หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 29-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่แข่งขัน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
2 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
3 นายยงยุทธ พรหมแก้ว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
4 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
5 นายกิตติภพ เหลาไชย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
6 นายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
7 นายสนาน ลาปะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
8 นางปิยะนุช ยศอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
9 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
10 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
11 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
12 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
13 นายสมชายโพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
14 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
15 นางสมหมาย พลศิลป์ ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
16 นางพิกุล ป้องปาน ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำ คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
17 นางธนภรณ์ สมเทศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
18 นางนฤมล สาหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
19 นางนภาพร ชาธรรมา ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
20 นางศุทนา อักขราสา ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
21 นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
22 นางสุภาพร แก้วหล่อน ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
23 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
24 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
25 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
26 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
27 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
28 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
29 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
30 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
31 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
32 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
33 นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
34 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
35 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
36 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
37 นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
38 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
39 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
40 นายเสน่ห์ สายปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
41 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
42 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
43 นางอุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
44 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
45 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
46 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
47 นายประหยัด กองหาโคตร ครูช่วยราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
48 นางสาวสิริญญา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
49 นายมนตรี ผาพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
50 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
51 นางรัชนีกร บุญดี ครูโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
52 นายจำนงค์ แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
53 นายจำเริญ อุ่นใจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
54 นายวิทยา ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
55 นางรัชดา ขุนไกร ครูโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
56 นางเบญจมาศ ผาคำ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
57 นางจารวี ทวยภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
58 นายเจริญชัย ถนอมทูล ครูโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
59 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
60 นางประไพ มูลตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
61 นางบุญเพ็ง หาพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
62 นายวิทยา ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
63 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครูโรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
64 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
65 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
66 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
67 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
68 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
69 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
70 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
71 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
72 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
73 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
74 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
75 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
76 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
77 นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
78 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
79 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
80 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
81 นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
82 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
83 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
84 นายเสน่ห์ สายปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
85 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
86 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
87 นางอุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
88 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
89 นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
90 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
91 นายตฤณติพงศ์ พรมหลวงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
92 นางอัลลิปรียา พรมวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
93 นายกมล ต้นภูเขียว ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
94 น.ส.แพรวนภา บุญประจักร์ ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
95 นางดารุณี เคนมิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
96 นางอารีรัตน์ แสนยายนต์ ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
97 นางวงษ์เดือน วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
98 น.ส.ปริศนา พามา ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
99 น.ส.แพรวนภา บุญประจักร์ ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
100 นายเฉลิมพล ภูมิคอนสาร ครูธุรการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
101 นายนภดล ทองสน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
102 นางอัญชนา สาริพันธ์ ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
103 นางจุฬาลักษณ์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
104 นางสาวจารุมาศ ยานกาย ครูโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
105 นางสาวเจศร สีนามบุรี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
106 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ครูธุรการ โรงเรียนอ่างทองวิทยายน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
107 นายอุไร ลาสอน ผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
108 นายทวี ศรีภา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
109 นายไตรนาท โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
110 นายธิตินันท์ ธีระธิติธรรม พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
111 นายยศพัตธ์ ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
112 นางสาวนวลจันทร์ มัครินทร์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
113 นางสาวนวลจันทร์ มัครินทร์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
114 นายบุญศรี เคนมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายจำเริญ อุ่นใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายไตรรัตน์ ขาวพล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายอำนวย ธุริวรรณ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายสมโภช แก้วกงพาน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายประสาน วรรณชัย ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายวิวัฒน์ แก้วปัด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายสมบัติ ปัญญา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
123 นางสุณีวรรณ แก้วเครือศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายคำเบ็ง รถสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายสมาน สีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายสมดี จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายวารัตน์ ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
128 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางปานตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายทินกร ร่องบุตรศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางวิจิตรา ดวงสนาม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
135 นายประเวช สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการอำนวยการ
136 นายสาธิต คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายบรรชิต นิตไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการอำนวยการ
138 นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนซำจำปา คณะกรรมการอำนวยการ
139 นายอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ
142 นายนิติรัฐ เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
143 นายอำนวย บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ คณะกรรมการอำนวยการ
145 ดร.ชิณวัตร บุปผาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง (อปท.) คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายชุมพร กล้าหาญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายโกมุท สมภาร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
149 นายวิเชียร ดีสม ผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายบรรจง อาจนนลา ผอ.โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
152 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางเบญจมาศ ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
155 นางยุวารี สมใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางวิราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายไสว ขามธาตุ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
158 น.ส.นวัฏตรา ผลวัฒนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายสมเด็จ อิธิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายกวี โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายจงจิต ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
162 นายสมพร ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
163 นางกนิษฐา โพนเพ็ก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
164 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายวิชน คำดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางเกยูร ขำภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางประนอมศิลป์ เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
168 นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางสาวดวงใจ ลาภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
170 นายประคอง วรรณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
171 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
172 นายวีรวุฒิ พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
173 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายสฤษดิ์ โนนคำ ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางสมร ปานเพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
176 นางบุญร่วม พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางอรทัย จันทลือชา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายเรืองวิทย์ จันทลือชา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายอุไร ลาสอน ผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายสาโรจน์ ปาสาทัง ผอ.โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายสุรจิตร ทีบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
183 นายคำนวย นันทบุญมา ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางอรัญญา ศรีเคน ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางสถาพร เจนการ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางอินทิรา ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
187 น.ส.แพรวนภา บุญประจักร์ ธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
188 นายชาญยุทธ พรมรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายกฤษฎา โซ่มาลา ผอ. โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
190 ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผอ. โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายบัวลี คุ้มเงิน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
192 นางปราณี เกสร กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายสนัด บาลเย็น ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นายกองสิน ยางศรี ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายสมาน เพชรนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายเสรี หลักม่วงทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายเฉลิมชัย สมท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายอเนก คำยัง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายสุวิทย์ ผาคำ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนว่านไฟฯ คณะกรรมการอำนวยการ
204 นายนิติพงษ์ หงอกชัย ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผอ.โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายวีระวุธ เรืองตังญาณ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายทรงศักดิ์ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายอาทิตย์ ทองดี รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
212 ดร.ประดิษ หล้าทูนธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการอำนวยการ
213 นายจำนง แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายวิรัตน์ สิงห์ปั้น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
215 นายเทวา หลานวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
216 นายอนงค์ แก้วโสภา รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางรุ่งพฤหัส ลำพาย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายใครชิต ใหญ่สูง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
219 นายเพชร นักธรรม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
220 นายทองพูน หลาวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
221 นายอำนวย ธุริวรรณ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
222 นางประภัสสร ศรีนามนต์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
223 นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร์แย้มแสง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
224 นางสาวนฤมล ศิริประทุม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
225 นางสาวเพ็ญแข ทาโสม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
226 นางสุภวรรณ แจ้งทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
227 นางสมพร สีทองเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
228 นางสาวปวันรัตน์ สุขดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
229 นางสาวพิมพ์ใจ ปานะศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
230 นางนัฐชรีรินทร์ แพงบุตรดี พนักงานราชการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
231 นางปิยะธิดา แก้วคำแสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
232 นางน้องนุช รติวรารัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
233 นางปานตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
234 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
235 นางสาวเคลือวัลย์ เพียวงค์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
236 นางสาวณัฐกัญญา ลาสอน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
237 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ครูธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
238 นางอารยา พึ่งภพ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
239 น.ส.สุกรรญา แก้วศิริ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
240 น.ส.ศศพร ลิอินทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
241 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
242 นางสาวพรนภา สมใจ ธุรการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
243 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
244 นายพรศักดิ์ วงษ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
245 นายบัวลอน สายสุด ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
246 นางสาวพจนีย์ ศรีมานนท์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
247 นายวิชิน สิมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
248 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
249 นางสาวสุภาพร ชัยพิมพ์ ธุรการโรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
250 นางเตรียมใจ มาทน ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
251 นางสาวกิตติพร เชื้อวงทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
252 นายคณพศ ศรีภูเวียง ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
253 นางสาวสุภาวดี วิเชียร ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
254 นางประไพ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
255 นางประพรพรรณ คำยัง ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
256 นางสาวพชรพร สีกองคาม ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
257 นางเครือวัลย์ ดีพรม ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
258 นางสมฤดี ราชานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
259 นางเบญจวรรณ บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
260 นางสาวปลายฟ้า เชื้อสาวะถี ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
261 นายพิรุณฤทธิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
262 นางจุฬากร คำลิ้ม ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
263 นางอรสา พ่อค้าช้าง ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
264 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
265 นางประนอม หมื่นหน้า ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
266 นางสาวจรรยา ครองยุทธ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
267 นางทองมุข สุวรรณเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
268 นายวิฑูรย์ ศรีเดช ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
269 นางสาวสาวิตรี จันทร์ชฎา ครู โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
270 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
271 นายสุพรม บัวผาย ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
272 นายวีระ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียน บ้านนาอุดม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
273 นางสาวอรัญญา โชคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
274 นางสาวสุภาพร อุ่นมณี ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
275 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณไกร ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
276 นางสาวมณีวรรณ์ ลาพาพันธ์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
277 นายนิพนธ์ พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านวังขอนนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
278 นางสาวเจศร สีนามบุรี ธุรการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
279 นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพ์พาเรือ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
280 นางสาวกิตติพร เชื้อวงทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
281 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ธุรการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
282 นางสาววัชราภรณ์ วอศิริ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
283 นายวิฑูรย์ กางขุนทด ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
284 นางสาววรรณา สำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
285 นางนิภาพร พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
286 นางสาววันเพ็ญ เฮียงหล้า ครู โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
287 นางสาวกุหลาบ ใจแน่น ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
288 นายธีระวัฒน์ หงษ์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
289 น.ส.ขนิษฐา คงพิรุณ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
290 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
291 น.ส.อรษา หลวงแพ่ง ธุรการ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
292 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
293 น.ส.ทิศากร สังข์ทา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
294 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
295 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
296 นายคำรณ ทองสาร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
297 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
298 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
299 น.ส.สุรัสวดี หงษ์เวียง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
300 นางสุชีรา คำคง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
301 น.ส.สุนนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโสกรัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
302 นางเบญจมาศ ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
303 น.ส.สมพร หล้าคำภา ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
304 นางจงจิตร มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
305 นางจิดาภา ธงน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
306 นางวิราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
307 น.ส.สุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
308 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
309 น.ส.ทิศากร สังข์ทา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
310 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
311 น.ส.จุฑาทิพย์ อินตะโล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
312 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
313 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
314 นางปรางศรี โพธิ์หล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
315 น.ส.สุนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโสกรัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
316 นายไกรยุทธิ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
317 น.ส.ปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
318 นางจงจิตร มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
319 น.ส.สุรัสวดี หงษ์เวียง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
320 นายธีระวัฒน์ หงษ์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
321 น.ส.สุนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโสกรัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
322 นางจิดาภา ธงน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
323 น.ส.อรษา หลวงแพ่ง ธุรการ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
324 นางสุชีรา คำคง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
325 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
326 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
327 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
328 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
329 น.ส.ทิศากร สังข์ทา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
330 นางรัชดา ขุนไกร ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
331 นางฐิติรัช ดอนโชติ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
332 นางสาววันวิสา ชัยพรมเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
333 นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
334 นางวัชรภรณ์ สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
335 นางวาสนา คำดี ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
336 นางหอมจันทร์ บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
337 นางละเอียด จันทร์แย้มแสง ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
338 นางลำดวน แสงชาติ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
339 นางสุวัฒนา เคนนาดี ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
340 นางคำปอน โนนคำ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
341 นางสาวสุนิสา สุภักดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
342 นางไสว ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
343 นางปริมาส ตัวงาม ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
344 นายกองสิน ยางศรี ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
345 นางเปรมวดี วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
346 นางอินทิรา ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
347 นางอุราพร ปาสาทัง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
348 นางจินตนา ทุยเวียง ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
349 นายศุภวัฒน์ พูนผล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
350 นางวราภรณ์ ชัยมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
351 นายณัฐฐพล ลูกคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
352 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
353 นายวรชัย ประเสริฐสิน ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
354 นายกมล ต้นภูเขียว ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
355 นายสมพงษ์ เรือมา ครู โรงเรียนหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
356 นางนิตยา สุดตาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
357 นางศิริลักษณ์ ลาสอน ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
358 นางสงกรานต์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
359 นางอุมาพร สิงห์คำ ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
360 นางพิรดา ทินบุตร ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
361 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
362 นางจารวี ทวยภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
363 นางกาญจนา เจริญบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
364 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
365 นางสาวสายหยุด ผุยนวล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
366 นายประสิทธิ์ ในแน่น ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
367 นายธนากร ขันภักดี ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
368 นางสาวณัฐณิชา เชื่อมจอหอ ครูธุรการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
369 นางกรรณิการ์ คันธะมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
370 นางศิริดารณี โม้พิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
371 นางจิรนันทน์ โชคสวัสดิ์ธนะกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
372 นางนงนุช ตั้งสอนบุญ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
373 นายสมโภช แก้วกงพาน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
374 นายวิวัฒน์ แก้วปัด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
375 นางประภัสสร ศรีนามนต์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
376 นางสุภวรรณ แจ้งทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
377 นางกนกอร สุนทรส ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
378 นางสาวนฤมล ศิริประทุม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
379 นางนัฐชรีรินทร์ แพงบุตรดี พนักงานราชการ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
380 นางสาวพิมพ์ใจ ปานะศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
381 นางสาวจิตต์นิภา ประไพเพชร ครูธุรการ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
382 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
383 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้าสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
384 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
385 นางประหยัด กุลยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
386 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
387 นางสาวภัทรทรารัตน์ น้อยคอนสาร ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
388 นายอดุลย์ คำคง ช่างปูน 3 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
389 นายสุทัศน์ สอนจันทร์ ช่างปูน 3 โรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
390 นายศราวุฒิ พวงมะลัย ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
391 นางสาวณัฐกัญญา ลาสอน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
392 นางประไพ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
393 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
394 นางสมฤดี ราชานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
395 นางเอมอร ดาสี ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
396 นางประไพร มูลตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
397 นางพิกุล น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
398 นางสาวกนกพร แสงพรมศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
399 นางสาวดารุณี บูรณะ ครู โรงเรียนบ้านพงษ์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
400 นางอาทิตยา พันธ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
401 นางบุษยา ผาไหม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
402 นางวิราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
403 นางปรางศรี โพธิ์หล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
404 นางจิดาภา ธงน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
405 นางจงจิตร มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
406 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาน (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
407 นางสาวสุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
408 นางสาวจุฑาทิพย์ อินตะโล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
409 นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
410 นายพัด ดอนสามารถ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
411 นางเบญจมาศ ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
412 นางเกยูร ขำภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
413 นางนฤมล ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
414 นางสาวดวงใจ ลาภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
415 นางหอมจันทร์ บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
416 นางอุทัยวัลย์ แต้มสี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
417 นางสมร ปานเพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
418 นางเสถียร รถสีดา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
419 นางจารุวรรณ ทองล้น ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
420 นางสาวสุนิสา สุภักดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
421 นายธันวา สุภาเอ้ย นักการภารโรงโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
422 นางสาคร บุตรรัตนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
423 นางอรัญญา ศรีเคน ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
424 นายวินัย สอนบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
425 นางอำพร ลาสอน ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
426 น.ส.สายรุ้ง ทองภู ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
427 นายธงชัย ทาโสม นายช่างปูน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
428 น.ส.ยุภาวดี สายทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
429 นางเตือนใจ อุ่นผาง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
430 นางจุฑาทิพย์ วงษ์จำปา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
431 นางแววตา โว้วงษ์ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
432 นางลำแพน สมลือแสน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
433 นางวงษ์เดือน ทนจันทา ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
434 นางจิราภรณ์ หลักม่วง ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
435 นางวิจิตรา ไชยเบ้า ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
436 นางอภิญญา สุพรมอินทร์ ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
437 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
438 นางสาวสุภาวดี พิมผม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
439 นางสาวเกษรา แรกชื่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
440 นางกุสุมา โพธิบุญ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
441 นางหนูรักษ์ ทัพพะมาตย์ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
442 นางหยาดมณี ขามธาตุ ครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
443 นางวัฒนาพร นามจันดี ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟฯ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
444 นางอัจฉรา ผาคำ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
445 นางสาวเสาวลักษณ์ บุพพิ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
446 นางสำเร็จ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
447 นางสมปอง จักรโนวัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
448 นายวิเชียร คำหาแก้ว ครูธุรการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
449 นางสาวประภา เจริญบุญ ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
450 นางจุฬาลักษณ์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
451 นายธนากร ขันภักดี ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
452 นายจำนง แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
453 นายประสิทธิ์ ในแน่น ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
454 นางสาวณัฐณิชา เชื่อมจอหอ ครูธุรการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
455 นายทองพูน พานศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
456 นายเจริญชัย ถนอมทูล ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
457 นายบุญมา ชนะบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
458 นายสวัสดิ์ อัครพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
459 นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
460 นายธาตรี ปาลี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
461 ว่าที่ ร.ต.ไพรฑูรย์ ประเสริฐไทย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
462 นางปิยะธิดา แก้วคำแสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
463 นางน้องนุช รติวรารัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
464 นายสมาน สีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
465 นางประหยัด กุลยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
466 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
467 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แกโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
468 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
469 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
470 นายสมศักดิ์ อาษาราช ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
471 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
472 นางสาวจันเพ็ญ วรรณไกร ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
473 นางสาวมณีวรรณ์ ลาพาพันธ์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
474 นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพ์พาเรือ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
475 นางสาววัชราภรณ์ วอศิริ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
476 นางนิภาพร พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
477 นางสุชีรา คำคง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
478 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
479 นางสาวสุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
480 นางสาวจุฑาทิพย์ อินตะโล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
481 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
482 นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
483 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
484 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
485 นางประนอมศิลป์ เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
486 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
487 นายโกศล บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
488 นายทรงวุฒิ ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
489 นายวันเนาว์ สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
490 นายลำพวย ปาลี ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
491 นางกนิษฐา โพนเพ็ก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
492 นายพงศธร ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
493 นายวิทยา ขันธ์เพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
494 นางอารุณ ขันธ์เพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
495 นางสาวอุราลักษณ์ วรรณจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
496 นางเนตรดาว มุ่งหมาย ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
497 นายคุณากร โทแหล่ง ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
498 นายศุภวัฒน์ พูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
499 นายสุทธิรักษ์ เกนทาง นักการภารโรง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
500 นายคำนาย นันทบุญมา ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
501 นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
502 นายศุกล อุ่นผาง ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
503 นายทวนทอง สุระประจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
504 น.ส.ยุวดี สายทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
505 น.ส.อุราลักษณ์ วรรณจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
506 นายเทพฤทธิ์ สีลาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
507 น.ส.พนิดา พลเรืองเดช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
508 นายอำนาจศักดิ์ ศรีหาวัตร ครูฝึกสอน โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
509 นางธาริณี ลอยขามป้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
510 นางกุหลาบ ภูมาก ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
511 นายคำปอนด์ จันละคร ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
512 นางเสาวนีย์ วอศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
513 นางวันวิสา ทินบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
514 นางสาวกัลญาภรณ์ ภูหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
515 นางออมทรัพย์ ใจชื่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
516 นางนิลุบล ธรรมะจันโท ครู คศ.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
517 นายประเสริฐ ปานเพชร ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
518 นายจำนง แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
519 นายวิเชียร คำหาแก้ว ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
520 นายนภดล ทองสน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
521 นางสาวนิติยา สะท้าน ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
522 นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
523 นายสมบัติ ปัญญา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
524 นางวนิศรา สุทธมาตย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
525 นางเดือนใหม่ นาพยัพ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
526 นางสาวพรชริณทร์ ราศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
527 นายบันทึก คงพิรุณ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
528 นางสุณีวรรณ แก้วเครือศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
529 นางสาวเพ็ญแข ทาโสม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
530 นายสมดี จำนงค์สุขค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
531 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
532 นางสาวเคลือวัลย์ เพียวงค์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
533 นางสาวณัฐกัญญา ลาสอน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
534 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ครูธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
535 นายไกรศร พึ่งภพ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
536 นางจุฬารักษ์ ปุริโส พนักงานราชการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
537 น.ส.ลภัสลดา แพงไทย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
538 นางสุภวรรณ แจ้งทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
539 นายวีระ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
540 นางสาวพจนีย์ ศรีมานนท์ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
541 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
542 นางสาวอรัญญา โชคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
543 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ธุรการ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
544 นางสาวเจศร สีนามบุรี ธุรการ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
545 นางสาวสุภาพร อุ่นมณี ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
546 นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
547 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
548 นางสาวสุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
549 นางสาวสุนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
550 นางสาวศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
551 นางสาวอรษา หลวงแพ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
552 นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
553 นางสาวทิศากร สังข์ทา ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
554 นายวิชน คำดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
555 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
556 นางศุภาพิชญ์ แสนนา ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
557 นายธนัท น้อยภูธร ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
558 นายพลวัตร คำภากุม ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
559 นางประภาพรรณ น้อยภูธร ธุรการ รร. บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญและบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
560 นายสุรพงษ์ โชติกวี ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
561 นางอำไพ โชติกวี ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
562 นายประจวบ แก้วเรือง ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
563 นางมะลิ โชติกวี ธุรการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
564 นางอรทัย จันทลือชา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
565 นางกษมน วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
566 นางสาวนิภาภรณ์ สีเชียงสา ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
567 นางสาวสุนิสา สุภักดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
568 นางสาวรัชนี บุญดี ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
569 นางสาวเนตรนภา ครองยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
570 นางสาวกนกวรรณ เทียมกว้าง ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
571 นางสาวพุฒิธาดา เอกวงษ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
572 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
573 นางสาวพิชญาภา ศรีเชียงสา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
574 นางสาวอารดา ผาคำ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
575 นางกุลณัฐธิดา คำยัง ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
576 น.ส.ทิศากร จันทาสังข์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
577 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
578 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
579 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรียานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
580 น.ส.สุนันทา โฉมหาญ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
581 นายพินิจ ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
582 นายบันเทิง เริงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
583 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลา พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
584 นายสมโภช แก้วกงพาน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
585 นายสวัสดิ์ อัครพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
586 นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
587 นายบันทึก คงพิรุณ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
588 นายธาตรี ปาลี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
589 นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
590 นายศิริศักดิ์ เถื่อนช้าง นักการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
591 นายอำพน แสงชาติ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
592 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
593 นายสุภพ ต้นกันยา ช่างปูน 3 โรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
594 นายสุทัศน์ สอนจันทร์ ช่างปูน 3 โรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
595 นายอดุลย์ คำคงค์ ช่างปูน 3 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหันา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
596 นายจีรพันธ์ ชาหนองหว้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
597 นายพรศักดิ์ วงศ์โสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
598 นายฉลอง สีหา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสีชมพู คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
599 นายทองสุข พุทธจันทร์ ช่างครุภัณฑ์ (ช๓) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
600 นายวิชัย น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
601 นายคำผาย คำพิลา ผู้ใหญ่บ้านจอมบึง/กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
602 นายเจริญ ภูชนะศรี ผู้ใหญ่บ้านวังมน/กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
603 นายสุขสรรค์ ราชวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตาไก้/กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
604 นายอานนท์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
605 นายสุทธิรักษ์ พันธ์สุวรรณ์ ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
606 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
607 นายธีระวัฒน์ หงส์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
608 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
609 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
610 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
611 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
612 นายพัด ดอนสามารถ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
613 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
614 นายบุญสนอง ศรีชินเลิศ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
615 นายเพ็ชร ธิตะปัญ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
616 นายวินิจ ธรรมหลิ่ง เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
617 นายบุญหลอ ขันธะมาตย์ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
618 นายเข็มทราย ศรีชินเลิศ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
619 นายไพฑูรย์ ศรีเชียงสา เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
620 นายแสงอรุณ สีสุทอ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
621 นายทวี ช่องสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
622 นายสุริยันต์ ช่วงคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนทัน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
623 นายวิชัย สอนบุญ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
624 นายสุพัฒน์ เริงนิสัย เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
625 นายบุญส่ง โพธิ์หล้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
626 นายเสถียร แก่นสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
627 นายบุญร่วม เผยศิริ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาเจริญ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
628 นายสุรพล อันสุริย์ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
629 นายสัมฤทธิ์ คำพิทุย เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
630 นายบุญเกิด พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านวังขอนยม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
631 นายสุพรรณ คุณโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านนางาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
632 นายพิชิต ผาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองไฮ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
633 นายสมาน โสภักดี อปพร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
634 นายสมาน วงษ์พงษ์ อปพร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
635 นายธวัชชัย สิงห์นวล ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
636 นายนำเจริญ ดิเรกศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
637 นายธงชัย สิงห์นวล ส.อ.บ.ต. หนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
638 นายสุทัศน์ เป๊ะซาน ส.อ.บ.ต. หนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
639 นายเสงี่ยม ศรีหาคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไม้งาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
640 นางโชติกา วินทะไชย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
641 นายสมเพชร บัวโคกรัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านพิศาลพัฒนา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
642 นายวิชาญ อัครวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
643 นายสมเกียรติ แสนแป้ อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
644 นายวิชาญ สร้อยสาวะ อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
645 นายสมบัติ โชคสวัสดิ์ อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
646 นายวาโย คงโพธิ์น้อย อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
647 นายทรงศักดิ์ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
648 นายชนะ ตำตาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
649 นายเอกรัฐ โกศล พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
650 นายชูชาติ แสนใส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
651 นายประเสริฐ สุทธมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
652 นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
653 นายจำเริญ อุ่นใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
654 นายวิวัฒน์ แก้วปัด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
655 นางกนกอร สุนทรส ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
656 นายวารัตน์ ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
657 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
658 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
659 นายวีระ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
660 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
661 นายสนาน ศรีม่วง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
662 นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา รองผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
663 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
664 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
665 นางยุวารี สมใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
666 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
667 นายสมพร ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
668 นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
669 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
670 นายวีรวุฒิ พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
671 นางคำปอน โนนคำ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
672 นางน้ำค้าง ทีน้อย ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
673 นางทิพวรรณ สุภักดี ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
674 นายประกาสิทธิ์ ขุนน้อย พนักงานราชการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
675 นายสุรจิตร ทีบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
676 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
677 นางสถาพร เจนการ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
678 นายพนมราษฎร์ เสมาชัย ครู โรงเรียนโนนงามศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
679 นายคมกฤต แสนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
680 นายทอมสัน ไพบูลย์ ช่างปูน ช.๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
681 นายบุญแสวง คำคง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
682 นายวิเชียร ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
683 นายมงคล เหล่าบ้านค้อ ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
684 นางธัญญา วังคะฮาด ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
685 นายพนมราษฎร์ เสมาชัย ครู โรงเรียนโนนงามศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
686 นายประภาพ แพ่งศรีสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
687 นางไพรวรรณ บุราณศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
688 นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
689 นายนพเก้า กุลน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
690 นายประเสริฐ ปานเพชร ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
691 นายวิเชียร คำหาแก้ว ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
692 นางอัญชนา สาริพันธ์ ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
693 นายอาทิตย์ ทองดี รอง ผอ. โรงเรียนชุมบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
694 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
695 นางวิทวดี ดีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
696 นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ ครู คศ.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
697 นางนิลุบล ธรรมะจันโท ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
698 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
699 นายพันธ์ ภูวิชิตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
700 นางสมปอง จักรโนวัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
701 นางจารวี ทวยภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
702 นางไพรวรรณ บุราณศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
703 นางสาวสายหยุด ผุยนวล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
704 นายเอกรัฐ โกศล พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
705 นางสาวกัลญาภรณ์ ภูหลวง ครูอัตรา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
706 นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
707 นายพรชัย พั่วศรี ครู โรงเรียนบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
708 นางสาวบุญผ่อง ชาเสน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
709 นางสาวนันทรัตน์ ศรีจรัส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
710 นางสุภาพร ฤาชา ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
711 นางวัฒนาพร นามจันดี ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
712 นางอัจฉรา ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
713 นางสำเร็จ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
714 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
715 นางพชรา กงจีน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]