 1 10 10 3 0 0 13
6 ชุมชนชมแพ 7 4 2 13 19 4 0 3 23
7 บ้านกุดธาตุ 7 4 1 12 18 6 6 1 30
8 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 7 2 2 11 17 4 1 2 22
9 หนองขามวิทยาคาร 7 2 0 9 15 1 2 0 18
10 ชุมชนหนองเรือ 6 7 8 21 28 8 4 3 40
11 อนุบาลภูเวียง 6 6 11 23 35 4 3 4 42
12 บ้านใหม่โสกส้มกบ 6 4 3 13 18 4 3 1 25
13 บ้านนาชุมแสง 5 4 2 11 14 3 2 1 19
14 ชุมชนโนนหันวันครู 5 3 4 12 21 4 2 2 27
15 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5 2 3 10 21 4 3 3 28
16 หนองไผ่พิทยาคม 5 1 2 8 19 5 1 5 25
17 โนนสะอาดพิทยา 5 1 0 6 12 4 5 3 21
18 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 5 1 0 6 11 5 3 0 19
19 บ้านหนองบัวโนนเมือง 4 5 3 12 21 6 3 3 30
20 บ้านวังยาว 4 4 5 13 24 9 1 0 34
21 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 4 4 3 11 18 9 3 5 30
22 ชุมแพชนูปถัมภ์ 4 4 0 8 8 3 0 1 11
23 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 4 3 1 8 8 3 2 2 13
24 บ้านหนองเขื่อนช้าง 4 2 0 6 8 4 3 0 15
25 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 4 0 3 7 12 11 4 5 27
26 โพธิ์ตากวิทยา 4 0 0 4 4 0 1 0 5
27 บ้านหว้า 3 5 4 12 19 5 3 5 27
28 บ้านเม็ง 3 4 4 11 13 6 1 3 20
29 ภูห่านศึกษา 3 3 2 8 12 6 3 1 21
30 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 3 3 1 7 15 3 4 4 22
31 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 3 2 1 6 11 7 2 3 20
32 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 2 1 6 9 1 0 0 10
33 บ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 3 2 0 5 5 1 1 0 7
34 บ้านขนวน 3 1 2 6 6 10 2 4 18
35 บ้านโนนทันวิทยา 3 1 1 5 14 2 2 2 18
36 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 3 1 1 5 11 8 7 4 26
37 บ้านหนองไผ่นาดี 3 0 0 3 5 0 0 0 5
38 บ้านกุดขอนแก่น 3 0 0 3 3 3 3 1 9
39 บ้านห้วยอรุณหินลาด 3 0 0 3 3 1 0 0 4
40 บ้านยางคำ 2 7 4 13 19 7 5 3 31
41 ชุมชนหนองคะเน 2 5 2 9 8 2 0 0 10
42 หนองกุงพิทยาคม 2 4 2 8 9 3 1 1 13
43 บ้านชุมแพ 2 3 2 7 14 10 0 3 24
44 บ้านซำจำปา 2 3 2 7 10 3 2 1 15
45 บ้านนาคำน้อย 2 3 1 6 6 0 0 0 6
46 บ้านอ่างศิลา 2 3 0 5 8 6 3 4 17
47 บ้านโคกสูง 2 3 0 5 8 5 3 2 16
48 บ้านกุดเลา 2 2 2 6 11 4 2 3 17
49 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 2 2 2 6 9 4 0 1 13
50 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ 2 2 1 5 8 2 1 2 11
51 บ้านธาตุ 2 1 2 5 7 3 3 1 13
52 บ้านเรือ 2 1 2 5 7 1 0 1 8
53 บ้านโนนงามศึกษา 2 1 1 4 9 1 2 1 12
54 บ้านสำราญหินลาด 2 1 0 3 5 2 1 1 8
55 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 2 0 3 5 10 2 1 1 13
56 ไตรคามวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 6 3 0 0 9
57 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
59 อ่างทองวิทยาคม 1 5 3 9 12 3 1 4 16
60 โคกม่วงศึกษา 1 5 1 7 9 2 3 2 14
61 บ้านนาอุดม 1 4 3 8 8 1 1 1 10
62 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1 3 0 4 12 4 4 2 20
63 โนนอุดมสะอาดวิทยา 1 3 0 4 10 9 3 3 22
64 บ้านนาดี 1 2 7 10 20 10 1 1 31
65 บ้านกุดดุกวิทยา 1 2 3 6 9 6 2 1 17
66 บ้านสะอาด 1 2 2 5 9 8 1 0 18
67 บ้านหนองศาลา 1 2 1 4 10 4 0 1 14
68 นาจานนาเจริญโนนทัน 1 2 1 4 9 4 1 1 14
69 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1 2 1 4 7 2 3 3 12
70 บ้านโนนดู่ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
71 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 1 2 0 3 5 4 2 0 11
72 บ้านซำยาง 1 2 0 3 4 1 2 0 7
73 บ้านป่ากล้วย 1 1 3 5 13 3 3 5 19
74 บ้านหนองเสาเล้า 1 1 2 4 10 1 2 1 13
75 บ้านโคกม่วง 1 1 2 4 4 1 0 0 5
76 หนองแสงวิทยาสรรค์ 1 1 1 3 10 4 2 2 16
77 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 1 1 1 3 10 3 1 2 14
78 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 1 1 3 9 3 0 1 12
79 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 1 1 3 8 2 1 1 11
80 บ้านแดง 1 1 1 3 7 2 1 1 10
81 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 1 1 1 3 6 2 2 3 10
82 หนองหอยเทพเทวัญ 1 1 1 3 6 2 0 0 8
83 บ้านโสกหาดสวรรค์ 1 1 1 3 4 4 2 0 10
84 หนองแวงวิทยา 1 1 1 3 4 1 3 1 8
85 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 1 1 0 2 7 1 1 2 9
86 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1 1 0 2 6 2 3 3 11
87 บ้านหาด 1 1 0 2 6 1 1 0 8
88 บ้านหนองไฮประชารัฐ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
89 บ้านเขาวง 1 1 0 2 4 0 1 2 5
90 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1 1 0 2 3 3 1 1 7
91 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 2 0 0 0 2
92 ภูเวียงวิทยายน 1 0 2 3 8 3 3 4 14
93 โสกห้างศึกษา 1 0 1 2 7 7 0 1 14
94 ท่ากุญชร 1 0 1 2 4 2 0 0 6
95 บ้านนาสีนวน 1 0 1 2 3 2 1 1 6
96 อนุบาลสีชมพู 1 0 1 2 3 2 1 1 6
97 บ้านไชยสอ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
98 หนองกระบือวิทยาคม 1 0 1 2 2 0 1 1 3
99 บ้านหนองนาคำ 1 0 0 1 13 4 3 2 20
100 บ้านกง(ประชานุกูล) 1 0 0 1 9 8 0 0 17
101 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 7 1 3 2 11
102 บ้านวังสวาบ 1 0 0 1 6 8 0 2 14
103 บ้านฟ้าเหลื่อม 1 0 0 1 6 5 3 2 14
104 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 6 3 2 0 11
105 บ้านผาขาม 1 0 0 1 6 1 1 1 8
106 วังหินลาดวังเจริญ 1 0 0 1 4 1 0 2 5
107 บ้านโนนทองหลาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
108 บ้านเมืองเก่า 1 0 0 1 3 3 3 3 9
109 ท่าศาลาวิทยา 1 0 0 1 3 2 0 0 5
110 หนองหว้าโพนศิลา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
111 บ้านเลิงแสง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
112 สวนกล้วยห้วยชันวิทยา 1 0 0 1 1 3 3 0 7
113 บ้านไคร่นุ่น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
114 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองสระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านหัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านดอนแขม 0 3 2 5 11 7 2 1 20
119 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 3 1 4 5 1 0 0 6
120 นาหนองทุ่มวิทยาคม 0 2 3 5 9 4 2 5 15
121 บ้านศรีสุข 0 2 2 4 6 1 4 1 11
122 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 2 1 3 6 2 0 1 8
123 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 0 2 1 3 5 1 0 1 6
124 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 2 0 2 7 1 0 0 8
125 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 0 2 0 2 5 3 2 1 10
126 ห้วยชันวิทยา 0 2 0 2 5 2 0 1 7
127 บ้านห้วยทรายทอง 0 2 0 2 5 1 1 0 7
128 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 2 2 0 1 2 3
129 บ้านโนนลาน 0 1 2 3 2 3 0 0 5
130 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 4 3 0 2 7
131 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 1 1 2 3 4 3 3 10
132 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
133 บ้านนาเพียง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
134 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
135 หนองม่วงประชานุกูล 0 1 0 1 8 2 0 3 10
136 บ้านขนวนนคร 0 1 0 1 7 4 1 0 12
137 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 1 0 1 7 2 0 0 9
138 อนุบาลศุภมน 0 1 0 1 5 4 2 1 11
139 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 1 0 1 3 3 2 1 8
140 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
141 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
142 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
143 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
144 เต็กก่าดรุณธรรม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
145 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
147 บ้านหัวภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
148 หนองหว้าวิทยา 0 1 0 1 0 2 1 0 3
149 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 2 2 8 0 2 3 10
150 บ้านยอดห้วย 0 0 2 2 7 2 1 3 10
151 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 2 2 5 3 2 1 10
152 บ้านสันติสุข 0 0 2 2 4 3 1 0 8
153 บ้านโนนคอม 0 0 2 2 3 1 3 0 7
154 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 2 2 2 0 0 0 2
155 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 1 1 5 4 2 3 11
156 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 1 1 5 0 1 1 6
157 บ้านสัมพันธ์ 0 0 1 1 4 2 4 1 10
158 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 4 0 0 1 4
159 บ้านหนองโก 0 0 1 1 3 2 2 0 7
160 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
161 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 1 1 3 1 1 0 5
162 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
163 จตุรคามรังสรรค์ 0 0 1 1 2 7 0 1 9
164 บ้านหนองแดง 0 0 1 1 2 3 4 2 9
165 บ้านโนนหนองแวง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
166 บ้านท่าช้าง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
167 บ้านโป่งแห้ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
168 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 1 1 1 2 0 3 3
169 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
170 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 1 1 1 1 2 0 4
171 บ้านนาหว้า 0 0 1 1 0 3 0 0 3
172 บ้านห้วยฝาย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
173 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0 5 2 3 3 10
174 บ้านพระบาท 0 0 0 0 5 0 0 0 5
175 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
176 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
177 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 4 0 0 1 4
178 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
179 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
180 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
181 บ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 0 0 0 0 3 2 2 1 7
182 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
183 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
184 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
185 อนุบาลถนอมจิตร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
186 บ้านวังขอนแดง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
187 โสกเต็นวิทยาคม 0 0 0 0 2 4 2 0 8
188 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
189 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
190 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 2 5
191 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
192 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
193 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
194 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
195 บ้านนาหว้า(ภูเวียง) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
196 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 2 1 0 0 3
197 บ้านโนนกระเดา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
198 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
199 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
200 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
201 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
202 นาฝายวิทยา 0 0 0 0 1 5 6 2 12
203 บ้านป่าน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
204 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
205 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
206 บ้านห้วยสายหนัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
207 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 3 0 5
208 บ้านสว่างดอนช้าง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
209 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
210 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
211 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
212 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
213 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 ชุมแพวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านสระพังข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านนาเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านร่องสมอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองโพงโพด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 หนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 หนองโพนนาหม่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
228 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 2 1 4
229 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
230 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
231 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
232 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
233 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
234 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
235 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
236 บ้านฝางน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนชาติ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
244 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
245 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
246 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านนาน้ำซำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
249 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
250 แสงบัวทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
251 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
252 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 312 257 211 780 1,448 574 293 257 2,315