สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนทอง 56 10 4 8 70
2 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 38 9 8 7 55
3 อนุบาลภูเวียง 35 4 3 4 42
4 ชุมชนหนองเรือ 28 8 4 3 40
5 บ้านวังยาว 24 9 1 0 34
6 บ้านนาก้านเหลือง 24 8 0 1 32
7 บ้านหนองบัวโนนเมือง 21 6 3 3 30
8 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 21 4 3 3 28
9 ชุมชนโนนหันวันครู 21 4 2 2 27
10 บ้านนาดี 20 10 1 1 31
11 ก้องอุดมวิทยาคาร 20 4 3 4 27
12 บ้านยางคำ 19 7 5 3 31
13 บ้านหว้า 19 5 3 5 27
14 หนองไผ่พิทยาคม 19 5 1 5 25
15 ชุมชนชมแพ 19 4 0 3 23
16 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 18 9 3 5 30
17 บ้านกุดธาตุ 18 6 6 1 30
18 บ้านใหม่โสกส้มกบ 18 4 3 1 25
19 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 17 4 1 2 22
20 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 15 3 4 4 22
21 หนองขามวิทยาคาร 15 1 2 0 18
22 บ้านชุมแพ 14 10 0 3 24
23 บ้านนาชุมแสง 14 3 2 1 19
24 บ้านโนนทันวิทยา 14 2 2 2 18
25 บ้านเม็ง 13 6 1 3 20
26 บ้านหนองนาคำ 13 4 3 2 20
27 บ้านป่ากล้วย 13 3 3 5 19
28 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 11 4 5 27
29 ภูห่านศึกษา 12 6 3 1 21
30 โนนสะอาดพิทยา 12 4 5 3 21
31 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 12 4 4 2 20
32 อ่างทองวิทยาคม 12 3 1 4 16
33 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 11 8 7 4 26
34 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 11 7 2 3 20
35 บ้านดอนแขม 11 7 2 1 20
36 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 11 5 3 0 19
37 บ้านกุดเลา 11 4 2 3 17
38 โนนอุดมสะอาดวิทยา 10 9 3 3 22
39 หนองแสงวิทยาสรรค์ 10 4 2 2 16
40 บ้านหนองศาลา 10 4 0 1 14
41 บ้านซำจำปา 10 3 2 1 15
42 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 10 3 1 2 14
43 บ้านกุดแคน 10 3 0 0 13
44 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 10 2 1 1 13
45 บ้านหนองเสาเล้า 10 1 2 1 13
46 บ้านสะอาด 9 8 1 0 18
47 บ้านกง(ประชานุกูล) 9 8 0 0 17
48 บ้านกุดดุกวิทยา 9 6 2 1 17
49 นาหนองทุ่มวิทยาคม 9 4 2 5 15
50 นาจานนาเจริญโนนทัน 9 4 1 1 14
51 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 9 4 0 1 13
52 หนองกุงพิทยาคม 9 3 1 1 13
53 หนองแห้ววังมนศึกษา 9 3 0 1 12
54 โคกม่วงศึกษา 9 2 3 2 14
55 บ้านโนนงามศึกษา 9 1 2 1 12
56 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 9 1 0 0 10
57 บ้านอ่างศิลา 8 6 3 4 17
58 บ้านโคกสูง 8 5 3 2 16
59 บ้านหนองเขื่อนช้าง 8 4 3 0 15
60 ภูเวียงวิทยายน 8 3 3 4 14
61 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 8 3 2 2 13
62 ชุมแพชนูปถัมภ์ 8 3 0 1 11
63 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ 8 2 1 2 11
64 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 8 2 1 1 11
65 หนองม่วงประชานุกูล 8 2 0 3 10
66 ชุมชนหนองคะเน 8 2 0 0 10
67 บ้านนาอุดม 8 1 1 1 10
68 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 8 0 2 3 10
69 โสกห้างศึกษา 7 7 0 1 14
70 บ้านขนวนนคร 7 4 1 0 12
71 บ้านธาตุ 7 3 3 1 13
72 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 7 2 3 3 12
73 บ้านยอดห้วย 7 2 1 3 10
74 บ้านแดง 7 2 1 1 10
75 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 7 2 0 0 9
76 บ้านโนนสำราญ 7 1 3 2 11
77 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 7 1 1 2 9
78 บ้านเรือ 7 1 0 1 8
79 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
80 บ้านขนวน 6 10 2 4 18
81 บ้านวังสวาบ 6 8 0 2 14
82 บ้านฟ้าเหลื่อม 6 5 3 2 14
83 บ้านหนองหอย 6 3 2 0 11
84 ไตรคามวิทยาสรรค์ 6 3 0 0 9
85 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 6 2 3 3 11
86 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 6 2 2 3 10
87 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 6 2 0 1 8
88 หนองหอยเทพเทวัญ 6 2 0 0 8
89 บ้านศรีสุข 6 1 4 1 11
90 บ้านผาขาม 6 1 1 1 8
91 บ้านหาด 6 1 1 0 8
92 บ้านนาคำน้อย 6 0 0 0 6
93 บ้านโนนดู่ 6 0 0 0 6
94 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 5 4 2 3 11
95 อนุบาลศุภมน 5 4 2 1 11
96 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 5 4 2 0 11
97 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 5 3 2 1 10
98 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 5 3 2 1 10
99 ชีพอนุสรณ์ 5 2 3 3 10
100 บ้านสำราญหินลาด 5 2 1 1 8
101 ห้วยชันวิทยา 5 2 0 1 7
102 บ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 5 1 1 0 7
103 บ้านห้วยทรายทอง 5 1 1 0 7
104 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 5 1 0 1 6
105 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 5 1 0 0 6
106 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 5 0 1 1 6
107 บ้านหนองไผ่นาดี 5 0 0 0 5
108 บ้านหนองไฮประชารัฐ 5 0 0 0 5
109 บ้านพระบาท 5 0 0 0 5
110 บ้านโสกหาดสวรรค์ 4 4 2 0 10
111 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 4 4 0 0 8
112 บ้านสันติสุข 4 3 1 0 8
113 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 4 3 0 2 7
114 บ้านสัมพันธ์ 4 2 4 1 10
115 ท่ากุญชร 4 2 0 0 6
116 หนองแวงวิทยา 4 1 3 1 8
117 บ้านซำยาง 4 1 2 0 7
118 วังหินลาดวังเจริญ 4 1 0 2 5
119 บ้านโคกม่วง 4 1 0 0 5
120 บ้านเขาวง 4 0 1 2 5
121 โพธิ์ตากวิทยา 4 0 1 0 5
122 บ้านซำภูทอง 4 0 1 0 5
123 บ้านขามป้อม 4 0 0 1 4
124 บ้านหนองขาม 4 0 0 1 4
125 บ้านโนนทองหลาง 4 0 0 0 4
126 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 4 0 0 0 4
127 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 4 0 0 0 4
128 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 3 4 3 3 10
129 บ้านเมืองเก่า 3 3 3 3 9
130 บ้านกุดขอนแก่น 3 3 3 1 9
131 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 3 3 2 1 8
132 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 3 1 1 7
133 บ้านหัวบึงสว่าง 3 3 0 0 6
134 บ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 3 2 2 1 7
135 บ้านหนองโก 3 2 2 0 7
136 บ้านนาสีนวน 3 2 1 1 6
137 อนุบาลสีชมพู 3 2 1 1 6
138 ท่าศาลาวิทยา 3 2 0 0 5
139 บ้านหนองตาไก้พิทยา 3 2 0 0 5
140 บ้านกุดกว้าง 3 2 0 0 5
141 บ้านโนนคอม 3 1 3 0 7
142 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 3 1 1 0 5
143 บ้านโคกกลางหนองแปน 3 1 1 0 5
144 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3 1 1 0 5
145 บ้านห้วยอรุณหินลาด 3 1 0 0 4
146 บ้านไชยสอ 3 1 0 0 4
147 หนองหว้าโพนศิลา 3 1 0 0 4
148 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 3 1 0 0 4
149 บ้านโนนบุรุษ 3 1 0 0 4
150 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
151 อนุบาลถนอมจิตร 3 1 0 0 4
152 บ้านวังขอนแดง 3 0 0 1 3
153 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
154 จตุรคามรังสรรค์ 2 7 0 1 9
155 โสกเต็นวิทยาคม 2 4 2 0 8
156 บ้านหนองแดง 2 3 4 2 9
157 บ้านโนนลาน 2 3 0 0 5
158 บ้านโคกป่ากุง 2 2 2 0 6
159 บ้านโนนหนองแวง 2 2 1 0 5
160 บ้านสว่างโนนสูง 2 2 0 0 4
161 บ้านโคกสูงวิทยา 2 1 2 2 5
162 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 2 1 1 1 4
163 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 2 1 1 1 4
164 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 2 1 1 1 4
165 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 2 1 1 0 4
166 บ้านนาหว้า(ภูเวียง) 2 1 1 0 4
167 บ้านโพนเพ็กพิทยา 2 1 0 0 3
168 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
169 บ้านท่าช้าง 2 1 0 0 3
170 บ้านโป่งแห้ง 2 1 0 0 3
171 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 2 1 0 0 3
172 บ้านโนนกระเดา 2 1 0 0 3
173 บ้านอาจสามารถ 2 0 1 2 3
174 หนองกระบือวิทยาคม 2 0 1 1 3
175 บ้านหนองแวงภูเขา 2 0 1 0 3
176 บ้านเลิงแสง 2 0 0 1 2
177 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0 1 2
178 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
180 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
181 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 0 0 0 2
182 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 0 0 2
183 บ้านร่องแซง 2 0 0 0 2
184 บ้านสวนสวรรค์ 2 0 0 0 2
185 นาฝายวิทยา 1 5 6 2 12
186 บ้านป่าน 1 4 1 0 6
187 สวนกล้วยห้วยชันวิทยา 1 3 3 0 7
188 บ้านหนองพลวง 1 3 0 1 4
189 บ้านพงษ์โนนประวัติ 1 2 0 3 3
190 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 2 0 1 3
191 บ้านห้วยบง 1 2 0 0 3
192 บ้านห้วยสายหนัง 1 2 0 0 3
193 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 1 3 0 5
194 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 1 2 0 4
195 บ้านสว่างดอนช้าง 1 1 1 1 3
196 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
197 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 1 1 1 0 3
198 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 1 0 1 2
199 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 1 2
200 บ้านไคร่นุ่น 1 1 0 0 2
201 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
202 บ้านหนองแสงสามัคคี 1 1 0 0 2
203 บ้านโนนงาม 1 1 0 0 2
204 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 1 0 2
205 ชุมแพวิทยา 1 0 1 0 2
206 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองสระ 1 0 0 0 1
208 บ้านหัน 1 0 0 0 1
209 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
210 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 0 0 0 1
212 บ้านหัวภู 1 0 0 0 1
213 บ้านสระพังข่า 1 0 0 0 1
214 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
215 บ้านนาเปือย 1 0 0 0 1
216 บ้านป่าเสี้ยว 1 0 0 0 1
217 บ้านร่องสมอ 1 0 0 0 1
218 บ้านสองคอน 1 0 0 0 1
219 บ้านสะแกเครือ 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองโพงโพด 1 0 0 0 1
221 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
222 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 0 1
223 หนองโพนนาหม่อ 1 0 0 0 1
224 บ้านหว้าทอง 0 3 1 1 4
225 บ้านนาหว้า 0 3 0 0 3
226 บ้านหนองบัว 0 2 2 1 4
227 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 2 1 1 3
228 หนองหว้าวิทยา 0 2 1 0 3
229 บ้านบริบูรณ์ 0 2 0 0 2
230 บ้านโนนโพธิ์ 0 2 0 0 2
231 บ้านนางิ้ว 0 1 2 2 3
232 เหมือดแอ่หนองบัว 0 1 2 0 3
233 บ้านโคกกลางวิทยา 0 1 1 4 2
234 บ้านห้วยฝาย 0 1 1 0 2
235 บ้านโป่งเอียด 0 1 1 0 2
236 บ้านฝางน้อย 0 1 0 0 1
237 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 1 0 0 1
238 บ้านหนองกุงคชสาร 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองไฮ 0 1 0 0 1
240 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนชาติ 0 1 0 0 1
242 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
243 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 2 0 2
244 บ้านคำใหญ่ 0 0 1 1 1
245 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 1 1 1
246 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 1 0 1
247 บ้านนาน้ำซำ 0 0 1 0 1
248 บ้านหนองปลาซิว 0 0 1 0 1
249 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 1 0 1
250 แสงบัวทอง 0 0 1 0 1
251 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 1 0
252 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0
รวม 1,448 574 293 257 2,315