สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 16 10 3 29 38 9 8 7 55
2 ก้องอุดมวิทยาคาร 9 2 3 14 19 4 3 4 26
3 บ้านนาก้านเหลือง 9 1 4 14 19 5 0 1 24
4 ชุมชนชมแพ 7 3 2 12 18 4 0 2 22
5 หนองขามวิทยาคาร 7 2 0 9 15 1 2 0 18
6 บ้านโนนทอง 6 8 4 18 22 8 3 8 33
7 บ้านใหม่โสกส้มกบ 6 4 3 13 18 4 3 1 25
8 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 6 2 2 10 16 3 1 2 20
9 อนุบาลภูเวียง 5 5 9 19 29 3 3 4 35
10 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5 2 3 10 17 4 3 3 24
11 โนนสะอาดพิทยา 5 1 0 6 12 4 5 3 21
12 ชุมชนหนองเรือ 4 7 8 19 26 7 4 3 37
13 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 4 4 3 11 18 9 3 5 30
14 ชุมแพชนูปถัมภ์ 4 4 0 8 8 3 0 1 11
15 ชุมชนโนนหันวันครู 4 3 4 11 18 3 2 2 23
16 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 4 3 1 8 8 3 2 2 13
17 บ้านนาชุมแสง 4 2 1 7 9 3 2 1 14
18 หนองไผ่พิทยาคม 4 0 2 6 15 5 1 5 21
19 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 4 0 2 6 10 11 4 5 25
20 โพธิ์ตากวิทยา 4 0 0 4 4 0 1 0 5
21 บ้านเม็ง 3 4 3 10 12 6 1 3 19
22 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 2 1 6 9 1 0 0 10
23 บ้านขนวน 3 1 1 5 6 9 2 4 17
24 บ้านหนองไผ่นาดี 3 0 0 3 5 0 0 0 5
25 บ้านหว้า 2 5 4 11 18 5 3 4 26
26 บ้านหนองบัวโนนเมือง 2 4 3 9 18 6 3 3 27
27 บ้านยางคำ 2 4 3 9 16 4 3 3 23
28 ชุมชนหนองคะเน 2 4 1 7 6 1 0 0 7
29 ภูห่านศึกษา 2 3 2 7 11 5 3 1 19
30 บ้านซำจำปา 2 3 2 7 10 3 2 1 15
31 บ้านชุมแพ 2 3 1 6 9 9 0 3 18
32 บ้านกุดเลา 2 2 2 6 10 4 2 3 16
33 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 2 2 1 5 9 5 2 3 16
34 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ 2 2 1 5 7 2 1 2 10
35 บ้านนาคำน้อย 2 2 1 5 5 0 0 0 5
36 บ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 2 2 0 4 4 0 1 0 5
37 บ้านวังยาว 2 1 5 8 16 8 1 0 25
38 บ้านโนนงามศึกษา 2 1 1 4 9 1 2 1 12
39 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 2 1 1 4 8 8 6 4 22
40 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 2 1 0 3 7 5 3 0 15
41 บ้านห้วยอรุณหินลาด 2 0 0 2 2 1 0 0 3
42 อ่างทองวิทยาคม 1 5 3 9 12 3 1 4 16
43 บ้านนาอุดม 1 4 3 8 8 1 1 1 10
44 บ้านกุดธาตุ 1 4 0 5 10 6 6 1 22
45 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1 3 0 4 10 3 4 2 17
46 โนนอุดมสะอาดวิทยา 1 3 0 4 9 9 3 3 21
47 บ้านอ่างศิลา 1 3 0 4 7 6 3 4 16
48 บ้านโคกสูง 1 3 0 4 7 5 3 1 15
49 บ้านนาดี 1 2 7 10 20 10 1 1 31
50 บ้านกุดดุกวิทยา 1 2 3 6 7 6 2 1 15
51 บ้านสะอาด 1 2 2 5 8 7 1 0 16
52 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1 2 1 4 12 3 4 4 19
53 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1 2 1 4 7 2 3 3 12
54 บ้านโนนดู่ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
55 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 1 2 0 3 5 4 2 0 11
56 บ้านซำยาง 1 2 0 3 4 1 2 0 7
57 บ้านป่ากล้วย 1 1 3 5 13 2 3 5 18
58 บ้านหนองเสาเล้า 1 1 2 4 8 1 2 1 11
59 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 1 2 4 6 4 0 1 10
60 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 1 1 3 9 3 0 1 12
61 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 1 1 3 7 2 1 1 10
62 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 1 1 1 3 5 1 2 2 8
63 บ้านโสกหาดสวรรค์ 1 1 1 3 4 4 1 0 9
64 โคกม่วงศึกษา 1 1 1 3 4 2 3 2 9
65 หนองแวงวิทยา 1 1 1 3 4 1 3 1 8
66 บ้านโนนทันวิทยา 1 1 0 2 10 2 2 2 14
67 บ้านหนองศาลา 1 1 0 2 7 2 0 1 9
68 บ้านหาด 1 1 0 2 5 1 1 0 7
69 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 1 0 2 4 3 2 0 9
70 บ้านสำราญหินลาด 1 1 0 2 4 2 1 1 7
71 บ้านเขาวง 1 1 0 2 4 0 1 2 5
72 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1 1 0 2 3 3 1 1 7
73 ภูเวียงวิทยายน 1 0 2 3 8 3 3 4 14
74 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 1 0 1 2 8 3 1 2 12
75 โสกห้างศึกษา 1 0 1 2 7 7 0 1 14
76 หนองหอยเทพเทวัญ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
77 บ้านธาตุ 1 0 1 2 3 3 3 1 9
78 อนุบาลสีชมพู 1 0 1 2 3 1 1 1 5
79 หนองกระบือวิทยาคม 1 0 1 2 2 0 1 1 3
80 บ้านหนองนาคำ 1 0 0 1 10 3 3 1 16
81 บ้านกง(ประชานุกูล) 1 0 0 1 9 8 0 0 17
82 บ้านวังสวาบ 1 0 0 1 6 8 0 2 14
83 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 6 3 1 0 10
84 บ้านผาขาม 1 0 0 1 6 1 1 1 8
85 บ้านฟ้าเหลื่อม 1 0 0 1 5 4 3 2 12
86 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 5 3 0 0 8
87 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 1 0 0 1 4 1 0 2 5
88 บ้านเมืองเก่า 1 0 0 1 3 3 3 3 9
89 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 2 2 1 1 5
90 บ้านกุดขอนแก่น 1 0 0 1 1 2 2 1 5
91 บ้านเลิงแสง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
92 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 หนองกุงพิทยาคม 0 3 2 5 6 3 1 1 10
95 บ้านดอนแขม 0 3 1 4 9 6 1 1 16
96 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 3 1 4 5 1 0 0 6
97 บ้านศรีสุข 0 2 2 4 6 1 4 1 11
98 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 2 0 2 7 1 0 0 8
99 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 0 2 0 2 5 3 2 1 10
100 บ้านห้วยทรายทอง 0 2 0 2 4 1 1 0 6
101 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 2 2 0 1 2 3
102 นาหนองทุ่มวิทยาคม 0 1 3 4 7 3 2 5 12
103 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 1 1 2 5 2 0 1 7
104 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 1 1 2 4 3 1 0 8
105 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 4 3 0 2 7
106 บ้านเรือ 0 1 1 2 4 1 0 1 5
107 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 1 1 2 3 4 3 3 10
108 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
109 บ้านนาเพียง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
110 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
111 หนองม่วงประชานุกูล 0 1 0 1 7 2 0 3 9
112 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 1 0 1 7 2 0 0 9
113 บ้านขนวนนคร 0 1 0 1 6 4 1 0 11
114 อนุบาลศุภมน 0 1 0 1 5 4 2 1 11
115 บ้านแดง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
116 ห้วยชันวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
117 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
118 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
119 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 เต็กก่าดรุณธรรม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
122 บ้านกุดน้ำใส 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านหัวภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 2 2 8 0 2 3 10
127 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 2 2 4 3 1 1 8
128 บ้านโนนคอม 0 0 2 2 3 1 3 0 7
129 บ้านโคกม่วง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
130 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 2 2 2 0 0 0 2
131 บ้านโนนลาน 0 0 2 2 1 3 0 0 4
132 บ้านยอดห้วย 0 0 1 1 6 2 1 3 9
133 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 0 0 1 1 5 1 1 1 7
134 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 1 1 4 4 2 3 10
135 บ้านสัมพันธ์ 0 0 1 1 4 2 4 1 10
136 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
137 บ้านสันติสุข 0 0 1 1 3 3 0 0 6
138 บ้านหนองโก 0 0 1 1 3 2 2 0 7
139 ท่ากุญชร 0 0 1 1 3 2 0 0 5
140 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
141 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 1 1 3 1 1 0 5
142 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
143 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
144 จตุรคามรังสรรค์ 0 0 1 1 2 7 0 1 9
145 บ้านหนองแดง 0 0 1 1 2 3 3 2 8
146 บ้านโนนหนองแวง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
147 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
148 บ้านท่าช้าง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
149 บ้านโป่งแห้ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
150 บ้านไชยสอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
151 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 1 1 1 1 2 0 4
152 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
153 บ้านนาหว้า 0 0 1 1 0 3 0 0 3
154 บ้านพระบาท 0 0 0 0 5 0 0 0 5
155 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 4 1 3 2 8
156 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
157 หนองแสงวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 1 2 7
158 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
159 บ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 0 0 0 0 3 2 2 1 7
160 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
161 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 2 2 6
162 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
163 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 อนุบาลถนอมจิตร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
166 บ้านวังขอนแดง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
167 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
168 โสกเต็นวิทยาคม 0 0 0 0 2 4 2 0 8
169 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
170 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
171 ท่าศาลาวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
172 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
173 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 2 5
174 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
175 บ้านโนนกระเดา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
176 หนองหว้าโพนศิลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
178 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
179 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านหนองไฮประชารัฐ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านโนนทองหลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 นาฝายวิทยา 0 0 0 0 1 5 6 2 12
185 บ้านป่าน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
186 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
187 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 0 0 1 2 1 3 4
188 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
189 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
191 บ้านห้วยสายหนัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
192 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 3 0 5
193 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
194 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
195 บ้านนาหว้า(ภูเวียง) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
196 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
197 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
198 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 ชุมแพวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
202 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
203 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านนาเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านร่องสมอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านสระพังข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านสว่างดอนช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองโพงโพด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 หนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 หนองโพนนาหม่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 สวนกล้วยห้วยชันวิทยา 0 0 0 0 0 3 3 0 6
217 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
218 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 2 1 4
219 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
220 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 0 0 0 2 0 3 2
221 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
222 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
223 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
224 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
225 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
226 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 หนองหว้าวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
228 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านฝางน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านห้วยฝาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนชาติ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
238 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
239 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
240 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านนาน้ำซำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 แสงบัวทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 210 179 604 1,172 524 269 246 1,965