สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 38 9 8 7 55
2 อนุบาลภูเวียง 29 3 3 4 35
3 ชุมชนหนองเรือ 26 7 4 3 37
4 บ้านโนนทอง 22 8 3 8 33
5 บ้านนาดี 20 10 1 1 31
6 บ้านนาก้านเหลือง 19 5 0 1 24
7 ก้องอุดมวิทยาคาร 19 4 3 4 26
8 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 18 9 3 5 30
9 บ้านหนองบัวโนนเมือง 18 6 3 3 27
10 บ้านหว้า 18 5 3 4 26
11 บ้านใหม่โสกส้มกบ 18 4 3 1 25
12 ชุมชนชมแพ 18 4 0 2 22
13 ชุมชนโนนหันวันครู 18 3 2 2 23
14 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 17 4 3 3 24
15 บ้านวังยาว 16 8 1 0 25
16 บ้านยางคำ 16 4 3 3 23
17 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 16 3 1 2 20
18 หนองไผ่พิทยาคม 15 5 1 5 21
19 หนองขามวิทยาคาร 15 1 2 0 18
20 บ้านป่ากล้วย 13 2 3 5 18
21 บ้านเม็ง 12 6 1 3 19
22 โนนสะอาดพิทยา 12 4 5 3 21
23 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 12 3 4 4 19
24 อ่างทองวิทยาคม 12 3 1 4 16
25 ภูห่านศึกษา 11 5 3 1 19
26 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 10 11 4 5 25
27 บ้านกุดธาตุ 10 6 6 1 22
28 บ้านกุดเลา 10 4 2 3 16
29 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 10 3 4 2 17
30 บ้านหนองนาคำ 10 3 3 1 16
31 บ้านซำจำปา 10 3 2 1 15
32 บ้านโนนทันวิทยา 10 2 2 2 14
33 โนนอุดมสะอาดวิทยา 9 9 3 3 21
34 บ้านชุมแพ 9 9 0 3 18
35 บ้านกง(ประชานุกูล) 9 8 0 0 17
36 บ้านดอนแขม 9 6 1 1 16
37 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 9 5 2 3 16
38 บ้านนาชุมแสง 9 3 2 1 14
39 หนองแห้ววังมนศึกษา 9 3 0 1 12
40 บ้านโนนงามศึกษา 9 1 2 1 12
41 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 9 1 0 0 10
42 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 8 8 6 4 22
43 บ้านสะอาด 8 7 1 0 16
44 ภูเวียงวิทยายน 8 3 3 4 14
45 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 8 3 2 2 13
46 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 8 3 1 2 12
47 ชุมแพชนูปถัมภ์ 8 3 0 1 11
48 บ้านหนองเสาเล้า 8 1 2 1 11
49 บ้านนาอุดม 8 1 1 1 10
50 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 8 0 2 3 10
51 โสกห้างศึกษา 7 7 0 1 14
52 บ้านอ่างศิลา 7 6 3 4 16
53 บ้านกุดดุกวิทยา 7 6 2 1 15
54 บ้านโคกสูง 7 5 3 1 15
55 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 7 5 3 0 15
56 นาหนองทุ่มวิทยาคม 7 3 2 5 12
57 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 7 2 3 3 12
58 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ 7 2 1 2 10
59 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 7 2 1 1 10
60 หนองม่วงประชานุกูล 7 2 0 3 9
61 บ้านหนองศาลา 7 2 0 1 9
62 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 7 2 0 0 9
63 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
64 บ้านขนวน 6 9 2 4 17
65 บ้านวังสวาบ 6 8 0 2 14
66 บ้านขนวนนคร 6 4 1 0 11
67 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 6 4 0 1 10
68 หนองกุงพิทยาคม 6 3 1 1 10
69 บ้านหนองหอย 6 3 1 0 10
70 บ้านยอดห้วย 6 2 1 3 9
71 บ้านศรีสุข 6 1 4 1 11
72 บ้านผาขาม 6 1 1 1 8
73 ชุมชนหนองคะเน 6 1 0 0 7
74 บ้านโนนดู่ 6 0 0 0 6
75 บ้านฟ้าเหลื่อม 5 4 3 2 12
76 อนุบาลศุภมน 5 4 2 1 11
77 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 5 4 2 0 11
78 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 5 3 2 1 10
79 ไตรคามวิทยาสรรค์ 5 3 0 0 8
80 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 5 2 0 1 7
81 หนองหอยเทพเทวัญ 5 2 0 0 7
82 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 5 1 2 2 8
83 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 5 1 1 1 7
84 บ้านหาด 5 1 1 0 7
85 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 5 1 0 0 6
86 บ้านหนองไผ่นาดี 5 0 0 0 5
87 บ้านนาคำน้อย 5 0 0 0 5
88 บ้านพระบาท 5 0 0 0 5
89 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 4 4 2 3 10
90 บ้านโสกหาดสวรรค์ 4 4 1 0 9
91 บ้านหนองเขื่อนช้าง 4 3 2 0 9
92 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 4 3 1 1 8
93 นาจานนาเจริญโนนทัน 4 3 1 0 8
94 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 4 3 0 2 7
95 บ้านสัมพันธ์ 4 2 4 1 10
96 โคกม่วงศึกษา 4 2 3 2 9
97 บ้านสำราญหินลาด 4 2 1 1 7
98 บ้านโนนสำราญ 4 1 3 2 8
99 หนองแวงวิทยา 4 1 3 1 8
100 บ้านซำยาง 4 1 2 0 7
101 บ้านห้วยทรายทอง 4 1 1 0 6
102 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 4 1 0 2 5
103 บ้านเรือ 4 1 0 1 5
104 บ้านเขาวง 4 0 1 2 5
105 โพธิ์ตากวิทยา 4 0 1 0 5
106 บ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 4 0 1 0 5
107 บ้านขามป้อม 4 0 0 0 4
108 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 4 0 0 0 4
109 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 3 4 3 3 10
110 บ้านเมืองเก่า 3 3 3 3 9
111 บ้านธาตุ 3 3 3 1 9
112 หนองแสงวิทยาสรรค์ 3 3 1 2 7
113 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 3 1 1 7
114 บ้านสันติสุข 3 3 0 0 6
115 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 3 3 0 0 6
116 บ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 3 2 2 1 7
117 บ้านหนองโก 3 2 2 0 7
118 ท่ากุญชร 3 2 0 0 5
119 บ้านหนองตาไก้พิทยา 3 2 0 0 5
120 บ้านกุดกว้าง 3 2 0 0 5
121 บ้านโนนคอม 3 1 3 0 7
122 ชีพอนุสรณ์ 3 1 2 2 6
123 อนุบาลสีชมพู 3 1 1 1 5
124 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 3 1 1 0 5
125 บ้านโคกกลางหนองแปน 3 1 1 0 5
126 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 3 1 0 1 4
127 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 3 1 0 0 4
128 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3 1 0 0 4
129 อนุบาลถนอมจิตร 3 1 0 0 4
130 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 3 0 1 1 4
131 บ้านซำภูทอง 3 0 1 0 4
132 บ้านวังขอนแดง 3 0 0 1 3
133 บ้านหนองขาม 3 0 0 1 3
134 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
135 บ้านโคกม่วง 3 0 0 0 3
136 จตุรคามรังสรรค์ 2 7 0 1 9
137 โสกเต็นวิทยาคม 2 4 2 0 8
138 บ้านหนองแดง 2 3 3 2 8
139 บ้านหัวบึงสว่าง 2 3 0 0 5
140 บ้านโคกป่ากุง 2 2 2 0 6
141 บ้านนาสีนวน 2 2 1 1 5
142 บ้านโนนหนองแวง 2 2 1 0 5
143 บ้านแดง 2 2 0 1 4
144 ห้วยชันวิทยา 2 2 0 1 4
145 ท่าศาลาวิทยา 2 2 0 0 4
146 บ้านสว่างโนนสูง 2 2 0 0 4
147 บ้านโคกสูงวิทยา 2 1 2 2 5
148 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 2 1 1 1 4
149 บ้านห้วยอรุณหินลาด 2 1 0 0 3
150 บ้านโพนเพ็กพิทยา 2 1 0 0 3
151 บ้านโนนบุรุษ 2 1 0 0 3
152 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
153 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
154 บ้านท่าช้าง 2 1 0 0 3
155 บ้านโป่งแห้ง 2 1 0 0 3
156 บ้านโนนกระเดา 2 1 0 0 3
157 หนองหว้าโพนศิลา 2 1 0 0 3
158 บ้านอาจสามารถ 2 0 1 2 3
159 หนองกระบือวิทยาคม 2 0 1 1 3
160 วังหินลาดวังเจริญ 2 0 0 2 2
161 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0 1 2
162 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 0 0 0 2
163 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 0 0 2
164 บ้านไชยสอ 2 0 0 0 2
165 บ้านร่องแซง 2 0 0 0 2
166 บ้านสวนสวรรค์ 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองแวงภูเขา 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองไฮประชารัฐ 2 0 0 0 2
169 บ้านโนนทองหลาง 2 0 0 0 2
170 นาฝายวิทยา 1 5 6 2 12
171 บ้านป่าน 1 4 1 0 6
172 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 1 3 1 1 5
173 บ้านโนนลาน 1 3 0 0 4
174 บ้านกุดขอนแก่น 1 2 2 1 5
175 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1 2 1 3 4
176 บ้านหนองพลวง 1 2 0 1 3
177 บ้านกุดแคน 1 2 0 0 3
178 บ้านห้วยบง 1 2 0 0 3
179 บ้านห้วยสายหนัง 1 2 0 0 3
180 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 1 3 0 5
181 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 1 2 0 4
182 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
183 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0 3
184 บ้านนาหว้า(ภูเวียง) 1 1 1 0 3
185 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 1 1 1 0 3
186 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 1 1 1 0 3
187 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 1 0 1 2
188 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
189 บ้านหนองแสงสามัคคี 1 1 0 0 2
190 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 1 0 0 2
191 บ้านโนนงาม 1 1 0 0 2
192 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 1 0 2
193 ชุมแพวิทยา 1 0 1 0 2
194 บ้านเลิงแสง 1 0 0 1 1
195 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 0 0 1 1
196 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 0 1
197 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
198 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 0 1
199 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 0 0 0 1
201 บ้านหัวภู 1 0 0 0 1
202 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 0 0 0 1
203 บ้านนาเปือย 1 0 0 0 1
204 บ้านป่าเสี้ยว 1 0 0 0 1
205 บ้านร่องสมอ 1 0 0 0 1
206 บ้านสระพังข่า 1 0 0 0 1
207 บ้านสว่างดอนช้าง 1 0 0 0 1
208 บ้านสองคอน 1 0 0 0 1
209 บ้านสะแกเครือ 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองโพงโพด 1 0 0 0 1
211 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
212 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
213 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 0 1
214 หนองโพนนาหม่อ 1 0 0 0 1
215 สวนกล้วยห้วยชันวิทยา 0 3 3 0 6
216 บ้านหว้าทอง 0 3 1 1 4
217 บ้านนาหว้า 0 3 0 0 3
218 บ้านหนองบัว 0 2 2 1 4
219 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 2 1 1 3
220 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 2 0 3 2
221 บ้านโนนโพธิ์ 0 2 0 0 2
222 บ้านนางิ้ว 0 1 2 2 3
223 เหมือดแอ่หนองบัว 0 1 2 0 3
224 บ้านโคกกลางวิทยา 0 1 1 4 2
225 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 1 1 1 2
226 บ้านโป่งเอียด 0 1 1 0 2
227 หนองหว้าวิทยา 0 1 1 0 2
228 บ้านบริบูรณ์ 0 1 0 0 1
229 บ้านฝางน้อย 0 1 0 0 1
230 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 1 0 0 1
231 บ้านหนองกุงคชสาร 0 1 0 0 1
232 บ้านห้วยฝาย 0 1 0 0 1
233 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนชาติ 0 1 0 0 1
235 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
236 บ้านไคร่นุ่น 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 2 0 2
238 บ้านคำใหญ่ 0 0 1 1 1
239 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 1 1 1
240 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 1 0 1
241 บ้านนาน้ำซำ 0 0 1 0 1
242 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 1 0 1
243 แสงบัวทอง 0 0 1 0 1
244 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 1 0
245 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0
รวม 1,172 524 269 246 2,211