สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนทอง 56 10 4 8 70
2 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 36 9 8 7 53
3 อนุบาลภูเวียง 35 4 3 4 42
4 ชุมชนหนองเรือ 28 8 4 3 40
5 บ้านวังยาว 24 9 1 0 34
6 บ้านนาก้านเหลือง 24 8 0 1 32
7 บ้านหนองบัวโนนเมือง 21 6 3 3 30
8 ชุมชนโนนหันวันครู 21 4 2 2 27
9 บ้านนาดี 20 10 1 1 31
10 หนองไผ่พิทยาคม 19 5 1 5 25
11 ก้องอุดมวิทยาคาร 19 4 3 4 26
12 ชุมชนชมแพ 19 4 0 3 23
13 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 18 9 3 5 30
14 บ้านกุดธาตุ 18 6 6 1 30
15 บ้านใหม่โสกส้มกบ 18 4 3 1 25
16 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 17 4 3 3 24
17 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 17 4 1 2 22
18 บ้านหว้า 16 5 3 5 24
19 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 15 3 4 4 22
20 หนองขามวิทยาคาร 15 1 2 0 18
21 บ้านชุมแพ 14 10 0 3 24
22 บ้านนาชุมแสง 14 3 2 1 19
23 บ้านเม็ง 13 6 1 3 20
24 บ้านหนองนาคำ 13 4 3 2 20
25 บ้านโนนทันวิทยา 13 2 2 2 17
26 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 11 4 5 27
27 บ้านยางคำ 12 7 5 3 24
28 ภูห่านศึกษา 12 6 3 1 21
29 โนนสะอาดพิทยา 12 4 5 3 21
30 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 12 4 4 2 20
31 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 11 8 7 4 26
32 บ้านดอนแขม 11 7 2 1 20
33 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 11 5 3 0 19
34 บ้านกุดเลา 11 4 2 3 17
35 อ่างทองวิทยาคม 11 3 1 4 15
36 โนนอุดมสะอาดวิทยา 10 9 3 3 22
37 หนองแสงวิทยาสรรค์ 10 4 2 2 16
38 บ้านหนองศาลา 10 4 0 1 14
39 บ้านซำจำปา 10 3 2 1 15
40 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 10 3 1 2 14
41 บ้านกุดแคน 10 3 0 0 13
42 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 10 2 1 1 13
43 บ้านกง(ประชานุกูล) 9 8 0 0 17
44 บ้านกุดดุกวิทยา 9 6 2 1 17
45 นาหนองทุ่มวิทยาคม 9 4 2 5 15
46 นาจานนาเจริญโนนทัน 9 4 1 1 14
47 หนองกุงพิทยาคม 9 3 1 1 13
48 หนองแห้ววังมนศึกษา 9 3 0 1 12
49 โคกม่วงศึกษา 9 2 3 2 14
50 บ้านโนนงามศึกษา 9 1 2 1 12
51 บ้านหนองเสาเล้า 9 1 2 1 12
52 บ้านสะอาด 8 8 1 0 17
53 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 8 7 2 3 17
54 บ้านอ่างศิลา 8 6 3 4 17
55 บ้านโคกสูง 8 5 3 2 16
56 บ้านหนองเขื่อนช้าง 8 4 3 0 15
57 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 8 4 0 1 12
58 ภูเวียงวิทยายน 8 3 3 4 14
59 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 8 3 2 2 13
60 ชุมแพชนูปถัมภ์ 8 3 0 1 11
61 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ 8 2 1 2 11
62 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 8 2 1 1 11
63 หนองม่วงประชานุกูล 8 2 0 3 10
64 ชุมชนหนองคะเน 8 2 0 0 10
65 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 8 0 2 3 10
66 โสกห้างศึกษา 7 7 0 1 14
67 บ้านขนวนนคร 7 4 1 0 12
68 บ้านธาตุ 7 3 3 1 13
69 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 7 2 3 3 12
70 บ้านยอดห้วย 7 2 1 3 10
71 บ้านแดง 7 2 1 1 10
72 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 7 2 0 0 9
73 บ้านโนนสำราญ 7 1 3 2 11
74 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 7 1 1 2 9
75 บ้านเรือ 7 1 0 1 8
76 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
77 บ้านขนวน 6 10 2 4 18
78 บ้านวังสวาบ 6 8 0 2 14
79 บ้านฟ้าเหลื่อม 6 5 3 2 14
80 บ้านป่ากล้วย 6 3 3 5 12
81 บ้านหนองหอย 6 3 2 0 11
82 ไตรคามวิทยาสรรค์ 6 3 0 0 9
83 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 6 2 3 3 11
84 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 6 2 2 3 10
85 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 6 2 0 1 8
86 หนองหอยเทพเทวัญ 6 2 0 0 8
87 บ้านศรีสุข 6 1 4 1 11
88 บ้านผาขาม 6 1 1 1 8
89 บ้านหาด 6 1 1 0 8
90 บ้านนาคำน้อย 6 0 0 0 6
91 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 5 4 2 3 11
92 อนุบาลศุภมน 5 4 2 1 11
93 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 5 4 2 0 11
94 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 5 3 2 1 10
95 ชีพอนุสรณ์ 5 2 3 3 10
96 บ้านสำราญหินลาด 5 2 1 1 8
97 ห้วยชันวิทยา 5 2 0 1 7
98 บ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 5 1 1 0 7
99 บ้านห้วยทรายทอง 5 1 1 0 7
100 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 5 1 0 1 6
101 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 5 1 0 0 6
102 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 5 0 1 1 6
103 บ้านหนองไผ่นาดี 5 0 0 0 5
104 บ้านหนองไฮประชารัฐ 5 0 0 0 5
105 บ้านพระบาท 5 0 0 0 5
106 บ้านโสกหาดสวรรค์ 4 4 2 0 10
107 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 4 4 0 0 8
108 บ้านสันติสุข 4 3 1 0 8
109 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 4 3 0 2 7
110 บ้านสัมพันธ์ 4 2 4 1 10
111 ท่ากุญชร 4 2 0 0 6
112 หนองแวงวิทยา 4 1 3 1 8
113 บ้านซำยาง 4 1 2 0 7
114 บ้านนาอุดม 4 1 1 1 6
115 วังหินลาดวังเจริญ 4 1 0 2 5
116 บ้านโคกม่วง 4 1 0 0 5
117 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 4 1 0 0 5
118 บ้านเขาวง 4 0 1 2 5
119 บ้านซำภูทอง 4 0 1 0 5
120 บ้านหนองขาม 4 0 0 1 4
121 บ้านโนนทองหลาง 4 0 0 0 4
122 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 4 0 0 0 4
123 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 3 4 3 3 10
124 บ้านเมืองเก่า 3 3 3 3 9
125 บ้านกุดขอนแก่น 3 3 3 1 9
126 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 3 3 2 1 8
127 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 3 3 2 1 8
128 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 3 1 1 7
129 บ้านหัวบึงสว่าง 3 3 0 0 6
130 บ้านหนองโก 3 2 2 0 7
131 บ้านนาสีนวน 3 2 1 1 6
132 อนุบาลสีชมพู 3 2 1 1 6
133 บ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 3 2 1 1 6
134 ท่าศาลาวิทยา 3 2 0 0 5
135 บ้านหนองตาไก้พิทยา 3 2 0 0 5
136 บ้านกุดกว้าง 3 2 0 0 5
137 บ้านโนนคอม 3 1 3 0 7
138 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 3 1 1 0 5
139 บ้านโคกกลางหนองแปน 3 1 1 0 5
140 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3 1 1 0 5
141 บ้านห้วยอรุณหินลาด 3 1 0 0 4
142 บ้านไชยสอ 3 1 0 0 4
143 หนองหว้าโพนศิลา 3 1 0 0 4
144 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 3 1 0 0 4
145 บ้านโนนบุรุษ 3 1 0 0 4
146 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
147 อนุบาลถนอมจิตร 3 1 0 0 4
148 โพธิ์ตากวิทยา 3 0 1 0 4
149 บ้านวังขอนแดง 3 0 0 1 3
150 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
151 จตุรคามรังสรรค์ 2 7 0 1 9
152 โสกเต็นวิทยาคม 2 4 2 0 8
153 บ้านหนองแดง 2 3 4 2 9
154 บ้านโนนลาน 2 3 0 0 5
155 บ้านโคกป่ากุง 2 2 2 0 6
156 บ้านโนนหนองแวง 2 2 1 0 5
157 บ้านสว่างโนนสูง 2 2 0 0 4
158 บ้านโคกสูงวิทยา 2 1 2 2 5
159 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 2 1 1 1 4
160 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 2 1 1 1 4
161 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 2 1 1 1 4
162 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 2 1 1 0 4
163 บ้านนาหว้า(ภูเวียง) 2 1 1 0 4
164 บ้านโพนเพ็กพิทยา 2 1 0 0 3
165 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
166 บ้านท่าช้าง 2 1 0 0 3
167 บ้านโป่งแห้ง 2 1 0 0 3
168 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 2 1 0 0 3
169 บ้านโนนกระเดา 2 1 0 0 3
170 หนองกระบือวิทยาคม 2 0 1 1 3
171 บ้านหนองแวงภูเขา 2 0 1 0 3
172 บ้านเลิงแสง 2 0 0 1 2
173 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0 1 2
174 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 2 0 0 0 2
175 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
176 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
177 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 0 0 0 2
178 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 0 0 2
179 บ้านร่องแซง 2 0 0 0 2
180 บ้านสวนสวรรค์ 2 0 0 0 2
181 นาฝายวิทยา 1 5 6 2 12
182 บ้านป่าน 1 4 1 0 6
183 สวนกล้วยห้วยชันวิทยา 1 3 3 0 7
184 บ้านหนองพลวง 1 3 0 1 4
185 บ้านพงษ์โนนประวัติ 1 2 0 3 3
186 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 2 0 1 3
187 บ้านห้วยบง 1 2 0 0 3
188 บ้านห้วยสายหนัง 1 2 0 0 3
189 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 1 2 0 4
190 บ้านสว่างดอนช้าง 1 1 1 1 3
191 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
192 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 1 1 1 0 3
193 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 1 0 1 2
194 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 1 2
195 บ้านไคร่นุ่น 1 1 0 0 2
196 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองแสงสามัคคี 1 1 0 0 2
198 บ้านโนนงาม 1 1 0 0 2
199 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 0 3 0 4
200 บ้านอาจสามารถ 1 0 1 2 2
201 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 1 0 2
202 ชุมแพวิทยา 1 0 1 0 2
203 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 0 1
204 บ้านหนองสระ 1 0 0 0 1
205 บ้านหัน 1 0 0 0 1
206 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
207 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 0 0 0 1
209 บ้านหัวภู 1 0 0 0 1
210 บ้านสระพังข่า 1 0 0 0 1
211 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
212 บ้านนาเปือย 1 0 0 0 1
213 บ้านป่าเสี้ยว 1 0 0 0 1
214 บ้านร่องสมอ 1 0 0 0 1
215 บ้านสองคอน 1 0 0 0 1
216 บ้านสะแกเครือ 1 0 0 0 1
217 บ้านหนองโพงโพด 1 0 0 0 1
218 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
219 บ้านโนนดู่ 1 0 0 0 1
220 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 0 1
221 หนองโพนนาหม่อ 1 0 0 0 1
222 บ้านหว้าทอง 0 3 1 1 4
223 บ้านนาหว้า 0 3 0 0 3
224 บ้านหนองบัว 0 2 2 1 4
225 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 2 1 1 3
226 หนองหว้าวิทยา 0 2 1 0 3
227 บ้านบริบูรณ์ 0 2 0 0 2
228 บ้านโนนโพธิ์ 0 2 0 0 2
229 บ้านนางิ้ว 0 1 2 2 3
230 เหมือดแอ่หนองบัว 0 1 2 0 3
231 บ้านโคกกลางวิทยา 0 1 1 4 2
232 บ้านห้วยฝาย 0 1 1 0 2
233 บ้านโป่งเอียด 0 1 1 0 2
234 บ้านฝางน้อย 0 1 0 0 1
235 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองกุงคชสาร 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองไฮ 0 1 0 0 1
238 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
239 บ้านโนนชาติ 0 1 0 0 1
240 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 2 0 2
242 บ้านคำใหญ่ 0 0 1 1 1
243 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 1 1 1
244 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 1 0 1
245 บ้านนาน้ำซำ 0 0 1 0 1
246 บ้านหนองปลาซิว 0 0 1 0 1
247 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 1 0 1
248 แสงบัวทอง 0 0 1 0 1
249 บ้านขามป้อม 0 0 0 1 0
250 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 1 0
251 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0
รวม 1,390 573 292 257 2,512